UMOWA na świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych

Transkrypt

UMOWA na świadczenie uslug szkoleniowo-doradczych
Projekt: „KOLUMBOWIE BIZNESU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Akademię Morską w Szczecinie na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDAPOKL.06.02.00-32-003/13-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą.
UMOWA NR 7/KB/6.2 PO KL/2014
NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
w ramach
Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
zawarta w Szczecinie w dniu 03.03.2014 r.
pomiędzy:
Akademią Morską w Szczecinie, zwaną dalej „Beneficjentem”,
reprezentowaną przez:
mgr Natalię Dominiak – Kierownik Projektu
na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy1
a
Alicją Ćwirko zamieszkałą 70-343 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 85/6, nr PESEL: 87052308942
, legitymującą się dowodem osobistym AXM 255937, zwaną dalej „Uczestnikiem Projektu”.
1
W przypadku, gdy dotyczy.
1
Strony uzgodniły, co następuje:
§ 1 – Przedmiot Umowy
1.
2.
3.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie
nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze dzieli się na:
1) podstawowe – udzielane do dnia rozpoczęcia przez Uczestnika Projektu
działalności gospodarczej,
2) specjalistyczne – udzielane od dnia rozpoczęcia przez Uczestnika Projektu działalności
gospodarczej, pod warunkiem przyznania wsparcia pomostowego.
Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w oparciu o:
1) diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych,
2) dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
3) opracowany indywidualny program dla każdego Uczestnika Projektu w przypadku
wsparcia specjalistycznego i/lub podstawowego2, stanowiący załącznik do niniejszej
Umowy,
4) dodatkowo w przypadku wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego,
w oparciu o zasadę de minimis i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 r., Nr 239, poz. 1598
ze zm.)
zwanym dalej „rozporządzeniem”.
4.
Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach i warunkach
określonych w niniejszej Umowie.
§ 2 – Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego
Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie rzeczowej realizacji Projektu, zgodnie
z indywidualnym programem dla każdego Uczestnika Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3, pkt 3
tj. od dnia3 03.03.2014 r. do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (liczonego jako dzień
podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego)4.
§ 3 – Wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe
1.
2.
2
Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie
1) formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu,
2) diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych Uczestnika Projektu;
3) innych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta w procesie rekrutacji.
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 Beneficjent:
Jeśli dotyczy.
Dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie
4 Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy rozumieć dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub data zarejestrowania w KRS.
2
3
3.
4.
5.
1) określa potrzeby szkoleniowo-doradcze dla Uczestnika Projektu,
2) sporządza indywidualny program dla każdego Uczestnika Projektu.
Indywidualny program dla każdego uczestnika projektu, określa w szczególności:
a) zakres tematyczny szkoleń i doradztwa,
b) liczbę godzin przypadających na poszczególne tematy, z podziałem na szkolenia
i doradztwo indywidualne i grupowe,
c) daty i miejsce realizacji poszczególnych usług,
d) łączną liczbę godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego przysługującego Uczestnikowi
Projektu w ramach danego Projektu,
e) podział na wsparcie podstawowe i specjalistyczne.
Wszelkie zmiany do indywidualnego programu dla każdego Uczestnika Projektu, o którym
mowa w ust. 3, muszą być zgodne z Projektem i mogą być wprowadzane za zgodą obu stron,
zgodnie z postanowieniami § 6.
Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu
potwierdzana jest jego podpisem złożonym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim
formularzu, sporządzonym przez Beneficjenta.
§ 4 – Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe
1.
2.
Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania
pomocy publicznej.
Udział Uczestnika Projektu w podstawowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, jest warunkiem
starania się o wsparcie pomostowe i środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości5.
§ 5 – Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe
1.
2.
3.
4.
5.
Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze jest objęte regułami dotyczącymi udzielania
pomocy publicznej i jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z rozporządzeniem,
o którym mowa w § 1 ust. 3.
Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze, o którym mowa w § 1 ust. 2, udzielane jest na
podstawie aneksu do niniejszej Umowy.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta
o zarejestrowaniu działalności gospodarczej i podpisania odpowiedniego aneksu do niniejszej
Umowy.
Aneks, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:
1) zestawienie pomocy otrzymanej przez Uczestnika Projektu w ramach zasady de minimis,
2) zaktualizowany indywidualny program dla każdego Uczestnika Projektu, o którym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 3 określający zakres tematyczny, czas trwania i realizacji, wartość usług
szkoleniowo-doradczych świadczonych na rzecz Uczestnika Projektu od dnia rozpoczęcia
przez niego działalności gospodarczej.
Wartość specjalistycznego wsparcia szkoleniowo-doradczego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
powinna być wyceniona przez Beneficjenta w oparciu o koszty Projektu w tym zakresie.
Beneficjent, w dniu podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest wydać
Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy
5 W uzasadnionych przypadkach możliwe jest pominięcie pierwszego etapu tj. wsparcia szkoleniowo – doradczego lub
zmniejszenie liczby godzin na szkolenia i doradztwo w przypadku udokumentowania przez uczestnika projektu posiadania
wiedzy z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
3
6.
7.
8.
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 ze
zm.)6.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną
pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku likwidacji przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej podczas
korzystania z pomocy objętej aneksem, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik Projektu ma
obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni kalendarzowych
od dnia ich wystąpienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 ma zastosowanie § 7 ust. 2 i 3.
§ 6 - Zmiana Umowy
1.
Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.
Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, musi on przedstawić ten
wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem,
w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.
3.
Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym
mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu lub została
zaakceptowana przez Beneficjenta.
4.
Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym
wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.
§ 7 - Rozwiązanie Umowy
1.
Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie, co jest jednoznaczne
z zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie o czym informuje niezwłocznie Beneficjenta .
2.
Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym
wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik
Projektu nie spełni wymagań Regulaminu Uczestnictwa w projekcie, w tym:
1) opuści określoną w regulaminie ilość godzin przeznaczonych na wsparcie
szkoleniowo-doradcze, w którym zobowiązał się uczestniczyć;
2) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 7 dni
kalendarzowych stosownych wyjaśnień;
3) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokona jej likwidacji,
w trakcie otrzymywania wsparcia objętego aneksem, o którym mowa w § 5 ust. 27;
4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia
szkoleniowo-doradczego.
3.
W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik Projektu traci prawo korzystania
z dalszych usług szkoleniowo-doradczych oraz traci prawo starania się o wsparcie pomostowe
i środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.
6 W przypadku, gdy na etapie podpisywania umowy nie jest możliwe dokładne oszacowanie wartości szkoleń i doradztwa
realizowanych w ramach wsparcia pomostowego należy a) każdorazowo (oddzielnie dla każdego dnia szkolenia i/lub
doradztwa) wystawić Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis b) określić w umowie
maksymalną wartość szkolenia a następnie dokonać ewentualnej korekty.
7 Dotyczy Uczestnika Projektu, który zarejestrował działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w ramach projektu
4
§ 7 – Prawo właściwe i właściwość sądów
1.
Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.
2.
Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej
Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.
3.
Umowę sporządzono w Szczecinie, w języku polskim,
w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika Projektu.
4.
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.
§ 8 – Korespondencja
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie
pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie
kierowana na poniższe adresy:
Do Beneficjenta:
Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pok. 035
(nazwa i adres Beneficjenta)
Do Uczestnika Projektu:
Alicja Ćwirko, ul. Bohaterów Warszawy 85/6, 70-343 Szczecin
(imię, nazwisko oraz adres Uczestnika Projektu)
§ 9 – Załączniki.
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część:
1. Deklarację uczestnictwa w projekcie,
2. Indywidualny Program dla uczestnika projektu,
3. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu,
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa
o dzieło lub inne) z Beneficjentem (Projektodawcą), partnerem lub wykonawcą w ramach
projektu,
Uczestnik Projektu
...............................................................
(Imię i nazwisko, podpis, data)
Beneficjent
................................................................
(Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej do
podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta)
5