RTiGI W1

Komentarze

Transkrypt

RTiGI W1
RYSUNEK TECHNICZNY
i
GRAFIKA INŻYNIERSKA
wykład 1
dr inż. Beata Sadowska
RYSUNEK TECHNICZNY
uniwersalna forma porozumiewania się przedstawicieli zawodów
technicznych,
umożliwiająca szybki i jednoznaczny przekaz informacji
między uczestnikami procesu inwestycyjnego (projektant, wykonawca, przedstawiciele
służb administracyjnych opiniujący dokumentację projektową, nadzorujący wykonanie
inwestycji, dopuszczający wykonany obiekt do użytkowania, itp.)
wg PN-ISO 10209-4:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu.
Terminologia. Część 4: Terminy odnoszące się do dokumentacji budowlanej
informacja techniczna zarejestrowana na nośniku informacji,
przedstawiona graficznie zgodnie z przyjętymi zasadami i zazwyczaj w podziałce
(zasady te zebrane są w dokumentach nazywanych normami)
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU 2002 nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami)
Dziedzina wiedzy ustalająca zasady zapisu graficznego informacji o cechach
geometrycznych, materiałowych i technologicznych obiektów stanowiących
przedmiot działalności technicznej człowieka.
WaŜniejsze normy rysunku technicznego budowlanego
PN-EN ISO 3098-0:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Zasady ogólne.
- dobrowolne,
- wskazane
PN-EN ISO 3098-2:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki.
PN-EN ISO 3098-3:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 3: Alfabet grecki.
PN-EN ISO 3098-4:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego.
PN-EN ISO 4157-1:2001
Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków.
PN-EN ISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń.
Wazniejsze normy rysunku technicznego budowlanego c.d.
PN-EN ISO 5455:1998
Rysunek techniczny. Podziałki.
PN-EN ISO 7519:1999
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.
PN-B-01025:2004
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01030:2000
Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.
PN-EN ISO 128-20:2002
Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii.
PN-EN ISO 128-23:2002
Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 23: Linie na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 4069:1999
Rysunek budowlany. Oznaczanie powierzchni na przekrojach i widokach. Zasady ogólne.
WaŜniejsze normy rysunku technicznego budowlanego c.d.
PN-B-01029:2000
Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-ISO 129:1996 i PN-ISO 129/Ak
Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne.
PN-ISO 9431:1994
Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową.
PN-ISO 7200:2007
Dokumentacja techniczna wyrobu. Pola danych w tabliczkach rysunkowych i nagłówkach dokumentów.
PN-EN ISO 5457:2002
Dokumentacja techniczna wyrobu. Wymiary i układ arkuszy rysunkowych.
PN-N-01603:1986
Rysunek techniczny. Składanie formatów arkuszy.
PN-B-01040:1994
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne.
PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
Wykorzystano w prezentacji portal inżynierski www.dorha.pl
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Formaty arkuszy rysunkowych
głównej serii ISO-A (zasadnicze):
A0, A1, A2, A3 i A4
format
podstawowy
wydłużone (pochodne)
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Składanie arkuszy rysunkowych
do przechowywania w teczkach
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Składanie arkuszy rysunkowych
do przechowywania w skoroszytach
Zasady:
•po złożeniu – patrząc z góry – wymiary gabarytowe powinny wynosić
około 210 na 297 mm,
•przy składaniu należy ograniczyć liczbę załamań do minimum,
•składać arkusze należy zawsze w „harmonijkę”, co powoduje, że przy
rozkładaniu pociągnięcie za krawędź umożliwia rozłożenie całego
arkusza,
•po złożeniu arkusza tabliczka rysunkowa musi być na wierzchu, co
umożliwia odnalezienie odpowiedniego arkusza w stosie rysunków
lub dokumentacji.
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Forma graficzna arkusza rysunkowego
Każdy arkusz powinien posiadać:
•linię obramowania obszaru rysunku,
•linię obcięcia kopii w odległości a od linii obramowania (a = 5 mm na formatach A3 i mniejszych oraz a = 7 ÷ 10 mm na
formatach większych),
•linię obcięcia oryginału w odległości b równej 5 mm od linii obcięcia kopii. Grubość tych linii wynosi minimum 0,5 mm.
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Podział arkusza rysunkowego
Powierzchnię arkusza rysunkowego
dzielimy na trzy części:
•rysunkową,
•tekstową
•tytułową.
Układ części tekstowej
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Tabliczki tytułowe
Rodzaje
tabliczek
tytułowych
Tabliczka powinna zawierać::
•nazwę właściciela rysunku/inwestora (1 i 2),
•tytuł projektu wraz z nazwą obiektu i adresem inwestora (6),
•tytuł rysunku opisujący co przedstawia dany rysunek, np. rzut parteru,… (7),
•numer rysunku (9 – w prawym dolnym rogu),
•podziałkę (skalę) rysunku (10),
•nazwisko i podpisy autorów projektu – kreślącego i kierownika pracowni (4, 5, 6),
•datę ukończenia rysunku (11),
•inne niezbędne informacje (pozostałe pola).
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Linie rysunkowe – podstawowe rodzaje linii
Grubości linii
Grupa
linii
Linia
cienka
Linia
gruba
Linia
bardzo
gruba
Linie symboli
graficznych
(grubość
specjalna)
1
0,13
0,25
0,5
0,18
2
0,18
0,35
0,7
0,25
3
0,25
0,5
1
0,35
4
0,35
0,7
1,4
0,5
5
0,5
1
2
0,7
Linie rysunkowe – rodzaje i zastosowanie
Linie rysunkowe – rodzaje i zastosowanie
Linie rysunkowe – przykłady zastosowania
Fragment rzutu budynku
Rzut ściany z oknem
Fragment ściany warstwowej
Rzut fragmentu konstrukcji
– belka podciągu na słupach
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Pismo techniczne
Rodzaju A
Rodzaju B
Ogólne zasady sporządzania rysunków:
Podziałki
Podziałka rysunku jest to stosunek
wymiarów liniowych przedmiotu
przedstawionego na rysunku do jego
wymiarów rzeczywistych.
zmniejszające
neutralna
powiększające
Graficzne przedstawienie skali rysunku
Rodzaje rysunku technicznego budowlanego
Rysunek
urbanistyczny
Rysunek
architektonicznobudowlany
Rysunek
instalacyjny:
• instalacji sanitarnej,
• instalacji centralnego
ogrzewania,
• instalacji gazowej,
• instalacji elektrycznej.
Rysunek
konstrukcyjny:
• konstrukcji żelbetowych,
• konstrukcji metalowych,
• konstrukcji drewnianych.
• konstrukcji murowych
•
•
•
•
schematyczny (ideowy),
roboczy,
zestawieniowy (montażowy),
szczegółów.
Rodzaje rysunków architektoniczno-budowlanych
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
Rzut
Przekrój
Elewacja
Rysunek szczegółów
• przekrój poziomy
obiektu budowlanego
prowadzony przez
charakterystyczny
poziom oraz
kondygancję, w celu
określenia w możliwie
czytelny sposób ich
funkcji
• wyjątek: widok z góry
w przypadku rzutu
więźby dachowej oraz
rzutu dachu.
• otrzymywany
z zastosowaniem
pionowych płaszczyzn
siecznych dobranych
tak, by umożliwić
pokazanie w przecięciu
lub w widoku jak
największej liczby
elementów
budowlanych
,charakterystycznych
dla ukształtowania
przedstawionego
obiektu.
• widok
przedstawianego
obiektu na tle
rzutni pionowej,
charakteryzujący
jego zewnętrzne
ukształtowanie.
• Pokazujący w widokach
lub przekrojach (w
podziałce większej niż
1:50) szczegółowe
rozwiązania
konstrukcyjne i
materiałowe istotnych
fragmentów obiektu.
Rodzaje oznaczeń graficznych
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
Oznaczenia umowne
Oznaczenia uproszczone
• stosuje się na rysunkach
kreślonych w podziałkach
1:200 i mniejszych
(wchodzących w skład
architektonicznych projektów
koncepcyjnych),
• sygnalizują przez odpowiednie
znaki graficzne fakt
występowania podstawowych
części przedstawionego
obiektu oraz ich lokalizację,
funkcję i powiązania z innymi
elementami.
• stosuje się na rysunkach
kreślonych w podziałkach od
1:50 do 1:200 (wchodzących w
skład projektów
architektoniczno-budowlanych
lub wykonawczych),
• przedstawiają poszczególne
elementy obiektu z podaniem
tylko najistotniejszych ich cech
identyfikacyjnych,
funkcjonalnych i lokalizacji w
całości obiektu.
Oznaczenia dokładne
• stosuje się na rysunkach
kreślonych w podziałkach
większych od 1:50 (będących
na ogół rysunkami
szczegółów),
• pozwalają na odwzorowanie
przedstawianego obiektu
z uwzględnieniem
zróżnicowania jego kształtu i
wielkości.
Oznaczenia graficzne
materiałów budowlanych
PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia
graficzne materiałów budowlanych.
Oznaczenia kierunku północnego
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
Oznaczenia otworów w przegrodach poziomych
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
Oznaczenia otworów niezabudowanych w przegrodach pionowych
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
Oznaczenia otworów okiennych
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
Oznaczenia otworów drzwiowych
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
Oznaczenia
uproszczone
drzwi oraz wrót
PN-B-01025:2004 Rysunek
budowlany. Oznaczenia
graficzne na rysunkach
architektonicznobudowlanych.
Komin z kanałami wentylacyjnymi, kanałem spalinowym i dymowym
Oznaczenia bruzd i wnęk
w płaszczyżnie
przekroju
powyżej
płaszczyzny
przekroju
K - bruzda
na przewody
kanalizacyjne
poniżej
płaszczyzny
przekroju
E - bruzda
na przewody
elektryczne
Oznaczenia urządzeń kuchennych i grzewczych
Oznaczenia
mebli
wbudowanych
Oznaczenia
elementów
ruchomego
wyposażenia
obiektów
budowlanych

Podobne dokumenty