OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH
- umowa cywilnoprawna
Nazwisko: .......................................................................................................
Imiona 1: .................................... , 2: ..............................................................
Data urodzenia: ...............................................................................................
Nr indentydikacyjny w ZUS - PESEL: ........................
Nr indentydikacyjny w US - NIP/PESEL*: …………………….
niepotrzebne skreślić
- NIP proszę podać jedynie w przypadku spełnienia warunków
ustawowych do stosowania tego identyfikatora – np. prowadzenia działalności gospodarczej
*
i/lub bycia zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym
Seria i numer dowodu osobistego (jeśli brak PESEL) : .................................
Miejsce zamieszkania:
Kraj: .........................., Województwo : ..........................................................
Powiat: ................................................... Gmina: ..........................................
.................................................................
Ulica ................................................... Nr domu ........... Nr mieszkania ............
Kod pocztowy : .................... Miejscowość : ..................................................
Oddział NFZ (d.kasa chorych): ......................................................................
Urząd Skarbowy - nazwa ................................................................................
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność
karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. O zmanach w ciągu roku
podatkowego powyższych danych powiadomię zleceniodawcę.
................................
data
...........................................
podpis

Podobne dokumenty