Facility Management – zarządzanie budynkiem

Transkrypt

Facility Management – zarządzanie budynkiem
Facility Management – zarządzanie budynkiem
Nazwa studiów podyplomowych:
Facility Management - zarządzanie budynkiem
Organizator studiów podyplomowych:
Akademia Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
Dokładny adres organizatora:
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 202
tel. 12 617 42 02
fax. 12 636 70 05
e-mail: [email protected]
www.fm.zarz.agh.edu.pl
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Pohl
Charakterystyka studiów
Studia podyplomowe "Facility Management - zarządzanie udogodnieniami w budynkach" mają na celu
rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać
się profesjonalnie z gospodarowaniem budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na
zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci).
Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu
zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.
Program studiów
Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i
środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych
zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w
miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i
dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi (np.
parkingi).
Sylwetka absolwenta
Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z gospodarowaniem budynkami,
a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach
(dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
02/03/2017
Facility Management – zarządzanie budynkiem
Absolwenci studiów podyplomowych "Facility Management - zarządzanie budynkiem" rozwiną swoje
umiejętności inżynierskie oraz menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem. Zapoznani zostaną
z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku.
Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania
remontów instalacji technicznych w budynkach.
Kierownik:
Dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. nadzw.
Czas trwania:
2 semestry
od X 2012 r. do VI 2013 r.
Zasady naboru:
Termin zgłoszeń:
od 15 V do 30 IX 2012 r.
Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• wypełniony formularz zgłoszeniowy,
• potwierdzenie dokonania wpłaty za studia,
• dowód osobisty do wglądu
Tryb zgłoszeń :
kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc:
35
Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 202
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Agnieszka Pohl, tel. 12 617 42 02
Opłaty:
5.000 zł
Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz lub dwa razy w
miesiącu (sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-18.00), prowadzonych od października do czerwca.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
02/03/2017
Facility Management – zarządzanie budynkiem
Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczenia oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze
uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Dla osób posiadających licencję
rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości wydawane
jest dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kształcenia mającego na celu doskonalenie zawodowe (zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r.).
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
02/03/2017

Podobne dokumenty