PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Transkrypt

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - TECHNIKA
Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne – klasa 5
6
Stopień
5 4 3
Opis osiągnięć
2
Dział programu: Moduł III
Uczeń potrafi :
-wyjaśnić, jak powinno być oświetlone miejsce do pracy
-w bezpieczny sposób posługiwać się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru
-prawidłowo zareagować, gry zostanie uszkodzona instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
-wyjaśnić, jak można zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania
-co to jest bezpiecznik, tablica rozdzielcza, puszki rozgałęźne
-jak postąpić, gdy w domu gaśnie światło
-zlokalizować w domu przewody elektryczne
-jak należy postąpić w przypadku porażenia prądem elektrycznym
- wskazać miejsca, które może sam obsługiwać
- wyjaśnić, jak należy postąpić, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu
- wyjaśnić, na czym polega racjonalne żywienie
- wyjaśnić, co wpływa na straty składników odżywczych w produktach i jak ich unikać
- kulturalnie zachowywać się przy stole
- prawidłowo ułożyć serwetki w serwetniku
- wykonuje powierzone mu przez grupę proste zadania
- nie podejmuje działań, które mogą szkodzi naszemu środowisku
- prawidłowo ułożyć podstawowe elementy nakrycia stołu
- wypracować wspólne zadanie z innymi członkami grupy
- wykonuje powierzone mu przez grupę zadania
- jakie działania należy podjąć, aby nie szkodzić środowisku
-wyjaśnić pojęcia: ciąg komunikacyjny, rzut poziomy mieszkania, ściana nośna, ściana działowa, trzon
kominowy
-odczytać rzut poziomy mieszkania
-w prawidłowy, bezpieczny sposób posługiwać się podst. narzędziami do obróbki papieru
-podjąć działania mające na celu oszczędzanie wody
-wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na koszty ogrzewania mieszkania
-wyjaśnić, co to jest obwód elektryczny
-wyjaśnić, co to jest pion energetyczny
-odczytać schemat instalacji elektrycznej
-zmontować (narysować) połączenia szeregowe w obwodzie
- wyjaśnić, jakie zagrożenia istnieją przy nieprzestrzeganiu zasad bhp
- wyjaśnić dlaczego przewody gazowe malowane są na żółto
- wskazywać, w których produktach znajdują się szczególne składniki odżywcze
- wybrać dla siebie właściwy jadłospis
- prawidłowo ułożyć podstawowe elementy nakrycia stołu
- wykonać elementy zdobnicze stołu według podanego wzoru
- wypracować wspólne zadanie z innymi członkami grupy
- wykonuje powierzone mu przez grupę zadania
-wyjaśnić jakie działania należy podjąć, aby nie szkodzić środowisku
-wyjaśnić, jaki wpływ na samopoczucie człowieka mają: kształt i ustawienie mebli, zastosowane kolory,
oświetlenie itp.
-zaprojektować umeblowanie mieszkania zgodnie z zasadami ergonomii
-prawidłowo ciąć, zaginać i sklejać karton
-odczytać schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej
-wyjaśnić znaczenie oszczędzania wody
-wyjaśnić, jak ciepło rozchodzi się w powietrzu
1
www.wsip.pl
-narysować spiralę za pomocą cyrkla
-ciąć papier po okręgu
-przeprowadzać proste doświadczenia
-wyjaśnić co to jest prąd elektryczny
-wyjaśnić co to jest natężenie prądu i natężenie źródła prądu
- zmontować (narysować) połączenia równoległe
-wyjaśnić, jaka jest różnica między połączeniami szeregowymi i równoległymi
- wyszukiwać potrzebne informacje z tabeli zapotrzebowania energetycznego i tabeli wartości
energetycznej produktów
- ułożyć dzienny jadłospis
- odczytać schemat instalacji gazowej
- wyjaśnić, jakie działania należy podjąć w celu oszczędności gazu
- prawidłowo nakryć do stołu
- potrafi współpracować z innymi grupami
-terminowo wykonuje swoja pracę
- jak środki czystości wpływają na stan naszego środowiska
-zaplanować kolorystykę wyposażenia mieszkania
-racjonalnie zaplanować rozmieszczenie pomieszczeń
-skutki marnotrawstwa wody
-wyjaśnić co to jest moc urządzeń elektrycznych
-wyjaśnić, od czego zależy ilość zużytej energii elektrycznej
-wyjaśnić w jaki sposób można oszczędzać energię elektryczną
- wyjaśnić, jakie skutki niesie ze sobą marnotrawienie gazu
- ułożyć dla siebie trzydniowy jadłospis
- wyjaśnić zagrożenia wynikające z bulimii i anoreksji
- dzieli się swoimi pomysłami z innymi członkami grupy
- czuwa nad właściwym przebiegiem prac
- obsłużyć biesiadników zgodnie z zasadami dobrego wychowania
-wyciągać prawidłowe wnioski przeprowadzonych doświadczeń
-zdiagnozować, dlaczego obwodzie nie płynie prąd elektryczny
- zaprojektować wystrój stołu w zależności od okoliczności
- reaguje na zauważone zjawiska zniszczenia naszego środowiska
6
Stopień
5 4 3
2
Opis osiągnięć
Dział programu: Moduł IV
UCZEŃ: potrafi
- wymienić dokumenty , w których należy szukać potrzebnych informacji, dotyczących obsługi urządzeń
- prawidłowo przygotować produkty do przechowywania w chłodziarce
- wyjaśnić jakie zmiany nastąpiły w budowie urządzeń w ostatnich latach (np:. pralki)
- zasady bezpiecznego korzystania z odkurzacza i suszarki do włosów
-odczytać piktogramy na wszywkach odzieży
-przygotować odzież do prania (posegregować, pozapinać, dokładnie opróżnić kieszenie)
-dobrać program prania zgodny z zaleceniami na wszywkach
-odczytać informacje zawarte na fakturach
2
www.wsip.pl
- wyszukiwać potrzebne informacje na temat obsługi urządzenia w instrukcji
- wyjaśnić, co to jest ciąg roboczy i przy pomocy nauczyciela zaprojektować w swojej kuchni
- prawidłowo rozmieścić produkty żywnościowe w chłodziarce
- odczytać z opakowania produktu spożywczego informacje na temat jego prawidłowego
przechowywania
- wyjaśnić, jakie zmiany w technice mają związek ze zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania
- wyjaśnić, w jaki sposób można w czasie prania oszczędzać wodę i energię elektryczną
-obliczyć całkowitą wysokość opłat domowych
- korzystać z informacji na temat obsługi i konserwacji urządzenia, zawartych w instrukcji i karcie
gwarancji urządzenia
- samodzielnie zaprojektować ciąg roboczy z uwzględnieniem różnych wielkości i kształtów
pomieszczenia
- przygotować potrawy do podgrzania lub ugotowania w kuchence mikrofalowej
wyjaśnić, jakie zjawisko wykorzystywane jest przy działaniu chłodziarki
- wskazać odpowiednie miejsce na ustawienie chłodziarki czy chłodziarko – zamrażarki
- jakie zmiany w technice mają związek z niezawodnością działania urządzeń
- wskazać na podobieństwa i różnica w działaniu odkurzacza i suszarki do włosów
- wyjaśnić zasadę działania pralki
- sposób wprawiania w ruch pranej odzieży
-sposób usuwania wody z pranej odzieży
- obliczyć przewidywane zużycie energii elektrycznej przez urządzenia
- obsługiwać i konserwować urządzenia AGD zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji i karcie
gwarancji urządzenia
- określać energochłonność urządzeń na podstawie etykiety energetycznej
-wyjaśnić jak działa kuchenka mikrofalowa i w jaki sposób są podgrzewane i gotowane potrawy
-wyjaśnić jaki związek ma chłodziarka z ekologią
-odpowiednio dopasować urządzenia współpracujące ze sobą
- uzasadnić przewagę systemu centralnego odkurzania nad korzystaniem z tradycyjnego odkurzacza
- zaprojektować rozmieszczenie sprzętu w kuchni z uwzględnieniem ergonomii i zasad bhp
- wyjaśnić zasadę działania systemu centralnego odkurzania
- zależność stanu naszego środowiska od oszczędności poczynionych w czasie prania
-wskazywać i zaproponować możliwości zmniejszania wysokości np. co miesięcznych opłat domowych
Pracę ucznia ocenia się poprzez: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, prace
długoterminowe, prace dodatkowe. Oceny semestralnej i końcowo rocznej nie wystawia się ze średniej ocen.
Semestralną i końcowo roczną ocenę celującą uczeń może otrzymać, jeśli wykaże się szczególnymi osiągnięciami
w konkursach na szczeblu co najmniej gminnym lub ma przewagę ocen celujących z prac klasowych (pozostałe
oceny muszą być co najmniej bardzo dobre). Ocenianie ucznia jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania zamieszczonym w Statucie Szkoły.
Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie:
1.
Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych etapach szkół II etap
edukacyjny klasy IV-VI – technika 9dz. U. nr 51 poz 458 z późn. zm. 2003r.)
2. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z 2007r.)
3. Statutu szkoły – WSO
4. Programu nauczania Ewa Bubak, Ewa Królicka, Władysław Sochański „Technika na co dzień”
WSiP, Nr dopuszczenia DKOS-5002-11/04
3
www.wsip.pl