Umowa o przeniesieniu praw autorskich

Transkrypt

Umowa o przeniesieniu praw autorskich
Umowa o przeniesieniu praw autorskich
Umowa zawarta w dniu …………. roku w …………….
pomiędzy:
………………………..
zwanym dalej „Twórcą”
a
………………………...
zwanym dalej „Nabywcą”.
§1
1. Twórca jest autorem artykułów: „……………..” oraz „ ……………….” – wykonanych na
zamówienie Nabywcy.
2. Twórca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo autorskie
(osobiste i majątkowe). Twórca zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest
obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
3. Twórca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
§2
1. Twórca przenosi na Nabywcę prawa majątkowe do dzieła wymienionego w § 1 pkt. 1. co do pola
eksploatacji w postaci zamieszczenia dzieła na stronach internetowych Nabywcy
2. Nabywca nie ma prawa do dalszej odsprzedaży dzieła bez zgody Twórcy.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła w jakim znajduje się ono w dniu
zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. Istotne zmiany dotyczące treści
dzieła wymaga zgody Twórcy.
§3
Nabywca w zamian za przeniesienie praw autorskich do dzieła wymienionego w § 1 pkt. 1 zapłaci
Twórcy wynagrodzenie w kwocie …………. zł [słownie: ………………………………………….]
płatnych w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na konto bankowe Twórcy:
………………………………………………………………………………………………………….
§4
Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane za
zgodą stron na piśmie – pod rygorem nieważności.
§5
1. Wszelkie publikacje dzieła będą zawierały informację o autorze dzieła.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. ) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
Twórca
Nabywca