REGULAMIN KONKURSU

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU
„ Najładniejsza posesja, gospodarstwo rolne oraz balkon roku”
§1
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.
§2
Przedmiotem konkursu jest:
1. Najładniej zagospodarowana posesja, gospodarstwo rolne położone na terenie
Miasta i Gminy Września (kategoria posesja, gospodarstwo).
2. Najładniejszy balkon w budynku mieszkalnym, położonym na terenie
Miasta i Gminy Września (kategoria balkon).
§3
1. Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 10 czerwca 2009 r. w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko zgłaszającego,
b) przedmiot zgłoszenia,
c) adres (miejsce) zgłoszonego przedmiotu.
3. Zgłoszenia do konkursu złożone po terminie opisanym w § 3 ust. 1 nie będą brane
pod uwagę. Decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy
we Wrześni.
4. Laureaci konkursu z roku 2008 nie mogą wziąć udziału w tegorocznej edycji.
§4
1. Ocena zgłoszonych posesji, balkonów i gospodarstw rolnych do konkursu
nastąpi od 13 do 17 lipca 2009 r.
2. Oceny dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
3. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby, których członkowie rodzin
(krewni) zgłosili się do konkursu.
4. Komisja w trakcie dokonywania ocen zgłoszonych posesji, gospodarstw rolnych lub
balkonów wykona dokumentacje w formie fotografii, które stają się własnością
organizatora konkursu.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas obchodów Dożynek Gminnych.
6. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega zmianie.
§5
Kryterium oceny:
1. Posesja:
a) wygląd zewnętrzny budynków i terenu posesji,
b) różnorodność gatunków roślin użytych do zagospodarowania terenu,
c) zastosowanie budowli ogrodowych towarzyszących (altany, oczka wodne, mostki)
d) ogrodzenie terenu posesji,
e) wielkość zagospodarowanego terenu,
2.
Balkon:
a) różnorodność gatunków roślin użytych do upiększenia balkonu,
b) wielkość balkony,
c) użyte meble balkonowe oraz elementy dekoracyjne,
§6
1. Każdy z uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach zostanie nagrodzony.
§7
1. Wszelkie koszty dotyczące udziału i zgłoszenia posesji, balkonu do konkursu zgłaszający
ponosi we własnym zakresie.
2. Zgłaszający do konkursu wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych
osobowych w celach promocyjnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny