ogłoszenie - BIP Konstancin

Transkrypt

ogłoszenie - BIP Konstancin
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
informuje o przetargu na samochód specjalny pożarniczy nr rejestracyjny WSU1277
o niżej wymienionych danych identyfikacyjnych:
•
Samochód specjalny pożarniczy, marka: MAGIRUS-DEUTZ; model pojazdu:
170D1 1FA 1 1.5t; wersja: Pożarniczy; nr rejestracyjny: WSU1277; rok
produkcji:1976; rodzaj pojazdu: SAMOCHOD SPECJALNY pożarniczy.
Wadium w wysokości 1790 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt)
należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska
32, 05-520 Konstancin-Jeziorna o numerze: 10800200040200111120020060
Cena wywoławcza 17900 „00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych).
Oględzin samochodu można dokonać na nieruchomości położonej we wsi Gassy
nr 33 A (telefon do ew. uzgodnienia terminy oględzin: 667 786 434). Oferta, złożona
w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres lub nazwę oferenta;
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem samochodu pożarniczego
o ww. danych identyfikacyjnych;
d) dowód wniesienia wadium.
-
•
•
•
Oferty należy składać do dnia 28 lipca 2015r. r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna ut. Warszawska 32 (pok. nr 4 kancelaria) z dopiskiem na kopercie
„Samochód pożarniczy
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Swietlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia przetargu.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami,
niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
—
„.
Zup.
Konstancin-Jeziorna, dn. 14 lipca 2015r.