ROBOT Millennium - Konstrukcje

Komentarze

Transkrypt

ROBOT Millennium - Konstrukcje
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 1
SPIS TREŚCI
NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 20.1)............................................................................ 4
SYSTEM OPERACYJNY W INDOWS VISTA .............................................................................................. 4
ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ............................................................................................... 4
ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE ............................................................................. 5
ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE STALOWE ................................................................................. 5
1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM...................................................................... 6
1.1. W YMAGANIA SPRZĘTOWE ........................................................................................................ 6
1.2. PROGRAM INSTALACYJNY ........................................................................................................ 6
1.2.1. Instalacje podstawowe (instalacja użytkownika)............................................................10
1.2.2. Instalacje specjalne ......................................................................................................13
1.2.3. Parametry protekcji ......................................................................................................30
1.3. GENERACJA RAPORTU INSTALACYJNEGO ..................................................................................38
2. WPROWADZENIE........................................................................................................................39
2.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU ......................................................................................................39
2.2. OGÓLNE ZASADY PRACY W SYSTEMIE ROBOT MILLENNIUM .......................................................44
2.2.1. System ekranów ..........................................................................................................44
2.2.2. Inspektor obiektów .......................................................................................................47
2.2.3. Menu, menu kontekstowe, paski narzędziowe ..............................................................49
2.2.4. Preferencje i Preferencje zadania .................................................................................51
2.2.5. Selekcja i filtry ..............................................................................................................53
2.2.6. Wyświetlanie atrybutów konstrukcji i legenda konstrukcji..............................................56
2.2.7. Listy wykorzystywane w programie...............................................................................59
2.2.8. Cechy wspólne okien dialogowych (kursor graficzny, kalkulator)...................................59
2.3. KONWENCJA ZNAKOWANIA .....................................................................................................61
2.4. LISTA KLAWISZY SKRÓTU ........................................................................................................64
2.5. TRYBY KURSORA ...................................................................................................................65
3.
OGÓLNE ZASADY TWORZENIA MODELU KONSTRUKCJI................................................67
3.1. TYPY KONSTRUKCJI ...............................................................................................................67
3.2. DEFINICJA OSI KONSTRUKCJI...................................................................................................67
3.3. MODEL KONSTRUKCJI - ELEMENTY PRĘTOWE ............................................................................70
3.3.1. Węzły, pręty .................................................................................................................70
3.3.2. Profile prętów ...............................................................................................................74
3.3.3. Materiały ......................................................................................................................85
3.3.4. Definicja profilu pręta wielogałęziowego - przykład........................................................85
3.3.5. Zwolnienia....................................................................................................................86
3.3.6. Mimośrody ...................................................................................................................89
3.3.7. Połączenia sztywne ......................................................................................................91
3.3.8. Węzły kompatybilne .....................................................................................................92
3.3.9. Kable ...........................................................................................................................94
3.3.10.
Inne atrybuty elementów prętowych..........................................................................98
3.4. DEFINICJA MODELU KONSTRUKCJI - POWIERZCHNIOWE ELEMENTY SKOŃCZONE 2D .....................101
3.4.1. Panele .......................................................................................................................101
3.4.2. Typy powierzchniowych elementów skończonych.......................................................103
3.4.3. Emitery, zagęszczanie, konsolidacja i jakość siatki ES................................................109
3.4.4. Grubości paneli ..........................................................................................................111
3.5. DEFINICJA MODELU KONSTRUKCJI - OBJĘTOŚCIOWE ELEMENTY SKOŃCZONE 3D .........................114
3.5.1. Bryły (konstrukcje objętościowe) ................................................................................114
3.5.2. Opis objętościowych elementów skończonych............................................................116
3.6. OPERACJE NA OBIEKTACH 2D (WYCIĄGANIE, PRZEKRĘCANIE, ŁĄCZENIE) I 3D (ZAOKRĄGLANIE,
FAZOWANIE)..................................................................................................................................120
3.7. PODPORY ...........................................................................................................................125
© Robobat
www.robobat.com
strona: 2
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
3.7.1. Definicja podpory obróconej o kąt .............................................................................. 128
3.7.2. Definicja podpór sprężystych (grunty uwarstwione) .................................................... 129
3.8. OBCIĄŻENIA........................................................................................................................ 131
3.8.1. Kombinacje obciążeń ................................................................................................. 140
3.8.2. Kombinacje normowe................................................................................................. 141
3.8.3. Obciążenia ruchome .................................................................................................. 145
3.9. OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE .................................................................................................... 152
3.9.1. Obciążenia klimatyczne 3D ........................................................................................ 155
3.9.2. Obciążenia wiatrem na słupach, masztach ................................................................. 156
3.9.3. Obciążenia klimatyczne na obiektach 3D.................................................................... 157
3.9.4. Obciążenia wiatrem dla konstrukcji o podstawie wielokąta (graniastosłup).................. 160
3.9.5. Zestawienie obciążeń (obciążenia pobierane z bazy danych)...................................... 162
3.9.6. Automatyczne definiowanie obciążeń pochodzących od parcia gruntu ........................ 164
3.10.
NUMERACJA (WĘZŁY, PRĘTY, OBIEKTY) .............................................................................. 167
3.11.
OPERACJE EDYCYJNE....................................................................................................... 168
3.12.
KONSTRUKCJE TYPOWE ................................................................................................... 169
3.13.
KONSTRUKCJE FAZOWE.................................................................................................... 171
4. ANALIZA KONSTRUKCJI.......................................................................................................... 175
4.1. URUCHOMIENIE OBLICZEŃ KONSTRUKCJI ................................................................................ 175
4.2. DOSTĘPNE TYPY ANALIZY ..................................................................................................... 175
4.2.1. Tabela wyników analizy dynamicznej ......................................................................... 187
4.3. DEFINICJA NOWEGO PRZYPADKU LUB ZMIANA TYPU ANALIZY ..................................................... 187
4.3.1. Przykład definicji przypadku analizy modalnej konstrukcji (drgania własne konstrukcji).... 195
4.3.2. Przykład definicji przypadku analizy sejsmicznej i spektralnej.......................................... 195
4.4. RESTART OBLICZEŃ ............................................................................................................. 197
4.5. W IZUALIZACJA PROCESU OBLICZENIOWEGO ........................................................................... 198
5. ANALIZA WYNIKÓW ................................................................................................................. 201
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
W YKRESY .......................................................................................................................... 202
TABELE .............................................................................................................................. 206
MAPY NA PRĘTACH .............................................................................................................. 209
MAPY (PANELE)................................................................................................................... 211
PRZECIĘCIA PANELI ............................................................................................................. 214
MAPY NA BRYŁACH .............................................................................................................. 219
PRZECIĘCIA PRZEZ BRYŁY..................................................................................................... 222
ANALIZA NAPRĘŻEŃ ............................................................................................................. 225
ANALIZA NAPRĘŻEŃ KONSTRUKCJI ......................................................................................... 227
ANALIZA GLOBALNA .......................................................................................................... 229
ANALIZA SZCZEGÓŁOWA ................................................................................................... 231
LINIE WPŁYWU ................................................................................................................. 236
W YNIKI ZREDUKOWANE DLA PANELI.................................................................................... 239
W YKRESY I TABELE DLA ANALIZY CZASOWEJ / ANALIZ ZAAWANSOWANYCH .............................. 243
6. WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI ............................................................................................ 247
6.1. W YMIAROWANIE STALI / ALUMINIUM ....................................................................................... 247
6.1.1. Analiza szczegółowa (polska norma stalowa PN 90)................................................... 258
6.1.2. Analiza szczegółowa (norma Eurocode3) ................................................................... 261
6.1.3. Analiza szczegółowa (francuska norma CM66)........................................................... 264
6.1.4. Weryfikacja prętów wielogałęziowych (polska norma stalowa lub Eurocode 3) ........... 267
6.1.5. Weryfikacja prętów wielogałęziowych (francuska norma stalowa CM66) .................... 270
6.2. W YMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH .................................................... 273
6.2.1. Wymiarowanie belek.................................................................................................. 277
6.2.2. Definicja belek żelbetowych - tryb interaktywny .......................................................... 282
6.2.3. Wymiarowanie słupów ............................................................................................... 284
6.2.4. Przykład generacji zbrojenia słupa i rysunków zbrojenia (z możliwością wczytania
rysunku do programu RCAD Żelbet) ........................................................................................ 288
6.2.5. Wymiarowanie fundamentów ..................................................................................... 290
6.2.6. Wymiarowanie ław fundamentowych.......................................................................... 301
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 3
6.2.7. Wymiarowanie belek-ścian.........................................................................................302
6.2.8. Rysunki wykonawcze .................................................................................................304
6.3. W YMIAROWANIE PRĘTÓW ŻELBETOWYCH...............................................................................307
6.4. W YMIAROWANIE POŁĄCZEŃ ..................................................................................................317
6.4.1. Wymiarowanie połączeń - szczegóły dla polskiej normy PN-90/B-03200 .....................325
6.5. W YMIAROWANIE DREWNA ....................................................................................................339
6.6. ZBROJENIE PŁYT I POWŁOK ...................................................................................................341
7.
BAZY PROFILI PRĘTÓW....................................................................................................357
8.
WYDRUKI ............................................................................................................................361
8.1. NOTKI OBLICZENIOWE ..........................................................................................................361
8.2. KOMPOZYCJA WYDRUKU.......................................................................................................361
8.2.1. Zakładka Standard .....................................................................................................364
8.2.2. Zakładka Zrzuty ekranu ..............................................................................................366
8.2.3. Zakładka Szablony .....................................................................................................367
8.2.4. Zakładka Wydruk uproszczony ...................................................................................367
8.3. UKŁAD STRONY ...................................................................................................................369
9.
ZAŁĄCZNIKI........................................................................................................................371
9.1. ZAŁĄCZNIK 1 - ELEMENTY PRĘTOWE (NIELINIOWA ANALIZA W PROGRAMIE ROBOT) ...................372
9.2. ZAŁĄCZNIK 2 - PRZYKŁADY GENERACJI SIATKI POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
(PŁYTY I POWŁOKI) .........................................................................................................................382
9.3. ZAŁĄCZNIK 3 - PROJEKTOWANIE PROFILI PRĘTÓW LITYCH/CIENKOŚCIENNYCH ............................400
© Robobat
www.robobat.com
strona: 4
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 20.1)
System operacyjny Windows Vista
-
Umożliwienie instalacji oraz działania pod systemem Windows Vista (nie dotyczy
serwera w instalacji sieciowej programu)
ROBOT Millennium - Konstrukcje
MODELOWANIE KONSTRUKCJI
 Interfejs:
- Widok
zmiana mechanizmu podświetlania obiektów:
- usunięcie błędów trybu OpenGL
- pełniejsze wykorzystanie możliwości sprzętowych (karty graficznej)

Ergonomia:
- zmiana systemu uaktualniania domyślnych preferencji przy wczytywaniu zadania
- umożliwienie zapisu domyślnego zestawu wyświetlanych atrybutów konstrukcji
(display)
- umożliwienie wyłączenia synchronizacji selekcji pomiędzy tabelami i widokami
(opcja ‘Parametry pracy’ w preferencjach zadania - domyślnie nieaktywna)
OBLICZENIA
 Sejsmika:
- uwzględnienie wymagań norm francuskich (klasy posadowienia)
- nowa norma sejsmiczna IBC 2006

Obciążenia klimatyczne:
- uwzględnienie wymagań polskiej normy PN-80/B-02010/Az1:2006 (obciążenie
śniegiem)
REZULTATY
 Tabele:

prezentacja reakcji ‘podpór liniowych’ w tabeli
Zapis:
-
zapis fragmentu konstrukcji (pod-konstrukcji) razem z definicją osi konstrukcji i
wynikami zbrojenia płyt
INNE
 Integracja:
- dalszy rozwój połączenia ROBOT-REVIT; (migracja do Revit Structure 5)
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 5
ROBOT Millennium - Konstrukcje żelbetowe
MODUŁBELKI
- 2 tabele prezentacji dla zbrojenia belek i otworów
- okno dialogowe nowego pręta w belkach (dodaj/wstaw)
- weryfikacja krzyżulców betonowych przy ścinaniu "Bielles"
MODUŁ PŁYTY
- modyfikacja definicji ręcznych stref zbrojenia w płytach
MODUŁ ŚCIANY
- nowa metoda obliczeń i zmiany w funkcjonowaniu
ROBOT Millennium - Konstrukcje stalowe
WYMIAROWANIE PRĘTÓW STALOWYCH
 Ogólne:
- konwersja parametrów między normami
- długość wyboczeniowa - możliwość definiowania pręta dochodzącego w postaci listy
prętów
- możliwość użycia rodzin profili złożonych w normie SNIP
WYMIAROWANIE POŁĄCZEŃ STALOWYCH
- EC3 - weryfikacja połączenia rurowego wg EC3:2005
- CM66 - modyfikacja połączenia ‘stopa fundamentowa’
- Ogólne- aktualizowanie połączeń po zmianie konstrukcji (połączenia nieaktualne)
- Integracja- integracja połączenia belka-słup z programem RCAD Stal
© Robobat
www.robobat.com
strona: 6
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM
1.1. Wymagania sprzętowe
Aby efektywnie pracować w programie ROBOT Millennium, należy posiadać:
HARDWARE / SOFTWARE
WYMAGANIA
UWAGI
komputer
IBM PC (lub kompatybilny)
system operacyjny
Windows 2000 (+ SP 4) / XP
Pro (+SP 2) / XP 64 bit / Vista
procesor
Pentium III (lub wyższy)
RAM
512 MB pamięci RAM
HDD
około 500 MB wolnego dla zaawansowanych użytkowników
miejsca na dysku po instalacji zaleca się 5 GB wolnego miejsca na
dysku po instalacji
Grafika - rozdzielczość
1024x768
dla zaawansowanych użytkowników
zaleca się 1 GB RAM
zalecana: 1280x1024
CD lub DVD
potrzebne jedynie podczas instalacji
programu.
ROBOT Millennium jest dostarczany z kluczem protekcyjnym, który jest niezbędny do poprawnego
używania programu. Należy pamiętać, że klucz powinien być włożony do portu przed każdym
rozpoczęciem pracy w programie oraz iż powinien tam pozostać podczas trwania pracy w programie.
Aby poprawnie drukowane były notki obliczeniowe z programu ROBOT Millennium, konieczne jest
posiadanie zainstalowanego w systemie edytora tekstu umożliwiającego odczyt plików w formacie *.rft
(Rich Text Format). Do takich edytorów należy na przykład MS Word w wersji 6.0 (lub wyższej) oraz
WordPad, który jest standardowo instalowany razem z systemem Windows.
1.2. Program instalacyjny
Po pierwsze należy włożyć płytę kompaktową z instalacją programu ROBOT Millennium do
odpowiedniego czytnika.
UWAGA:
Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera.
Po włożeniu płyty CD do napędu automatycznie uruchamiana jest prezentacja multimedialna w języku
zgodnym z ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego Windows (jeżeli taka prezentacja na
CD nie istnieje, to uruchamiana jest prezentacja domyślna).
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 7
Po naciśnięciu klawisza ROBOT Office znajdującego się w grupie Instalacje (na ekranie Menu
główne pokazanym na powyższym rysunku) pojawia się ekran pokazany na poniższym rysunku
umożliwiający wybór typu instalacji produktów firmy Robobat.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 8
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Poszczególne pola na ekranie są czułe na kliknięcie lewym klawiszem myszki; naciśnięcie
poszczególnych pól oznacza (zawsze instalowany jest również ROBOT Office Nawigator):

Obliczenia - rozpoczęcie instalacji programów: ROBOT + ROBOT Expert (kalkulatory żelbetu) +
pojedyncze kalkulatory (mostowy, pali) + ACIS + ESOP

Detal - rozpoczęcie instalacji programu ESOP

Rysunki - rozpoczęcie instalacji programów: RCAD Żelbet, RCAD Stal i RCAD Rysunki
szalunkowe

Kosztorysy - rozpoczęcie instalacji programu ESOP Kosztorysowanie

Modelowanie - wszystkie programy do modelowania konstrukcji (program CBS Pro).

ROBOT Office - rozpoczęcie instalacji wszystkich dostępnych programów ze standardowymi
ustawieniami.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 9
W dolnej części ekranu znajdują się następujące klawisze:

Instalacje użytkownika - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybranie trybu instalacji
umożliwiającego zainstalowanie dowolnego programu(ów) znajdujących się na płycie; następuje
przejście do ekranu instalacyjnego, gdzie użytkownik będzie mógł ręcznie uruchomić wybrane
instalacje

Instalacje specjalne - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybór trybu instalacji specjalnych:
instalacja wersji sieciowej, instalacja protekcji sieciowej, instalacja monitora sieciowego;
następuje przejście do ekranu instalacyjnego, gdzie użytkownik będzie mógł ręcznie uruchomić
wybrane instalacje

Uaktualnienia - naciśnięcie tego klawisza powoduje wybór trybu pozwalającego na przeszukanie
Internetu w celu znalezienia nowszych wersji już zainstalowanego programu (lub np. Maintenance
Pack do wybranego programu).
Po wybraniu zestawu instalacji uruchamiany jest Koordynator Instalacji, który umożliwia instalację
wielu produktów.
Na początku wybrany musi zostać język instalacji. Następnie na ekranie pojawiają się okna
dialogowe, które uruchamiane są podczas zwykłej instalacji pojedynczego produktu (lokalizacja
programu na dysku, autoryzacja itp.); podczas tych operacji szacowane jest miejsce na dysku.
Wszystkie produkty będą zainstalowane w podkatalogach w podanej lokalizacji na dysku.
Instalacja wspólna wszystkich produktów powoduje zainstalowanie następujących programów:

ROBOT: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku

RCAD: Stal, Żelbet i Rysunki szalunkowe

ESOP: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku

ROBOT Expert: wszystkie niezbędne elementy programu w 1 języku.
Dodatkowo zainstalowany zostanie dodatkowy katalog na dysku ROBOT Office Common zawierający
wspólne dane dla wszystkich programów (np. bazy profili, materiałów, prętów i siatek zbrojeniowych,
regulaminy normowe itp.). Modyfikacja elementu w dowolnej bazie katalogu ROBOT Office Common
(lub dodanie nowych elementów do bazy) będzie widoczna we wszystkich zainstalowanych
programach.
UWAGA:
W trakcie instalacji istnieje możliwość (jeżeli zachodzi taka potrzeba) powrotu do
poprzednio przedstawianego na ekranie okna dialogowego w celu dokonania
poprawek w treści informacji wpisanych przez użytkownika.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 10
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
1.2.1.
Instalacje podstawowe (instalacja użytkownika)
Instalacja programu ROBOT na pojedynczym komputerze może być przeprowadzona na dwa
sposoby:
 naciskając klawisz OBLICZENIA (szybka instalacja programów obliczeniowych)
 naciskając klawisz Instalacje użytkownika (instalacja dowolnego programu znajdującego się na
płytce CD).
UWAGA:
Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera.
Poniżej przedstawiono kolejne etapy instalacji systemu ROBOT Millennium na pojedynczym
komputerze po wybraniu instalacji użytkownika (po naciśnięciu klawisza Instalacja użytkownika):
1. Pojawia się okno dialogowe z UMOWĄ LICENCYJNĄ systemu ROBOT Millennium; aby
kontynuować instalację po zapoznaniu się z warunkami umowy, należy nacisnąć klawisz TAK
(akceptacja warunków umowy licencyjnej); następne okno dialogowe prezentuje uwagi dotyczące
działania programu ROBOT Millennium; kontynuacja instalacji nastąpi po naciśnięciu klawisza
DALEJ.
2. Pojawia się okno dialogowe umożliwiające podanie podstawowych informacji o użytkowniku (patrz
poniższy rysunek); należy w nim wpisać nazwisko (inicjały) użytkownika, nazwę firmy i opcjonalnie
adres poczty elektronicznej; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ.
3. Pojawia się okno, w którym podany może zostać docelowy folder instalacji programów na dysku
(patrz poniższy rysunek); domyślnym katalogiem instalacyjnym jest folder: C: / Program Files /
Robobat. Lokalizacja może być wpisana bezpośrednio z klawiatury lub wybrana przy pomocy
klawisza PRZEGLĄDAJ dostępnego w dolnej części okienka; jeżeli podanego foldera nie ma na
dysku, program instalacyjny utworzy folder o podanej przez użytkownika nazwie; aby
kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
UWAGA:
strona: 11
Nie zaleca się instalacji programu ROBOT na dysku podłączonym (substowanym). W
takiej sytuacji po wykonaniu restartu systemu Windows serwis programu ROBOT nie
zostanie zarejestrowany; aby był on dostępny, trzeba go będzie zainstalować
wykorzystując odpowiednią ikonę znajdującą się w folderze programu ROBOT.
4. Pojawia się okno umożliwiające wybór sterowników (sterowniki protekcji: HASP i SPS oraz
mechanizm służący do automatycznego uaktualniania programu: Update Service), a następnie
okno pozwalające na wybór produktów firmy Robobat, które mają być zainstalowane na dysku
5. Pojawia się okno dialogowe, w którym wybrana może zostać domyślna nazwa grupy (ROBOT
Office); nazwa może zostać zmieniona; aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ
© Robobat
www.robobat.com
strona: 12
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
6. Pojawia się okno dialogowe potwierdzające dotychczas wprowadzone informacje (lokalizacja
programu, nazwa, informacje o użytkowniku); aby kontynuować, naciśnij klawisz DALEJ
7. Program rozpoczyna instalację programu ROBOT Millennium (kopiowanie plików), na ekranie
pojawia się okno przedstawiające stan zaawansowania instalacji; w trakcie instalacji pojawiać się
będą krótkie informacje dotyczące instalowanych programów
8. Po zakończeniu instalacji, na ekranie pojawia się okno grupy zawierające ikony: systemu ROBOT
Millennium i programów pomocniczych
9. Program ROBOT Millennium może zostać odinstalowany poprzez wybranie opcji Dodaj / Usuń
programy znajdującej się w panelu sterowania. Wybranie tej opcji umożliwia również modyfikację
zainstalowanej wcześniej wersji programu ROBOT (dodanie lub usunięcie komponentów) oraz
reinstalację wersji na podstawie aktualnie wybranych opcji (instalacja ratunkowa).
Program ROBOT Millennium został zainstalowany na dysku. Aby można go było uruchomić,
konieczne jest ponowne uruchomienie systemu WINDOWS NT/2000/XP. Na ekranie pojawia się
zatem ostrzeżenie informujące, że przed uruchomieniem programu należy zrestartować komputer;
dodatkowo w oknie dialogowym dokonany może zostać wybór jednej z poniższych opcji (ale tylko
wtedy, gdy program jest instalowany po skopiowaniu wersji instalacyjnej z Internetu lub bezpośrednio
z płytki instalacyjnej po wybraniu jedynie instalacji programu ROBOT):
 czy połączyć się z Internetem i sprawdzić, czy istnieją już na stronie producenta oprogramowania
uaktualnienia instalowanej wersji
 czy zakończyć instalację bez sprawdzenia, czy istnieje aktualizacja instalowanego programu.
Po zainstalowaniu programu w menu programu ROBOT znajduje się opcja Pomoc / Dostępne
aktualizacje programu, której uruchomienie spowoduje otwarcie strony internetowej producenta lub
dystrybutora oprogramowania; z takiej strony będzie można pobrać uaktualnienia programu
(Maintenance Pack, informacje o nowej wersji itp.). Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy został
zainstalowany mechanizm służący do automatycznego uaktualniania programu: Update Service.
Uruchomienie programu ROBOT Millennium jest możliwe poprzez:
 dwukrotne kliknięcie w ikonę systemu znajdującą się na pulpicie systemu Windows (o ile podczas
instalacji użytkownik wybrał opcję tworzenia ikony)
 wybranie komendy ROBOT Millennium w utworzonej grupie ROBOT Structural Office.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
1.2.2.
strona: 13
Instalacje specjalne
Protekcja sieciowa
Dla komputerów pracujących w sieci można użyć specjalnego klucza ‘sieciowego’, instalowanego na
jednym, wybranym komputerze. Instalacja protekcji sieciowej pozwala na zainstalowanie programu
(ROBOT, RCAD) na wielu komputerach w sieci komputerowej (czyli jest to instalacja
wielostanowiskowa programu) i wykorzystywaniu wspólnego klucza sieciowego obecnego na jednym
komputerze (nie ma konieczności używania odrębnych kluczy protekcyjnych na każdym komputerze
znajdującym się w sieci). Taki system protekcji nazywany jest Protekcją sieciową. Protekcja sieciowa
jest niezależna od instalacji wersji sieciowej programu i wymaga jedynie istnienia samej sieci
komputerowej.
Aby prawidłowo obsługiwać klucz sieciowy należy na komputerze, do którego będzie on podłączony,
zainstalować specjalistyczny program nadzorujący, tzw. menedżer protekcji (NetHASP License
Manager); jest to instalacja protekcji sieciowej - patrz opis poniżej.
Po zakończeniu instalacji sieciowej i podłączeniu klucza sieciowego każdy z komputerów pracujących
w sieci będzie mógł wykorzystywać protekcję sieciową.
Aby poprawnie działała zainstalowana protekcja sieciowa, muszą być spełnione warunki:
 komputer, na którym zainstalowany jest serwer protekcji sieciowej, musi mieć fizyczny
internetowy adres IP (jeżeli stanowisko nie jest w sieci lokalnej) lub adres sieci lokalnej
 na wszystkich pozostałych komputerach musi być zainstalowany jeden z dostępnych protokołów
(np. TCP\IP).
Poniżej przedstawiono kolejne etapy instalacji systemu ROBOT Millennium na wielu stanowiskach z
jedną protekcją sieciową:
 instalacja protekcji sieciowej (patrz opis poniżej); instalacja może być wykonana bezpośrednio z
płytki CD poprzez naciśnięcie klawisza Protekcja sieciowa znajdującego się w oknie Instalacji
specjalnych lub uruchomienie pliku lmsetup.exe znajdującego się w katalogu Install \ Hasp \
Servers \ Win32 (program może być instalowany jako aplikacja lub jako serwis)
© Robobat
www.robobat.com
strona: 14



ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
instalacja programu ROBOT (instalacja podstawowa na pojedynczym komputerze) na każdym
stanowisku (komputerze) w sieci
skopiowanie plików protekcyjnych *.pmn na każdy komputer (węzeł) do katalogu:
dysk_systemowy:\ Documents and Settings\ All Users \ Application Data \ Robobat \ Prot \ Net \
~TMP lub dysk_systemowy:\ Documents and Settings\ All Users \ Application Data \ Robobat \
Prot \ Std \ ~TMP; katalog, do którego skopiowane zostały pliki *.pmn jest dowolny, jednakże
musi być on widoczny w oknie dialogowym Protekcja - Ustawienia (patrz poniższy punkt) - taką
operację można również przeprowadzić w oknie dialogowym Protekcja - Ustawienia (opis w
rozdziale 1.2.3)
uruchomienie programu Protekcja - Ustawienia (patrz opis znajdujący się w rozdziale 1.2.3)
wybierając z menu systemu Windows opcję ROBOT Office \ Narzędzia; w oknie dialogowym
należy przejść na zakładkę Ustawienia, w opcji kartoteki i licencje wskazać skopiowane pliki
protekcyjne dla licencji sieciowej, a następnie zaznaczyć opcję Używaj licencji sieciowych dla
opcji Wspólne ustawienia dla wszystkich programów; wskazać stosowny plik protekcyjny (patrz
powyższy punkt); na zakończenie nacisnąć klawisze Zastosuj i Zamknij.
UWAGA:
Opis konfiguracji protekcji w oknie dialogowym Protekcja - ustawienia jest podany w
rozdziale 1.2.3.
INSTALACJA PROTEKCJI SIECIOWEJ
Instalacja protekcji sieciowej umożliwia zainstalowanie protekcji sieciowej na dowolnym komputerze
pracującym w sieci. Instalacja ta jest niezależna od instalacji sieciowej programu ROBOT
Millennium. Nie zaleca się instalacji protekcji na serwerze sieci komputerowej (ze względów
bezpieczeństwa lepiej nie obciążać go dodatkowymi zadaniami, choć formalnie instalację można
przeprowadzić na każdym komputerze). Oczywiście komputer, na którym zostanie zainstalowana
protekcja, musi być ‘aktywny’, gdyż każdorazowe zakończenie jego pracy oznacza zakończenie
działania protekcji sieciowej.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 15
Instalacja protekcji sieciowej jest dostępna na ekranie Instalacji specjalnych pakietu ROBOT Office.
Zgodnie z informacją wyświetlaną w trakcie instalacji menedżer protekcji może być instalowany albo
jako serwis, albo jako aplikacja (patrz poniższy opis).
Rozpoczęcie instalacji protekcji sieciowej następuje po naciśnięciu klawisza Instalacje specjalne w
menu ekranu Instalacja (porównaj rozdział 1.2), a następnie naciśnięciu klawisza Protekcja
sieciowa.
Po rozpoczęciu instalacji protekcji sieciowej na ekranie pojawia się okno, w którym należy wybrać
język instalacji.
Instalacja protekcji sieciowej umożliwia założenie protekcji dla całej sieci za pomocą jednego klucza.
UWAGA:
Klucz protekcyjny NIE może być włożony do portu komputera; informuje o tym
komunikat pokazany na poniższym rysunku.
Na ekranie pojawia się okno pokazane na rysunku poniżej, w którym wybrany może zostać typ
instalacji menedżera protekcji.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 16
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Istnieją dwie możliwości:
- tryb instalacji ‘aplikacja’
- tryb instalacji ‘serwis’.
W trybie ‘aplikacji’ menedżer jest dodawany do programów uruchamiających się po włączeniu
komputera (znajduje się w programach menu ‘Start’); ten typ instalacji jest zalecany, gdy na
komputerze znajdują się programy zabezpieczające typu ‘firewall’, które mogą blokować dostęp do
posiadanego klucza protekcyjnego, a co za tym idzie, uniemożliwić działanie protekcji.
Jeżeli wybrany został tryb ‘serwis’, to blokada klucza protekcyjnego nie będzie sygnalizowana.
Na zakończenie instalacji pojawia się komunikat o włożeniu klucza sieciowego i możliwości
konfiguracji parametrów protekcji. Opis okna dialogowego Protekcja - Ustawienia znajduje się w
rozdziale 1.2.3.
Po zakończeniu instalacji protekcji sieciowej na komputerze, na którym jest włożony do portu
komputera klucz sieciowy, w prawym dolnym rogu ekranu komputera znajdować się będą dwie
dodatkowe ikony:

ikona związana z typem instalacji menedżera protekcji (HASP License Manager) uruchamiana jako aplikacja lub serwis w zależności od wyboru dokonanego podczas instalacji
protekcji sieciowej

ikona związana z usługą nhext zarządzającą możliwością wypożyczenia licencji z klucza
sieciowego (patrz opis Parametrów protekcji - rozdział 1.2.3).
Naciśnięcie ikony
i wybranie Ustawień powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym określone
mogą zostać następujące parametry:
- numer portu
- hasło (jeśli jest konieczne).
UWAGA:
Domyślnie nie jest zdefiniowane żadne hasło. Jeśli menedżer licencji i klucz sieciowy
są instalowane na komputerze, który jest dostępny nie tylko dla administratora, to
zaleca się zdefiniowanie hasła dostępu.
www.robobat.com
© Robobat
strona: 17
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Wersja sieciowa programu ROBOT Millennium
UWAGA:
Instalacja sieciowa programu ROBOT Millennium powinna być przeprowadzona
przez Administratora Sieci lub przynajmniej w jego obecności.
Dla komputerów pracujących w sieci można użyć również instalacji wersji sieciowej programu
ROBOT. Pozwala ona na zainstalowanie programu ROBOT w trybie ‘serwer-węzeł’; oznacza to, że
na jednym komputerze w sieci tworzony jest serwer programu ROBOT, na którym są zainstalowane i
przechowywane pliki wspólne dla innych użytkowników w sieci, natomiast na komputerach
użytkowników (czyli węzłach wersji sieciowej) instalowane są jedynie niezbędne pliki wykorzystywane
do używania programu ROBOT na danym komputerze.
Instalacja wersji sieciowej programu ROBOT składa się z trzech części:
 instalacja ROBOT - serwer
 instalacja ROBOT - węzeł
 instalacja monitora sieciowego (narzędzie do nadzoru pracy sieciowej programu ROBOT).
W początkowej fazie (zarówno dla instalacji serwera jak i węzłów sieci) instalacja przebiega w
identyczny sposób jak instalacja na pojedynczym komputerze (patrz rozdział 1.2.1).
Serwer programu ROBOT Millennium musi być zainstalowany na dysku widocznym dla innych
użytkowników. Główny katalog wersji serwerowej programu ROBOT Millennium (ROBOT Office serwer) oraz katalog ROBOT Office Common muszą być dostępne dla użytkowników do odczytu, a
katalog ROBOT Office Users do odczytu i zapisu. Instalację serwera programu ROBOT Millennium
powinien przeprowadzić administrator systemu ROBOT (osoba instalująca serwer programu ROBOT
Millennium otrzymuje takie uprawnienia). Po zainstalowaniu serwera użytkownicy mogą instalować u
siebie wersje węzłowe. Podczas instalacji węzła należy podać sieciowy adres serwera programu
ROBOT Millennium.
Serwer programu ROBOT Millennium instalowany może być na komputerze, na którym będą
robione kopie zapasowe (backupy); może to być serwer NT, bo instalacja serwera programu ROBOT
Millennium nie instaluje żadnych sterowników (drivers), ale dla bezpieczeństwa sieci powinien być to
inny serwer, zwłaszcza dla dużych sieci.
INSTALACJA SERWERA WERSJI SIECIOWEJ PROGRAMU ROBOT Millennium
UWAGA:
Instalacji serwera wersji sieciowej towarzyszy instalacja katalogu ROBOT Office
Common.
Po rozpoczęciu instalacji serwera wersji sieciowej na ekranie pojawia się okno, w którym należy
wskazać folder, w którym zainstalowana będzie ta wersja.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 18
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
W instalacji wersji sieciowej wprowadzono możliwość wyboru katalogu ROBOT Office Users; jest to
miejsce, w którym zapisywane są pliki użytkownika (Serwer Plików Użytkownika). W poniższym oknie
dialogowym wybrane może zostać miejsce instalacji; program instalujący tworzy w podanym miejscu
katalog o domyślnej nazwie ROBOT OFFICE USERS.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 19
Po naciśnięciu klawisza DALEJ program ROBOT Millennium zostanie zainstalowany na serwerze.
Po instalacji serwera programu ROBOT Millennium nie można uruchomić tego programu. Do tego
potrzebna jest instalacja węzła. Węzeł może zostać zainstalowany na tym samym komputerze co
wersja serwerowa, ale instalacja musi odbyć się w innym katalogu.
Po zainstalowaniu plików na serwerze wyświetlony jest komunikat pokazany na poniższym rysunku.
Jeżeli wraz z programem otrzymane zostały pliki licencyjne (pliki *.pmn), to należy je przekopiować
do katalogu C: \ Program Files \ Robobat \ ROBOT Office Server \ Licences przed rozpoczęciem
instalacji węzłów wersji sieciowej.
Dwa foldery (C: \ Program Files \ Robobat \ ROBOT Office Server oraz C: \ ROBOT Office Users)
powinny być niezależnie udostępnione podczas instalacji węzłów (z pełnymi prawami zapisu i
odczytu). Po zakończeniu instalacji węzłów można usunąć prawa zapisu w folderze C: \ Program
Files \ Robobat \ ROBOT Office Server.
Podczas instalacji pojawia się komunikat o możliwości utworzenia kopii plików instalacyjnych w
katalogu ‘Install’. Stworzenie takiej kopii jest wymagane, jeżeli planowane jest instalowanie węzłów
wersji sieciowej w trybie automatycznym (patrz opis w podrozdziale Instalacja węzła wersji sieciowej).
© Robobat
www.robobat.com
strona: 20
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Tworzony katalog ‘Install’ może znajdować się na dowolnym komputerze w sieci, jednak musi być to
komputer ogólnodostępny, który pracuje w sposób ciągły (co umożliwia zainstalowanie węzłów w
dowolnym czasie); z tego też powodu proponowane jest umieszczenie katalogu ‘Install’ na
komputerze, gdzie zainstalowany jest ROBOT-serwer. Należy również pamiętać o nadaniu
odpowiednich praw dostępu dla tego katalogu.
INSTALACJA WĘZŁA WERSJI SIECIOWEJ PROGRAMU ROBOT Millennium
1. Instalacja węzła na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowana wersja sieciowa
Jeżeli węzeł sieci na zostać zainstalowany na tym samym komputerze, na którym została
zainstalowana wersja sieciowa, to na pytanie, które pokazane zostało na poniższym rysunku, należy
odpowiedzieć TAK. Należy jednak pamiętać, że po deinstalacji wersji ręcznie trzeba będzie usunąć
foldery wersji serwerowej programu ROBOT.
Po twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie na ekranie pojawi się komunikat (patrz rysunek
poniżej).
Kolejne kroki instalacyjne są takie same jak podczas instalacji węzła na innym komputerze (patrz
poniższy opis).
2. Instalacja węzła na komputerze, na którym nie jest zainstalowana wersja sieciowa
Przed zakończeniem instalacji serwera wersji sieciowej na ekranie pojawia się komunikat, czy należy
tworzyć kopię plików instalacyjnych w katalogu ‘Install’ dla automatycznej instalacji węzła z serwera.
Istnieją dwie możliwości:
1. TAK - instalacja w trybie automatycznym (patrz rozdział INSTALACJA w trybie automatycznym)
2. NIE - instalacja przeprowadzana przy użyciu płytki CD dla każdego węzła (patrz rozdział
INSTALACJA przy użyciu płytki CD dla każdego węzła).
Po rozpoczęciu instalacji węzła wersji sieciowej programu ROBOT Millennium w oknie należy
wybrać jedną z opcji:
 Sieciowa - węzeł (Najszybsze działanie) - wszystkie pliki są kopiowane na dysk komputera, na
którym instalowany jest węzeł wersji sieciowej
podczas instalacji trzeba podać pełne ścieżki sieciowe do katalogów:
- ROBOT-serwer
- ROBOT Office Common
- ROBOT Office Users
i nadać tym katalogom odpowiednich prawa dostępu
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika

strona: 21
Sieciowa - węzeł (Oszczędzanie dysku) - większość plików jest na serwerze, natomiast w węźle
instalowane są tylko te pliki, które umożliwiają poprawne uruchomienie wersji (pliki konfiguracyjne
użytkownika).
INSTALACJA w trybie automatycznym
Instalacja węzła wersji sieciowej w trybie automatycznym umożliwia ograniczenie zaangażowania
końcowego użytkownika podczas instalacji węzłów wersji sieciowej.
Instalacja węzłów w trybie automatycznym polega na przeprowadzeniu instalacji pierwszego węzła wg
specjalnej procedury, umożliwiającej zapis ścieżek skąd kopiowane są pliki i jakie mają powstać
katalogi docelowe.
Po takiej instalacji tworzony jest specjalny skrót, który zawiera parametry instalacji węzłów. Taki skrót
może być pozostawiony na ogólnodostępnym miejscu w sieci lub może zostać przesłany do
użytkowników, na których komputerach ma być zainstalowany ROBOT-węzeł. Uruchomienie tego
skrótu na wybranym komputerze spowoduje automatyczne zainstalowanie węzła, bez konieczności
podawania jakichkolwiek ścieżek itp.
Instalację w trybie automatycznym należy więc rozpocząć na dowolnym komputerze w sieci, na
którym planowana jest instalacja ROBOT-węzeł.
Instalację należy uruchomić z linii komend, z dodatkowym parametrem ‘-r’. Aby tego dokonać, należy
wybrać opcję Uruchom z paska Start i w oknie dialogowym Uruchamianie nacisnąć klawisz
Przeglądaj ...; następnie należy wskazać plik setup.exe z katalogu ‘Install’ utworzonego podczas
instalacji ROBOT-serwer (patrz opis instalacji serwera wersji sieciowej).
Podczas instalacji pojawia się okno, w którym należy dokonać wyboru typu instalacji węzła.
Po zakończeniu instalacji tworzony jest skrót do instalacji w trybie automatycznym w głównej
kartotece serwera wersji sieciowej. Utworzony skrót należy wysłać do wszystkich użytkowników (lub
podać informację, gdzie się on znajduje), którzy mają zainstalować węzeł wersji sieciowej.
Użytkownicy powinni mieć dostęp bez logowania na komputer, na którym zainstalowany jest ROBOTserwer, katalog ‘Install’ oraz katalogi: ROBOT Office Common i ROBOT Office Users.
Instalacja węzła wersji sieciowej w trybie automatycznym polega na uruchomieniu skrótu do instalacji
w trybie automatycznym. Po zakończeniu instalacji tworzone są:
- skrót programu ROBOT na pulpicie
- opcje uruchomienia programu w grupie ROBOT Office.
UWAGA:
Katalog ROBOT Office Common jest instalowany automatycznie.
Dodatkowe uwagi dotyczące trybu automatycznego
A. Instalacja węzłów w trybie automatycznym powoduje, że wszystkie węzły wersji sieciowej są
instalowane na tym samym dysku i w tej samej kartotece; jeżeli na komputerze, gdzie ma być
instalowany węzeł wersji sieciowej nie ma np. dysku o podanej nazwie, to pojawia się błąd
podczas instalacji
B. Błędy, które wystąpiły podczas instalacji, są zapisywane w pliku tekstowym SetupROBOT.log
znajdującym się w głównym katalogu (np. C:\) na każdym węźle. Jeżeli parametr ReturnCode = 0,
to instalacja przebiegła pomyślnie. Jeżeli parametr ReturnCode  0, to zaleca się instalację przy
użyciu płytki CD.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 22
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
INSTALACJA przy użyciu płytki CD dla każdego węzła
Po naciśnięciu klawisza Dalej > w powyższym oknie, należy wskazać folder, w którym instalowana
będzie węzeł programu ROBOT.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 23
Podobnie jak podczas instalacji wersji na pojedynczym komputerze, dla obu typów instalacji węzła
sieciowego można wybrać składniki programu, które mają być zainstalowane oraz sterowniki
(sterowniki protekcji: HASP i SPS oraz mechanizm służący do automatycznego uaktualniania
programu: Update Service), które mają być zainstalowane z programem.
UWAGA:
Zaleca się zainstalowanie tych samych wersji językowych programu ROBOT
Millennium na wszystkich węzłach sieci.
Przy instalacji węzła należy wskazać katalog serwerowej instalacji programu ROBOT Millennium
(serwer programu ROBOT Millennium powinien być zainstalowany wcześniej). Należy zwrócić
uwagę na to, czy katalog do wersji serwerowej programu ROBOT Millennium został podany jako
adres sieciowy, czy też został zmapowany (zamieniony na literę dysku). W tym drugim przypadku
należy ustawić opcję do ponownego mapowania tego dysku po restarcie systemu Windows.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 24
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Następnie należy wskazać katalog baz danych i plików konfiguracyjnych ROBOT Office Common.
UWAGA: Dwa ostatnie okna dialogowe (pokazane na poniższych rysunkach) nie muszą się pojawić
podczas instalacji; dzieje się tak wtedy, gdy ścieżka do serwera wersji sieciowej zostanie znaleziona
automatycznie podczas instalacji węzła wersji sieciowej.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 25
W instalacji wersji sieciowej wprowadzono możliwość wyboru Serwera Plików Użytkownika; jest to
miejsce, w którym zapisywane są pliki użytkownika. W poniższym oknie dialogowym wybrane może
zostać miejsce serwera programu ROBOT; program instalujący sprawdza prawo do zapisu w
podanym miejscu i przerywa dalszą instalację, jeżeli użytkownik tego prawa nie ma.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 26
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Po zainstalowaniu węzła wersji sieciowej można rozpocząć pracę w programie ROBOT.
FUNKCJONALNOŚĆ WERSJI SIECIOWEJ
Poniżej wymienione zostały podstawowe cechy wersji sieciowej programu ROBOT Millennium:
1. Praca w trybie lokalnym lub serwerowym
Użytkownik może wybrać miejsce, gdzie będą znajdowały się jego pliki (projekty i pliki
konfiguracyjne). Może to być komputer lokalny, na którym aktualnie pracuje lub komputer
serwerowy. W tym drugim przypadku (gdy pliki znajdują się na komputerze serwerowym)
użytkownik będzie mógł pracować nad swoimi projektami z dowolnego komputera w sieci.
2. Możliwość pracy nad projektem z dowolnego komputera
Jeżeli użytkownik wybierze pracę w trybie serwerowym, będzie mógł pracować nad swoimi
projektami z dowolnego komputera w sieci (bez konieczności kopiowania swoich plików pomiędzy
komputerami).
3. Zorientowanie programu na użytkownika
Każdy użytkownik ma własny katalog z plikami konfiguracyjnymi i projektami.
4. Zaawansowane opcje obsługi plików konfiguracyjnych
Administrator może definiować na komputerze serwerowym pliki konfiguracyjne obowiązujące
wszystkich użytkowników w sieci. Użytkownik jest informowany o ewentualnych zmianach i może
łatwo dokonać aktualizacji swoich plików konfiguracyjnych (porównaj przedstawiony poniżej opis
programu Administrator).
5. Możliwość ograniczenia dostępu do programu ROBOT
Jeżeli istnieje taka konieczność, to administrator może zdefiniować listę osób mających prawo do
używania programu ROBOT, prawo dokonywania zmian w domyślnej konfiguracji itp. (porównaj
przedstawiony poniżej opis programu Administrator).
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 27
PROGRAM ADMINISTRATOR
Do konfiguracji parametrów pracy wersji sieciowej programu ROBOT Millennium służy program
Administrator (admn.exe). Program znajduje się w katalogu SYSTEM/EXE zainstalowanego
programu ROBOT Millennium. Możliwości programu Administrator zależą od uprawnień
użytkownika. Zwykłemu użytkownikowi programu ROBOT Millennium po uruchomieniu programu
Administrator pokazuje się okno dialogowe, które składa się z trzech zakładek (Pliki, Tryb pracy i
ROBOT Expert). Administrator programu ROBOT Millennium ma dodatkowo w oknie dialogowym
dostęp do trzech kolejnych zakładek (Użytkownicy, System i Monitor Sieciowy).
UWAGA:
Przed uruchomieniem programu Administrator należy sprawdzić, czy nie jest aktualnie
otwarty program ROBOT Millennium.
Poniżej przedstawiono opis poszczególnych zakładek znajdujących się w oknie dialogowym
administratora.
Zakładka Użytkownicy (opcje tylko dla administratora)
Zakładka Użytkownicy pozwala administratorowi zdefiniować listę użytkowników i nadać im
odpowiednie prawa.
W oknie dialogowym znajdują się następujące opcje:
 Nazwa użytkownika - nazwa pod jaką użytkownik jest widziany w sieci
 Prawo dostępu - użytkownik może uruchomić program ROBOT
 Prawa administratora - użytkownik otrzymuje pełne prawa administratora
 Prawo do pracy na własnej konfiguracji - użytkownik może pracować na własnych plikach
konfiguracyjnych, w przeciwnym przypadku konfiguracją pracy dla użytkownika jest konfiguracja
serwerowa
 Opcja Sprawdzaj listę użytkowników przy starcie programu ROBOT powoduje, iż osoba nie
znajdująca się na liście nie ma prawa do używania programu.
Zakładka System (opcje tylko dla administratora)
W oknie dialogowym znajdują się następujące opcje:
 Modyfikacja plików konfiguracyjnych - po wybraniu tej opcji konfiguracja administratora stanie się
konfiguracją serwerową (następnie użytkownicy będą mogli zaktualizować swoje własne pliki
konfiguracyjne o zmiany dokonane przez administratora)
 Kod protekcji - w przypadku zmiany kodu protekcji (np. po dokupieniu nowej opcji), nowy kod
należy wpisać w pole edycyjne. Po uruchomieniu przez użytkownika programu ROBOT
Millennium, aplikacja automatycznie zaktualizuje kod protekcji
 Utworzenie nowej bazy danych użytkowników - skasowanie aktualnej bazy użytkowników i
utworzenie nowej.
Zakładka Monitor Sieciowy (opcje tylko dla administratora)
Opcje znajdujące się na tej zakładce umożliwiają podanie adresu sieciowego komputera, na którym
zainstalowany jest Monitor Sieciowy. Podany adres stosowany jest dla wszystkich zainstalowanych
programów ROBOT Expert (kalkulatorów).
ROBOT Millennium znajduje ten adres automatycznie.
Zakładka Pliki
Przy starcie programu ROBOT może pojawić się komunikat o konieczności dokonania aktualizacji
plików konfiguracyjnych lub systemowych. Zakładka Pliki informuje użytkownika o stanie jego plików
oraz pozwala na ich automatyczną aktualizację.
UWAGA:
Program ROBOT powinien być wtedy zamknięty.
Zakładka Tryb pracy
Zakładka Tryb pracy pozwala zdefiniować użytkownikowi parametry jego pracy w sieci.
Lokalny tryb pracy spowoduje, iż pliki konfiguracyjne użytkownika będą znajdowały się na jego
komputerze lokalnym (szybszy dostęp).
© Robobat
www.robobat.com
strona: 28
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Tryb pracy serwerowy spowoduje, iż pliki konfiguracyjne użytkownika znajdą się na serwerze.
Zalecane jest to w sytuacji, gdy użytkownik będzie chciał pracować nad swoimi projektami na różnych
komputerach.
Wybór konfiguracji pozwala zadeklarować się użytkownikowi czy chce używać własną konfigurację,
czy konfigurację serwerową (zdefiniowaną przez administratora systemu).
Kopiowanie lokalnych plików konfiguracyjnych i projektów na serwer lub plików serwerowych na dysk
lokalny należy wykonać po zmianie trybu pracy (odpowiednio z trybu lokalnego na serwerowy lub z
serwerowego na lokalny) o ile nadal chcemy pracować na tych samych plikach konfiguracyjnych.
Zakładka ROBOT Expert
Zakładka ROBOT Expert pozwala na aktualizację adresu sieciowego komputera, na którym
zainstalowany jest Monitor Sieciowy.
Przykłady wykorzystywania programu Administrator
A. Co należy zrobić, gdy użytkownik nie może uruchomić programu ROBOT Millennium:
 sprawdzić, czy włączony jest serwer
 jeżeli w trakcie instalacji węzła ścieżka do serwera została zmapowana, to należy sprawdzić czy
po restarcie komputera mapowanie jest nadal aktualne
 sprawdzić, czy użytkownik ma prawo do odczytu w katalogu System na serwerze
 sprawdzić, czy użytkownik ma prawo do zapisu w katalogu Users\Nazwa użytkownika
 sprawdzić, czy użytkownik ma prawo używać program ROBOT Millennium.
B. Komunikaty przy starcie programu ROBOT Millennium
W przypadku pojawienia się komunikatu o konieczności aktualizacji plików konfiguracyjnych lub
systemowych należy po uruchomieniu programu Administrator przejść na zakładkę Pliki i uruchomić
odpowiednią opcję.
C. Praca użytkowników w wersji sieciowej
Jeżeli użytkownik chce pracować nad swoimi projektami z dowolnego komputera w sieci, to powinien
na zakładce Tryb pracy włączyć opcję Tryb pracy serwerowy.
Jeżeli użytkownik pracuje w trybie lokalnym (jego pliki konfiguracyjne znajdują się na komputerze
lokalnym) i chce na tych samych plikach pracować na innym komputerze, to powinien:
 uruchomić program Administrator
 przejść na zakładkę Tryb pracy
 wybrać opcję kopiowania plików na serwer
 zmienić tryb pracy na serwerowy.
D. Praca administratora wersji sieciowej
Modyfikacja konfiguracji serwerowej (dokonanie zmian w konfiguracji widocznych dla wszystkich
użytkowników):
 administrator upewnia się, że pracuje na aktualnej konfiguracji (zakładka Pliki), jeżeli nie to
aktualizuje swoje pliki konfiguracyjne
 administrator wprowadza potrzebne zmiany (dodanie nowego materiału, zdefiniowanie nowego
profilu, podpory, dodanie nowego wzorca wydruku itp.)
 uruchamia program Administrator
 na zakładce System okna dialogowego wybiera opcję Modyfikacja plików konfiguracyjnych
 zamyka program Administrator
 użytkownik, który potem uruchomi program ROBOT Millennium, otrzyma komunikat o potrzebie
aktualizacji plików konfiguracyjnych.
Modyfikacja kodu protekcji (np. po dokupieniu nowych opcji):
 administrator uruchamia program Administrator
 na zakładce System okna dialogowego wprowadza nowy kod protekcji
 użytkownik, który potem uruchomi program ROBOT Millennium, będzie miał automatycznie
zaktualizowany kod protekcji.
www.robobat.com
© Robobat
strona: 29
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
PROGRAM MONITOR SIECIOWY
Program Monitor Sieciowy posiada następujące możliwości:
 śledzenie uruchomionych w sieci programów używających protekcji (zakładka Licencje)
 generowanie raportów dotyczących statystyki używania licencji (zakładka Raporty)
 uzyskanie informacji o pewnych zaistniałych wydarzeniach (zakładka Zdarzenia)
 wysyłanie informacji/komunikatów do użytkowników.
Program Monitor Sieciowy może być instalowany na dowolnym komputerze w sieci. Aby działał
zgodnie z przeznaczeniem, należy go uruchomić i nie wyłączać dopóki w sieci pracują programy
używające protekcji sieciowej. Po zainstalowaniu Monitora Sieciowego należy na zakładce Monitor
Sieciowy programu Administrator wpisać nazwę komputera, na którym Monitor został zainstalowany.
Każdy program (np. ROBOT Millennium lub Robort Expert) wysyła do Monitora sieciowego
informację o tym, że został uruchomiony i używa licencji protekcji sieciowej. Na zakładce Licencje
pojawia się informacja o danym programie (nazwa komputera, na którym został uruchomiony, nazwa
użytkownika, numer używanej protekcji, nazwa aplikacji, identyfikator procesu, czas uruchomienia,
stan aplikacji).
Drzewko aplikacji składa się z nazwy komputerów oraz uruchomionych na nich aplikacji. Aplikacje
uruchomione na jednym komputerze używają jednej licencji. W trakcie działania ROBOT Millennium
wysyła co kilka minut do Monitora sieciowego informację kontrolną. Czas wysłania tej informacji jest
wpisywany do pola Last Ping. Jeżeli godzina wpisana do tego pola jest nieaktualna, to oznacza to, iż
dana aplikacja nie jest aktywna. Pingi nie są wysyłane podczas przygotowania konstrukcji do
obliczeń.
UWAGA:
Programy Robort Expert nie wysyłają tego typu informacji, a program ROBOT
Millennium nie może ich wysłać w trakcie wczytywania pliku formatu *.str.
Po zamknięciu aplikacji do Monitora sieciowego wysyłana jest wiadomości o tym fakcie i ta aplikacja
zostaje usunięta z drzewka aplikacji na zakładce Licencje.
Diagnostyka użycia licencji polega na obserwacji drzewka na zakładce Licencje. Administrator może
zobaczyć kto i od jakiego czasu używa licencji oraz może stwierdzić, czy licencja nie jest
zablokowana przez zawieszony proces. Opcja Usuń aplikację (Remove Application) służy do
usunięcia z drzewka aplikacji, o której wiemy, że nie istnieje (najprawdopodobniej zakończyła się
błędem i nie zwolniła protekcji). Monitor sieciowy powinien być uruchomiony przez cały czas używania
protekcji. Jeżeli Monitor zostanie zamknięty, to po ponownym jego uruchomieniu będzie możliwe
uzyskanie informacji o programach pracujących w sieci z wyjątkiem informacji o programach, które
zakończyły się błędem w czasie nieaktywności Monitora (programy te nie będą się znajdowały w
drzewku, ale będą blokowały licencję).
Administrator może generować raporty dotyczące używania licencji przez użytkowników. Dostępnych
jest kilka wzorców raportów, ale użytkownik może tworzyć również własne w zależności od potrzeb.
Zdefiniowany przez użytkownika raport pojawia się w tabelce na zakładce Raporty i może zostać
wydrukowany. Domyślny raport zawiera całą bazę danych (wszystkie informacje są zapisywane w
bazie MDB i dostępne po uruchomieniu programu MS Access). Włączona opcja Logout Status
oznacza, że aplikacja wysłała informację o zakończeniu pracy. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, to
oznacza to, że aplikacja zakończyła się błędem lub zakończyła się w momencie, gdy Monitor sieciowy
był wyłączony.
UWAGA:
Co pewien czas niepotrzebne rekordy w bazie danych powinny zostać usunięte.
Jeżeli aplikacji (programowi ROBOT Millennium lub Robort Expert) nie została przydzielona licencja
to zostaje wysłany do Monitora komunikat, który zostanie wyświetlony na zakładce Zdarzenia.
Program Monitor sieciowy umożliwia wysyłanie komunikatów do użytkowników. Służy do tego okno
dialogowe umożliwiające podanie adresata i treści wiadomości. Komunikaty wysłane do użytkownika
w trakcie jego pracy zostają wyświetlone natychmiast (w przypadku pracy w wersji demonstracyjnej
nie później niż 5 minut po wysłaniu), pozostałe będą wyświetlone w trakcie następnego startu
programu ROBOT.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 30
UWAGA:
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Komunikaty mogą być wysyłane tylko do użytkowników programu ROBOT Millennium.
Aby komunikaty mogły być odbierane, w programie Administrator na zakładce Monitor Licencji należy
włączyć pole Obsługa komunikatów (zakładka ta jest dostępna tylko dla Administratora).
Aby programy ROBOT Expert mogły rejestrować się w Monitorze Sieciowym, należy przeprowadzić
następującą operację:
 na komputerze, na którym będą używane programy ROBOT Expert uruchomić program
Administrator
 wybrać zakładkę ROBOT Expert i zaktualizować Adres Monitora Licencji (jeżeli przycisk nie jest
dostępny, to oznacza to, iż aktualizacja została wykonana).
W trakcie aktualizacji może wystąpić błąd spowodowany brakiem uprawnień użytkownika do
modyfikacji rejestrów. W takiej sytuacji aktualizację powinien przeprowadzić użytkownik posiadający
uprawnienia Administratora na danym komputerze (nie mylić z uprawnieniami Administratora w
systemie ROBOT Millennium). Aktualizację można również przeprowadzić uruchamiając program
RegEdit znajdujący się w systemie Windows NT/2000/XP i ustawiając wartość klucza
«HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Robobat \ Protection \ Net \ LicenceServerName » na
aktualny adres Monitora Licencji (podany nad klawiszem Aktualizuj na zakładce ROBOT Expert
programu Administrator).
1.2.3.
Parametry protekcji
Zawartość klucza protekcyjnego dostarczanego razem z programem ROBOT może zostać zmieniona
poprzez podanie odpowiedniego kodu. Sytuacja ta na przykład może mieć miejsce, gdy użytkownik
dokupuje nowe opcje lub gdy wygasa protekcja czasowa i użytkownik decyduje się, aby ją przedłużyć.
Okno dialogowe Protekcja - Ustawienia służy do modyfikacji lub sprawdzenia parametrów protekcji
na komputerze użytkownika. Po instalacji programu opcje znajdujące się w tym oknie dialogowym
zapewniają użytkownikowi możliwość zmian parametrów protekcji.
Okno dialogowe Protekcja - Ustawienia może zostać otwarte po wybraniu opcji Narzędzia /
Parametry protekcji znajdującej się w grupie ROBOT Structural Office w menu START systemu
operacyjnego Windows.
UWAGA:
Przed otwarciem okna dialogowego Protekcja - Ustawienia należy upewnić się, że
programy wykorzystujące klucze protekcyjne firmy Robobat zostały zamknięte.
Po wybraniu opcji Parametry protekcji na ekranie pojawia się okno dialogowe pokazane na poniższym
rysunku.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 31
Na zakładce Aktualizacja znajduje się lista Wybierz licencję; z tej listy należy wybrać numer licencji,
której zawartość ma być modyfikowana. System protekcji współpracuje z trzema rodzajami kluczy:
klucze lokalne (HASP), klucze sieciowe (NetHASP) oraz klucze dyskowe (SPS). Obsługiwanych jest
sześć typów kluczy lokalnych, które oznaczono literkami od A do F - odpowiednia literka pojawia się
na liście wyboru.
Po wybraniu klucza protekcyjnego automatycznie odczytywany jest numer licencji zapisanej na kluczu
oraz identyfikator klucza (wpisywane są wartości do pola edycyjnego Numer i ID). W przypadku
protekcji dyskowej w polu edycyjnym ID wpisywana jest wartość zero.
UWAGA:
Nie należy podłączać jednocześnie wielu kluczy lokalnych tego samego typu. Jeżeli do
komputera zostaną podłączone dwa klucze typu A, to tylko jeden z nich (losowo)
zostanie prawidłowo odczytany.
W polu Źródło informacji o zmianach znajdują się opcje służące do podania kodów zmieniających
parametry protekcji zapisanych na wybranym wcześniej kluczu protekcyjnym. Należy wybrać miejsce,
skąd ma zostać pobrana informacja o zmianach protekcji (Internet, CD, dostarczonego pliku lub
wpisana ręcznie), a następnie nacisnąć klawisz Zastosuj znajdujący się w dolnej części okna
dialogowego. W polu edycyjnym Personalizacja wpisana może zostać autoryzacja programu (ciąg
znaków pojawiający się m.in. na winietce programu ROBOT); maksymalna długość nazwy jaka może
zostać podana nie może przekraczać 31 znaków. Aby zapisać zmienioną personalizację na kluczu
protekcyjnym, należy nacisnąć klawisz Zastosuj.
Naciśnięcie klawisza Ponowny odczyt powoduje ponowne naczytanie dostępnych licencji; opcja jest
przydatna, jeżeli użytkownik ma parę kluczy tego samego typu (np. A). Ponieważ nie można
jednocześnie podłączyć wielu kluczy tego samego typu, wszelkie operacje na kluczach muszą być
wykonywane kolejno. Wystarczy, bez wychodzenia z programu, podmienić klucz i nacisnąć klawisz
Ponowny odczyt.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 32
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
W dolnej części okna dialogowego Protekcja - Ustawienia znajdują się następujące klawisze:

Raport - naciśnięcie tego klawisza powoduje uruchomienie generacji raportu z aktualnymi
parametrami protekcji dla wybranej licencji

Test - naciśnięcie tego klawisza powoduje uruchomienie testu protekcji. Procedura testująca
przeprowadza weryfikację systemu protekcji sprawdzając wszystkie klucze lokalne, aktywne
licencje sieciowe oraz zainstalowane licencje dyskowe. W wyniku przeprowadzonego testu
powstaje plik tekstowy z informacją, która powinna pozwolić zidentyfikować przyczynę
ewentualnych problemów z działaniem protekcji.
W przypadku problemów z działaniem systemu protekcji, należy nacisnąć klawisz Test i plik z
wynikiem testu przesłać do serwisu technicznego firmy Robobat.

Zamknij - naciśnięcie tego klawisza powoduje zamknięcie okna dialogowego Protekcja Ustawienia.
Aby dokonać konfiguracji systemu protekcji dla poszczególnych programów firmy Robobat, należy
przejść na zakładkę Ustawienia (zobacz rysunek poniżej).
Pozycja Wspólne ustawienia dla wszystkich programów umożliwia jednolitą konfigurację systemu
protekcji dla wszystkich zainstalowanych programów firmy Robobat. Dostępne są trzy rodzaje
protekcji, które mogą być sprawdzane podczas uruchomienia programu: protekcja zapisana na kluczu
lokalnym HASP, licencja sieciowa (dostarczona razem z kluczem sieciowym NetHASP) oraz licencja
dyskowa obsługiwana przez Software Protection Service (SPS). Aby wskazać, że dany rodzaj
protekcji ma być sprawdzany podczas uruchomienia programu, należy zaznaczyć
odpowiednią
pozycję. Możliwe jest jednoczesne zaznaczenie wielu pozycji. Przykładowo, jeżeli zostaną
zaznaczone pozycje Klucze Lokalne oraz Licencje Sieciowe, to system protekcji najpierw sprawdzi
klucz lokalny, a w przypadku jego braku sprawdzi licencję sieciową.
Dla licencji sieciowych oraz dyskowych należy dodatkowo wskazać numer licencji, która ma być
używana. W tym celu należy kliknąć w ikonkę
poniższy rysunek).
www.robobat.com
i otworzyć okno dialogowe do wyboru licencji (patrz
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 33
Licencję dyskową wybiera się poprzez wskazanie jej numeru (jak na rysunku powyżej), natomiast
licencja sieciowa wybierana jest poprzez wskazanie odpowiedniego pliku pmn zawierającego licencję
sieciową.
Możliwe jest niezależne skonfigurowanie systemu protekcji dla poszczególnych programów lub całych
grup programów. Dzięki temu można kupić lokalną licencję na program ROBOT oraz sieciową
licencję na program ESOP i jednocześnie pracować z obydwoma programami na tym samym
komputerze.
Przykładowo, aby umożliwić na jednym komputerze korzystanie z lokalnej protekcji programu
ROBOT i z sieciowej protekcji programu ESOP, należy w powyższym oknie dialogowym:

zaznaczyć pozycję Niezależne ustawienia dla programu ESOP

zaznaczyć znajdującą się poniżej pozycję “Licencje Siecioweí oraz wskazać odpowiednią licencję
sieciową

nacisnąć klawisz Zastosuj, aby zapisać dokonane zmiany.
Pozycja Niezależne ustawienia dla programu ESOP pojawi się na zakładce Ustawienia tylko w
przypadku, gdy program ESOP zostanie zainstalowany na komputerze.
Licencje sieciowe oraz dyskowe przechowywane są w odpowiednich plikach. Użytkownik może
wskazać kartoteki, w których będą przechowywane pliki z licencjami. Aby tego dokonać, należy
rozwinąć pozycję Kartoteki i licencje. Po kliknięciu w ikonę
użytkownik może wskazać
odpowiednią kartotekę dla plików z licencjami. Po rozwinięciu pozycji ze ścieżką do kartoteki,
widoczne są również wszystkie zainstalowane licencje.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 34
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Podwójne kliknięcie w pozycję Dodaj licencję umożliwia użytkownikowi wskazanie nowego pliku z
licencją (sieciową lub dyskową), która ma zostać zainstalowana.
Z licencjami protekcji dyskowej związane są pewne dodatkowe operacje, które dostępne są na
zakładce SPS (zobacz rysunek poniżej).
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 35
Podstawową operacją jest Generacja kodu komputera. Kod ten jednoznacznie identyfikuje
komputer użytkownika. Jest on wymagany dla utworzenia licencji dyskowej na dany komputer. W celu
uzyskania licencji dyskowej użytkownik musi przesłać kod swojego komputera do dystrybutora.
Po otrzymaniu od dystrybutora pliku z definicją licencji dyskowej użytkownik musi zainstalować
licencję na swoim komputerze. W tym celu na zakładce SPS wybiera operację Instalacja nowej
licencji.
W powyższym oknie dialogowym w polu edycyjnym Plik - wskazanie pliku otrzymanego od
dystrybutora programu należy podać ścieżkę do otrzymanego pliku z licencją, a następnie nacisnąć
klawisz Zastosuj.
Operacje związane z kluczem sieciowym NetHASP zostały zgrupowane na zakładce Klucz sieciowy,
którą przedstawiono na rysunku poniżej.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 36
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
Po przejściu na tę zakładkę następuje automatycznie próba odczytania zawartości klucza sieciowego
NetHASP. Klucz nie musi być podłączony do komputera - wystarczy, żeby był podłączony do serwera
licencji sieciowych (czyli do komputera, na którym został uruchomiony NetHASP License Manager) i
widoczny poprzez sieć. Po odczytaniu klucza w okienku pojawia się jego ID, rodzaj oraz zawartość,
czyli lista licencji zaprogramowanych na kluczu.
Zawartość klucza może zostać zmieniona za pomocą kodów otrzymanych od dystrybutora. W tym
celu należy wskazać otrzymany plik z kodami oraz zaakceptować zmiany naciskając klawisz
Zastosuj.
Klawisz NetHasp.ini ułatwia dostęp do konfiguracji protekcji sieciowej poprzez uruchomienie edytora
tekstowego z zawartością pliku nethasp.ini, który jest plikiem konfiguracyjnym dla protekcji sieciowej
NetHASP. Plik nethasp.ini powinien znajdować się w katalogu systemowym.
UWAGA:
Aby przyspieszyć dostęp do klucza sieciowego, można w pliku konfiguracyjnym
nethasp.ini przyznać zmiennej NH_SERVER_ADDR adres komputera, na którym go
zainstalowano.
Klawisz Rozszerzenie LM umożliwia skonfigurowanie połączenia z programem ROBOT Extension
for NetHASP LM (nhext.exe), który powinien być uruchomiony na komputerze serwera licencji
sieciowych. Konfiguracja polega na podaniu adresu IP serwera oraz numeru portu komunikacji
(domyślnie 10001). Należy się upewnić, że podany numer portu nie został zablokowany przez
oprogramowanie typu firewall. Program nhext.exe jest wykorzystywany między innymi do
wypożyczenia licencji oraz jej automatyczne przywrócenia na kluczu sieciowym po upływie okresu
wypożyczenia.
Klawisz Wypożyczenie umożliwia okresowe przeniesienie licencji z klucza sieciowego na klucz
lokalny lub na licencję SPS. Aby uaktywnić tę opcję, należy wskazać w oknie z listą licencji
zaprogramowanych na kluczu sieciowym tę licencję, którą chcemy wypożyczyć oraz nacisnąć klawisz
Wypożyczenie. Na ekranie pojawi się okno dialogowe pokazane na poniższym rysunku.
www.robobat.com
© Robobat
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
strona: 37
Aby wypożyczyć licencję sieciową, należy wskazać plik PMN, który definiuje zawartość wypożyczanej
licencji oraz określić czas trwania wypożyczenia, czyli datę kiedy licencja ma zostać automatycznie
oddana. Licencja może zostać przeniesiona na klucz lokalny HASP lub na licencję lokalną SPS dla
dowolnego komputera. W celu utworzenia licencji SPS dla dowolnego komputera, należy podać kod
docelowego komputera oraz wskazać plik SLF, do którego licencja zostanie zapisana. Plik SLF
należy następnie wkopiować na komputer docelowy i zainstalować za pomocą opcji Instalacja nowej
licencji na zakładce SPS.
W wybranym dniu licencja jest oddawana automatycznie. Możliwe jest jednak oddanie wypożyczonej
licencji przed upływem wyznaczonego terminu; służy temu klawisz Oddanie, który staje się aktywny
po wybraniu numeru licencji wypożyczonej wcześniej na ten komputer z listy licencji odczytanych z
klucza sieciowego.
© Robobat
www.robobat.com
strona: 38
ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika
1.3. Generacja raportu instalacyjnego
Po zakończeniu instalacji programu i uruchomieniu programu automatycznie wygenerowany zostanie
raport instalacyjny, w którym prezentowane są informacje dotyczące programu ROBOT. Jeżeli raport
nie zostanie wtedy wydrukowany przez użytkownika, to istnieje kilka sposobów generacji raportu
instalacyjnego (raportu protekcji). Aby użytkownik rozpoczął generację raportu instalacyjnego,
powinien wybrać jedną z poniższych możliwości znajdujących się w programie:
1. w programie ROBOT wybrać w menu opcję Pomoc / Parametry protekcji; w oknie dialogowym
Protekcja - Ustawienia nacisnąć klawisz Raport
2. uruchomić z menu START systemu Windows opcję: ROBOT / Narzędzia / Parametry; w oknie
dialogowym Protekcja - Ustawienia nacisnąć klawisz Raport.
UWAGA:
Generacja raportu instalacyjnego może trwać pewien czas; po zakończeniu generacji
na ekranie pojawi się edytor tekstowy, w którym prezentowany będzie wygenerowany
raport.
www.robobat.com
© Robobat

Podobne dokumenty