Grafika multimedialna prof. Jerzy Krechowicz

Transkrypt

Grafika multimedialna prof. Jerzy Krechowicz
Grafika multimedialna
Grupa treści kierunkowych
prof. Jerzy Krechowicz
mgr Maciej Szupica
Katedra Mediów
Pracownia Grafiki Multimedialnej
Rodzaj zajęć: pracowniane
Status zajęć: obowiązkowe po wyborze specjalizacji
Forma zaliczenia: przegląd semestralny zakończony zaliczeniem z oceną
Warunki przystąpienia do zajęć w pracowni: zaliczenie poprzedniego semestru i wybór
przedmiotu jako specjalizacji
Opis
Treści kształcenia: Techniki i technologie analogowego i cyfrowego zapisu obrazu i
dźwięku. Analogowe i cyfrowe narzędzia rejestracji obrazu ruchomego. Techniki animacji.
Techniki montażu obrazu i dźwięku. Techniki i sprzęt służący do prezentacji
multimedialnych i audiowizualnych. Metodyka realizacji projektu multimedialnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: orientowania się w metodach
analogowej i digitalnej rejestracji obrazu i dźwięku; stosowania narzędzi rejestracji
obrazu i dźwięku; posługiwania się sprzętem fotograficznym; tworzenia filmu
animowanego oraz fotografii; tworzenia grafiki z uwzględnieniem interaktywności;
posługiwania się technikami i sprzętem służącym do prezentacji multimedialnych i
audiowizualnych. Pracownia Grafiki Multimedialnej ma na celu zaznajomienie studenta
Wydziału Grafiki z elektronicznymi narzędziami kreacji artystycznej, ich wzajemnym
współdziałaniem oraz wzajemnymi zależnościami. W pracowni studenci poznają
praktyczne formy zastosowania takich narzędzi jak kamera cyfrowa, wideo, czy
komputer. Dostają możliwość wykorzystania tych narzędzi w pracy artystycznej. Nowa
generacja komputerów i oprogramowania, elektroniczna komunikacja za pośrednictwem
internetu, umożliwiająca błyskawiczna wymianę wiedzy i informacji, nowe możliwości
ekspresji w sztuce współczesnej - wszystko to ma coraz większy wpływ na sposób
rozumienia projektowania graficznego, na jego nowe możliwości i oczekiwania studentów.
Metody kształcenia, formy zajęć
Ponieważ w trakcie semestru studenci realizują od czterech do siedmiu zadań
projektowych, opracowując niekiedy kilka wariantów jednego zadania, a wszystkie prace i
tak przechodzą przez cykl korekt, poprawek i zmian - nie jest konieczne, by wszystkie
zadania były doprowadzone do końca.
Kryteria oceny
Zaliczenia i oceny uzyskuje się w trybie semestralnym. Każdy semestr kończy się
przeglądem, wyborem prac na wystawę i zaliczeniami. Liczy się przede wszystkim ich
jakość i artystyczna dojrzałość. Najczęściej bywa to pożądana zwięzłość, wyrazisty skrót
myślowy i precyzja graficznego znaku, ale ceni się także zarówno odrębność i
oryginalność rozwiązania jak i stylistyczną innowacyjność.
Bibliografia
Leksykon Symboli, U. Ecco "Dzieła otwarte", Calvin Tomkins "Duchamp. Biografia",
Roland Barthes "Światło obrazu. Uwagi o fotografii", Victor Stoicha "Krótka historia
cienia", John Berger "O patrzeniu", Ernest Gombrich "Sztuka i Złudzenie", Adrian Frutiger
"Człowiek i jego znaki", Wasilij Kondinski "Punkt, Linia i Płaszczyzna", Joanna SarzyńskaPutowska "Komunikacja wizualna", Umberto Ecco "Semiotyka Życia Codziennego".