503 - Polski Komitet Normalizacyjny

Transkrypt

503 - Polski Komitet Normalizacyjny
KARTA INFORMACYJNA
KZ 503 ds. Facility Management
Zakres tematyczny:
Definicje i pojęcia Facility Management, klasyfikacja usług Facility Management (systematyka grup usług
w ramach Facility Management, domeny Facility Management, powiązania z innymi dziedzinami), zagadnienia
związane z przygotowaniem i zawieraniem umów w obszarze Facility Management, podejście procesowe w Facility
Management (definicja głównych procesów w obszarze Facility Management, pomiar efektywności procesów), kodeks
etyczny w obszarze Facility Management, metody pomiaru i porównania ilościowego i jakościowego usług
i środowiska Facility Management (benchmarking).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.99; 91.140.01; 01.040.03; 03.100.01; 35.240.99
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Federacja Konsumentów
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 348; CEN/TC 348/WG 1; CEN/TC 348/WG 2; CEN/TC 348/WG 3; CEN/TC 348/WG 4; CEN/TC 348/WG 5
CEN/TC 348/WG 6; ISO/TC 267
Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 348; CEN/TC 348/WG 1; CEN/TC 348/WG 2; CEN/TC 348/WG 3; CEN/TC 348/WG 4; CEN/TC 348/WG 5
CEN/TC 348/WG 6; ISO/TC 267
Przewodniczący:
dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. n.
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
email:[email protected]
Sekretarz:
mgr inż. Izabela Grodek
Polski Komitet Normalizacyjny – Warszawa
email: [email protected]
Umiejscowienie sekretariatu:
Polski Komitet Normalizacyjny – Wydział Prac Normalizacyjnych –Sektor Usług
00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 B
tel. 22 556 75 43
Sektor Normalizacyjny PKN :
WPN –Sektor Usług
00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 B
tel. 22 556 76 72 email: [email protected]
Powołany: 20 kwietnia 2012