Wprowadzenie...........................................................

Transkrypt

Wprowadzenie...........................................................
Spis treści
Wprowadzenie.................................................................................................. 9
ROZDZIAŁ I
Reguły GATT/WTO a zasady i instrumenty polityki handlowej
Unii Europejskiej . .......................................................................................... 1. Polityka handlowa UE w systemie GATT/WTO . .................................. 2. Zasady GATT/WTO w handlu międzynarodowym . .............................. 3. Wolny handel w Unii Europejskiej w ramach WTO ............................. 3.1. Wspólna Polityka Handlowa UE a WTO ........................................ 3.2. Wspólna Polityka Rolna UE a WTO ............................................... 15
15
17
35
41
42
ROZDZIAŁ II
Unia Europejska w Rundzie Doha WTO ..................................................... 44
1. Konferencje Ministerialne i zwołanie Rundy Doha WTO ................... 44
2. Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych Rundy Doha ....... 51
3. Przyczyny i konsekwencje niepowodzenia wielostronnych rokowań .
rolnych w ramach WTO . .......................................................................... 60
4. Negocjacje końcowe Rundy Doha ........................................................... 66
5. Kryteria singapurskie, generyki, dostęp do rynku artykułów .
nierolnych i usługi w Rundzie Doha . ...................................................... 69
ROZDZIAŁ III
Handel międzynarodowy w procesie liberalizacji Światowej
Organizacji Handlu . ...................................................................................... 74
1. Towary przemysłowe . ................................................................................ 74
2. Artykuły rolne ............................................................................................ 83
2.1. Porozumienie w sprawie rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT ... 83
2.2. Negocjacje WTO w sprawie rolnictwa w ramach Rundy Doha .... 89
3. Usługi .......................................................................................................... 98
3.1. Przebieg negocjacji urugwajskich w sprawie usług ......................... 99
3.2. Postanowienia GATS ......................................................................... 101
3.3. Liberalizacja handlu usługami w Rundzie Doha ............................ 104
ROZDZIAŁ IV
Wymiana handlowa Unii Europejskiej w ramach WTO ............................ 107
1. Rozwój handlu międzynarodowego w czasie funkcjonowania WTO . .. 107
2. Dynamika obrotów handlowych UE . ....................................................... 110
3. Struktura geograficzna ............................................................................... 111
4. Struktura towarowa .................................................................................... 124
4.1. Ogólna charakterystyka struktury zewnętrznej wymiany .
towarowej ............................................................................................ 124
4.2. Handel towarami przemysłowymi .................................................... 126
4.3. Wymiana handlowa produktów rolno-spożywczych ....................... 140
5. Obroty usługowe ......................................................................................... 147
5.1. Dynamika handlu usługami UE......................................................... 150
5.2. Struktura rzeczowa handlu usługami ............................................... 154
ROZDZIAŁ V
Unia Europejska a rozstrzyganie sporów handlowych w WTO ................ 166
1. Procedura rozstrzygania sporów w WTO ............................................... 166
2. Unia Europejska w mechanizmie rozstrzygania sporów WTO ............ 177
ROZDZIAŁ VI
Wielostronny system handlu międzynarodowego WTO
a dwustronne porozumienia handlowe i inne działania
merkantylistyczne Unii Europejskiej ........................................................... 187
1. Pozycja negocjacyjna Unii Europejskiej w ramach WTO .
na przełomie pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI wieku .
i jej konsekwencje ...................................................................................... 187
2. Wzrost tendencji do dwustronnych porozumień handlowych UE .
w ramach wielostronnego światowego systemu handlu WTO .............. 192
3. Wpływ reguł handlowych na niezależność handlu światowego .
i potrzeba nowych kierunków działania WTO ....................................... 194
4. Próby przeciwdziałania niestabilności cen na rynku światowym .
poza WTO .................................................................................................. 197
5. Surowcowa strategia handlowa, instrumenty rozwoju i nowe .
możliwości w zakresie badań, innowacji oraz umiejętności UE ........... 199
6. Przyszłe kierunki realizacji inicjatyw na rzecz surowców ...................... 202
7. Przeciwdziałanie niestabilności cen na artykuły rolne .
na rynku światowym .................................................................................. 211
8. Nowe wyzwania liberalizacyjne rynków rolnych .
dla Unii Europejskiej ................................................................................ 212
9.Bezpieczeństwo żywnościowe .................................................................. 215
10.Unia Europejska a inne surowce na rynku światowym ........................ 218
11.Rosnąca wzajemna zależność rynków towarowych .
i powiązanych z nimi rynków finansowych . ........................................... 219
12.Strategia polityczna Unii Europejskiej wobec wydarzeń .
na rynkach towarowych . .......................................................................... 220
Zakończenie .................................................................................................... 224
Spis literatury .................................................................................................. 229