Ekonomia wiatowego handlu….indb

Transkrypt

Ekonomia wiatowego handlu….indb
S PIS
TREŚCI
Przedmowa do drugiego wydania polskiego 11
Przedmowa 15
Wprowadzenie 19
Wykaz skrótów 25
1.
System handlu w ujęciu perspektywicznym 29
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
Światowa Organizacja Handlu 81
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
Obszar działania, funkcje i struktura WTO 82
Podejmowanie decyzji 89
Przejrzystość: notyfikacja i nadzór 95
Akcesja (art. XII WTO) 99
WTO a inne organizacje międzynarodowe 102
Podmioty pozarządowe a WTO 104
Wnioski 106
Polecana literatura 106
Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie reguł 108
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
Handel, wzrost i globalna integracja 29
Polityka handlowa i umowy handlowe 44
Funkcje wielostronnego systemu handlu 49
Od GATT do WTO 69
Wyzwania dotyczące globalnej współpracy w handlu 75
Polecana literatura 78
Przesłanki utworzenia organu rozstrzygania sporów 108
Procedury rozstrzygania sporów w WTO 111
Funkcjonowanie systemu 116
Zagadnienia systemowe i pytania 133
Krajowe aspekty egzekwowania postanowień 146
Wnioski 150
Polecana literatura 153
Forum negocjacyjne 155
4.1. Przegląd rund negocjacyjnych 156
4.2. Wielostronna liberalizacja handlu 170
4.3. Grupy interesów i lobbing 184
8
Spis treści
4.4. Wzajemność a mechanizm negocjacji 186
4.5. Typologia kluczowych aspektów negocjacji handlowych 199
4.6. Polecana literatura 206
5.
Handel towarowy 209
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
6.
Wielostronne porozumienia handlowe
w konkretnych sektorach 294
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
Rolnictwo 294
Tekstylia i odzież 329
Porozumienie o technologii informatycznej 336
Wnioski 338
Polecana literatura 341
Handel usługami 343
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.
Taryfy: artykuły I i II GATT 211
Równość traktowania: artykuł III GATT 223
Restrykcje ilościowe, kursy walutowe i licencjonowanie importu 228
Klauzule związane z odprawą celną 232
Subsydia 240
Państwowe przedsiębiorstwa handlowe 254
Normy techniczne i standardy produktów 261
Środki sanitarne i fitosanitarne 275
Działania inwestycyjne związane z handlem 285
Wnioski 290
Polecana literatura 291
Zagadnienia koncepcyjne i empiryczne 344
Bariery i potencjalne korzyści z reformy 349
GATS 359
Porozumienia sektorowe 373
Poszerzenie GATS: od Rundy Urugwajskiej do Doha 380
Wyzwania na przyszłość 390
Wnioski 393
Polecana literatura 394
Ochrona własności intelektualnej 396
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
Własność intelektualna a handel międzynarodowy 396
Konwencje międzynarodowe i GATT 401
Negocjacje Rundy Urugwajskiej 403
Reguły WTO dotyczące praw własności intelektualnej 405
Wdrażanie i spory 412
Runda Doha 416
Spis treści
9
8.7. Wnioski 436
8.8. Polecana literatura 438
9. Środki ochronne i wyjątki 440
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
Renegocjacje ustępstw 446
Zwolnienia 448
Nadzwyczajne środki ochronne 450
Działania antydumpingowe 458
Środki przeciwdziałania subsydiom importowym 483
Restrykcje handlowe związane z równoważeniem
bilansu płatniczego 488
Ochrona młodego przemysłu 491
Wyjątki ogólne 493
Wnioski 497
Polecana literatura 499
10. Preferencyjne porozumienia handlowe i integracja
regionalna 502
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
Motywacje preferencyjnych porozumień handlowych 505
Rygory WTO 511
Bloki handlowe a system handlu 520
Wnioski 536
Polecana literatura 539
11. Porozumienia kilkustronne 540
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Zamówienia rządowe 541
Porozumienie o lotnictwie cywilnym 554
Coraz więcej klubów w WTO? 557
Polecana literatura 558
12. Kraje rozwijające się i podlegające transformacji 560
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
Udział krajów rozwijających się 561
Doha: nowe spojrzenie na specjalne i zróżnicowane traktowanie 575
Poza SDT: program Aid for trade (reformy) 590
Rozszerzanie członkostwa: akcesje do WTO 595
Wnioski 605
Polecana literatura 607
13. Ku pogłębionej integracji? Program „Handel plus” 610
13.1 . Rywalizacja na rynkach jako kryterium 611
13.2. Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych 615
13.3. Polityka wobec konkurencji 623
10
Spis treści
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
Ułatwienia w handlu 633
Polityka ochrony środowiska 642
Polityka społeczna i standardy rynku pracy 654
Regulacje krajowe 659
Wnioski 661
Polecana literatura 665
14. Legitymizacja, spójność i sprawowanie władzy 668
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
Przemysł a kształtowanie polityki handlowej 669
Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie 674
Podejmowanie decyzji w WTO 682
Spójność polityki krajowej 687
Wnioski 690
Polecana literatura 691
15. Dokąd zmierza WTO? 693
Aneks 1: Członkostwo w GATT/WTO w 2008 roku 700
Aneks 2: Ekonomia polityki handlowej – podstawowe pojęcia 705
Literatura 731
Indeks 765
Spis rysunków 771
Spis tabel 773