pojazdów budowlanych - Serwis MAN NEOPLAN STAR

Komentarze

Transkrypt

pojazdów budowlanych - Serwis MAN NEOPLAN STAR
MAGAZYN USŁUG SERWISOWYCH ORAZ ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH MAN I NEOPLAN
2|2011 (3)
KON KURS DLA
W
PR Z ED SIĘB IOR C Ó
Oferta specjalna dla
pojazdów budowlanych
Promocje oryginalnych części zamiennych
Wiosenny przegląd autobusu
Spis treści
2
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
A M O R T Y Z AT O R Y K A B I N Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
D R Ą Ż K I R E A K CY J N E I P O P R Z E C Z N E ,
WA H A C Z E N O Ś N E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW
B U D O W L A N YC H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
USŁUGI SERWISOWE
W I O S E N N Y P R Z E G L Ą D AU TO B U S U . . . . . . . . . .
8
FA C H M A N R A D Z I
J A K O G R A N I C Z YĆ Z U Ż YC I E PA L I WA ? . . . . . .
10
M O D U Ł Y R E C Y R K U L A C J I S PA L I N . . . . . . . . . . . . . 1 2
S I E Ć S E R W I S O WA M A N
A D R E S Y S TA C J I S E R W I S O W YC H . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
KUPON KONKURSOWY
DANE PRZEDSIĘBIORCY:
Nazwa firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proces produkcyjny objęty surową kontrolą jakości
Wytwarzanie przy udziale najnowocześniejszych technologii
Niezawodność potwierdzona wieloma testami
Światowa gwarancja MAN
Pełna dostępność asortymentu
Krótki czas dostawy
Długi okres użytkowania
Idealne dopasowanie do komponentów pojazdu
Autoryzowane stacje serwisowe MAN to:
Najwyższej klasy doświadczeni specjaliści
Personel objęty programem szkoleń Akademii Serwisowej MAN
Najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne
Wszystkie specjalistyczne urządzenia i narzędzia naprawcze
Najwyższa jakość świadczonych usług
Całodobowa opieka serwisu MAN Mobile24
Rozwiązanie konkursu zamieszczonego w numerze 1/2011 (2) magazynu
FACHMAN. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosowaliśmy nagrody pochodzące z kolekcji oryginalnych akcesoriów MAN.
Podręczny zestaw narzędzi został wylosowany przez pana Andrzeja Gronka.
Skórzany portfel został wylosowany przez pana Augustyna Kuliga.
Latarka czołowa została wylosowana przez panią Klaudię Malcharczyk.
Adres do korespondencji:
Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrody zostały wysłane przesyłką kurierską. Gratulujemy!
Kod
Wygraj szkolenie z zakresu
ekonomicznej jazdy
poczta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proszę zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi na pytanie:
Como że byćprzyczy nązwię kszeniazużycia pal iwa ?
a)Nieprawidłoweciśnieniepowietrzawogumieniu.
b)Stosowaniesłabejjakościfiltrapaliwa.
c)Uszkodzeniełożyskapiasty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
– firmę MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o., moich danych
osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.).
TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Czytelny podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oryginalne części zamienne MAN to:
(brak podpisu oznacza nieważność zgłoszenia do udziału w konkursie)
Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnym konkursie. Wnikliwa lektura naszego magazynu ułatwi udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytanie zamieszczone
na kuponie konkursowym. Wypełniony kupon konkursowy należy wyciąć
i wysłać pocztą najpóźniej do dnia 16 maja 2011 r. na adres:
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
koniecznie z dopiskiem: FACHMAN – KONKURS
Nagrodą w konkursie jest jednodniowe szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy dla jednej osoby, przeprowadzone przez trenera ProfiDrive®.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiadające
pojazd samochodowy marki MAN lub NEOPLAN, objęty aktualnymi badaniami technicznymi i ważnym ubezpieczeniem OC. W szkoleniu może wziąć udział osoba wyznaczona przez
zwycięzcę konkursu. Osoba szkolona musi legitymować się ważnymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdu, na którym przeprowadzane będzie szkolenie.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie, miejscu i w warunkach terenowych uzgodnionych ze zwycięzcą konkursu, na pojeździe zwycięzcy konkursu. Szkolenie może zostać przeprowadzone zarówno na pojeździe w konfiguracji „solo”, jak i w zestawie z naczepą lub przyczepą.
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. nie zapewnia pojazdu do szkolenia, ani nie pokrywa kosztów powstałych w czasie jego przeprowadzenia, w tym w szczególności kosztów paliwa.
Losowanie zwycięzcy konkursu odbędzie się w siedzibie MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. w dniu 27 maja 2011 r. Zwycięzcę konkursu ogłosimy w 4. numerze magazynu FACHMAN.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne oraz osoby nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku
(Dz. U. z 2004 nr 220 poz. 1447)
Oryginalne części zamienne MAN. Jakość, która się opłaca!
MAN
c
k
Zastosowanie:TGA**
N
Tru
nrkat.81.41722-6077
&
Bu
s Po
l s k a S p . z o. o
NNE M
A
AMORTYZATOR KABINY PRZEDNI
ZĘ
NE C ŚCI Z
AL
IE
AM
655,31 zł
*
ORYGIN
Amortyzatory kabiny
.
643,72 zł *
AMORTYZATOR KABINY TYLNY
nrkat.81.41722-6074lewy
81.41722-6076prawy
Zastosowanie:TGX,TGS,TGA,TGM,TGL**
739,15 zł *
AMORTYZATOR KABINY PRZEDNI
nrkat.81.41722-6069
Zastosowanie:TGX,TGS,TGA**
739,15 zł *
Zmęczony drogą?
AMORTYZATOR KABINY TYLNY
Niezależnie od wykonywanych zadań i stanu nawierzchni
– tylko oryginalne amortyzatory kabiny MAN gwarantują
najwyższy komfort pracy kierowcy!
Zastosowanie:TGX,TGS,TGA**
* Sugerowana cena detaliczna netto może ulec zmianie w przypadku znaczącej zmiany kursu EUR / PLN.
Oferta ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
** Zastosowanie do pojazdu należy każdorazowo potwierdzić w stacji serwisowej MAN
nrkat.81.41722-6073lewy
81.41722-6075prawy
3
Drążki reakcyjne i poprzeczne, wahacze nośne
Przykładowe zastosowanie**
DRĄŻKI REAKCYJNE
81.43220-6092
81.43220-6097
81.43220-6232
81.43220-6236
81.43220-6341
81.43220-6140
81.43230-6031
81.43230-6041
81.43230-6056
81.43230-6039
81.43230-6041
81.43230-6056
81.43220-6145
81.43220-6215
81.43220-6135
81.43220-6335
81.43220-6251
TGX, TGS, TGA
TGX, TGS, TGA
TGX, TGS, TGA
TGX, TGS, TGA
TGX, TGS, TGA
TGL, TGM
TGL, TGM
TGL, TGM
TGL, TGM
F2000
F2000
F2000
Centroliner, Lion's City
Centroliner, Lion's City
Centroliner, Lion's City
Starliner, Lion's Coach
Starliner, Lion's Coach
Cena detaliczna netto*
639,00 zł
639,00 zł
845,80 zł
639,00 zł
845,80 zł
1 184,10 zł
1 240,40 zł
1 296,80 zł
1 372,00 zł
1 372,00 zł
1 296,80 zł
1 372,00 zł
845,80 zł
1 071,30 zł
1 635,10 zł
845,80 zł
845,80 zł
MAN zaleca: nie ryzykuj! Zadbaj o bezpieczeństwo
kierowców, pieszych i przewożonych ładunków.
Zawsze stosuj tylko oryginalne drążki reakcyjne,
poprzeczne i wahacze nośne MAN.
k
c
WAHACZ 4-PUNKTOWY
81.43220-6327
TGX, TGS, TGA
ZĘ
NE C ŚCI Z
AL
&
Bu
s Po
l s k a S p . z o. o
5 807,30 zł
* Sugerowana cena detaliczna netto może ulec zmianie w przypadku znaczącej zmiany kursu EUR / PLN.
Oferta ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
** Zastosowanie do pojazdu należy każdorazowo potwierdzić w stacji serwisowej MAN
Oryginalne części zamienne MAN. Jakość, która się opłaca!
.
NNE M
A
1 635,10 zł
1 747,90 zł
1 747,90 zł
1 935,80 zł
1 635,10 zł
1 259,20 zł
1 296,80 zł
1 296,80 zł
1 296,80 zł
5 506,60 zł
3 599,10 zł
2 659,40 zł
1 315,60 zł
1 747,90 zł
1 635,10 zł
1 747,90 zł
1 635,10 zł
2 236,50 zł
IE
AM
WAHACZE TRÓJKĄTNE
81.43270-6096
TGX, TGS, TGA
81.43270-6097
TGX, TGS, TGA
81.43270-6102
TGX, TGS, TGA
81.43270-6117
TGX, TGS, TGA
81.43270-6076
TGL, TGM
81.43270-6129
TGL, TGM
81.43270-6130
TGL, TGM
81.43270-6136
TGL, TGM
81.43270-6155
TGL, TGM
81.43270-6036
F2000
81.43270-6041
F2000
81.43270-6050
F2000
81.43270-6053
F2000
81.43270-6103
Centroliner, Lion's City
81.43315-6037
Centroliner, Lion's City
81.43315-6038
Centroliner, Lion's City
81.43315-6037
Starliner, Lion's Coach
83.43270-6000
Starliner, Lion's Coach
Obecnie większość drążków i wahaczy nośnych
dostępnych na rynku wtórnym to produkty
regenerowane. W rzeczywistości taka regeneracja
polega wyłącznie na wymianie łożysk gumowych
i w żaden sposób nie zapobiega wystąpieniu zjawiska
zmęczenia materiału ani pęknięciu np. obudowy
łożyska. Stwarza to olbrzymie niebezpieczeństwo
utraty stabilności przez pojazd. W najgorszym
przypadku ramię wahacza lub drążka może się złamać,
powodując wypadnięcie pojazdu z toru jazdy
i śmiertelne niebezpieczeństwo dla uczestników
ruchu drogowego.
Tru
1 747,90 zł
845,80 zł
1 747,90 zł
1 071,30 zł
1 823,00 zł
1 747,90 zł
MAN
DRĄŻKI POPRZECZNE
81.43220-6205
TGL
81.43220-6213
TGL
81.43250-6014
TGL
81.43250-6007
L2000
81.43220-6214
L2000
81.43250-6014
L2000
Elementy układu kierowniczego i zawieszenia
pojazdu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa jazdy. Odpowiadają za utrzymanie osi
pojazdu w optymalnej pozycji, a dzięki temu
pewnie utrzymują pojazd na drodze. W zależności
od obciążenia pojazdu i sytuacji na drodze, na oś
pojazdu mogą oddziaływać olbrzymie siły.
Pod obciążeniem wielu ton ładunków zapewnienie
stabilności i właściwego kierunku jazdy może być
prawdziwym wyzwaniem. Dlatego też znaczenia
drążków reakcyjnych, poprzecznych i wahaczy
nośnych nie da się przecenić. MAN do ich produkcji
stosuje wyłącznie odpowiedniej jakości surowce,
a proces produkcyjny przebiega z najwyższą możliwą
precyzją. Wszystkie, bez wyjątku, oryginalne drążki
reakcyjne, poprzeczne i wahacze nośne MAN są
elementami całkowicie nowymi.
ORYGIN
Nr kat.
N
4
5
Oryginalne drążki reakcyjne, poprzeczne i wahacze nośne MAN:
Ze względów bezpieczeństwa dostępne jedynie jako części nowe, bez możliwości regeneracji.
Całkowicie wykluczone zjawisko zmęczenia materiału i niebezpieczeństwo powstawania pęknięć.
Najwyższej jakości surowce i najnowocześniejsze technologie produkcji.
Każda część zamienna idealnie dopasowana do przeznaczenia i masy pojazdu.
Specjalna ochrona antykorozyjna śrub mocujących.
Pewność i niezmienność wymiarów, zawsze idealna grubość i średnica każdego elementu.
W ofercie pełna gama drążków i wahaczy w bardzo przystępnych cenach.
DrĄŻki reAkCyJNe,
POPrzeCzNe
i WAHACze NOŚNe
ceny już od
639,00 zł *
Numery katalogowe i przykładowe
zastosowanie są podane w tabeli.
!
e
i
s
r
u
k
A
N
ę
i
C
A
M
y
z
r
t
u
N
MA
ZĘ
NE C ŚCI Z
AL
IE
AM
MAN
Tru
c
k
&
Bu
s Po
l s k a S p . z o. o
NNE M
A
ORYGIN
Części zamienne do pojazdów budowlanych
N
6
.
tuLeJe SzCzeLInowe
reSora
179,27 zł *
198,30 zł *
LaMpy tyLne
nr kat. 81.43722-0070
nr kat. 81.25225-6544 lewa
81.25225-6545 prawa
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
188,90 zł *
nr kat. 81.43722-0087
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
wSpornIKI reSora
BęBny HaMuLCowe
82,30 zł *
447,00 zł *
410x220 – nr kat. 81.50110-0144
nr kat. 81.41401-0053
Zastosowanie: TGA TGX TGS
Zastosowanie: F2000 TGA TGS **
**
626,00 zł *
97,80 zł *
410x160 – nr kat. 81.50110-0213
nr kat. 81.96020-6006
Zastosowanie: F2000 TGA TGX TGS
**
Zastosowanie: F2000 TGA TGS
**
737,10 zł *
4 358,40 zł *
KrzyżaK wału
napędowego
KoMpLetne Sprzęgło
nr kat. 81.36415-6043
Zastosowanie: F2000 TGA TGS **
nr kat. 81.30005-9036
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
* Sugerowana cena detaliczna netto może ulec zmianie w przypadku znaczącej zmiany kursu EUR / PLN. Oferta ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
Oryginalne części zamienne MAN. Jakość, która się opłaca!
7
euro 2012 nadCHodzI
Man poMaga Budować StadIony!
Specjalna oferta oryginalnych
części zamiennych MAN
do pojazdów budowlanych
1 947,15 zł *
foteL KIerowCy
nr kat. 81.62307-6434
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
447,90 zł *
SILnICzeK wyCIeraCzeK
nr kat. 81.26401-6141
Zastosowanie: TGA TGX TGS TGM **
LInKI SterowanIa
zMIanĄ BIegÓw
519,80 zł *
3110 mm – nr kat. 81.32655-6250
Zastosowanie: TGA TGS **
468,70 zł *
3200 mm – nr kat. 81.32655-6251
Zastosowanie: TGA TGS *
wKład BezpIeCzeńStwa
fILtra powIetrza
285,30 zł *
nr kat. 81.08405-0017
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
2 618,30 zł *
1 137,30 zł *
1 703,50 zł *
SIłownIK Sprzęgła
zeStaw naprawCzy
zwrotnICy
narożnIKI zderzaKa
nr kat. 81.30725-6084
Zastosowanie: TGA TGX TGS
nr kat. 81.36305-6004
**
Zastosowanie: F2000 TGA TGS **
nr kat. 81.41610-5609 lewy
81.41610-5610 prawy
Zastosowanie: TGA TGX TGS
** Zastosowanie do pojazdu należy każdorazowo potwierdzić w stacji serwisowej MAN.
**
fILtr powIetrza
210,13 zł *
nr kat. 81.08405-0021
Zastosowanie: TGA TGX TGS **
Wiosenny przegląd autobusu
Cena wiosennego
su
przeglądu autobu
Wybrane stacje serwisowe MAN*
zapraszają wszystkie autobusy MAN i NEOPLAN
na przegląd wiosenny!
169 zł netto
Specjaliści MAN wykonają szczegółową kontrolę
najważniejszych podzespołów autobusu i dokonają
wszelkich niezbędnych napraw i regulacji.
Cenanieobejmuje
Zak resczynnościko ntr olnychwramachprzeglądu:
Diagnostyk a pojaz du
Podłącz enie komputera diagnostyc znego
i identyfik acja błędów
Uk ład k limatyz acji i nadmuchy
Kontrola działania
Pask i klinowe i rolk i prowadząc e
Kontrola stanu i regulac ja naciągu
Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrz ne
Kontrola działania
Sprz ęt audio-video
Kontrola działania
Kratownic a podwoz ia
Kontrola stanu pod kątem
ubytków i ognisk k oroz ji
Na naprawy usterek wykrytych podczas wiosennego przeglądu autobusu, wybrane stacje serwisowe MAN* udzielą specjalnych rabatów:
10% – na robociznę
5% – na oryginalne części zamienne** MAN i NEOPLAN.
MAN
Tru
NNE M
A
ORYGIN
IE
AM
* Oferta ważna od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
w wybranych stacjach serwisowych MAN
G Agro-Star Tadeusz Nogaj sp.j. w Kaliszu
G Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach
ZĘ
NE C ŚCI Z
AL
G MAN Truck & Bus Center Gdańsk
G MAN Truck & Bus Center Poznań
G MAN Truck & Bus Center Warszawa
G MAN Truck & Bus Center Wrocław
k
&
G MAN Truck & Bus Service Białystok
Bu
s Po
.
l s k a S p . z o. o
G Nord Truck Sp. z o.o. Oddział Białystok
G Nord Truck Sp. z o.o. Oddział Toruń
G PP PKS Rzeszów Sp. z o.o.
G Redos Pojazdy Użytkowe Sp.z o.o. w Nowym Tomyślu
G Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach
G ZTUH Albor w Wałczu
Szczegółowe dane teleadresowe stacji serwisowych MAN znajdą Państwo
na stronach 14. i 15. magazynu FACHMAN.
c
N
8
** nie dotyczy oryginalnych części zamiennych MAN i NEOPLAN w ofercie specjalnej
Polegaj tylko na autoryzowanych stacjach serwisowych MAN.
kosztuczęścizami
ennych
9
Wiosenny przegląd autobusu w stacji
serwisowej MAN to gwarancja bezpieczeństwa
i komfortu podróży pasażerów!
10
FACHMAN radzi
inż. Jerzy Cis
Inspektor Serwisowy MAN
Jak ograniczyć zużycie paliwa?
Specjaliści MAN | Service zdają sobie sprawę, że prowadzenie w Polsce przedsiębiorstw transportowych, budowlanych
czy komunalnych nie należy do przedsięwzięć lekkich, łatwych i przyjemnych. Codziennej pracy przedsiębiorców,
kierowników flot i kierowców towarzyszy cały wachlarz różnych problemów i ograniczeń. My – specjaliści MAN | Service
niestety nie mamy wpływu na jakość i gęstość sieci drogowej w Polsce, ani nie jesteśmy w stanie obniżyć obowiązujących
podatków. Zdając sobie jednak doskonale sprawę jak wielki udział w całości kosztów prowadzenia przedsiębiorstw
stanowią koszty paliwa dla pojazdów użytkowych, jesteśmy w stanie doradzić Państwu, w jaki sposób maksymalnie
obniżyć jego zużycie.
ŁOŻYSKA PIAST
OGUMIENIE
WSKAZÓWKA: Uszkodzone łożyska piast mogą spowodować
dodatkowe opory toczenia oraz mimowolne hamowanie pojazdu. Na skutek tego zużycie paliwa może wzrosnąć nawet o kilka
litrów na 100 km. Istnieje także realne niebezpieczeństwo uszkodzenia tarcz, okładzin i zacisków hamulcowych.
WSKAZÓWKA: Używanie opon nieodpowiednich do wykonywanej pracy skutkuje ich nadmiernym i nierównomiernym zużyciem, ma także wpływ na podwyższenie oporów toczenia i powoduje wzrost zużycia paliwa. Ciśnienie powietrza w ogumieniu zaniżone o 1 bar zwiększa zużycie paliwa o 5%.
RADA: Nadmierne nagrzewanie się obręczy kół
może być zwiastunem
uszkodzeń łożysk piast.
Zaleca się dotykową kontrolę temperatury obręczy kół po każdej dłuższej
jeździe (z zachowaniem
szczególnej ostrożności!).
Oryginalne łożyska piast MAN
gwarantują długi okres
eksploatacji i brak wpływu
na zwiększenie zużycia paliwa.
GEOMETRIA ZAWIESZENIA
WSKAZÓWKA: Nieprawidłowe ustawienie geometrii kół może
drastycznie zwiększyć zużycie paliwa. W przypadku odchylenia
znoszenia koła o 1° od wartości zadanej, zużycie paliwa wzrasta
średnio o 1,7 litra na 100 km. Tak zwana „nieosiowość” pojazdu
(sytuacja, gdy tylne koło nie znajduje się w jednej osi z kołem
przednim) może spowodować wzrost zużycia paliwa nawet
o 6 litrów na 100 km.
RADA: Zaleca się przeprowadzanie kontroli geometrii zawieszenia przynajmniej raz w roku lub każdorazowo
po wymianie resorów, strzemion resorów, drążków kierowniczych lub elementów zawieszenia pneumatycznego
osi. Wszystkie stacje serwisowe MAN są w stanie dokonać
profesjonalnej wymiany tych elementów oraz prawidłowo
ustawić geometrię podwozia, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń.
RADA: Już na etapie zakupu pojazdu należy zwrócić uwagę na to, czy pojazd jest wyposażony w opony właściwe
do planowanego rodzaju wykonywanych przewozów. Zaleca się systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu,
kontrolować ciśnienie powietrza wszystkich opon. Wartości ciśnienia w oponach podane w instrukcji eksploatacji
pojazdu są danymi orientacyjnymi. Dokładne wartości ciśnienia powietrza w oponach są podane w instrukcji producenta opon.
OPORY POWIETRZA
WSKAZÓWKA: Im większy
opór powietrza, tym większe
zużycie paliwa. Montaż dodatkowych reflektorów na
dachu kabiny zwiększa zużycia paliwa o około 0,8 litra na
100km, a montaż dodatkowych klaksonów – o około
0,2 litra na 100 km.
Należy pamiętać, że przy swych
niezaprzeczalnych walorach,
wyposażenie dodatkowe
mocowane na zewnątrz kabiny
zwiększa niestety zużycie paliwa.
RADA: Należy stosować wyłącznie oryginalne spojlery dachowe i owiewki boczne MAN. Zastosowanie spojlera
przedniego i odpowiednio wyregulowanego spojlera dachowego zmniejsza zużycie paliwa o 1,5 litra na 100 km.
Warto utrzymywać elementy kabiny i nadwozia pojazdu
we właściwym stanie technicznym. Należy pamiętać
o konsekwencjach montażu wyposażenia dodatkowego
na zewnątrz kabiny pojazdu. Warto systematycznie kontrolować naprężenie plandeki i w miarę możliwości regulować wysokość jej ramy.
Oryginalne części zamienne MAN. Jakość, która się opłaca!
11
INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
WSKAZÓWKA: Nieszczelność instalacji sprężonego powietrza
powoduje ciągłość pracy sprężarki i wzrost zużycia paliwa o około
0,6 litra na 100 km.
RADA: W przypadku pojazdów z resorowaniem pneumatycznym, zaleca się kontrolę instalacji pneumatycznej
przynajmniej raz w tygodniu.
OBSŁUGA SERWISOWA
WSKAZÓWKA: Silniki MAN wyposażone w nowoczesny system
bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail wymagają stosowania najwyższej jakości materiałów eksploatacyjnych. Nieprzestrzeganie terminów wymiany oleju silnikowego, brak kontroli
jego poziomu, stosowanie słabej jakości filtrów paliwa, filtrów powietrza czy środków smarnych niezgodnych z normami MAN
– to wszystko może spowodować zwiększenie zużycia paliwa.
RADA: Należy stosować oryginalne filtry oleju, paliwa i powietrza MAN. Tego typu materiały eksploatacyjne są dostępne od ręki we wszystkich stacjach serwisowych MAN.
Producentów oraz nazwy olejów silnikowych dopuszczonych normą MAN znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://portal.mn.man.de
>> MAN Approved Service Products -> Specification
(ścieżka dostępna w języku angielskim)
>> MAN Betriebsstoffdatenbank -> Specification
(ścieżka dostępna w języku niemieckim)
Należy wybrać normę oleju i nacisnąć Starting serach.
Wyszukiwarka poda Państwu
oleje silnikowe spełniające podaną normę, ułożone alfabetycznie
według nazw producenta oleju.
Oryginalne filtry paliwa MAN
zapewniają idealne warunki pracy dla
nowoczesnych systemów wtryskowych
i minimalizują zużycie paliwa.
Na maksymalne ograniczenie zużycia paliwa, oprócz właściwej eksploatacji pojazdu, wielki wpływ ma również technika
jazdy. Specjaliści z ProfiDrive® oferują Państwu specjalny
program treningowy ekonomicznej jazdy, którego podstawowym celem jest ograniczenie zużycia paliwa i wydłużenie
okresu eksploatacji elementów podwozia i napędu. Specjaliści MAN | Service zapraszają wszystkich Państwa zainteresowanych minimalizacją kosztów eksploatacji pojazdu użytkowego MAN do skorzystania z oferty treningowej ProfiDrive.
Szkolimy najlepszych
Wydatki na paliwo, części ulegające naturalnemu
zużyciu eksploatacyjnemu i obsługę techniczną,
stanowią jedną trzecią ogólnych kosztów w długodystansowym transporcie ciężarowym.
Stosując odpowiednią technikę jazdy, można
w istotny sposób przyczynić się do redukcji tych
kosztów w swojej firmie transportowej.
Akademia jazdy ProfiDrive® MAN Truck & Bus
proponuje udział w treningu ekonomicznej jazdy,
który pogłębia wiedzę i praktyczne umiejętności
kierowców, przynosząc w efekcie m.in. redukcję
zużycia paliwa, wydłużenie żywotności zespołów
jezdnych i układu napędowego, redukcję kosztów
eksploatacji.
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9, Wolica, PL 05-830 Nadarzyn
Tel. +48 795 586 806
www.mantruckandbus.pl
MAN Truck & Bus
12
FACHMAN radzi
mgr inż. Bartosz Boryczka
Inspektor Serwisowy MAN
Moduły
recyrkulacji
spalin
Układ recyrkulacji spalin, zwany w skrócie AGR lub EGR (niem. Abgasrückführung, ang. Exhaust Gas
Recirculation), oczyszcza spaliny i wprowadza je ponownie do komory spalania silnika. Za ilość spalin
przeznaczonych do ponownego użycia odpowiedzialny jest moduł recyrkulacji spalin.
Dzięki układowi recyrkulacji spalin możliwe jest spełnienie ko-
W procesie regeneracji stosuje się często gumowe uszczelki „do-
lejnych norm emisji spalin bez zwiększenia zużycia paliwa.
mowej” produkcji, wykonane z niskiej klasy kompozytów, a tak-
W przeciwieństwie do technologii selektywnej redukcji katali-
że podkładki tłumiące drgania, których stosowanie w przypad-
tycznej (SCR), układ recyrkulacji spalin nie wymaga zastosowa-
ku nowych oryginalnych modułów recyrkulacji spalin MAN jest
nia substancji uszlachetniających, dodatkowych zbiorników ani
rozwiązaniem w ogóle niepraktykowanym. Proces czyszczenia
innych urządzeń peryferyjnych. Układ recyrkulacji spalin nie
chłodniczki spalin, charakteryzującej się bardzo delikatną
ogranicza przestrzeni zabudowy i ładowności, nie wpływa
strukturą, może doprowadzić do jej uszkodzenia. Po rozmonto-
na moc silnika ani zużycie paliwa, uniezależnia użytkownika po-
waniu i zmontowaniu modułu płaszczyzny, łączenia nie będą
jazdu od dostępnej infrastruktury tankowania AdBlue. Zbytecz-
wystarczająco szczelne. Czyszczenie elementów modułu może
na staje się również jego obsługa, co dodatkowo obniża koszty
doprowadzić do usunięcia ich zabezpieczeń antykorozyjnych.
eksploatacji.
Układ recyrkulacji spalin pracuje w ekstremalnych warunkach,
Technologia konserwacji i naprawy silników MAN nie przewi-
temperatura spalin na wlocie może sięgać nawet 700°C. Dlatego
duje regeneracji układu recyrkulacji spalin.
nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących obsługi serwisowej po-
MAN nie oferuje swoim klientom zestawów naprawczych.
jazdów, a także stosowanie złej jakości płynu chłodzącego, oleju
Specjaliści MAN | Service zdecydowanie przestrzegają
napędowego, czy filtrów powietrza niespełniających wymagań
przed zakupem i montażem regenerowanych modułów recyr-
MAN, może doprowadzić do awarii modułu recyrkulacji spalin.
kulacji spalin.
Oryginalne części zamienne MAN. Jakość, która się opłaca!
FACHMAN radzi
13
Karol Zając
Kierownik Działu Części Zamiennych MAN Truck & Bus Center Katowice
Stosowanie regenerowanego modułu recyrkulacji
spalin może prowadzić do poważnych awarii
Montaż regenerowanego modułu recyrkulacji spalin zmienia parametry pracy silnika, fatalnie wpływa na
jego żywotność oraz może zwiększyć zużycie paliwa. W wielu przypadkach prowadzi do bardzo poważnej
awarii jednostki napędowej.
Niskiej jakości elementy składowe regenerowanych modułów,
wykonane z nieodpowiednich materiałów, mogą dostać się
do układu dolotowego i komory spalania. Skutkiem może być
zniszczenie elementów skrzyni korbowej (korbowodów, wału
korbowego), głowicy silnika, turbosprężarki, tłoków czy tulei
cylindrowych.
Specjaliści MAN Truck & Bus Center Katowice zbyt często mają
do czynienia ze zrozpaczonymi klientami, których pojazdy
w trakcie wizyty w nieautoryzowanym warsztacie zostały wyposażone w regenerowany moduł recyrkulacji spalin, co doprowadziło do bardzo poważnej awarii. Niestety, w takim przypadku
koszt naprawy jednostki napędowej może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Dlatego specjaliści MAN | Service zalecają stosowanie wyłącznie
nowych, oryginalnych modułów recyrkulacji spalin MAN, objęryzowanych stacjach serwisowych MAN.
W nowych oryginalnych modułach recyrkulacji spalin MAN wylot spalin
składa się z kilkunastu cienkich kanalików, zgrupowanych w dwa zestawy.
To rozwiązanie zapewnia odpowiednie chłodzenie i ciśnienie spalin.
Regenerowany moduł recyrkulacji spalin. Wylot spalin składa się z dwóch
pojedynczych rur – taki sposób regeneracji powoduje zmniejszenie
powierzchni chłodzącej i wzrost ciśnienia spalin na wylocie. Podwyższone
ciśnienie spowoduje uszkodzenie zaworów zwrotnych.
Regenerowany moduł recyrkulacji spalin. Zawory zwrotne (membrany)
są przymocowane do obudowy śrubkami – oberwanie się zaworu jest tylko
kwestią czasu. W nowych oryginalnych modułach recyrkulacji spalin MAN
stosuje się mocowanie nitami.
tych 12-miesięczną gwarancją i dostępnych we wszystkich auto-
Specjaliści MAN | Service zalecają stosowanie wyłącznie
nowych, oryginalnych modułów recyrkulacji spalin MAN.
14
Sieć serwisowa MAN Truck & Bus Polska
Wszystkie stacje serwisowe MAN w Polsce są wyposażone w specjalistyczne
narzędzia i urządzenia, niezbędne do diagnozy i naprawy wszystkich pojazdów MAN i NEOPLAN.
Nazwa
i adres
Godz. otwarcia
serwisu
nr tel. do serwisu
nr tel. do działu części
1.
MAN Truck & Bus Center Warszawa
Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn
Pn. - Pt. 7.00 - 23.00
Sb. 7.00 - 15.00
(22) 738 69 38
(22) 738 69 50
TOLL
COLLECT TACHO
TV
2.
MAN Truck & Bus Center Poznań
ul. Poznańska 4a, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Pn. - Pt. 7.00 - 23.00
Sb. 7.00 - 15.00
(61) 816 75 23, 24
795 586 858
TACHO
TV
3.
MAN Truck & Bus Center Katowice
ul. Handlowa 1, 41-250 Czeladź
Pn. - Pt. 7.00 - 23.00
Sb. 7.00 - 15.00
(32) 296 09 08
(32) 296 09 06
TACHO
TV
4.
MAN Truck & Bus Center Wrocław
ul. Wymysłowskiego 9, Nowa Wieś Wrocławska,
55-080 Kąty Wrocławskie
Pn. 8.00 - 20.00
Wt. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 15.00
(71) 712 22 10
(71) 712 22 20
5.
MAN Truck & Bus Center Gdańsk
ul. Lubowidzka 43, 80-174 Gdańsk
Pn. 8.00 - 20.00, Wt - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 15.00
(58) 325 33 10
(58) 325 33 20
TACHO
TV
6.
MAN Truck & Bus Service Białystok
ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok
Pn. 8.00 - 20.00, Wt. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 15.00
(85) 664 96 47
(85) 664 96 46
TOLL
COLLECT TACHO
TV
7.
Truck Euro Service Wielkopolska Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki
Pn. - Pt. 7.30 - 18.00
Sb. 7.30 - 15.00
(61) 819 86 01
(61) 819 86 01
TV
8.
Bus Service Center Sp. z o.o. – tylko serwis autobusów
ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice
Pn. - Pt. 7.00 - 15.00
Sb. 7.00 - 15.00
(32) 279 25 85
(32) 338 68 45
TV
9.
Trans-Poz S.A. Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 15A, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Pn. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 15.00
502 341 704
503 137 374
TACHO
TV
10. Agro-Star Tadeusz Nogaj sp.j.
ul. Owsiana 7, 62-800 Kalisz
Pn. - Pt. 7.30 - 20.00
Sb. 7.30 - 15.30
(62) 764 11 34 / 50
(62) 764 11 34 / 40, 41
TOLL
COLLECT TACHO
TV
11. Trans-Poz S.A. Oddział Szczecin
Motaniec 31, 73-108 Kobylanka
Pn. - Pt. 8.00 - 20.00
Sb. 8.00 - 14.00
508 157 031
505 273 041
TOLL
COLLECT TACHO
TV
12. ZUP Bodex Bogdan Muzyka
ul. Bohaterów Warszawy 28, 75-211 Koszalin
Pn. - Pt. 8.00 - 18.00
Sb. 8.00 -14.00
(94) 346 20 81
(94) 346 20 81
TACHO
TV
13
Pn. - Pt. 6.00 - 22.00
Sb. 6.00 - 14.00
(12) 681 82 90
(12) 681 82 55
TOLL
COLLECT TACHO
TV
14. Poczta Polska Centrum Logistyki Oddział Lublin
ul. Sierpińskiego 26, 20-448 Lublin
Pn. - Pt. 6.00 - 22.00
Sb. 6.00 - 14.00
(81) 748 62 28
(81) 744 09 33
15. Moto Centrum Zgierska 250 Sp. z o.o.
ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź
Pn. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 8.00 - 13.00
(42) 617 53 41
(42) 617 53 41
TACHO
TV
16. Erem Serwis s.c.
ul. Polowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Pn. - Pt. 7.00 - 19.00
Sb. 7.00 - 14.00
(25) 758 42 16
(25) 758 42 16
TACHO
TV
17. Zastal Transport Sp. z o.o.
ul. Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól
Pn. - Pt. 8.00 - 20.00
Sb. 8.00 - 14.00
(68) 456 39 62 ,63
(68) 456 39 81, 82
18. Redos Pojazdy Użytkowe Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 31, 64-300 Nowy Tomyśl
Pn. - Pt. 7.00 - 20.00
Sb. 7.00 - 14.00
(61) 445 24 50, 52
(61) 445 24 47
TOLL
COLLECT TACHO
TV
19. PKS w Oławie S.A.
ul. Opolska 50, 55-200 Oława
Pn. - Pt. 6.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 13.00
(71) 381 32 38
(71) 381 32 18
TACHO
TV
20. MAN Truck Service Janusz Kosica Sp. z o.o.
ul. Rakowska 52, 97-300 Piotrków Trybunalski
Pn. - Pt. 7.00 - 18.00
Sb. 7.00 - 14.00
(44) 713 20 01
784 066 334
21. Remo-Car Sp. z o.o.
ul. Zaborowska 1, Święcice, 05-860 Płochocin
Pn. - Pt. 6.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 14.00
(22) 722 97 21, 22, 23
(22) 722 97 21, 22, 23
Transbud Nowa Huta S.A.
ul. Ujastek 11, 30-969 Kraków
Oferowane
usługi dodatkowe
Udogodnienia
dla kierowców
TV
TV
TV
TV
TOLL
COLLECT TACHO
Serwis MAN Mobile24 służy Państwu pomocą przez całą dobę.
Obsługa w języku polskim pod numerami telefonów: + 49 180 53 53 53 338 lub + 48 22 22 99 000
TV
15
Gdańsk
12
11
5
28
30
22
27
Białystok
Poznań
9
18
6
Warszawa
2
21
7
1
16
26
17
15
10
24
20
Wrocław
14
4
25
19
8
Katowice
3
13
MAN Truck & Bus Center
Partnerzy Serwisowi MAN
Nazwa
i adres
23
29
Godz. otwarcia
serwisu
nr tel. do serwisu
nr tel. do działu części
22. Targor Truck Sp. z o.o.
Ławy 97, 07-411 Rzekuń
Pn. - Pt. 8.00 - 17.00
Sb. 8.00 - 13.00
(29) 765 41 21
(29) 765 41 14
23. PP PKS Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12, 35-231 Rzeszów
Pn. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 15.00
(17) 851 24 24
(17) 851 24 26
24. ZTE Radom Sp. z o.o.
ul. Toruńska 7, 26-600 Radom
Pn. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 15.00
(48) 341 12 86
(48) 341 12 86
25. M-Star Serwis Pojazdy Użytkowe Sp. z o.o.
ul. Ostrowiecka 21, 27-200 Starachowice
Pn. - Pt. 7.00 - 18.00
Sb. 8.00 - 13.00
(41) 273 56 22, 23
(41) 273 56 24, 25
TV
26. ExpressLogic sp.j.
ul. Warszawska 24, 08-103 Stare Opole
Pn. - Pt. 6.00 - 22.00
Sb. 7.00 - 17.00
(25) 631 95 35
(25) 631 95 35
TV
27. Nord Truck Sp. z o.o. Oddział Toruń
ul. Włocławska 191, 87-100 Toruń
Pn. - Pt. 7.00 - 22.00
Sb. 8.00 - 14.00
609 603 604
509 935 475
28. ZTUH Albor
ul. Bydgoska 32-34, 78-600 Wałcz
Pn. - Pt. 8.00 - 20.00
Sb. 8.00 - 14.00
665 392 023
665 392 010
TV
29
Pn. - Pt. 7.00 - 19.00
Sb. 7.00 - 17.00
(14) 626 93 48
(14) 626 93 48
TV
Pn. - Pt. 8.00 - 20.00
Sb. 8.00 - 14.00
(85) 713 21 40, 41
(85) 713 21 42
Truck Service Sp. z o.o.
Wola Rzędzińska 487D, 33-150 Wola Rzędzińska
30. Nord Truck Sp. z o.o. Oddział Białystok
Złotoria 224, 16-071 Złotoria
TOLL
COLLECT
Udogodnienia
dla kierowców
TV
TACHO
TV
TV
TACHO
TOLL
COLLECT TACHO
TOLL
COLLECT TACHO
Toll Collect
UdOGOdNiENiA dLA KiEROWCóW:
Tachografy
Wulkanizacja
Myjnia
TV
Stacja paliw
Naprawy powypadkowe
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
USłUGi dOdATKOWE:
TACHO
Oferowane
usługi dodatkowe
TV
TV
Telewizja dla klientów
Natrysk dla klientów
Bufet
Miejsca noclegowe
4 miejsce w Europie dla najlepszego serwisu
90 doradców serwisowych
350 mechaników
Medal Europejski za serwis MAN w 2010 r.
Nr 1 w Polsce
180 elektryków
700 wykwalifikowanych pracowników serwisu
290 stanowisk naprawczych
85% napraw wykonanych 1 dnia
25500 zadowolonych klientów rocznie
24 godziny na dobę serwis Mobile24
30 stacji serwisowych w Polsce
Zredagowano 30 marca 2011 r.
FACHMAN – Magazyn usług serwisowych
oraz oryginalnych części zamiennych MAN i NEOPLAN
Redakcja: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Dział Serwisu i Części Zamiennych
Al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
www.mantruckandbus.pl
Produkcja: Monolit Media
Więcej informacji u Partnera Serwisowego MAN:

Podobne dokumenty