KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA PRZEZ BENEFICJENTA

Transkrypt

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA PRZEZ BENEFICJENTA
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA PRZEZ BENEFICJENTA
ZASAD KONKURENCYJNOŚCI
Bank Ochrony Środowiska S.A. działający w roli Funduszu Rozwoju Obszarów
Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w Regionalnym Programie
Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.3
„Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne” informuje, że weryfikacja
stosowania przez Beneficjenta zasad konkurencyjności, o której mowa w artykule
Dostawy oraz zakup usług i robót budowlanych w ramach Projektu miejskiego
Umowy inwestycyjnej jest przeprowadzana w ramach kontroli na miejscu, tj. w
siedzibie jednostki kontrolowanej lub/i w siedzibie jednostki kontrolującej.
W przypadku nie podlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn.
zm.) m.in. ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty obligującej
Beneficjenta do stosowania ustawy, tj. równowartość kwoty 14 000 euro wyrażonej w
złotych (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), podczas przeprowadzania
zamówień należy bezwzględnie brać pod uwagę obowiązujące na wspólnotowym
jednolitym rynku europejskim zasady wynikające wprost z przepisów TWE oraz
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich [ETS], do których
stosowania zobowiązała się Rzeczpospolita Polska w Traktacie Akcesyjnym. Zasady
te obejmują w szczególności:
• swobodny przepływ towarów (art. 28 TWE);
• swobodne prowadzenie działalności gospodarczej (art. 43 TWE);
• swobodę świadczenia usług (art. 49 TWE);
• niedyskryminację i równe traktowanie (art. 12 TWE), przejrzystość,
upublicznienie informacji i ofert, proporcjonalność i wzajemne uznawanie.
Pomimo podmiotowego bądź przedmiotowego zwolnienia z obowiązku stosowania
ustawy PZP (na podstawie jej zapisów), każdy Beneficjent – przy wyłanianiu
wykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu,
zgodnie z Umową inwestycyjną – jest zobowiązany do:
• wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i
jakościowo ofertę. Beneficjent zobowiązany jest do wysłania zapytania
ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. W przypadku,
gdy Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności
za spełnioną. Równocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczania
na swojej stronie internetowej (o ile taką posiada) oraz w swojej siedzibie
powyższego zapytania ofertowego. Wybór oferty dokumentowany jest
protokołem wyjaśniającym wybór, do którego załącza się zebrane oferty;
• przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta
środków, prawa wspólnotowego i krajowego m. in. w zakresie zapewnienia
•
•
•
zasad przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji, swobody
przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców
na rynku ofert;
dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta
wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach
realizowanego Projektu;
dokumentowania wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację
Projektu;
dokumentowania ww. czynności;
pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowane w ramach
realizowanego Projektu.
Beneficjent zwolniony ze stosowania ustawy PZP na mocy jej przepisów jest
zobowiązany do gromadzenia i przedłożenia instytucjom uprawnionym do kontroli
dokumentów potwierdzających wywiązanie się z wymogów określonych powyżej, np.
pisemne protokoły z negocjacji handlowych, pisemne oferty firm konkurencyjnych w
stosunku do wykonawcy/dostawcy, z którym Beneficjent podpisze umowę,
oświadczenia Beneficjenta uzasadniające dokonanie wyboru wykonawcy/dostawcy.
Beneficjent udzielający zamówienia, nieobjętego dyrektywami w sprawie zamówień
publicznych, zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych norm dotyczących
udzielania zamówień. Zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na
przynależność państwową pociągają za sobą obowiązek przejrzystości, który polega
na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu
upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję
oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych.

Podobne dokumenty