Nr 56 - Gmina Przykona

Komentarze

Transkrypt

Nr 56 - Gmina Przykona
Nr 5/12 (56)
Nakład 500 egzemplarzy
grudzień 2012
Radosnych i spokojnych, pełnych
ciepła oraz życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych.
Wszelkiej pomyślności, cierpliwości
i wytrwałości w realizacji planów,
wielu sukcesów oraz obfitości łask
w nadchodzącym 2013 roku
wszystkim mieszkańcom
Gminy Przykona
życzą
Mirosław Broniszewski
Wójt Gminy Przykona
Czesław Witczak
Przewodniczący
Rady Gminy Przykona
Jubileusz złotych par małżeńskich
Czytaj strony 8-9
2
Głos Przykony
grudzień 2012
Komenda Powiatowa Policji w Turku
INFORMUJE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Przykona
W związku z reorganizacją Komendy Powiatowej Policji w Turku od dnia 15 listopada 2012 roku
teren Państwa gminy będzie obsługiwany przez Komisariat Policji w Dobrej.
Bezpośrednio do Państwa dyspozycji pozostaną funkcjonariusze Zespołu Prewencji w Przykonie:
Dzielnicowy - asp. Krzysztof Kowalczyk nr tel. Komórkowego 506-569-249
Policjant - post. Damian Majdoszek
Biuro Zespołu Prewencji mieści się w budynku Posterunku Policji w Przykonie, ul. Szkolna 3,
nr tel. 63-278-61-97
Wszelkie zgłoszenia dotyczące przestępstw, wykroczeń oraz interwencji
można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:
Telefony alarmowe 997, 112
Komendant Komisariatu Policji w Dobrej
asp. szt. Janusz Szelągowski nr tel. 63-289-83-40
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku
nadkom. Michał Grzelak nr tel. 63-289-82-21
Komendant Powiatowy Policji w Turku
mł. insp. Grzegorz Gibaszek nr tel. 63-289-82-10
Komenda Powiatowa Policji
w Turku
asp. sztab. Janusz Szelągowski
Komendant Komisariatu Policji w
Dobrej
mł. insp. Grzegorz Gibaszek
Komendant Powiatowy Policji
w Turku
aspirant Krzysztof Kowalczyk
Dzielnicowy z Zespołu prewencji
W Przykonie
Redakcja ulica Szkolna 7, 62-731 Przykona
tel. 63-279-10-10; fax 63-279-10-22 e-mail [email protected]
Wydawca: Wójt Gminy Przykona
Redaguje zespół kierowany przez Mariannę Olejnik
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek w przekazanych do publikacji materiałach..
Za treść Reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Dystrybucja Głosu Przykony prowadzona jest poprzez placówki
handlowe na terenie Gminy Przykona . Dostępna jest także w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Przykona.
grudzień 2012
Głos Przykony
3
Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Przykonie
Z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości klasy VI a i VI b Szkoły Podstawowej w Przykonie przygotowały pod
okiem pań: Anny Marczyńskiej i Agnieszki
Wojakowskiej okolicznościowy apel. Występ
miał bardzo doniosły charakter. Były patriotyczne wiersze i pieśni oraz duża doza historii
traktująca o heroizmie Polaków w dążeniu do
niepodległości. W uroczystości wzięli udział:
Mirosław Broniszewski - wójt gminy Przykona, Roman Marciniak - zastępca wójta, Zdzisław Nowak - dyrektor Zespołu Szkół w
Przykonie, Dorota Bielawska, Tadeusz Papierkowski i Roman Zagłoba - członkowie
Rad Rodziców. Nie zabrakło oczywiście
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Przykonie oraz szkół filialnych
w Boleszczynie i Sarbicach. Tym samym
dzień ten miał nie tylko patriotyczny charakter, ale był także elementem integracji szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
Prawdziwie patriotyczny charakter miał okolicznościowy apel z okazji
Święta Niepodległości
Gminne obchody Święta Niepodległości
w Boleszczynie
Święto Niepodległości przypadające na
dzień 11 listopada, w naszej gminie obchodzone było w kościele p.w. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie. Mszę świętą w intencji ojczyzny
celebrował ks. proboszcz Franciszka
Zygadliński. Wzięli w niej udział: Mirosław Broniszewski - wójt gminy Przykona, Roman Marciniak - zastępca wójta,
Czesław Witczak - przewodniczący Ra-
dy Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy w Przykonie,
dyrekcja Zespołu Szkół w Przykonie wraz z pocztami
sztandarowymi, radni, sołtysi, przedstawiciele Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RPUroczystego charakteru uroczystości nadała Orkiestra Dęta z Przykony, która
podczas mszy świętej wykonała nie tylko pieśni kościelne, ale także utwory patriotyczne. Bardzo patriotyczny charakter miała też homilia wygłoszona przez
ks. proboszcza Franciszka Zygadlińskiego W zorganizowaniu obchodów Święta Niepodległości pomocy
udzielili pracownicy Zespołu Szkół w Przykonie Szkoły Filialnej w Boleszczynie.
4
Głos Przykony
Pierwsza wzmianka o Kaczkach Plasto- wych do sumy 70 dukatów zasądzonej
wych pojawia się w 1494 roku w księ- mu przez Sąd Grodzki w Sieradzu, dobgach grodzkich i ziemskich Konina i rał 20 grzywien, czyli 32 dukaty długu.
Poznania. Znajduje się tam adnotacja o W tym samym roku Jan Kaczkowski z
tym, że bracia stryjeczni Jan i Mikołaj Kaczek Plastowych dziedziczący po
dziedzice Stojanowa, całą część wsi ojcu i matce w tej wsi, zobowiązał się
Modły w powiecie kaliskim i pole w przekazać z tego spadku 200 grzywien
Wojsławicach za 60 grzywien sprzedali srebra bratu swemu rodzonemu BartłoStanisławowi de Kaczki alias Plastowo. miejowi Kaczkowskiemu. Dokument z
Pierwsze zapisy szesnastowieczne 1579 roku wspomina o Małgorzacie
ujawniają, że właścicielami
Kaczek Plastowych byli Kacz- Historia wsi gminy Przykona
kowscy i stąd zapewne pochodzi pierwszy człon nazwy tej
miejscowości. Niewykluczone
także, że oni przyjęli nazwisko
od nazwy miejscowości, co w owych
czasach było bardzo częste. Skąd pochodzi drugi człon nazwy miejscowości? Najprawdopodobniej od plastra
miodu, choć brany jest także pod uwagę
plaster leczniczy. W tym drugim przypadku była to niegdyś masa sporządzana z tłuszczu, oliwy, wosku, żywicy lub
mieszaniny tych składników. W temperaturze pokojowej miała spoistość stałą,
ale można ją było ugniatać w ręce i
nadawać dowolne kształty.
Kolejna informacja o Kaczkach Plastowych pochodzi z 1547 roku. Dotyczy
zamiany dóbr w Zdzynyczach pomiędzy Pawłem Zdzynickim zwanym
Chrost i Katarzyną Poroską wdową po
Janie Kaczkowskim z Kaczek Plastowych, zwanym Tworkiewicz. W 1549 Nałęcz - herb Kaczkowskich
roku Jan Kaczkowski zwany Puscz z
Kaczek Plastowych i Zofia Bogusław- Kaczkowskiej żonie Tomasza Kaczska żona Floriana Kaczkowskiego zwa- kowskiego z Kaczek Plastowych oraz
nego Mruk dokonali wymiany dóbr z Macieju oraz Krzysztofie KaczkowJanem Zdzynyczkim synem Grzegorza. skim braciom rodzonym także z Kaczek
W dokumencie z 1553 roku mowa jest Plastowych i Jadwidze Kaczkowskiej
o Kasprze Kussinskim dziedzicu części wdowie po Pawle Kaczkowskim. W
(były to udziały we własności) we wsi tym samym roku Jadwiga Lipińska
Kaczki Plastowe oraz Annie Kaczkow- wdowa po Pawle Mruku Kaczkowskim
skiej i jej mężu Marcinie Zdzeniczkim przeniosła swoją oprawę na połowie
alias (także) Kaczkowskim. W 1572 wsi Kaczki Plastowe na rzecz syna
roku Stanisław Sulimowski dziedzic z Wojciecha Kaczkowskiego Mruczka, a
Korytkowa, na całych częściach we wsi ten zobowiązał się wobec braci TomaKorytków pochodzących z podziału z sza i Andrzeja Wiśniewskich, iż na
bratem rodzonym Andrzejem Sulimow- otrzymanych dobrach oprawi posag w
skim i na połowie części we wsi Ro- wysokości 225 dukatów swojej przygów, zapisał swojej żonie Annie Sul- szłej żonie Zofii Wiśniewskiej córce
mowskiej córce Mikołaja Sulimowskie- Mikołaja Wiśniewskiego. W 1588 roku
go z Milejowa posag w wysokości 1700 Wojciech Kaczkowski zobowiązał się
dukatów. Dla siebie zachował całe czę- sprzedać za 300 dukatów całą swoją
ści w Kaczkach Plastowych i drugą po- część w Kaczkach Plastowych żonie
łowę Rogowa. W 1573 roku Wojciech swojej Zofii Wiśniewskiej. W 1589
Kaczkowski Mruk z Kaczek Plasto- roku Walenty Kaczkowski z Kaczek
grudzień 2012
Pośrzednich zapisał Szymonowi Kaczkowskiemu synowi Jana Kaczkowskiego z Kaczek Plastowych 100 dukatów
długu. W 1593 roku Stanisław Stawski
zobowiązał się wobec Szymona Kaczkowskiego zwanego Puscz z Kaczek
Plastowych zapisać swojej zonie Annie
Pakosławskiej 100 dukatów. W 1602
roku małżonkowie Maciej Wawrowski
i Zofia Biernacka z powiatu sieradzkiego, skwitowali Wojciecha Kuszyńskiego z Kaczek Plastowych i jego żonę Urszulę Łukomską na 50 dukatów. Była to
jej oprawa we wsi Kaczki Plastowe. W 1605 roku Jadwiga
Mążyńska żona Jana Rzeczyckiego w
towarzystwie brata Stanisława Mążyńskiego zaaprobowała zapis dokonany
pomiędzy swoim mężem, a Wojciechem Kuszyńskim i jego żoną Urszulą
Łukomską z racji dziedziczenia Kaczek
Plastowych. W tym samym roku Jan
Rzeczycki z żoną Jadwigą Mężyńska
zastaw we wsi Kaczki Plastowe otrzymany od Wojciecha Kuszyńskiego i
jego żony Urszuli Łukomskiej w wysokości 500 dukatów, scedowali na Adama, Maksymiliana, Wojciecha i Kaspra
Kuszyńskich synów Wojciecha Kuszyńskiego i Urszuli Łukomskiej. W
1606 roku Wojciech Kuszyński był już
wdowcem. Nową jego wybranką została Dorota Chociszewska córka Macieja
Chociszewskiego. Pan Wojciech zobowiązał się przed ślubem wobec jej ojca,
że na połowie oprawy swojej zmarłej
żony zapisze posag w wysokości 400
dukatów swojej przyszłej małżonce.
Zgodnie z obietnicą dokonał tego w
tym samym roku. W 1608 roku Wojciech, Jan i Piotr Kaczkowscy synowie
Szymona winni byli Adamowi Kaczkowskiemu synowi Tomasza 230 dukatów. Rozwiązali to w ten sposób, że
pieniądze te owszem dostanie, ale ma
zapisać je swojej przyszłej żonie Annie
Kaczkowskiej na połowie swoich części we wsi Kaczki Plastowe. Trzeba
tutaj dodać, że Anna była siostrą Wojciecha, Jana i Piotra Kaczkowskich.
Jest to również dowód na to, że małżeństwa koligacono często w rodzinie, by
nie dopuścić do przejścia majątku w
obce ręce. W 1619 roku ponownie w
dokumentach pojawia się Wojciech
Kuszyński z Kaczek Plastowych. Z zapisu tego wynikałoby, że poślubioną w
Kaczki Plastowe
grudzień 2012
1606 żonę pochował, a teraz miał już
nową żonę Dorotę Kraszwską, której
zobowiązał sie zapisać 100 dukatów.
Świadkiem był Wojciech Żychliński
syna Piotra Żychlińskiego. W tym samym roku Wojciech Kuszyński skwitował dzierżawę w Kaczkach Plastowych
z Jadwigą Brzuchańską wdową po Stefanie Sulockim, a wówczas już żoną
Franciszka Wilczyńskiego. Świadkiem
tego wydarzenia był Jan Tchorzewski –
podczaszy brzeski w latach 1605-1633.
Ciekawostką jest zapis z 1610 roku
świadczący o rodzinnych niesnaskach.
Otóż Małgorzata Kaczkowska wdowa
po Tomaszu Kaczkowskim wyszła ponownie za mąż. Jej oblubieńcem był
niejaki Marcin Wardęski. Nie podobało
się to wyraźnie jej synowi Adamowi
Kaczkowskiemu, który jak stwierdziła
w pozwie sądowym, naszedł jej mieszkanie we wsi Kaczki Plastowe, rzeczy
pobrał, a matkę z domu wygnał. W
1614 roku Wojciech Kaczkowski zobowiązał się sprzedać za 600 dukatów
swoje działy w Kaczkach Plastowych,
swojemu bratu rodzonemu Janowi
Kaczkowskiemu. W 1625 roku Wojciech Kuszyński już nie żył, a jego majątek w Kaczkach Plastowych podzielony został pomiędzy: wdowę po śp.
Wojciechu - Dorotę Kociszewską, Adama, Wojciecha i Maksymiliana - synów
zmarłego. Liczna rodzina Kaczkowskich coraz częściej pozbywała się swoich udziałów w tej wsi. Zapis z 1631
roku mówi, że dziedzicami części tej
wsi byli małżonkowie Andrzej Pomianowski i Katarzyna Żdżenicka. W 1634
roku Piotr Kaczkowski o przydomku
Mruk, syn Adama, zastawił za 45 dukatów swoją część Kaczek Plastowych
dziedziczoną po rodzicach. W 1650
roku udziały w Kaczkach Plastowych
miał Andrzej Czyżewski syn Franciszka Czyżewskiego. Wraz ze swoimi częściami w Rogowie sprzedał je za 1.000
dukatów swoim braciom Hieronimowi i
Wawrzyńcowi Cyżewskim. W 1664
roku Katarzyna Gorzna wdowa po
Franciszku Czyżewskim, zobowiązała
się zrezygnować ze swoich części we
wsiach Kaczki Plastowe i Rogowo na
rzecz Aleksandra i Seweryna Czyżewskich synów Hieronima Czyżewskiego.
Miała za to otrzymać 2000 dukatów. W
1701 roku Wojciech Drwalewski syn
Hieronima Drwalewskiego i Anny Czyżewskiej dziedzic części Kaczek Plasto-
Głos Przykony
wych zwanych Gołowczyną, zapisał
300 dukatów swojej córce Ludwice
Drwalewskiej z matki Zofii Łagiewskiej. W tym samym roku Wojciech
Drwalewski wydzierżawił na trzy lata
Dryja - herb Czyżewskich
swoją część Kaczek Plastowych Janowi
Złotnickiemu. W 1720 roku Tomasz i
Andrzej Czyżewscy synowie Seweryna
Czyżewskiego i Teresy Ruszkowskiej,
dziedzice Kaczek Plastowych i części
Leszczyc - herb Koszutskich
Rogowa podpisali kontrakt sprzedaży
swoich dóbr także w imieniu brata
Franciszka, Mikołajowi Taczanowskiemu synowi Jana Taczanowskiego i Zofii Złotnickiej za 30.000 dukatów. Nie
5
wiadomo czy kontrakt sfinalizowano,
ponieważ już w 1729 roku mowa jest o
Elżbiecie Rozdrażewskiej wdowie po
Michale Koszutskim dziedzicu Kaczek
Plastowych i Rogowa, która przyjęła z
rąk Barbary Rozdrażewskiej wdowy po
Aleksandrze Mycielskim (wojewodzie
sieradzkim) sumę 1000 dukatów zapisaną na kościół w Grzymiszewie, potrzebną jej na spłatę spadku po ojcu dla
swojego syna Józefa z Pierzchna Koszutskiego, teraz tą sumę kościołowi
zapisała. Po niej wieś odziedziczyli jej
synowie Józef i Bartłomiej. W 1738
roku wspólnie z bratem ks. Rochem
Koszutskim – kanonikiem uniejowskim
i proboszczem Turkowskim zrealizowali zapis matki przekazali kościołowi w
Grzymiszewie nie 1000 dukatów jak
było zapisane, a 2000. W 1753 roku Jan
Drwalewski właściciel części w Kaczkach Plastowych zobowiązał się sprzedać je Pawłowi Wilkotarskiemu synowi
Samuela. W 1827 roku W Kaczkach
Plastowych było dziewięć domów zamieszkałych przez 62 osoby. Tutejszy
folwark miał powierzchnię 281 mórg
gruntu. W końcu XIX wieku wieś i folwark należał do gminy Pęcherzew, powiatu tureckiego i parafii Turek. We
wsi było nadal dziewięć domów, a liczba ludności wzrosła do 72. W folwarku
były dwa domy dla robotników rolnych, w których mieszkały 44 osoby.
Ostatnim właścicielem ziemskim tego
majątku był w okresie międzywojennym Edward Staszewski. Posiadał 131
hektarów. W 1937 roku zlikwidowano
gminę Pęcherzew, do której należały
Kaczki Plastowe. Wieś trafiła do nowoutworzonej gminy Przykona.
Andrzej R. Tyczyno
Źródła:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
i Innych Krajów Słowiańskich - Warszawa
1880-1902, Teki Dworzaczka – Materiały
Historyczno-Genealogiczne do Dziejów
Szlachty Wielkopolskiej XV-XX wiek,
Przewodnik Po Guberni Kaliskiej – Warszawa 1912, Skorowidz Miejscowości RP
Warszawa – 1933, Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego T. Połujański Aleksander - 1854, Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, J. Rozwadowski – Ostatnie pokolenie -Sigma Press, Albany New
York, 1984, Księga adresowa Polski wraz z
wolnym miastem Gdańsk dla handlu przemysłu, rzemiosł i rolnictwa Warszawa
1928.
6
Głos Przykony
grudzień 2012
Listopadowa sesja Rady Gminy Przykona
W dniu 14 listopada
odbyła się
XXII Sesja Rady Gminy Przykona, którą poprzedziło posiedzenie komisji stałych Rady Gminy. Oprócz radnych,
sołtysów i gminnych urzędników w sesji
wzięli udział przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji w Turku. Byli to:
młodszy inspektor Grzegorz Gibaszek komendant Komendy Powiatowej Policji
w Turku, aspirant sztabowy Janusz Szelągowski – komendant Komisariatu Policji w Dobrej oraz aspirant Krzysztof Kowalczyk i posterunkowy Damian Majdoszek - funkcjonariusze Zespołu Prewencji w Przykonie. Komendant przedstawił
dokonaną reorganizację w strukturach
Policji na terenie Gminy Przykona. Z
dniem 15 listopada 2012 roku, mieszkańców gminy Przykona obsługuje Komisariat Policji w Dobrej. Na miejscu w
Zespole prewencji służbę pełnią dwaj
funkcjonariusze. Wywiązała się dyskusja
pomiędzy radnymi i komendantem Gibaszkiem. Nie wszyscy byli zadowoleni
z zaistniałych zmian. Oceniali je źle i nie
wróżyli nowemu systemowi powodzenia.
Rada zdecydowała o przystąpieniu
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka,
Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów.
W uzasadnieniu uchwały napisano:
„Ustalenie zmiany planu wiąże się z dużymi oczekiwaniami społeczności lokalnej, gdyż będzie podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, które
um o ż l i wi ą r o z wó j s p o ł eczno gospodarczy gminy”.
Dokonano także zmian w tegorocznym
budżecie. W związku z mniejszym niż
planowano wydobyciem węgla brunatnego przez KWB „Adamów” zaplanowane dochody zmniejszono o 630.000
zł. W związku z ze zwiększeniem dotacji
celowej Wojewody Wielkopolskiego na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”, do budżetu
wpłynęło 1.633 zł. Jednocześnie Wojewoda zmniejszył o 1.000 zł dotację na
ubezpieczenia zdrowotne. Po stronie
dochodów zapisano 3.000 zł otrzymane
na realizację projektu „Bajkowe przedszkole”.
Rada uchwaliła przyjęcie na rzecz gminy
Przykona darowizny. Chodzi tutaj o 0,05
ha gruntu będącego w zasobach Skarbu
Państwa, na którym stoi część budynku
Urzędu Gminy. Radni obniżyli cenę
blicznej na rzecz Gminy Przykona w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na
instalacjach będących w posiadaniu
skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2013 rok z 75,86 złotych do 42 zł za kwintal. Jak co rok przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Podjęto uchwałę o utworzenie stałych obwodów głosowania.
Ustalono ich numery i granice oraz wyznaczono siedziby obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Przykona.
W obwodowej komisji wyborczej mającej siedzibę w Gimnazjum w Przykonie
głosowali będą mieszkańcy obwodu, w
którego skład wchodzą sołectwa: Dąbrowa, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Rogów, Wichertów. Drugi obwód tworzą sołectwa:
Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, Boleszczyn, Ewinów, Smulsko i Żeroniczki. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie szkoła filialna w Boleszczynie. Obwód trzeci to sołectwa: Posoka,
Radyczyny i Sarbice, a siedzibą komisji
będzie szkoła filialna w Sarbicach.
Rada zdecydowała o powierzeniu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie, świadczenia usługi pu-
MZGOK oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Przykona umowy
wykonawczej na świadczenie usług w
zakresie unieszkodliwiania odpadów
komunalnych niezbędnej dla realizacji
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Uchwalono program
opieki nad zabytkami dla gminy Przykona na lata 2013-2016. Jego celem jest
ukierunkowanie działań samorządu
gminnego na poprawę stanu zachowania
i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy.
Wysłuchano także informacji z realizacji
zadań oświatowych w roku szkolnym
2011/2012 oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu udzielania dotacji na
działania prośrodowiskowe. Podczas
sesji radni: Krzysztof Kałużny, Stanisław Grzelka, Andrzej Gorzelańczyk,
Czesław Witczak, Stanisław Bryl. Józef
Cieślak i Maciej Bednarek zgłaszali interpelacje dotyczące dróg na terenie
gminy. Radny Gorzelańczyk zwracał też
uwagę na dużą awaryjność sterowników oświetlenia ulicznego. Odpowiedzi
na interpelacje i wnioski udzielił Mirosław Broniszewski - wójt Gminy i Roman Marciniak - zastępca wójta.
grudzień 2012
Głos Przykony
Podatki i opłaty lokalne w 2013roku
*
Od stycznia 2013 roku na terenie Gminy Przykona obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty targowej. Corocznie Rada Gminy Przykona podejmuje nowe uchwały, w
których określa wysokość obciążeń podatkowych. Podstawą
przyjętych uchwał są maksymalne stawki ogłoszone przez
Ministra Finansów oraz średnia cena skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów danego roku i średnia cena
sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Na podstawie
obowiązujących przepisów prawa Rada Gminy może obniżyć wysokość stawek poszczególnych podatków, a tym samym i wysokość obciążeń podatkowych. Rada Gminy Przykona skorzystała w tym roku podobnie jak w minionych latach z tego uprawnienia, przyjmując w swoich uchwałach
niższe stawki podatków od proponowanych przez ministra.
Szereg uchwalonych podatków pozostawiono na poziomie
ubiegłego roku, a tylko niektóre zwiększono o poziom inflacji.
Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego wynosi 75,86zł za 1dt (decytona, czyli kwintal). Rada Gminy Przykona w dniu 14 listopada 2012 roku
obniżyła tę cenę do kwoty 42,00 zł za 1dt. Tym samym
stawka w podatku rolnym została utrzymana na poziomie
2012 roku Wymiar podatku rolnego na 2013 roku będzie naliczany w oparciu o stawkę przyjętą przez Radę Gminy, co
oznacza, że podatnicy gospodarstw rolnych zapłacą za 1 hektar przeliczeniowy (stanowiący podstawę opodatkowania
podatkiem rolnym) 105 zł. Natomiast osoby posiadające
grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego zapłacą za 1 ha
fizyczny 210 zł.
Wymiar podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przykona w roku 2013 będzie naliczany na podstawie stawek
przyjętych przez Radę Gminy Przykona w uchwale
Nr 0007.154.2012 z dnia 26 października 2012 roku. W stosunku do stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
w 2012 roku, nastąpił wzrost proporcjonalny do wysokości
wzrostu górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku 2013 dla budynków związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej ustalona jest jedna
stawka w kwocie 22,00zł od 1m² powierzchni użytkowej. W
uchwale tej nie przewiduje się zróżnicowania stawki ze
względu na powierzchnię budynków związanych z prowadzeniem dzielności gospodarczej. W większości przypadków
kwoty stawek podatku od nieruchomości zostały obniżone
przez Radę Gminy Przykona w stosunku do propozycji ministerialnych.
W 2013 r. będą obowiązywać będą w podatku od nieruchomości następujące stawki:
I. Od gruntów:
1/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1m2 powierzchni
2/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,20zł od 1 ha powierzchni
3/ położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miny pod zabudowę letnisko-
7
Podatki i opłaty lokalne w 2013roku
wą - 0,37zł od 1 m2 powierzchni
4/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22zł od 1 m2 powierzchni
II. Od budynków lub ich części :
1/ mieszkalnych - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00zł od 1m2
powierzchni użytkowej
3/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
4/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
5/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
- 2,90zł od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem budynków
wykorzystywanych na
cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową
- 3,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
6/od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4
ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały utrzymane na poziomie roku 2009, bowiem zmianie nie uległa Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Przykona z
dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Wysokość opłaty targowej, sposób jej poboru oraz ustalenie inkasenta zawarto w uchwale nr 0007.156.2012 Rady Gminy Przykona
z dnia 16 października 2012 r. Osoby dokonujące sprzedaży na
targowiskach z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep,
samochodów osobowych i ciężarowych, ciągnika, pojazdów jednośladowych na terenie Gminy Przykona w 2013 r. zobowiązane będą
uiścić opłatę targową w wysokości 31,00 zł. Opłata targowa jest
płatna codziennie w dniu dokonywania sprzedaży, a jej poboru
będzie dokonywał Mirosław Sekura.
Na sesji Rady Gminy Przykona w dniu 16 października 2012 r.
została przyjęta uchwała nr 0007.155.2012 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013
rok. Stawki te zostały utrzymane na poziomie roku 2012. Szczegółową informację o wysokości poszczególnych stawek podatku od
środków transportowych zawierają załączniki do uchwały, które są
dostępne w Urzędzie Gminy Przykona oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 4424 z 19 października 2012 r.
Podatnicy podatku leśnego w roku 2013 zapłacą podatek w wysokości 41,0124 zł za 1 ha lasu. Podstawę opodatkowania w podatku
leśnym stanowią lasy w wieku powyżej 40 lat i lasy ochronne. W
porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost stawki podatku leśnego
o 0,0575zł, a podstawę ustalenia tej stawki stanowi średnia cena
drewna uzyskana za nadleśnictwa w trzech pierwszych kwartałach
2012 roku.
Wszystkie uchwały podatkowe gminy Przykona obowiązujące w
roku 2013, dostępne będą na stronie internetowej bip.przykona.pl
w zakładce podatki i opłaty lokalne rok 2013.
8
Głos Przykony
grudzień 2012
Jubileusz złotych
par małżeńskich
W mijającym roku czternaście par
była bez małżonka.
małżeńskich z gminy Przykona ob- Pani Wanda Felisiak poinformowała
chodziło jubileusz 50-lecia zgodnego jubilatów o przyznanych im przez
pożycia. Z tej okazji władze gminy
przygotowały dla nich uroczystość w
zajeździe „Staropolski”. W organizację szczególnie zaangażowały się
panie: Wanda Felisiak – kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego i Ewa Banasiak – dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury, które uśmiechem i
życzliwym słowem witały przyby-
prezydenta Bronisława Komorowskiego, medali za długoletnie pozywających jubilatów. Z powodów
cie małżeńskie. Zaznaczyła przy
głównie zdrowotnych udziału odmó- tym, że na żaden medal nie pracuje
wiły dwie pary, a jedna z pań przy- się tak długo. Złotym parom życzyła
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu. Wójt Mirosław Broniszewski
powiedział, że z dużą radością
uczestniczy tak miłych spotkaniach.
Z podziwem mówił o jubilatach, którzy dotrzymując przysięgi małżeńskiej, przetrwali w związku 50 lat.
grudzień 2012
Głos Przykony
9
Zaznaczył, że są oni pionierzy, którzy współtworzyli wartość gminy
Przykona. Podziękował im za to w
imieniu gminnego samorządu. Życzył jubilatom, aby kolejne lata małżeńskiej przygody przebiegały w
zdrowiu.
Następnie wójt odznaczył: StanisłaOlszówki, Helenę i Stanisława Pecynów z Radyczyn Kolonii, Łucję i
Edwarda Rosiaków z Gąsina, Sabinę
i Józefa Rosiaków z Wichertowa,
Janinę i Stanisława Rosiaków z
Bądkowa Pierwszego, Melanię i Józefa Rusków z Rogowa, Sabinę i
Kazimierza Trzmielewskich z Psar
oraz Krystynę Bonikowską, która
odebrała też medal dla męża Mariana. Czesław Witczak – przewodniczący Rady Gminy wręczył paniom
bukiety kwiatów. Państwu Teresie i
Sławomirowi Czajom z Boleszczyna oraz Kazimierze i Józefowi Kuleszom z Boleszczyna, medale wraz
z życzeniami dostarczone zostaną
bezpośrednio do domów.
Zespół „Zgoda” ze Smulska zaśpiewał „Serdeczne życzenia” z repertuaru Edwarda Hulewicza, a następnie
„Sto lat”, czemu towarzyszyło spełnienie toastu lampką szampana. Był
też występ dzieci i młodzieży, przygotowanej przez instruktorów
Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie. Po tej dozie rozrywki kultu-
wę i Wacława Kacprzaków z Boleszczyna, Jadwigę i Zenona Klusków z Posoki, Józefa i Annę Kropidłowskich z Wichertowa, Annę i
Tadeusza Krzysztoforskich z Przykony, Janinę i Józefa Maleszów z
ralnej zaproszono złote pary na
„weselny” obiad, na którego koniec
wniesiono wspaniały tort z fontannami.
Zespół „Zgoda” przygotował na tą
okazję zestaw oczepinowych przyśpiewek. Wielu jubilatów pamiętało
je z własnego i innych wesel. Pani
dyrektor Banasiak, przygotowała dla
uczestników uroczystości szereg
zabaw, w których wszyscy chętnie
brali udział. Bawiono się wesoło
wiele godzin.
10
Głos Przykony
grudzień 2012
Porady prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów
Zieleń miejska i wiejska stanowi nie tylko ozdobę miast i
wsi, ale spełnia także wiele różnych funkcji dla środowiska.
Wymienić tu można m.in. ochronę człowieka przed szkodliwym działaniem kurzu, sadzy, trujących substancji lotnych
unoszących się w powietrzu, ochronę gleby przed wysuszeniem, poprawę jakości wód, ochronę czystości powietrza.
Istotnym instrumentem w zakresie ochrony drzew i krzewów jest zezwolenie na usunięcie zieleni wydawane przez
wójta. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania nurtujące naszych czytelników, a dotyczące wskazanej tematyki.
Jakie drzewa możemy wycinać bez konieczności uzyskania zezwolenia wójta?
1) w lasach (wymagana zgoda leśniczego),
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach
parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach
nieobjętych ochroną krajobrazową,
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów
botanicznych lub zoologicznych;
6) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z
obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m
od stopy wału;
7) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów,
a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo
powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
8) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze
względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?
Wniosek o pozwolenie na usunięcie drzewa może złożyć
wyłącznie posiadacz nieruchomości. Oznacza to, że zezwolenie może być wydane wyłącznie osobie (fizycznej lub prawnej) posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Jeśli osoba
ta nie jest właścicielem nieruchomości (jest np. dzierżawcą),
do wniosku musi być dołączona zgoda właściciela. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a jeśli
nieruchomość jest przedmiotem wspólności małżeńskiej,
wniosek muszą złożyć oboje małżonkowie.
Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew?
W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek w
Urzędzie Gminy. Wniosek powinien zawierać takie dane jak:
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
tytuł prawny władania nieruchomością,
nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub
krzew;
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub
krzewu;
wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
nieruchomości.
W sytuacji, gdy pień drzewa rozdwaja się poniżej 130 cm to
wówczas każdy pień traktuje się, jak odrębne drzewo.
Należy pamiętać, że urząd na wydanie zezwolenia ma miesiąc czasu od wpłynięcia wniosku. Jeżeli sprawa jest bardzo
skomplikowana, nawet dwa miesiące. Decyzja jest przygotowywana po oględzinach dokonanych w terenie.
Czy za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata?
Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Kiedy pobierana jest opłata za usunięcie drzew
lub krzewów?
Zasadą jest, że posiadacz nieruchomości ponosi opłatę
za wycinkę. Opłaty te nalicza i pobiera organ, który
wydaje pozwolenie. W przypadku, gdy w zezwoleniu
na wycinkę organ określił obowiązek przesadzenia
drzew w inne miejsce lub zastąpienia ich innymi drzewami odracza się wówczas na okres 3 lat od wydania
zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie.
Za wycinkę drzew lub krzewów ponosi opłatę osoba
fizyczna, jeśli usuwa je w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opłata jest ściśle uzależniona
od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo
jest starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe. Stawki opłat za usunięcie drzew kalkuluje się w zależności od obwodu
pnia i tempa jego przyrostu, rodzaju i gatunku drzewa,
a także w zależności od kosztów produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.
W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia, podlegamy karze pieniężnej, która jest wówczas
znacznie wyższa.
W jakich sytuacjach nie pobiera się opłat?
Opłat za wycinkę drzew nie pobiera się między innymi w
przypadku usunięcia drzew, na których usunięcie nie jest wymagane pozwolenie, na których usunięcie osoba fizyczna
uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, jeżeli usunięcie jest związane z
odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, drzew, które zagrażają
bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych, które posadzono na nieruchomości wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane.
Jakie przepisy regulują wycinkę drzew?
Problematykę ochrony przyrody oraz terenów zieleni reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
grudzień 2012
Dnia 3 listopada 2012 roku Orkiestra
Dęta z Przykony dała gościnny koncert
w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim dla tamtejszej spo-
Głos Przykony
historię jej powstania oraz największe
osiągnięcia. Zaprezentowała głównie
utwory rozrywkowe, takie jak: „One
moment in time" Whitney Huston, „Heal
11
dwa dni. Towarzyszyły jej członkinie
zespołu „Zgoda" ze Smulska. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania
miejscowości takich jak Wrocław,
Orkiestra koncertowała w Stroniu Śląskim
łeczności. Członkowie orkiestry zostali
bardzo serdecznie przyjęci zarówno
przez dyrektora CETiKu jak i przez
mieszkańców Stronia Śląskiego. Orkiestra podczas koncertu przestawiła krótką
the world" Michaela Jacksona, „Mambo
no 5" Lou Bega, „Song and Dance" Andre Waignein oraz utwory marszowe
m.in. „Orkiestry dęte" Haliny Kunickiej.
Orkiestra gościła w Kotlinie Kłodzkiej
Małe Projekty 2012
Gmina Przykona zrealizowała w
ostatnim czasie wiele ważnych - z
punktu widzenia społeczności lokalnej
i regionu - inwestycji w ramach pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
Są to trzy zadania inwestycyjne :
1. „Plac zabaw z miejscem rekreacji i
wypoczynku w miejscowości Ewinów",
2. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Żeroniczki"
3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Rogów".
Wymienione zadania były współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie". Jak widać środki
Unii Europejskie wpływają na rozwój
obszarów wiejskich naszej gminy,
wspierają finansowo samorząd gminny
przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym przyczyniają
się do pobudzenia aktywności społeczno
- kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej
mieszkańców .
Kłodzko i Lądek Zdrój. We Wrocławiu
zwiedzali głównie stary rynek z Ratuszem oraz Ostrów Tumski, w Kłodzku
Twierdzę Kłodzką, natomiast w Lądku
Zdrój słynne uzdrowisko.
Urząd Gminy
Przykona
Ulica Szkolna 7,
62 – 731 PRZYKONA
tel. 63-279-10-10,
fax. 63-279-10-22
e – mail:
[email protected]
godz. pracy:
poniedziałek - piątek
od 7.30 do 15.30
12
Głos Przykony
grudzień 2012
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
M
iędzynarodowe Święto
Bibliotek Szkolnych,
jak co roku obchodzone w
październiku, ma już w Szkole Podstawowej w Przykonie
swoją wieloletnią tradycję.
Na początku był to jeden
dzień bibliotek szkolnych,
obchodzony w czwarty poniedziałek października, a od
2008 roku cały miesiąc.
Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych przebiegał pod hasłem:
„Biblioteki szkolne – klucz
do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Celem tych
obchodów jest popularyzacja
czytelnictwa oraz zwrócenie
uwagi na to, jak ważny udział
w edukacji mają biblioteki
szkolne. Ta interdyscyplinarna pracownia szkolna stała
się miejscem, które przez cały październik jeszcze ściślej
integrowało wokół siebie zarówno uczniów jak i nauczycieli. W ramach obchodów
realizowane były liczne
przedsięwzięcia.
Do upowszechniania informacji o tym święcie w szkole
zostały wykorzystane tablice
informacyjne na korytarzu
oraz gazetka ścienna w bibliotece. Uczniowie klas I-III
oraz grupa przedszkolna 6latków mieli możliwość wysłuchania baśni czytanych
przez nauczyciela biblioteka-
rza i zaproszonych gości.
Klasy goszczące w bibliotece
zostały obdarowane słodyczami. Na każdego, kto w tych
dniach wypożyczał książkę
czekała słodka niespodzianka, co okazało się dobrą zac hę t ą d l a na j b a rd z i e j
„opornych” czytelników. W
klasach czwartych odbył się
quiz na temat znajomości
lektur szkolnych. Zwycięzcy
otrzymali w nagrodę dyplomy i drobne upominki. We
współpracy z Hurtownią i
Księgarnią Taniej Książki w
Tuliszkowie zorganizowano
„Jesienny kiermasz taniej
książki". Wychodził on na
p r z e c i w o c z e ki wa nio m
Nagrodzeni za sprzątnięcie
świata
uczniów, gdyż oferował
książki po cenach niższych
niż na księgarnianych półkach. Ukazało się też wydanie specjalne gazetki szkolnej
pt.: „Nasza Biblioteka".
Pomysł obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych podobnie jak w
ubiegłych latach cieszył się
ogólną akceptacją, a zainteresowanie tym magicznym
miejscem jakim jest biblioteka oraz czytelnictwo w tym
miesiącu znacznie wzrosło.
Uczniowie przekonali się, że
warto czytać, że spotkania z
bohaterami literackimi to niekończąca się przygoda, którą
warto przeżyć osobiście.
P
ięcioro pierwszoklasistów ze szkoły
filialnej w Sarbicach złożyło uroczyste
ślubowanie. Zanim to nastąpiło, pierwszaki
przedstawiły część artystyczną do której
przygotowała ich Elżbieta Michalska - wychowawczyni. Następnie Zdzisław Nowak dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie pasował ich na pełnoprawnych uczniów szkoły.
Podczas ślubowania dzieci przyrzekły, że
będą uczyć się pilnie oraz dbać o honor
Ślubowanie
pierwszaków
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Turku podsumowano XIX edycję akcji "Sprzątania Świata ". W tym roku przyświecało jej hasło: „Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę". Za zaangażowanie i udział w
akcji, Zespół Szkół w Przykonie został wyróżniony a uczniowie nagrodzeni.
Laureatami konkursów dotyczących ochrony środowiska zostal: Zuzanna Skowron, Wiktor Sołdyński, Kornelia Jacaszek, Aleksandra Dyrtkowska,
Bernadetta Banasiak, Malwina Kubacka, Larysa Korzepa,. Wręczenia nagród dokonali: Zbigniew Bartosik - starosta turecki, Witold Lewandowski
– specjalista Służby Leśnej ds. ochrony p.poż., edukacji i łowiectwa oraz
Krzysztof Kolenda - prezes Zarządu Tureckiego Klubu Ekologicznego.
szkoły. Każdy „świeżo upieczony" uczeń
otrzymał na pamiątkę dyplom oraz upominki
od zaproszonych gości w tym Mirosława
Broniszewskiego - wójta gminy Przykona,
który zwracając się do pierwszoklasistów
powiedział, że złożenie ślubowania wiąże
się zarówno z większymi przywilejami jaki i
uczniowskimi obowiązkami. Wyraził przekonanie, że dzieci zgodnie ze złożonym
przyrzeczeniem będą kochały i szanowały
swoich rodziców, ojczyznę i nauczycieli.
Życzył im , aby każdy dzień spędzony w
szkole był dla nich miły i żeby z radością
przychodzili tutaj każdego dnia. Życzenia w
imieniu uczniów szkoły złożył pierwszakom
prowadzący uroczystość ślubowania Miłosz
Cybulski – uczeń klasy piątej. Na zakończenie uroczystości zaproszono gości, nauczycieli i pierwszoklasistów na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców
grudzień 2012
Głos Przykony
13
W Smulsku oddano do użytku trzystumetrowy odcinek
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej w kierunku Uniejowa. Być może będzie on zaczątkiem trasy do
nadwarciańskiego uzdrowiska.
Tajemnicze
Święta Skrzata
Nowy ciąg
pieszo-rowerowy
Budowa ciągów pieszo-rowerowych mająca na celu zapewnie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom jest jednym z
istotnych zadań stawianych przez władze gminy. Mają one
także na celu przyciągnięcie na teren gminy osoby, pragnące
miło i aktywnie spędzać czas przemierzając rowerem do najciekawszych rejonów naszej małej ojczyzny. Ostatnio oddano do użytku odcinek 304 m ciągu pieszo-rowerowego w
Z okazji zbliżających się Mikołajek w dniu 23 listopada 2012
roku na scenie w sali OSP w Przykonie zagościli aktorzy z
teatru „Maska" z Krakowa, którzy odegrali przedstawienie
pt. „Tajemnicze Święta Skrzata" zapowiadające zbliżające
się święta. Spektakl zorganizowany został dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy, czyli dla wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 ze szkół z terenu gminy. Podczas przedstawienia dzieci brały udział w zabawach, a na
koniec odwiedził je Św. Mikołaj, który każdemu dziecku
wręczył słodki upominek.
miejscowości Smulsko, wzdłuż drogi krajowe nr 72 biegnącej do Uniejowa. Wykonawcą robót było P.P.H.U. WELLBET s.c. R. Lazarowicz i M. Lazarowicz, Domaniew 6, 98235 Błaszki. Wartość inwestycji brutto wyniosła
109 890,78zł. Część kosztów na łączną kwotę 41.419 zł pokryła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Było to 1180 m² szarej, ośmiocentymetrowej kostki, 720 metrów bieżących obrzeży oraz 75mb krawężnika.
Gmina Przykona przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno edukacyjnej o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla pn. „NIE dla czadu". Patronat nad kampanią objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Państwowa. Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma
to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji znajdujących się w budynku urządzeń i
instalacji grzewczych. W ramach podjętych działań Gmina zamierza zakupić i zamontować czujki tlenku węgla i dymu
dla gospodarstw domowych , którzy opalają piecami na paliwo stałe / piecyki, piece kaflowe/.
Podstawowe informacje na temat tlenku węgla oraz sposobu zachowania się podczas jego uwolnienia znajdziecie państwo na stronie http://www.przykona.pl/pl/aktualnosci/NIE-dla-czadu..html.
Pamiętajmy !
Od stosowania się do rad zawartych w prezentowanych materiałach informacyjnych może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
14
Głos Przykony
Halloween party
grudzień 2012
W hali sportowej Zespołu Szkół w
Przykonie odbyły się eliminacjach
powiatowych Drużynowego Badmintona Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych. Wzięły w nich
po dwie drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Przykonie Szkoły
Filialnej w Sarbicach.
Podwójne zwycięstwa
w mistrzostwach
powiatu
W
dniu 30 października 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek
Kultury w Przykonie zorganizowały imprezę przebierańców „Halloween Party"
oraz konkurs plastyczny o tematyce tego święta dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W
zabawie wzięło udział 22 małych uczestników. Jak przypadło na zwyczaj tego święta,
wszyscy byli przebrani za różne postacie. Można było zobaczyć czarownice, kościotrupy,
czy straszydła. Podczas imprezy dzieci brały udział w różnych konkursach halloweenowych, takich jak chwytanie jabłek, mumia, kalambury i inne. W konkursie na najlepszy
strój halloweenowy nagrodę zdobyła Martyna Światłowska i Aleksandra Naguszewska.
Dla uczestników zabawy przygotowany był słodko-mroczny poczęstunek.
W konkursie plastycznym wzięło udział 12 osób. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni,
a wyróżnione zostały trzy prace: Martyny Światłowskiej z kl. I (rysunek), Julii Ziętek z
kl. V (lampion halloweenowy z dyni) oraz Weroniki Kubiak z kl. IV (maska).
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” wraz z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Koninie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu Fotograficznego pn. „Subregion koniński w barwach jesienno-zimowych”. Celem
konkursu niezmiennie jest zwrócenie uwagi na uroki subregionu konińskiego, a
w szczególności jego walory naturalne, dorobek kulturowy, historyczny i przyrodniczy. To przedsięwzięcie jest również formą promocji turystyki ukazując
Konin i okolice na tle jesienno-zimowej aury.
Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Starosty Konińskiego Małgorzaty Waszak
oraz Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Fundatorami nagród w konkursie są: Hotel „Wityng” w Mikorzynie, Hotel „Atut” w Licheniu Starym, Pałacyk w Lisewie, Gościniec „Izabell” w Izabelinie oraz Park linowy „Leśny
Raj” w Ślesinie.
Do konkursu można zgłosić max. 5 fotografii w postaci odbitek (format 15 cm x
21 cm) oraz w wersji elektronicznej (możliwie najwyższej jakości w formacie
JPG) na płycie CD. Do fotografii należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, a zdjęcia z tyłu opatrzyć opisem zawierającym: nick/pseudonim autora, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania fotografii.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 marca 2013 r. na adres Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Marina”, ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin lub dostarczać osobiście. Więcej szczegółów o konkursie, w regulaminie na stronie http://
lotmarina.pl/24/n_519/iv_konkurs_fotograficzny.Tam też do porbania formularz
zgłoszenia Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub pod nr tel. (63) 246 324
Drużyny z Sarbic tworzyli:
I drużyna dziewcząt
Paulina Przybył
Paulina Gapsa
II drużyna dziewcząt
Paulina Wudarska
Natalia Darabasz
I drużyna chłopców
Kamil Frątczak
Mateusz Wudarski
II drużyna chłopców
Jakub Mysłowski
Szymon Migas
Marcin Karbowy
Nasi reprezentanci zdominowali zawody zdobywając mistrzostwo i wicemistrzostwo powiatu w obu kategoriach.
Teraz reprezentowali będą nasz powiat
na szczeblu rejonowym.
Ważne telefony
999:
998:
997:
992:
991:
ne
981:
112:
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Policja
Pogotowie Gazowe
Pogotowie EnergetyczPomoc drogowa
Numer alarmowy
grudzień 2012
Głos Przykony
Bardzo nieudana była runda jesienna
seniorów Teleszyny Przykona. Po szesnastu kolejkach zajmuje przedostatnie
miejsce w tabeli A-klasy. Wiosną przyjdzie się bronić przed spadkiem do najniższej klasy rozgrywek.
Bardzo słaba
jesień Teleszyny
Tak słabej jesieni w wykonaniu Teleszyny Przykona nie
pamiętamy. W piętnastu meczach rundy jesiennej i jednego wiosennego rozegrano tzw. awansem piłkarze naszej
drużyny zgromadzili zaledwie dziewięć punktów. Wygrali
tylko dwa wygrane wysoko mecze (na własnym boisku) z
Orlikiem Miłosław 5:1 i Wartą Kramsk 6:1 i zremisowali
trzy spotkania. Oznacza to, że pewien potencjał w tej drużynie jest. Niestety jedenaści porażek zasnuwa szarością
nawet te skromne, jasne punkty, a pogromy 0:9 w Wilczynie i 0:7 u siebie z Lisewem nie pozwalają optymistycznie
myśleć o przyszłości tego zespołu. Szczególnie bolą zapewne przegrane w meczach derbowych. O ile z Orłem
Kawęczyn i to na boisku przeciwnika Teleszyna stoczyła
wyrównany pojedynek zakończony porażką 2:3, to po meczu w Malanowie przegranym 1:6 piłkarze schodzili ze
spuszczonymi głowami. By dopełnić statystyk, należy
jeszcze dodać, że na wyjeździe Teleszyna przegrała
wszystkie sześć spotkań, a dwa zremisowała. U siebie zaliczyła dwa zwycięstwa, jeden remis i pięć porażek. Stosunek bramek u siebie to 21:29, a na wyjeździe 8:33. W Pucharze Polski nasz zespół nie zaistniał. Już w pierwszej
rundzie oddał Tulisii mecz walkowerem. Pierwszy mecz
rundy jesiennej seniorzy rozegrają ze Strażakiem Kramsk.
Daty tej kolejki, KOZPN jeszcze nie podał.
W ślady starszych kolegów idą juniorzy młodsi, grający w
grupie „2” Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Z trzema punktami zajęli ostatnie miejsce. Najbardziej
przykre jest to, że dwa ostatnie derbowe mecze z Kasztelanią Brudzew i Gromem Malanów oddane zostały walkowerem. Jedyne zwycięstwo młodzi piłkarze odnieśli w
meczu z Górnikiem Kłodawa i to na wyjeździe.
Wyniki spotkań oraz inne aktualności
z działalności GKS Teleszyna
można śledzić na stronie internetowej
www.teleszyna.futbolowo.pl
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz
Gminy
Skarbnik
Gminy
Mirosław Broniszewski
tel. 63 279 10 20
Roman Marciniak tel. 63 279 10 13
Marianna Olejnik tel. 63 279 10 14
Maria Świerczyńska tel. 63 279 10 15
15
Tabela A-klasy w sezonie 2012/2013
Lp
Drużyna
Mecz
1
2
Błękitni Mąkolno
Wilki Wilczyn
16
16
38
34
56:9
60:24
3
4
Orzeł Grzegorzew
GKS Osiek Wielki
16
16
30
30
63:31
31:16
5
GKS Lisewo
16
29
42:25
6
7
8
Sparta Orzechowo
Grom Malanów
GKS Orzeł Kawęczyn
16
16
16
26
26
24
33:27
29:30
29:32
9
Sokół II Budzisław
16
23
36:34
10
Strażak Licheń Stary
16
20
29:32
11
Czarni Ostrowite
16
17
27:41
12
13
14
ZKZ II Zagórów
Orlik Miłosław
Nałęcz Babiak
16
16
16
15
12
9
33:55
24:40
23:43
15
Teleszyna Przykona
16
9
29:62
16
Warta Kramsk
16
9
26:68
Punk
B-ki
A klasa KOZPN sezon 2012/2013
Wyniki rundy jesiennej Teleszyny Przykona
I kolejka 2012-08-15
SPARTA Orzechowo - TELESZYNA Przykona 2:2
II kolejka 2012-08-19
TELESZYNA Przykona - Strażak Licheń Stary 2:5
III kolejka 2012-08-26
GKS OSIEK WIELKI - TELESZYNA Przykona 2:2
IV kolejka 2012-08TELESZYNA Przykona - SOKÓŁ II Budzisław 2:4
V kolejka 2012-09-02
ORZEŁ Kawęczyn - TELESZYNA Przykona 3:2
VI kolejka 2012-09-09
TELESZYNA Przykona - ORLIK Miłosław 5:1
VII kolejka 2012-09-16
ZKS II Zagórów - TELESZYNA Przykona 4:0
VIII kolejka 2012-09-22
TELESZYNA Przykona - NAŁĘCZ Babiak 1:4
IX kolejka 2012-09-30
GROM Malanów - TELESZYNA Przykona 6:1
X kolejka 2012-10-07
WILKI Wilczyn - TELESZYNA Przykona 9:0
XI kolejka 2012-10-14
TELESZYNA Przykona - GKS Lisewo 0:7
XII kolejka 2012-10-21
CZARNI Ostrowite - TELESZYNA Przykona 3:1
XIII kolejka 2012-10-28
TELESZYNA Przykona - WARTA Kramsk 6:1
XIV kolejka 2012-11-04
BŁĘKITNI Mąkolno - TELESZYNA Przykona 4:0
XV kolejka 2012-11-11
TELESZYNA Przykona - ORZEŁ Grzegorzew 4:6
XVI kolejka 2012-11-17
TELESZYNA Przykona - SPARTA Orzechowo 1:1
Krzyżówka świąteczna
grał
cereus
Leona
lub
zawodowca opuncja
„ptak”
przy
studni
kwitnie
wiosną
miasto i groźna
mina
półwysep w szal lub
Chinach wąż
8 bitów
dzieło
reżysera
stolica
Togo
wygnaniec
16
bez
sznurka
ani rusz
...
drzewo
Jana z
Czarnolasu
stos atomowy
fotel
króla
21
nawierzchnia
drogi
10
13
tło pod
rysunkiem
jaki pan, taki on
kurtka,
bluza
spódniczka
Szkota
7
silny upływ krwi
zakopiańska
willa
dźwignia
handlu
drużyna
rodzaj zamszu
własne ja; jaźń
4
11
6
rozmach
z niej
pożar
5
klient
ZUS-u
1
... Karewicz
nie jada
mięsa
ślad zwierzyny
ważny
w
wierszu
15
brytyjska to
funt
19
jadło
23
lśniąca
tkanina
12
subwencja,
subsydium
gwiazda opery
(dawniej)
22
wiszące
łóżko
w
kopercie
imię
pani
Bovary
całość,
całokształt
9
tlen po
burzy
wibracja
w
muzyce
podagra
waluta
Australii
np.
sekta
8
drzewo
iglaste
pełne
szyszek
namiot
Indian
kuliste
obrzmienie na
czole
14
wysłodziny
20
śnieżna
zawalidroga
np. woli,
rozpaczy
3
2
niwa
18
17
Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie - aforyzm Mieczysława Michała Szargana.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Rozwiązanie krzyżówki świątecznej wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem, prosimy przesyłać na adres Urzędu Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona lub przekazywać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy (pierwsze piętro) do dnia 20 grudnia 2012 roku. Wśród czytelników, którzy dostarczą prawidłowe rozwiązanie, rozlosowana zostanie nagroda. Ogłoszenie wyniku losowania w styczniowym numerze Głosu Przykony. Informujemy jednocześnie, że jedna osoba może dostarczyć tylko jedno rozwiązanie krzyżówki. Większa ilość wykluczy
je z losowania.
Nagrodę za prawidłowe odgadnięcie hasła krzyżówki z listopadowego numeru Głosu Przykony, które brzmi
„Człowiek istota nieznana” otrzymuje pani Halina Pacześna z Dąbrowicy Kolonii w gminie Dobra. Nagroda jest do
odebrania w Urzędzie Gminy w Przykonie.

Podobne dokumenty

Nr 54 - Gmina Przykona

Nr 54 - Gmina Przykona Redakcja ulica Szkolna 7, 62-731 Przykona tel. 63-279-10-10; fax 63-279-10-22 e-mail [email protected] Wydawca: Wójt Gminy Przykona Redaguje zespół kierowany przez Mariannę Olejnik Redakcja zast...

Bardziej szczegółowo

Nr 72

Nr 72 cyjnych w nowym okresie programowa- sprawom rozwoju obszaru funkcjonalnenia UE, gmina będzie poszukiwała środ- go, jakim jest teren powiatu tureckiego. ków na uzbrojenie tych terenów we Pan marszał...

Bardziej szczegółowo