Document 24890

Transkrypt

Document 24890
STAROSTWU F'O\)WIAT( WE
29
SPIS DOKUMENTAC
PROJEKT BUDOWLANY
43 -
400
` IE SZY*
PRZEBUDOWY AMFITEATRU I PARKU
ZDROJOWEGO W US RONIU JEST ZAWARTY W II-TOMACH:
TOM I
CZIISC
„r'
- PROJE T BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZFSC ,,A" - PROJE
KONS
BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNOUKCYJNY
TOM II
+ PRZEDMIAR
r*l
ROBOT dla cz. „T"
STORSKI dla cz. „T"
KOSZTORYS
- SPECYFIKAC A TECHMCZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ZA
SPODAROWANIA TERENU dia cz. _r,
+ PRZEDMIAR ROBOT dia cz.,,A"
KOSZTORYS NWESTORSKI dla cz.,,A"
- SPECYFIKAC A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ZA
SPODAROWANIA TERENU dla cz. A"
DROG I UKSZTALTOWANIA TERENU + PROJEKT
PROJEKT BUDOWL
ORGANIZACJI RUCHI J
+ PRZEDMIAR
ROBOT
KOSZTORYS NWESTORSKI
- SPECYFIKA A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PROJEKT BUDOWL
SIECI ZEWNTTRZNYCH WOD.-KAN.
+ PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS NWESTORSKI
- SPECYFIKAC A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PROJEKT BUDOWL
WEWNTTRZNYCH SIECI WOD.-KAN.
+ PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS NYVIESTORSKI
- SPECYFIKA
PROJEKT BUDOWL
+ PRZEDMIAR
A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ZEWNF TRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH
ROBOT
KOSZTORYS DMESTORSKI
- SPECYFIKA A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PROJEKT BUDOWL
WEWNITRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH
+ PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS NWESTORSKI
- SPECYFIKA
A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STAROSTW0 p0'/"PTO WE
SPIS TRESCI TOMU I
7
u1 F5-,t> s
^ZYrd
43 - 40 0
TOM I
SPIS TRESCI
1. Oswiadczenie o kom detnosci dokumentacji
2. Karta podpis6w prof} ktant6w i rzeczoznawc6w
3. Odpisy uprawnien
4. Podstawa opracowai a
5. Informacja BIOZ
CZF,k ,T" PROD KT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS 'ECHNICZNY
CZS
RYSUNKOWA
KT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNOCZFSC,,A" PROJE
KONS I'RUKCYJNY
OPIS ' CECHNICZNY
CZFS' RYSUNKOWA
STAROSTwi ,) POw!? rowb
ul.Bol,rcrkia 9
43 - 400 "! EyZYrv
OS WIADCZENIE
0 KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
7
STAROSTWO P+)V, l,l OWE
ui.E3ob c.:;c .:
43 - 400 UESZYN
Katowice, czerwiec
OSWIIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym oswiadczam, z dokumentacja projektu budowlanego
Przebudowa amfiteatru i p rku zdrojowego
Ustron, ul. Parkowa
jest kompletna i zostal opracowana zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami i
zasadami wiedzy technicz ej:
Prawo budowlane D z . U. Nr 89 z 1994 r., Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tekst
ujednolicony przez owny Urzad Nadzoru Budowlanego)
• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr. 80 z 200 r., poz. 717)
Rozporz4dzenie Mi stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
■
warunkow techniczn ch jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 200 r. poz. 690)
• Rozporz4dzenie stra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1133) sprawie sporz4dzenia projektu budowlanego
• Ustawy o wyrobach udowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U.Nr 92 poz. 881).
• Rozporz4dzenie Miidstra Infrastruktury z dnia 2 wrze§nia 2004 w sprawie
szczegotowego zal<resu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wyko ania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytko ego (Dz.U.Nr 202 Poz. 2072).
■
na
oraz, ze moze stuzyc ce+i , dla ktorego zostala sport gzor in?
. rch. Andrzej CALKOWSKI
Uprawmtan.l budom:+ne do projektawania
bez opranlcm' , `p`>C: 16;1o,0 rdu:aklanleznej
nr owic+. 6a6.73'Bg
Rz^c-ozunwca budo'.v.any
w sped archileMomcznej poz, rej. I I L02'W'C
Glowny prgjektant
4
STAROSTWO P1)W ATO'A'
43 - 400 C:1Z.YN
KARTA PODPISOW PROJEKTANTOW
I RZECZOZNAWCOW
STAROST'NO Pi W!:,1'OWE
LISTA NAZWISK PROJEKTANTOW3 - 400 CIL:SZYN'
SPRAWD AJACYCH I RZECZOZNAWCOW
BRANZA-
IM11 I NAZWISKO
NR UPRAWN.
PIECZF(C
I PODPIS
STANOWISKO
ALKOWSKI
rojek!o rani?
.hi:eklonkzraai
GLOWNY PROJEKTANT
mgt inZ. arch.
ANDRZEJ GALKOWSKI
CZOZf1 UC
686/73/Bg
w"IA ch zozn c n oz. `rej
466184
KONSTRUKCJA I OBIEKI KUBATLJROWE
UPA
1a,d.
GLOWNY PROJEKTANT
LUCJAN CYLUPA
SPRAWDZAJACY
17/83
Y_...
mgr int.
217/83
mgr. inz.
EWA CYLUPA
1378/94
LUPA
mgr int. b d. Ind.
upAb pp d ur eo id. 1378/94
uU,Stdta o ka 51/243
owlet
GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz.
CZESLAW WITANSKI
SPRAWDZAJ4CY
370/86/kt
n Studencki
c Ni 127/92
mgr. int.
MARIAN STUDENCKI
yjno-inrynieryjna
1975 poz. 46
127/92
SIECI I INSTALACJE ELE
GLOWNY PROJEKTANT
mgr ini.
TADEUSZ KWOCZYNSKI
SPRAWDZAJACY
48/78/13970
mgr. inz.
JOZEF GAJEWSKI
DROGI I UKSZTALTOWP4NIE TERENU
mgr jn2. iusz ROLNIK
upraw. bud . d projektowania
bez ogranicz
konstruk
Nrew
s ja1:1o§ci:
owlanej
AZ /7131 1768101
Wojciec Jgdrys
ntgr inz.
WOJCIECH JEDRYS
Uprawnienla b dowlane
do projektowania ograniczeri
w specjalnosci rogowej
wl Q . , o44S /POOD/04
C
STAROSTWO POWIATc)WE
UI_S.^f^rc<:
43 - 400 CIESZYN
RZECZOZNAWCY
au
ZABEZPIE Z P, C OZARO
OCHRONA PPOZ.
bryg. mg' int.
SANEPID
.. tr JUR ZY
mgr inz.
JOLANTA SZYMANSKA
W
CH
39-N/ r 22 9 ^ ,
5 ..c
it arh
on
YN
mariska
glen cznych
/93
w , .'c97- bez ogroniczeh
40-231 Kota,+e- J. Bob. Monte Cassino 8/29
tei. )55-19-39
mgr int. cocek K.ACZMARCZYK
coro,e
Rzeczozna v,cn
do
bezpieczeh=two i Ma in? proci'
nr upr. GIP 06019b 'rr grupoch:
1 .1. 1.2. 1.3. t.a.
aem. 10-524 ato4I 2.si-s°4i3tdw 14/2
a
STAROST WO P^)wl,; rY^^,U
uLBubr::ci.__,
43 - 400 CIk SZ'(iv
ODPISY UPRAWNIEIV
I
STAROSTWO POW;ArOWp
ul.Bubre -P _9
43 - 400 C:i'f SZYV
aydeos i os, 16 listopsdh 1973 r.
pn znrm
Jos Aady :aarodow•.j
GGo0P0aa o?flistr•amo4
! oohroay redowiaka
UV Z4 1,lfd MOW "
VPRAVfTSNIlt BUDOVLAND
dstawia . art. 1e , art. 19 a t, I pkt 1.i ort . *O ast . 1 ustswp a dais
tyonia 1961 r, a prawo bu owiaaa /Ds.V, Jr 7, po11.46/ one $ 29
5 ust . 1 pkt 1 rospor •+d•on a Pra•wodnio •loaeo Komitotu 8adowaiotwa,
sistyki i Arehitoktury • d is 10 wr•odaia 1962 r. w sprawls kwalifi3i faohowyoh oa6b wykonuf oh funkajo tsobniosno w budown*otwia
aochnyn /D•.TT. Sr 53 , pos. 266/
indr•oj Fransis• ok OALAQV ILU .
ser ins , architskt
1946 r, w Sosnowou
urodsony dais 29 liatop•
0 t r.6 y m u j 0
Jalnodoi archit •ktonioua I
waionta budowlsas do spor dsaaia projokt6w budowianyoh srobitoktoch wasoikioh obiaktdw bu owlanyoh,: projoktbw konatxukoyjnych
si4tkisa projokt6w obi•kt6 v budowlanyob o skomplikowsvvej ttonstrukeji,
$kt6w instalaoji i ur%d •a aenitaraych • wyj tki•m skomplikowanyoh
talao^i i ursi ^dsall sanitary oh ... . • ... - - .. -. • - .
nai dakus:oatu uprawnted dowlany0h podp1s 6 1 Zast +lpcs Kisrornika
111ialu mer ias . arch . Vladyi w Madkowiak.
02.96 oksM2s a Godl em Psdstw i napissn N Otoka:
sydium Nojowedakiej Asdy Tear dowo j w Bydees•oay,
11kat wystawions its podatawi 'dokumsntdw posiadanych w arohiwum
tde Vejew6dskiseo w Hydeo sse .
uto •, 1991-11L..OS
as.
ZGODN05C
Z ORYGINAtEM
arch. A. GaLkowski
3
STAROSTWG) POWI,^1(^za^E
W (--1By
tai.i3c,hr a ^.^
;ABA ARCHITEKTOW
L.dz. 558/SL/OR/06
SIftska Okrggowa Izba Archi ektew zagwiadcza, to mgr inf . arch. ANDRZEJ
FRANCISZEK GALKOW KI zamieszkaly: ul. KORMORAN4W 45,
40-521 KATOWICE, posiada qcy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalno§ci architektonicznej bez ograniczefi o numerze
ewidencyjnym 686/73Bg jest wpisany na listg czlonk6w Slaskiej Okrggowej Izby
Architekt6w pod numerem SL-0 56. Zatwiadczenie watne jest do kofica wrzeinia 2006.
Y
c
fr
P
S LgS
R ZE
Z1 OK OBEJ w RADY °
ZGODNOS%
Z JRYGINALEM
arch. A. Gaikowski
40-096 Katowice. ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 2 30 127. Fax: 032 25 30 682- E-mail: s'aska'e zbearchUektow.Pl Httpllwww.sIaska.zrp.PI
NIP 954-24-06-677 Segen: 017466395 00139 Konto: PKO BP S.A. 0/Katcwice Nr 2E 1020 2313 0000 3402 0020 3315
19
STAROSTWO POW ATOWE
ul.Bobrcoi. 29
q3 - 400 CIESZYN
Urzeid We+ewddzti
Katowice , dnia..
'Z..^P.4a....19$4....r.
wI -o r)
pdzlzI lump r Put:.:t ap, lrbaiti$i,
pIIidlu! I lulu- loabap
40-082 1.A-- /ICE
ul. JaQIelIonsks nr 25
0514259
STWIERDZE IE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEtNIENIA SAMODZ ELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
Na podstawie §
i § 13 ust. 1 pkt...
ust.l pkt 1, S a ust.l.l. ^,.3 . ................
.rozporzcdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 1 tego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sic, 2e:
.... .............................
magister inzynier architek'
ca 1
r. w Sosnowcu
..^2......................
urodzony dnia ..1.4..7 ...
posiada przygotowanie awodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
roiektanta
w specjalnosci
. arehitektonieznej
Obywatel JS RZ •i Q 47 A. K ..jest upowainiony do:
7./ sporzadzania projekt w w zakresie rozwiaza.i:
a/ architektoniczn yc wszelkich Obiektdw budowlaIlycb,
w budownictwie os6b
b/ konstzukcyjno-bud alanych obiektow budowianycr_
fizycznych, z wyx czeniem konstrukcji fundamentow gkebokich
i trudniejszych k nstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
2/ w budownictwie osdb
i kontrolowania budo
konstrukcyjnych elem
technicznego obiekto
giebokich i trudniej
ZA ZGODI'=?
Z ORYGINA
arch. A. Oaf
izycznych - do kierowania, nadzorowania
y, kierowania i kontrolowania wytwarzania
nt6w budowlanych oraz oceniania i badania stanu
budowlanych z wylaczeniem konstrukcji fundament6
zych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.
STAROSTWO PCB,'
Ui. By o rl1 .k.i.
43-400CIES,7-
R00
tL4 KA OKR $ GOWA IZBAD .I.C?I;TrIyr • r
OKR90OWA RADA IZBI'
itekt6w za3wiadcza, ze mgr inz. arch . JERZY BOI;ESLA1
,.NIEPTM(O 39, 42-504 W I17IN s•AGISZ.A„ posiSdei
A 1.I11a
dc-
r}i
w
budowd,
^':Y
fnoSci arci > iteek[onic nej bez opraniczefi o numerze ewidencvinym: 466M,.,
ai,r ^ s liP. '1ork6w 51e : ,nisi O1 rrgc :vej ??by .Plrci,ite::tew p; d nume rern °f;vt
,iuaie NNaIxt jest;a, konca grndnia 23116.
owke; ul. 3 Mato 11. Tel.: 03 25 30127 . Fax: 032 25 30 6.82 . Email: Alaska izbsarchilektowpf tittpjfw
244'64
. 7t Rr gon: 017466 95.00139 Konlo : PKO BP S.A. OIKalowke Nr 261020 2:73 00^•0 34'$
ZA ZC UDN CSC
Z=^vGrV(a
r^B1k+^k
42
Katowice , 28 grudzleh 2005 r.
Urt,bnlelyk dI Are
= h klury
W aUINIoA. nr IS
.sp.W4t KATOWI@K
7tr ^^li
. 217/83
Pan/Pani Lucjan Cylupa
STWIERDZENI73 PRZYOOTOWANIA ZAWODOWEGO
ul. Staropogdriska 51/243
-200 Sosnowiec
DO PELITENU SAMODZIELNYCH FONK611 TECHNICZNYCH . W DUDOWNICTWIE
Na podatawle 14 wt. i; It ust. f, 17 1 111 mt . I pkt 2 ro=por:44:en1a MWstra
Ooepodarkl Termowej, 1 Ochrony Erodowlska r dnla 20 Iutgo 1977 r. W rprt
dslelnyoli funkojt tsehnicsnyeh w budawnlctwlo(Dz U. Nr 8, pot. 48 ) stwisrdss sit, le:
TA CJ AN
ZASWIADCZENIE
Pan./Pan!
ms star intynier tudottniotrn 14dowego
Cylupa Lucjan
17 maroa 1951 r.
jest cz#onkiem 8laskiej OkrQgowej Izby Intynierbw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym
OYLUPA
SLK/B0/4759/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
w Zabrzu
--urodeony. dnla
poslada pnygotowmle nwodowe . upowalnls ) gce do s'ykonywanls sunodrlcineJ funkeji proJektanti w spccJalnokl konstnikeyJno-budowianeJ.
. Obywatol __JkcJA5 Q Y L U P A
Jut upowalnlony do:
1) sporrgdrada proiektbw w ukroale roswlguh konstrukey ) no-budowtmych budynkbw oras
innych budowll , s wylgeeonlem Ilnll, wtslbw I atsejl kolejawych , drug ens lotnbkowych
dtb( surtowych I manipulacyinych , mnstbw, budowll hydrotechnlemych I mellor•aeil wod. W
ayth
cywilnej.
Niniejsze za6wiadczenie jest wa±ne do dnia 31.12.2006 r.
1) spo{s4dunla w budownlctwle oaob fisyunych , proJektow w tgkredo rocwltuA arch*e sJto• O
n1 mycht
[im^ F <n
[v
w¢
r plr'
a) bbd yn kdw Inwentaeklth I {ospodarcsYeh, adsPtac1I Pro1ekl6w typrwyeh I po
aych innych budynkbw eras s r%4dunls plandw• u{uspodarow'anla dalalkl , sa i .-i. <.
nyeh s reelitacjJ g tych budynkbw, r
b) budowll Me btdgcych budynkami,
3/w bueovnioteio oedb fityoznyoh - do kiorutrnnio , nadaorotrand4,`.
".F^ f2i1A
A. Gatkowski
1 kontrolonunta budotty, kiarononin 1 kontrolovaniu vytvatZi t- .--.
nin konstrukoy ,lnyoh olo*ntdn budovlanyoh oras ooenianin 4 Ib&
denio stanu teohntotnogo Mt. budowlanyohr
z un . Wolewody rr
ro rti ,; r,,', Glbrnr Arehllekl We awddxlwe
Kat wlae, 28 2rudzje6 2005 r.
30 grudnla a
deWwKa,at...... 19d.y.
-ate,. l]78/Y4
STWIERbZEMIE PRZYGOTC'WAP4A ZAWODOWEGO
a
DO PE. NIEd9ASAMMIELNYCH FUNXCJI TECHMICZNYC-r
W BUDOWNICPME
Pan/Pani
Ewa Cylupa
na podataa4.52 ai plu 11609 . 1. 44.a.2.¢? A S 13& l.I pkL2
rciporzduna Mriatra Gospodarkf Tsrawwaj i OmmnY $Indo .ASW z ada 23 Waco 1i)1S.
w st2 a nmMzlelaym kst Iechi* '+ym w zutlow+ictria ( u.re S. poL4a) t P6tnrysryni
ul. Staropogonska 511243
41-200 Sosnowiec
W.Wagg
L
p$L
a
K
. -
Oalvars:PU .... ....Y. L. . .P.......
..................
,,.., oagiptar, [nxyniar. cudoanietwa , 34dpnego,
a+
s
ai
roaag ra^atia
F
32 kwiatnia 3949 r. w Zabrzu
.................................................
p4L9a prry➢ao ywr aaecw.w 4"12.44a: m ayiagnnia a.amAS q aaaci
ZASWIA© CZENIE
p
- wweciM W aaa Isgdm - aumaiarwj
:?3
N
PaniPani
Oopw"pw -
Cytu pa Ewa
jest cztonkiem Slasklej
.... 4•CA.. G .Y.A.cJ.['. P........
... lasl.noaaoyorgWm
it spa-a4 nla Nolndow w Laws roLdcaA aornLiukcyjno O4aa2anym badytimw put mym
*S.&. L njL^QaGiddl - Y1at.'aTCl3ara ^aL'r ktit4 ayQ^ didg aae NwlerzrlH mkrsttavloL . mothw
Ckr@gowej lzby In±ynier6w
Sudownictwa o numerze ewidency;nym
am,.n np Loarica > IM I mdaatp wmnyc^
21 spa24d2aria amJraow w zaWSe as 4 rM ammexwmwwm .4nzav ka.awwaam
SLKA3O14768101
i p?spoarctym ..aaplaCj p m J M I b u pevr ammim main b 4 r * b w a n spaz4a2c Pte'
ayoapoal0wwaa aaaaa 2."W" i »aksaekryar amr•'arb.r,
i posiada wymagane ubezpiec.Zenie 00 odpowiedzialno&ci
3r w Dud ,dth..ia JedMc tfliys, raormw m aaa. kw" tanynadn c s.eaans w 10%al.aa
klawfla, nedeaowmia I konuoRwmia Ato.q. tiwoin a i to Sawaria wawa zaia
cymnel.
V
}
NiniejsZO zaMwiadcZenie jest wain
mncn*^Syt $esaMw teda.aYwh orac oathm .l badaria aru ledaipnape ai.W6.
`^
I^RVL
do dnia 31.122006 r. c
WzAr I
y'p Dza C?q
P fl'rL
0
I
U.
^t9+
iri
S :c!an Czandcckl
.r.
STAROSTWO POW;.ATOWE
43 - 400 Cl^ OLY 7
PODSTAWA OPRACOWANIA
-17
STAROSTWO POWIATOWE
ul.Botrrccb.::
43 - 400 CIESZYN
ODPISY PISM I UZGODNIEN
STAROSTWOPOvA?i^rOW,,
ul.Biah>rc, k 29
43 -400 CIESZYN
O1 PISY PISM I UZGODNIEIV
• Wypis i wyrys miejs wego planu zagospodarowania przestrzennego.
• Wypis mapy wlasno " iowej i wyciag z rejestru gruntow.
• Warunki techniczn doprowadzenie wody i odprowadzenie §ciekow TT/1771/06 z dnia 16 marca 2006 r. wydane przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej.
• Warunki techniczne przylqczenia energii elektrycznej z ,,ENION" z dn. 04.05.06
• Uzgodnienie odpro adzenia wod deszczowych - na plane Spolka Wodna
Mlynowki Ustronski .
• Uzgodniene zasilani terenu pod plac manewrowy z PKP Polskie Line
Kolejowe SA z dn. 22-03-06.
• Uzgodnene organiza ji ruchu przez KR Policji w Cieszyne z dn. 31.05.06.
• Uzgodnienie org i ji ruchu ul. Parkowej w Ustroniu przez Urz4d Miejski z
dn. 01.06.06.
• Warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzena §ciekow Wodoci4 Ziemi Cie nskiej z dn. 16.03.06.
• Protokol ZUD Star stwa Powiatowego w Cieszynie nr. 11/2006 z dn.
22.06.2006.
MzyooJnieuie prof k-N 6 uW"e1o
z *24-Z'M&E
, pp
F O Zd h
°
a 4114 6rrR.lu
Uzl oc4ne (A1 e o671
taW 2 O(K• 07. 0 1.66
r
kouauU,kaq
(Iitm 101601`t )
^Kptan4cji.
P4¢2. UH. YS" dN. 05- eq.06
Mgr Int. rch. ndrz?j GAEKOWSKI
Uprawn,a ,a The do projektowa4la
bez ogra cz w, ec !rl 1chi:^kl
,fR
tpZAD MIASTA USTRON
FRKSU
: 0 33 6579330
URZf f) MIASTA
43-450 USTRON, Rynek 1
tol. 1354 -24-15, tox 854-73-91
20 CZEs7WRbP✓b P
O i A QwE
w
l
r
UStroA , dn1M10-0B :20064, 29
43 - 100 OIESZYN
IGG/7328 / 210/2006
WYPIS Z MIEJSCOEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZEST ENNEGO MIASTA USTRON
Zgodnie z zapisem mleJscow go planu zagospodarowania przestrzennego mlatita UstroA
zatwierdzonego Uchwafq Rady iasta UstroA Nr XX ) 0/26912006 r. z dnla 7 kwietnla 2005 r. 1
opubllkowanq w Dzienniku U mQ, owym WoJ. Slkskiego nr 54, poz . 1 668 z 23 .015.20011 r,
parole gruntowe nr : 502912, 2,1 714, 21816 , 503011 , 219, 5030 /4, 5030/5, 503013, 220110,220/9,
potozone sgwjednostoe stniktu alnej :
Tereny park6w I zieleAc6w o sozone symbolem - ZP;
1) przeznaczenie dopuez sine - lokallzacja przewod6w i urzgdzeA infrastruktury
techniczneJ , o He wyozerpa zostanq mozllwoScl Ich trasowania w powiazaniu z obsfugq
komunikacyjnq oraz drobne ugi,
2) przeznaczenle zakazane nie zwigzane z uslugami rekreagi oraz obiekty kubaturowe z
wyJgtkiem absolutnie ni cdnych dia realizacji usfug rekreacjl i o meksymalnie
zredukowaneJ kubaturze,
3) stawka jednorazowej opla od wzrostu wartor ci nieruchomotci - 0%.
parcele gruntowe nr : 222/6, 22 potozone sgwJednostoe etrukturalnej :
- Tereny kolejowe oznaczone symbolem KK. Nie dopuazcza sic innego uzytkowania tych
terenow , za wyjgtkiem p padk6w Iikwidecji czg6ci torowlsk , traklji I urzkdzen
technoioglcznyeh I wydzielen tak uwolnionych terenow z funkcji kolejowe) . Stawka
jednorazowej opfaty od wzrostu artoeci nieruchomos d - 0%.
W uzupelnienlu informujc , tow parcele znajduJq sic w :
strefie ochrony uzd 'skowej B
strefie B potrednlej o hrony konserwatorakiej
atulinle Parku KraJob azowym Beskidu Slgakiego
ZA ZGODNJ5^A•
RYGINAL€qt,
9%
zp0 MIRSTR USTRON F ESU :0 33 8579336 20 CZ.9:TRR( 4 po S+R. 1
Cicr. aTOWE
UI-13obre.l:, 29
43 - 400 CIESZYN
Kopia fragmentu rysunku miejs ego plenu zagospodarowania przestrzennego miasta UstrOrl
zatwlerdzonego Uohwalq Rady M sta USUO6 Nr XXXI12 6 912 00 5 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r.
1668 z 2305.2005 r.
i opublikowenaw Dzienniku Urz @ do ym Woj . S igskiego nr 64, poz .
Skala 1:5000
tet fin:) M:IAS'rA..
10 USTROtJ, Ryn k 1
^^ :w4-24.15 . ta:c 854-21.91
Za#acznik ao
wypisu z planu nr IGG/73281210/2006
z dnia 08.06.2006 r.
A ZGGION 9S4.
-low GIN>fl!
dO
TWO PO 'iA'
C]FSZYN
3273
STAROSTA CIESZYNSKI
Wydzial Geodezji , Kaiografi i Kalastru
Kopia z mapy ewidenc; ne]
pgswiadce si@ zgoenotd mnieiszej mac, z oryg1, let
prxec^owv.+anym w panslwowym Zaece'e geode: m
i kanogizrcnym
p ^. \
skala t
..W.^?t O ..._xm...._J \. \c ... _.....
"Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.nr 100,
poz.1086 z '4000r. z pozn.zm.)rozpowszechnio
rozpr04:'6' a--; Gra z 2proaukOw I'. . r_.
rcz pcwr_ 5
a r i i 0 -a C2 it -.
i
oD
^n ±6 1 {,,
A
Z YC<Nrau'.aR
arch. A . GaAko c . Kl
.^ 4
Wojew6dztwo §laskie STAR OST 'O POWIATOW6
w ( ir...._...
Powiat cieszynski
ul.Bobrc,.ica 29
240302_1-USTRQIj - 4oo Cl ESZYN
0004-USTRON
Jednostka ewidencyjna
Obrgb
WYOIS Z REJESTRU GRUNTOW
WLASCICIELE
•`cienie dziatki
Nr Dziatkl Bli±sze okresienie polo
nia
Okreslenie kontur6w - uzytk6w
POWIERZCHNIA w ha 1 Numer ksiggi wieczystej
I klas gleboznawczych
utytk6w dziatki lub oznaczenle innych
opis oznacz .
5029/2
drogi
dr
I klas
dokument6w
0.0447
0.04471 KW 47861
kator dzialki : 240302_I.0004.AR_5.502912
for dzia&i: 240302_1.0004.AR_5.5030/5
powierzchnia: 0.1139 ha, stownie: jeden sigc sto trzydziesci dziew(ig6 m\2
jednostka: 104.8619 ha, slownie: jeden mill n czterdziesci osiem tysi@cy szestset dziewi@tna§cie m\2
adzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-0 -02, sporzadzit(a): ALICJA ZAWILA
ZA Z( I)V-n,rC)S
hyJf. Gdmovvski
19
Wojewbdztwo slaskie
Powiat cieszynskiSTAROS 'i-WO pf )wf ,-OWE
Jednostka ewidencyjna 2403021-USTROtd •
1'
Kanc,
r
Obr@b
0004-USTRON
-4/tQN4/2006
4 3 400
CIES ZYN
WY IS Z REJESTRU GRUNTOW
G2800
KW: 47
61
WLA$CICIELE
udzial : 1/1 GMINA USTR
ICI
Ty
Okreflenle kontur6w - utytk6w
nie dziatki
Nr Oziai
Blitsze okredlenie polo
I klas gleboznawczych
nia
opis
217/4
gnmty orne
oznacz.
POWIERZCHNIA w ha
utytk6w
dzlalkl
Numer ksi@gi wleczystej
lub oznaczenle innych
dokument6w
I klas
RIVb
0. 1125
pastwiska trwale
PsV
0.7595
drogi
dr
0.0262
rowy
w
0.3079
1.2061 KW 47861
kator dziatki : 240302 1.0004 .AR_5.217/4
powierzchnia : 1.2061 ha, stownie: dwan scie tysi @cy szesbdziesiat jeden m\2
ednostka : 104.8619 ha, stownie : jeden mill n czterdzietci osiem tysi@cy szescset dziewi@tna9cie m\2
dzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2006 -0 .02, sporzadzil(a): ALICJA ZAWILA
r
ZQ ZOOnauoSO
z_'et
ar = rKoWSki
Wojew6dztwo
slaskie
Powiat
cieszyriski
Jednostka ewidencyjna
_I
Obrgb
STAROSTWO P(OW ?.4.TQWB
2403021-USTRON
uLki•..;.•r._.; _
0004-USTRON
fa'ryl n Y WG. 7430-4/ t,;M'k /2006
dziaiki
Nr oziatki Blitsze okretlenie pototenla
Okre&lenie kontur6w - u2)rtk6w
I klas gleboznawczych
opis
222/6
POWIERZCHNIA w ha Numer ksirgi wieczystej
u±ytk6w
oznacz.
'.. pastwiska trwale PsVI
1.222/6
R1.222/6
azialki: 240302 1-0004 A R_
Wlerzchnia: 0.1000 ha , sfownie: jeden tysi c m\2
iostka: 6.6342 ha , stownle: szescdzlesigt zest tysi@cy trzysta czterdzlescl dwa mil
n0 wedfug stanu rejestru z dnia: 2006 -03-", sporzgdzif(a): IZABELA STANIEK
dzialki lub oznaczenie innych
i klas
0.1000
dokument6w
0.1000
Wojew6dztwo slgskie
Powiat cieszyriski
vs `
Jednostka ewidencyjna
^: ^.?. '- '•- ^- J
STAR QSTWO FOU/IATO WE
240302_1-USTRONr IVs ..
Obr@b 0004-USTRON ul Bl,brecka 29
43 - 400 CIESZYN
ncelaryjny: WG.7430-4US11/2006
WY IS Z REJESTRU GRUNTOW
STKA REJESTROWA : G2800 KW: 478 61
WLA$CICI ELE
udziat 1/1 GMINA USTRO
._
NTY
ie dziatki
fir Dziatki I Blitsze okretienle polot nia
Okretlenie konturbw - utytk6w
POWIERZCHNIA w ha Numer ksi@gi wiecrystej
I Was gleboznawczych
uiytkbw dziatki lub oznaczenie innych
opis
218/5
ter. rekr. wypoczyn.
oznacz.
Bz
I kias
dokument6w
0.7857
0.78571 KW 47861
tar dziatki : 240302_1.0004.AR_5.218/5
powierzchnia: 0.7857 ha, slownie: siede tysigcy osiemset pi@6dziesigt siedem m\2
jednostka : 104.8619 ha , slownie: jeden mill n czterdziesci osiem tysiQcy szestset dziewi@tnascie m\2
dzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-03
2, sporzgdzif(a): ALICJA ZAWILA
zQ i^{;t9E^A, Y ' t
rK: vvski ^
Wojew6dztwo
slaskie
Powiat
cieszyr ski
Jednostka ewidencyjna
43 --- - _I
Obrr b
STAROSTWO POWIAVOWE
w <: is
29
240302_1-USTRON 43 - 400 CIESZYN
0004-USTRON
ut. Bo hrcci:K
celaryjnY ' WG.7430-41r6^'t/2006
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
,To REJESTROWA : G2800 KW: 4786
WLASCICIELE
udzial : vi GMINA USTRON
Ty
enie dzialki
Okreklenie konturow - u±ytkow POWIERZCHNIA w ha Numer ksiggi wieczystej
i kias gleboznawczych
Nr Dzialki Blitsze okretienie polo}enia
opts oznacz.
21714
u±ytk6w dziatki
lub oznaczenie innych
i Has dokumentow
1.2061 KW 47861
grunty orne
RIVb
0.1125
pastwiska trwate
PsV
0.7595
drogi
dr
0.0262'E.
rowy
W
0.3079!.
droai
dr
0.1139+.
0.1139 KW 47861
0.0184
0.0184 KW 47861
or dzialki: 240302 1.0004.AR_5.217/4
'5030/1
or dzialki: 240302 1.0004.AR_5.5030/1
5030/4
drogi
or dziatki : 240302_1.0004.AR_5.5030/4
powierzchnia : 1.3384 ha , slownie: trzynasc tysi@cy trzysta osiemdziesiat cztery m\2
nostka: 104.8619 ha , stownie: jeden milion terdziesci osiem tysi@cy szes6set dziewi@tnascie m\2
Yono wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-03-0
sporzatdzil(a): IZABELA STANIEK
WojewOdztwo § laskie
Powiat cieszyr ski
21
400 C6ESS'?YN
Jednostka ewidencyjna
Obrcb
ny: WG .7430-4/ .A%V% /2006
WYPIS
ROSTWO PCWIATOWE
-USTROW w Ciee.-.
0004-USTRO14
ul.BobrecK 29
43-4000IESZYN
REJESTRU GRUNTOW
hEJESTROWA: G3335 Kw: 4786
WtA$CICIELE
udziat 1 1 ROSIN ANNA (ALE SANDER, MARIA)
zam: 43-170 tAZISKA G(
dzialki
r Dzielld
NE ul.22 LIPCA 50
Okredlenle kontur6w - utytk6w
!
Blltsze okre*lenle polotenla
1 klm glebomawczych
opla omacz.
POWIERZCHNIA w ha Numer ksi@gi wieczystej
utytkOw
dzlalkl lub omaczenle Innych
I klas
dokumentbw
tereny zabud. inne BI
0.0218
tereny zabud . inne Bi
0.0042 0.uuaq KW 47861
0.0218 KW 47861 ...
'a4ki: 240302 1.0004 .AR_5.218/2
alki: 240302 1 .0004.AR 5.218/4
rzchnia : 0.0260 ha, stownie : dwie§cie
tka: 0.5384 ha, slownie : piQd tysi@cy t
o wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-03-0
a§ddziesigt m12
sta osiemdziesiqt cztery mt2
sporzadzit(a): IZABELA STANIEK
qk:j
Z Ur 5 _ .
: yiwia (ubora
K. Geade'i
: spekVOr V.4'
Ka teora! Katestru
arcbrle _
14
owshl •
z7f
Wojew6dztwo
slaskie
,!A 0WB
STAROSTWO PnNA
Powiat cieszynski
Jednostka ewidencyjna
45
_
240302 1-USItRbl*ohreci^.., 29
Obr@b 0004 -USTROPA3 - 400 C!ES7_YN
_I
(ancelarylny : WG.7430-4/.tSAr/2006
WY IS Z REJESTRU GRUNTOW
KA REJESTROWA : G3434
Wt ASCICIELE
-`ic4el
udziat : v1 GMINA USTR
N
NTY
ie dziatki
Nr Dziatki Blitsze okreslenie polo
nta
Okretlenie kontur6w - utytk6w
POWIERZCHNIA w ha 1 Numer ksi@gi wieczystej
I klas gleboznawczych
uiytk6w dziatki lub oznaczenie innych
opts
220/9
oznacz.
i Has
dokument6w
ter. rekr. wypoczyn .
Bz
ter. rekr. wypoczyn .
Bz 0.6676 0.6676 KW 66053
0.5705
0. 5705 KW 47861
ator dzialki : 240302_I .0004.AR_5.220/9
2201I0
katOr dzialki : 240302_ 1.0004 .AR5.220/10
powierzchnia :
1.2381 ha, slownie : dwana cie tysi@cy trzysta osiemdziesigt jeden m\2
dzono wed4ug stanu rejestru z dnia : 2006-0 -02, sporzadzil(a): ALICJA ZAWILA
ZK 2r,)n , i ;
arC
t. c:
v;,Fi
is
Wojewodztwo sI4skie STAROSrw() POv,,iAT+JWE
03TA CHEi-:SKI
Powiat
I.Eobrecka 2e
400 CIESZYN
cieszynski
Jednostkaewidencyjna
a 1. Bo q
240302_1-USTRON43 - 400 Cic:S/YN
Obr@b 0004-USTRON
_I
aryjny: WG.Cz.7430-4/4863/2006
WYPISZ REJESTRU GRUNTOW
REJESTROWA : G2800 KW: 4786
WLASCICIELE
udzial 1/1 GMINA USTRON
dziatki Okreslenle kontur6w - uzytksw POWIERZCHNIA w ha ' Numer ksiQgi wieczystej
Nr Oziatki Blitsze okreslenle polo3eni i klas gleboznawczych
opis I oznacz .
I drogi Idr
utytk6w
dzialki lub oznaczenie innych
1 klas dokumentdw
0.1143 0.1143 KW 47861
ziaiki: 240302_ 1.0004.AR_5.219
erzchnia: 0.1143 ha , slownie: jeden tys ac sto czterdziesci trzy m\2
stka: 104.8619 ha , slownie: jeden milion zterdziesci osiem tysi@cy szescset dziewigtnascie m\2
0 wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-05-1 , sporzqdzit(a): BOZENA CZERMAK
Z uP.9t(arosty
l.
1
Mnrek q1d h;oa'ck_
Inspektof Wydziaiu
Geodezji, Karto _ralii i Kau,-IL;
ZA
zr.rr?!t0,C,
21
ATO WE
STAROSTv ()
ROSTA CIESZYP1SKI
c, I Babrecka 29
r_ 400 CIE SZYN
_I
laryjny: WG.Cz.7430- 4/4863/2006
Wojew6dztwo
slgskie
Powiat
cieszynski
Jednostka ewidencyjna
240302_1-USTRON43 - 400 C' '
Obr@b
0004-USTRON
Lit. Bc ,b,^,;
L9
:YN
WYPI; Z REJESTRU GRUNTOW
REJESTROWA : G3829 KW: 753
9
WtAt CICIELE
udzial: 1/1
SKARB PANSTW
rk wieczysty:
udzial: 1/1
POLSKIE KOLEJ ANSTWOWE SPOtKA AKCYJNA Z SIEDZIBP W WARSZAWIE
siedziba : 00-973 WARS WA ul.SZCZf $LIWICKA 62
Me dzialki
Nr Dzialkl
elitsze okreSlenie poloten
Okredlenie konturdw - uiytkdw
POWIERZCHNIA w ha Numer ksiggi wieczystej
i klas gleboznawczych
utytk6w dziatki lub oznaczenle innych
opts oznacz .
tereny kolejowe Tk
i kiss I dokument6w
7.6766 7.6766 KW 75399
.ar dzialki : 240302_i ,0004.AR_10.5063/14
ierzchnia : 7.6766 ha , stownie : siedemd :iesiqt szesc tysi@cy siedemset szesrdziesigt szesr m\2
nostka: 17.4002 ha, stownie : sto siedemd: iesiat cztery tysiace dwa m\2
no wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-05-' 6, sporzgdzil (a): BOZENA CZERMAK
z uj).
Mare6' G,ai1{'hiorvski
Inspekt* Wvdzialu
Gcodezji, Ka /tografii i Kataslru
i
30
STAROSTWO
POI:
TT'O W E
w C t,
ul. Bot, ._'-?
43 - 400 CIFSZYr^^
Ustron dnia..... 16.03 .2006r...
W doci4gi Ziemi Cieszvnskiej
Spolka z 0.0. w Ustroniu
Urzad Mlasta Ustron
ul. Mysliwska 10 ul.Rynek 1
43-450 Ustron
43-450 Ustron
/1771 /06
U
ICZNYCH DOPROWADZENIA WODY ODP C WADZENIA SCIEKOW
Dot. WARUNKOW TEC
..........informujemy, ke istnieje mo2liwo3c doprowadzenia
OdpowiadaJ4c na pismo z dnia...
:
budowa
Amtiteatru .....................
odprowadzenia sciekow do-z..... ro
....Ustroniu ...... ul.........Parkowa
jastgpuJ4cych warunkach:
1 Doprowadzenie wody w ilosci.....I 0.....m'/dob@ poprzez pol4czenie wodociagowe z istnieJ4cego
W,iogu o srednicy 40 lub 200 nun. zl e kalizowanego..... jak pokazano na planle syt.
imie okolo..... 0,35 Mpa.
2, Odprowadzenie sciekow wvl4cznie sanitarnych (bytowo - gospodarczych) przez wykonanie przylgeza
zacyjnego:
do-kanatu sanitamego, zlokalizowanego .. jak na plank syt.
y... 400 . mm. z pontini@ciem osa ika.
gmnicy nieruchomosci naleiy przewid iec studzienkg rew^izyjnk.
do szczelnego bezodplywowego, okres o oproznianego.
3. Wody opadowe i drenazow e m zna odprowadzic do kanalu deszczowego o grednicy ..... ....... . nun,
alizowaneeo.... .-_..tub do scieku wodn go w uzgodnieniu ... z U.M Ustron
4. Inne warunki : dostawq wody na ele socjalne naleiy przewidzieh poprzez istnieJ4ce przylgcze
wodociq.gowe . Do tawq wody na cele p . potarowe naleiy przewidziet z
istniejqcego wod ciagu stal .i r.200mm I jak pokazano na planle sytuacyjnym I
............................................................................................
lub PCW oraz zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem mi@kkim. Nad
- ostrzegawcz4 z NO w kolorze niebieskim z podwojnq wkladk4
5. Stosowac przewody z rur P
oclggrem ulozyc tasm@ oznaczemo
ow
6.Scieki odprowadzane do kanalizacji nuejskiej wtnny odpowiadac wanmkom zawartym w umowte
odoctagatm Zierni Cieszyhsiuej Spolka z o.o. ul. Myshwska 10
odprow•adz.aniu sciekow pomicdzy
dostawc4 sciekow.
7. Polgczenie wodociagow•e i kan Iizacyjne mole byc wykonane wylkcznie na podstawie projektu techznego opracowanego przez uprawnio ego projektanta po uzyskaniu wskazah lokalizacyjnych oraz decyzji
lcalizacyjnej. *
ilaczenie pr yl4cza tvodocia owego d sieci b@d4cej wlasnosci4 WZC Ustron lgcznie z dostaw4 zasuwy
pt?ynaleznej armatury na ziecenie Inwes cra wykonaj4 wylqcznie WZC Ustron.
organ administracji
^miast realizacja inwestvcji wvmaga ozwolenia na budow@ wydanego przez wlasciwy
cia
podl4czenia
do
ekspioatacji
zgodnie
z
Rozporz4dzeniem
Ministra
ow•ej . ktora stanowi podsiaw@ przyj
.
w
sprawie
nadzoru
Urbanistyczno
20.02.1975
r
owiska
z
dnia
pspodarki Terenowej i Ochrony Sro
'noowlanego (Dz.U. nr 8 poi. 48).
)jekt naleiy opracowac w- dwoch egze 0 larzach.
rojekt nalezv opracowac zgodnie z wvty znymi zawartymi w Zarz4dzeniu Nr 60 Min. Bud. i Przem . Mat. Bud.
wodociagowe
only 29 .12.1970 r. w• sprawie warunk w technicznvch jakim powinny odpowiadac instalacje
1)1
wanmkami
Wodociggow
Ziemi
Cieszvnskiej
Spolka
z o.o.
kazli
z. r. p
mzacyjne (Dz. Bud. Nr I1971
^'e2^ 5udr.u^->^cei ^^ndo^n i' ^: - k.;ul i fs:arelne
7A
Projeki nalezy uzgodnjc z: 1
Rejonem Energef czmaa w Cies vole.
Rozdzielnia Gazu I% Ustronju
Miejska Siuzba Drogow a pro U zedzje Miasta.
Nadzorem Telekomunikac%jnvm
v Bielsku - Biatej
Miejskim P-zedsiebiorstwem Ene getyki Ciepinej
R odociagan,i Ziemj Cieszvnskiej w Cieszynie Sp61ka z 0.0.
Spolka z 0.0,
8. Potrzebne lone do projektokr< ja zostana udostepnione projektantowi.
9. I'rzed przvstapieniem do oprac wania PTnalezy uzvskad pisemnazgod@:
a) wlasciciela nierucitomosci. do ktor .
wykonane jest
t
b) wlascic:ela obcej pc:•sesjj .st
erjace przvlacze
p r zez k tb
c) oswiadczenie o zrzeczeniu si sfure noroiektowana jest trasa przyiacza.
10. Przylacza wad-kan I-'- om ' w
dociag u
t k
wlascic a
ela po j
a) przylacza wodoci;_Igow'e i k<'utalizack< e sanaoszt
ne moga wykonywac:
Wodociagj Ziemi Cjeszvnskjej Sp. 0.0 w Ustroniu.
upracvniony instalator na podshm'j
uzg
technicznego
przylacza i pod ndzorem dostawcv wodv z Wodociagami Ziemi Cieszvriskie Sp.
11. Zntontowanie prz)•lacza wod-k in A- 1 z o.
technicznego - Rejcn Siecj WZC w-
Us roniu twarnm wykopie, przed jego zasypaniem nae
Do odbioru nalezy priediczvc zV zg}osici
- protokol odbioru prob szczelnoscj
- rvsunek powvkonvn% geodezy nN
12. Pobor wodv - p - Pomiar sytuacyjny wykonad przed zasypaniem
ed ,ow adzanie sc'ekow mote
eW
a) dokonaniu
odbioru technicznego i zal galizowanju nastapic dopiero pa: prz
przWqcza.
b) podpisanju umowv o dostawie wodv i odprowadzenit
ciekow.
13. W prnpadku dodalkoaego ko
rozdzielio lub r_abudowac dackorzwn^tn , ,atania z wodv pjfiej z uJecia wlasnego
, nalezy,
J@ w
14. Po dokonaniu odbioru i zaieg miejscu Polaczenia instalacji. instalac•
mwamu
- Przytacze wodocjagowe od przewodu u
ado inwej GWod
licznego
doazaworru
Cieszvnskiej Sp6lka z o.o..
w•
Ustronju..
drn nistru'
za w odorrtierzem
- prylacze kanalizacji od przewodu uti zne o do studz.iki 1a ooci^
Cjeszynskjej Spo}ka z 0.0. . w Ustroniu na lecenie wlaswe Gnab pazceli admini Ia LVOdoci
- przylacze kanalizacji deszczowej admini t uje wlasciwa Grnina my
zacy15..
IS Do
Do cb
ebowirzkok+ w;}ascicieli flier chomo4ci przylaczonych do sjeci komunainej wodociagowej i
a) zglaszartie
awarii j uszkodzen przvlacry wod-kan.
b) runk6dogodnego
anje w cz%dostepu
stosci , udo
porzadku'
^arunkow
w odour,jejsca
rza. gdzie zamontotvany jest wodomierz oraz stw'orzetue doh
0) zabezpieczenje pied uszkodzenietn j ro mrozeniem
d) usuwanie zw-ilow ziemi i sniegu.
instalacji wod-kan.
ktore nie mole spowodotvao
zas
ciagowej oraz urzadzen kanalizacyjnych YPania
i braku
Szkody wynikie z w!wv zaniedban. bed p do ary,
a Usti, vane na koszt jni
16. Nie woiro slab ch cb,ektow w odle losci mnie sze' ciciela posesj
5 m od siecj w+odocj;Ivowel o srednick do 00 nun l )nil:
8 mod siecj \Aodociab,o;kej o srednicy pock 500 mm
5 mod przewodow kanalizacvjnych
1Y przypadku lokalizaGi obiektow bez z chowania •
Sp6ika z o.o, n e bedzje oonosjc odpowjedz'alnoscj,
a wsze hie reszczertja zZienu
tvtuhr
respektowarte.
ntnkow Wodociagi
CieszyI
1 7 ``_dzme war,,nk, ;echnr Poniesionych szkod n:e,
,_e sa n'azn 1 rok.
OtTa
I xs ar,dresat
1 x
TS
-
/
Ca¢
hr,r•t
kA Z lbDkOSC
/Z ORYGINALEM
Larch. A. Galkowski
Z
DU
",
el 4e
Kwoc znski Taeeuez
033fl4f9,f WO POWIATOWE
w Ciesz' p•3
ul.Bobre..:i -: 29
EEIllf sZ,-N
Or'JON OYSTRY#UCJt CICSIYN
vi. rrysrreeke It, 43.dpg G-uyn
10J, (33) #$1 26 00. heu (33) 857 27 02
Zaktad Instalacyjno - Budowlany
Tadeusz Kwoczyriski
ul. $wierkowa 30
4-450 Ustron
Cieszyn dnia 04,05.2008 r.
Near znak SE/RD2/ZS/K8/2223/08
Dotyczy : przenisaienia sza y pomiarowo
- rozdzielczoj amfiteatru w Ustroniu.
W zw:gzku z Pena pis mnym wystgpieniem
podlajomy warunki techniczna przebueewy
urzgazen energetycznyeh ne tere i e amfitestru w Ustroniu:
IatrreJrfcy zestaw pomiaro •
rc2dzielczy natoty przaniesc ao wyazteionego pomieszczenta n.a
zaploezu Afnew atru.
Nalety apcwnit COlodobcwy nieskrgpowary dostgo noszym sluzbom or,
urfgdzen bgdgcych ntszq lasnoecler Do nowo zabudowanego clocze nawlgzwt istniej e
podziemne linic energetycz s nn starowigco zasilanie poostawows YAKY 4x185 mm' i
rczenvowe YAKY 4x90 mm` raz wiz.
2. Keble energetyczne natty przebudowft zgodnie z
norms N SEP-G-004. W zol{ezeniu
przadkladamy szkie propono anej formy przebudowy.
M3torialy z dt montatu nia w korzystano do ponowneJ zabudowy . that do megazynu nbszegc
Rejonu W Cleazynie.
4. Na powyzszy zakres robot onieczne jest uzy$Kanie pisemnych zgod wlascicieif gruntow ra
ustuwienis szafy pomiorcwo •
zdziekzej w nowym miojscu i poprowodzenie finii kablowych ori)z
pczytywnych oplnil wtaacicleli zbrojonia terenu,
5. lsmiejq dwie motllwotci wyko 'ania przedmlolowej
przebudowy:
- przez nasz Rejon za odpowi oni4 odptatnoEciq , no podstawij Pana
2Iecenia, iub
- wlasnynl sreransem , powior aJac
wykonawstwo uprownionoj firmic elektroinsralacyjnej, ktora
pried przystgpieniem do rot uzgodni warunki prowcdzenia robot z kierownikism Posterunku
Energetycznogo w Ustroni' a po znkohczcniu pros zgios
: wykonane roboty do cdbioru
technieznego ,
Do odbioru oncowcoc dostarczyt nalezy powykonawt y tian geotlezyjny
SrrO ow cartych urzgdzen zatwierdzony przez Wydzia +
G&0601, Kartografii i Katastru
owiatowego w Ci szynre.
2ekresy finansowania wytej pisanej przebudowy ur7:gdzen
orergetycznyoh , graz termmy icn
roaiizacj+ wymagajq cdrobny ch uzg Wien z naszym Rejonem.
Podlegajgca pzebudowie si i rozdzielcza zasr3na jest ze stacji transformatorowej
nr 2609 Ustroit Sfoneczna • tzasllanle
podsiawowe.
nr 2310 ,,Jstron Wypoczyne "- zssi aniv rozcrwowc
K.ooie : 2S-RO C ... r2yn
PL Wmod
rinr.7IAI wrmr.eruaun11.1
kesktdrto Fnesgerykp
AOL
UL aererepo 170. 43.300 # rMSne•6.alo
PNICN 3PUlkd 4kryjnc
uL .r.plni. Irtn MJ 1pdJIK,o,nw
Nip 675 Occ 12 25
VW a^vc0172to
r!
See ee!en.wy .ne C.eye We - :rcLm,[i
Ne
Z4 ZGOOVO
Z ORYGWA
arch. A- G
32
1 (l;
>KZEwavwAV,+
Sp61ka VVoanfl
)LAL! AZ7W
3. R&7EMC,,
.j [JSfronskiej
(1^ prnri. R)ryl°k 1
?I2 ('/+ /)A1,11
c 7 h tir
%!1' -, 1, 2-c c' 6
r ICZIcego
Spufk!!v'rodI!ej ! 4 yn6wki
Ustrorlskiej
C tngr_:oro Screiak
R0..Alar&
NO-ItYz Em4
FrDJ, ? ,blo ?Ankl
2 -,/oi) w+Z
- -1o c po o LM'
6 k.1 S
Rs.ew..rnw!.
WODOCIA,G (w400)
^W=KI^FlAR fNENIY
I
^^^^ .\\
ln,Mrenn site
.n ormnn
SIC(; NISKrrGO NAr,FCIA ( Ae NN )! RO71171
wymm^igna r!!Inw./ n Prn+da mnarssim KnP^yrR c& *ci l01 hngmribw he: pisemnc) ,golly s!!!ora -aboniow. Ox. Ust 111 N Poc.87 z tin. 64 .C2.1994
STAROSTwo pG`."1,<<TOWb
w<
u1.So:
43 - 400
NW4ffiW
KIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZA tAD LINII KOLEJOWYCH
Dzial ds. Nawierzchni, biektdw Iniynieryjnych , Budynkdw i Budowli
40-202
atowice , at Roidziehskiego 1
tel.: (0-32 ) 257-55-40, tel.: (0-32 ) 257-63-49, fax.: 257 64 06,
e-mai : iznp@ katowice pkp.com.pl
Katowice 22 marca 2006r.
Pracownia Architektoniczna
Galkowski + Partnerzy
40-521 Katowice
ul. Sklodowskiej 22
PLK S.A. Zaklad Linii Ko ejowych w Katowicach w odpowiedzi na pismo dot.
projektu modernizacji Parku Uzd owiskowego w Ustroniu informuje, ze wyraza zgod@ na
wejkie w teren dzialki nr 5063/1
w celu wykonania utwardzenia placu dla nawrotu
samochodbw.
Za ewentualne szkody i
nie ponosi zadnej odpowiedzialn
Za uzgodnienie zostanie
padki powstale w trakcie prowadzonych rob6t, tut. Zaklad
ci
stawiona faktura VAT.
DYREKSQA
wz.
ZAKtADU
<.//^,
(in3 zimierz Ple nczyk)
ZASTcP
-I-
ZA ZGO DN DSc:
RYGINAIEIv
zG
STAROST W c) POW 1,"{i ()WE
Cieszyn N165`206, r.
43 - 400 Ca F,i-,Z`f'^I
Urzgd Miejski
w Ustroniu
Rynek 1
43-450 Ustron
Na podstawie § 7 ust. 2 kt. 2 Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
esnia 2003r. w sprawie szcze 6lowych warunkow zarzzLdzania ruchem na drogach oraz
yyykonywania nadzoru nad tym z4dzaniem (Dr U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729):
Opiniujg Pozytywnie
Projekt docelowy organizac
ainfiteatru w Ustroniu.
ruchu drogowego na ulicach w Parku Kuracyjnym i
Z powaianiem -
)Vyk. w 3 ch eez /J G./
egz. nr I - adresat
egz. nr 2 - Starostwo Powiatowe w Cies
egz.m3-a/a
ie
ZA ZGODNDS
Z ;a"GJ_NAtEM \
owski
AD
MIPtS
STAROST'x n -)^
w ,
;
pynek 1 , 43-450 USTRU
033 &579 -3M
GG Nr 5510/15/06
TO 1\/ E+
ul_1'.^,:, 29
43 - 40 0 CiESZYN
Ustron 01.06.2006r.
Pracownia Architektoniczna
Gatkowski + Partnerzy
ul. Sktodowskiej 22
40-521 KATOWICE
Urzad Miasta w Ustroniu op iniuje pozytywnie przedstawiony projekt organizacji
ruchu w modernizowanym Par ku Kuracyjnym i amfiteatru w Ustroniu.
Informujg, ze zgodnie z obo' viazujgca ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o
uchu drogowym" ( t.j. Dz.U. z 2003r. nr 58 poz. 515 z pozniejszymi zmianami )
zarzadzajgcym ruc h em na d r )gach gminnych i powiatowych jest starosta. A zatem
przedstawiony projekt organi acji ruchu nalezy zlozyc w Starostwie Powiatowym w
1Cieszynie celem uzyskania st isownego jego zatwierdzenia.
ZA ZGGDN3Sd
AYSa1NALEM
a#gwski
'Nododolr;i 4':• rII (_,e;,-Vi,;Ge_
SF !::n 200.
':4 PLANIE NA N CZS?o'Jc,
"'likMAt'1'.R4Y 1'1£!fifi ; a;1N!G.I i'-,
''0 .., • 1_I I I%ANAf
- .... rrx. W;rnarr^r.., cr. r um!I0?IfNit .^ ..
.............. ISIhI, 1;:^f•VH 11:`
r,'.1.4 S;\r!1I \r:!•,.q
UZ(!()Ui 'ifC;l`I1E
Jest W1f p r
t volt
1 .0b) 03. 16
pi Ole
V_ERE. :if (.?1r;?r'WSkj
•i'.vt rt'tr1? v
I
..KJQJ!
R^ V.
m,
T, i.. ^'• .7^
Ls4bga s.p wczWMix pa +wwynikyt„ es Us
:revryaPtsuie auMrsFm kepawne CYaty UA bagmnnKw Na {.;
u
4
`3,d,
.ItgaCr a••!avaC w.,^r D lkt N •% Vet BTM 04 O`IP?d
SIFC NISKIFf10 NAP !f:!aA (.4,. NU), R,')Injili NIA
STAROSTWO Pr1°'^ A. TOWP,
.. .. it
X13 = 400
'16SLY N
ROTOKOL NR 11/2006
Z posiedzenia zespoju k ordynujgcego usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu
odstawa prawna: art.27 ust.2 pkt 1,art28 ust. 1 i 4 - ,Prawo Geodezyjne
Kartograficzne' ( tekst j nobly Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz..2027), §8 ust.1
ozporzgdzenia Ministra Ro oju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.
sprawie uzgodnier usytuo ania projektowanych sled uzbrojenia terenu (Dz. U. Nr 38,
z. 455), art. 6 ustawy z 2 5.07.2005r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych innych u w (Dz.U. nr 163, poz.1364), art.67 i 68 Kpa.
a posiedzeniu w dniu 22 erwca 2006r., zespof w skladzie wg dofqczonej listy
becnosd rozpatrzyt nast@puj ce wnioski:
D152106- Pnc$ przebudowy a eatru i parku zdrojovvego w Ustroniu.
D/53/06 - Projekt budowy sieci to fonicznej w Ustroniu ul. Diuga.
D/54/06 - Projekt rozbudowy siec gazowej w Wide ul. Bukowa.
D/55/06 - Projekt rozbudowy siec gazowej w Goleszowie ul. Wabwa.
UD/56/06 - Projekt budowy sled e
rgetycznej w Ustroniu-Hermanicach ul. Orzechowa.
UWAGll ZALECEMA:
6a
t
t
5 - e Aee .
LI
0
F pu .
s
,v
GidN N
t
.^
s
u
iYlu/
'c
/
i3tl
P 2 ura ^' G . "fir.
i..
•
^^
.-
-rte
fXW.^ .
z
6C
7
"Vtv , cS/ RCiiv/(/
ZO eLt c r C
A % V
<
/ i
6j,
AuG" 72 l4c- c' t-1c-c6 21C
ar A :nip
..n
,TARO
jednol
i Budc
pro,eK
budo'
rojek
!drojo
nwes
ruro
ecer
ata v
esp6
roto
erenu
Na tym protokol zakonczo
Podpisy czlonkow Zespolu
przeczytano i podpisano.
JDP, patrz lista obecnosci.
wac
izgoc
Stali czlonkowie zespolu :
44
z42 Oith&
, tce
Konsultanci :
Wes
ecy2
poz%
owes
okor
wys
JDP
PC
Ni
aL
9e
!. P
STAROS7
n P.,
OWE
ui.Bot;_._...... 29
43 - 40) ('IESLYN
ROSTA CIESZYNSKI
ul.Bobrecka 29
3 _ 400 CIESZYN
Cieszyn 26.06.2006r.
OPINIA N R 52/2006
u.godnienia dokumentacji projektowej
Na podstawie art.27 ust.2 kt 1, art. 28 ust.1 i 4 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz.U. z 2005r. nr 40, poz. 2027), § 11 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
a
hzasa
d i ry
t ub
d'
' w
nia
i Budowmctwa z dnia 02.04.2001 r. sprawie szczegolowyc
uzga
manta
usy t uo
projektowanych sieci ( Dz.U. nr 38 poz. 455 ), art.6 ustawy z 28.07.2005r o zmianie ustawy-Prawo
budowlane oraz o zmianie niektory h innych ustaw (Dz.U. 163, poz.1364)
OPINIUJE POZYTYWNIE
projekt sieci wodociqgowej, kanaliz cyjnej i energetycznej w zwiazku z przebudowa amfiteatru i parku
drojowego w Ustroniu.
Inwestor : Urzad Miasta Ustronia
Rynek 1
43-450 Ustroh
Biuro projektow : mgr int. arch. Andrzej Gatkowski
Zlecenie z dnia : 08.06.2006 znak : IGG. 7020/104/06
Data wplywu : 12.06.2006r. Nr rej.: ZUD/52/2006
Zespbl Uzgadniania Dokumentacji rojektowej na posiedzeniu zespolu w dniu 22.06.2006r.
(Protokbl Nr 11/2006) po zbadan u bezkolizyjnosci usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu uzgadnia lokalizacjg w/w obi ktu.
Uwagi i zalecenia :
Uzgodnienia dokonywane przez ZU P traca waznotd gdy :
7
-inwestor nie zrealizowal projektu w kresie 3 lat,
-decyzja o warunkach zabudowy i z gospodarowania terenu, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub
o pozwoleniu na budow@ zostala z ieniona lub uchylona,
-inwestor nie uzyskat zgody na prze tuzenie okresu wa2notci,
-dokonano zmiany miejscowego pla u zagospodarowania przestrzennego.
O wystapieniu wyzej wymienionych rzypadkbw, inwestor zobowiazany jest zawiadomic bezzwtocznie
ZUDP
Po zrealizowaniu , a przed za ypaniem uzbrojenia nalety zgtosid do uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego , ykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
2. Niniejsza opinirr wraz z czgscia raficzna nalezy wpiac do kazdego egzemplarza dokumentacji.
3. Zlecid uprawnionej jednos ce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktow
geodezyjnych , prawnie chroni nych , naratonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.
p. Starosty
zal. Protok6l ZUDP nr 11/2006
Z _-a C<NA a MJM
arch A. Gatkowski
'kn1 labs
oeo^t^ l,^ro^t-i
NaaeL 'k Wydzctlu CLodezji,
ograsi i Ka astru
74
44.
{ STAROSTWO i'OWE
w Ci
ul.Bobre, ic. i 29
43 - 400 CIESZYN
1^
G6moeUMka $pelku Qazownirtwa Sp. < 0.0.
w Zabrzu
Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
Oddzial
• Sialej
ReJon Oezewn -sez^ w Bietaku
EtOZDZSELNU GAZU SKOCZOW
lienta w Uatronio
Punk& Obeingi E
UatToO,
ulJanaW a
43-450
20 to 864 ,22 2E
NIP 648 .23-10 . 513 ttL
✓l N:t
4' N%J✓/37YLC O/OaZfl9COra
l916/40W'4 J/6 /°O17?
L/S^/ZO/✓
04.09. WOC
PVA
77^^[[
Punktu 06c++aa
1ud/rn:__.O
o
be AV.*-- 0.&- tU044 JL Ayt1P'.a to ,
ZA ZGOD NOSC
Z ORYW NAtRM
arch. ' + kowski
GiAI:KOWSKI r PARTNERZ\
PRACOWIlAIA ARC% ITEKTONIC
arch. Ardrz. ' kowski
40-52 1 Kc ce
'AP954-192.14-31, R3 c^ 27ii^i -
5X
1 GALKOWSKI + PARTNERZY
6T1 NIIOWICE
:.511 M UTT' OEJ l2
URZAD MIASTA USTRON
'nu Ni l CAWKi1N: A OEIc$ #CVJN@A{N.'\NeG\51NflA+n.n JAFLJOUW GC
/1511'n 'FOOYS
STRT MIASTA USTRON
- t7'E
STAROSTWO PQQ"-'A,P
w' i:;esa'.
29
,:LL vbc C}•
43 - 400 CI SZYN
USTROI I, Rynek "i
G Nr 6694/171/06
Ustro(, 05.09.2006
P)STANOW IENIE
Na podstawie art. 43. ust. 2 stawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 17.09.2004r.), art. 106 ustawy
14 czerwca 1960r. kodek post@powania administracyjnego (tekst jednolity z
OOOr. Nr 98 poz. 1071 z p6±n ejszymi zmianami)
po rozpatrzeniu
wniosku zto±onego dnia 0.08.2006r. przez Pracownig Architektoniczna
Gatkowski + Partnerzy 40- 521 Katowice, ul. M.C. Sktodowskiej 22 w sprawie
zgodnienia projektu zagosp darowania terenu dia inwestycji polegajqcej na
rzebudowie amfiteatru i Parki Zdrojowego wraz z przebudowat ul. Parkowej,
piniujq pozytywnie
projekt zagospodarowania
enu pod wzgl@dem obsiugi komunikacyjnej dia
ipwestycji polegajqcej na p ebudowie amfiteatru i Parku Zdrojowego wraz z
przebudowa ul. Parkowej.
owy±sza opinia nie uwzgl nia dopuszczalnych odlegto§ci od drogi w §wietle
innych obowiqzujqcych ustaw i rozporzgdzer .
Wta§ciwy organ Administracji rchitektoniczno - Budowlanej wydajqc pozwolenie na
budow@ winien brae pod u agg wszystkie inne przepisy dotyczgce Iokalizacji
inwestycji, jak rowniet plan za ospodarowania przestrzennego ( linie zabudowy, linie
rozgraniczajgce ).
Pouczenie
I Na niniejsze postanowienie s 2y stronie za2alenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bielsku - atej w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za
po§rednictwem Burmistrza Mia to Ustroh.
Otrzymuje :
t) Wnioskodawca
2)- a/a
Zr:: c: +OD
Z t.RYGEN
arch. A. Gai
fl g
Ll.i;o'o
43
- YO
U
1 _;
NA PLANIE NANIESIONO
ORIENTACyjNY pR____ I
WODOCL%GOWFJ I KAMulm,
SKI
WO
NI
VAI
N-
ZYZOWANIA I ZBLIZENIA Z SIECIA
OCIAGOWA I KANALIZACYJNA BEOACA
KSPLOATACJI WZC WINNY ODPOWIADAC
UNKOM ZAWARTYM W POLSXIEJ NORMIE
2/8.01705
INSTALACJR W000G44GOWE.
AGANIA PRZY PROJEXTOW^lNIU'.
'01. KIEJ NORMIE PN-92.B-01707 ,INSTALACJE
CYJNE WYNAGAMA PRZYPRQ EKTOI*sr
OR4Z ZARZ4DZENIU MINISTRA LACZNOSCI
D A02.09.1997K (MPNR59. POZ594
ZA Z =ODNOaO
Z YG;?NAU riz M
arch. A. Ga+kowski
^G^^wbuo ue^ .,,^ /oy,^
-S
AR STW:TI ^^- OWE
LEGENDA - SIECI PROJEKTOWANE
ul.Bo'or
43 - 400 CIEs YN
,c4oc,aaoan
k
iNncja saniUma
kan iflzecja Jessaw.e
ener9etyczna
ENION Spblka Akcyjna Oddzial w Bielsku- Bialej
Beskidzka Energetyka
Rejcn Dystrybucji Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 50
NIP 675-000-12-25 REGON: 350626578-00036
tel. (033 ) 857 26 00, fax (033) 857 27 02
Przez okreslony na planie teren
przebiegajq podziemne line
elektroenergetyczne
....... -'L .... linlekablowen.n.
RniokahloweS.N
Skrzyiowania 1 zblizenia projektowanych
Podziemnych urzadzen
z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi winny bye wykonane
zgodnie normq
N SEP-E-004
• w/6/N[ /^Mt^/
/ohe. o, 2.s7µ
dF/.P^k^2 . B/Z2e4/)
UZGODNIENIE
jest W02ne 1 rok
Cie j 12 WRZ. 2006
Technuc ds . Ekapipatagi
ini. Konrad Bura
ZA Z OONO8O
Z C43Ye;NALFW
arch. A. (:-Ai wski
Add1c • a,^r.C^%uc
.4 r
muao
ARCHIreKTUI CZNe
i
'GAt.KOWSKI+PARTNERZY
!PRACOVvNIA ARCHITEKTONICMA
ULKOE40521
SKLOD
KWD WSKIEJ22
TEUFMA83W 2052042
Nwcsrml
jURZgD MIASTA USTRONIA
INWESTYC]A
PRZEBUOIXNApMFITEATRp IPg0.KU ZDF .OJOWEGJ
USTRCN, UL. PARKMA
FAZ<,
P'ROJEK BUOUMJLANY
RY51!NEK
PLAN ZA.OSPODARUWN.NIA TERENIJ
PROIEKLW1
jA1:CH. ANDRZEJ 3At KOW _KI UPR 48643RG
IS __ I UAFA
052006
JP0.4CWIAL
MgCIEJ Gqt KGWSKI
__.
SPq:!,Wp2µ
ARCH JERZYNO AK UPR 46666
A NR qYs
1:500
2 AiS

Podobne dokumenty