Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
SZLIFIERKO-FREZARKA
PNEUMATYCZNA
PROSTA
SF25, SFD25
Instrukcja obsługi
oryginalna
ARCHIMEDES S.A.
ul. Robotnicza 72
53-608 Wrocław, PL
Tel. +48 071 7827100
Fax +48 071 3550962
www.archimedes.com.pl
Wydanie: VI, styczeń 2010
Nr wyrobu:………….……..
1. WSTĘP
Niniejsza instrukcja powinna być starannie przechowywana i zawsze
dostępna dla operatora, zakładowej służby BHP i innych osób związanych
z obsługą narzędzi pneumatycznych. Informacje tu zawarte są istotne
z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, właściwej eksploatacji,
konserwacji i utylizacji wyrobu, a ponadto ułatwiają zamawianie części
zamiennych.
Operator – przed przystąpieniem do pracy – powinien dokładnie zapoznać
się z treścią niniejszego dokumentu i upewnić się, że informacje tu zawarte
są dla niego zrozumiałe.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania
naszych wyrobów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio
z firmą Archimedes we Wrocławiu.
Identyfikacja czasu produkcji wyrobu
Narzędzia pneumatyczne posiadają trwały, indywidualny numer
fabryczny składający się z co najmniej pięciu cyfr. Dwie pierwsze
cyfry odnoszą się do roku budowy wyrobu, a następne oznaczają
kolejny egzemplarz wyrobu wyprodukowanego w danym roku.
2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE WYROBU
Szlifierko-frezarka typu SF25, jak i SFD25, to narzędzia przeznaczone do
obróbki wykończeniowej małych powierzchni, w trudnodostępnych
miejscach. Różnią się jedynie długością całkowitą. Typ SFD25 ze względu
na wydłużony i smukły korpus wrzeciona wykorzystywany jest do obróbki
głębokich otworów.
Szlifierko-frezarki zaprojektowane są do pracy frezami z węglików
spiekanych oraz ściernicami ceramicznymi i żywicznymi (przy
zachowaniu wymagań i ograniczeń określonych przez producenta ściernic).
Frezy z węglików spiekanych pozwalają na dokładną i wysokowydajną
obróbkę wielu materiałów konstrukcyjnych, w tym stali hartowanej
i nierdzewnej oraz żeliwa. Po wymianie ściernicy na szczotkę drucianą,
szlifierko-frezarki te mogą być używane do oczyszczania powierzchni
różnych przedmiotów.
-1-
Szlifierko-frezarki przeznaczone są do obróbki matryc, odlewów, form
kokilowych, połączeń spawanych itp. i wykorzystywane są tam, gdzie jest
wymagana wydajna i dokładna praca ręczna. Mały ciężar, małe wymiary
gabarytowe i ergonomiczny kształt tych wyrobów zapewniają wygodne ich
użytkowanie.
3. PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE
Maksymalna średnica freza
- 9 mm
Maksymalna średnica ściernicy
- 25 mm
Średnica trzpienia freza (ściernicy)
- 6 mm
Prędkość obrotowa biegu luzem /max/
- 28 000 obr/min
Moc maksymalna
- 0,18 kW
Zużycie powietrza
- 30 m3/h
Długość:
 SF25
- 160 mm
 SFD25
- 295 mm
Masa:
 SF25
- 0,4 kg
 SFD25
- 0,6 kg
Wewnętrzna średnica przewodu zasilającego
- 9 mm
Ciśnienie zasilania (max)
- 0,63 MPa
Poziom ciśnienia akustyczn. na stanowisku pracy:
 SF25
- 83,0 1) ± 1,04 dB(A)
 SFD25
- 82,6 1) ± 1,20 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:
 SF25
- 90,72 1) ± 1,05 dB(A)
 SFD25
- 91,00 1) ± 1,10 dB(A
Całkowita wartość drgań :
 SF25
- 1,43 2) ± 0,17 m/s2
 SFD25
- 1,48 2) ± 0,15 m/s2
1)
2)
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 15744
mierzone zgodnie z PN-EN ISO 28662-13
Szlifierko-frezarki w wykonaniu standardowym wyposażone są w tulejki
mocujące narzędzia robocze o średnicy 6 mm. Ponadto istnieje możliwość
odpłatnego nabycia tulejek o średnicy 8 mm.
-2-
4. BEZPIECZEŃSTWO
 Operator przed przystąpieniem do pracy szlifierko-frezarką powinien
być dokładnie zapoznany z przepisami obowiązującymi na swoim
stanowisku pracy oraz z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
 Ściśle przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących pracy
zmechanizowanymi narzędziami ręcznymi.
 Szlifierko-frezarki nie posiadają powłoki izolacyjnej. Zetknięcie się
narzędzia ze źródłem energii elektrycznej grozi porażeniem operatora.
 Zawsze należy odłączyć narzędzie od sieci sprężonego powietrza przed
wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą narzędzia
roboczego (ściernicy, freza, szczotki) lub przed przeprowadzeniem
konserwacji czy naprawy narzędzia.
 Stosować ściernice (frezy, szczotki) o zalecanej wielkości, właściwego
kształtu i wytrzymałości oraz bez uszkodzeń mechanicznych.
 Każdorazowo sprawdzać, czy ściernica, frez lub szczotka
przystosowane są do pracy z prędkością obrotową, jaką uzyskuje
szlifierko-frezarka (patrz punkt 3).
 Okresowo i po każdym demontażu sprawdzać obroty biegu luzem
wrzeciona. Obroty zmierzone przy ciśnieniu 0,63 MPa nie mogą
przekraczać obrotów nominalnych narzędzia.
 Nie wolno zwiększać ciśnienia powietrza powyżej 0,63 MPa.
 Unikać sytuacji, gdy podczas szlifowania czy frezowania nie ma
możliwości obserwowania strefy pracy.
 Bezzwłocznie przerwać pracę, gdy nastąpi poluzowanie się trzpienia
narzędzia roboczego w uchwycie wrzeciona.
 Nie usuwać blokady z dźwigni uruchamiającej narzędzie /poz. 3b/,
chroniącej przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia.
 Nie blokować dźwigni uruchamiającej narzędzie w pozycji „praca”.
Dźwignia ta po zwolnieniu nacisku ręki powinna wracać w położenie
spoczynkowe, a narzędzie powinno się wyłączyć.
 Zadbać o to, by w miejscu pracy był łatwy dostęp do urządzeń
odcinających dopływ powietrza.
 Nie stosować uszkodzonych węży powietrznych. Wąż taki może być
przyczyną wypadku. Stosować węże obliczone na ciśnienie robocze
wynoszące co najmniej 0,63 MPa.
 Unikać nadmiernego smarowania powietrza, ponieważ olej wydostający
się z narzędzia w postaci mgły jest szkodliwy dla środowiska
-3-










naturalnego i dla operatora. Pomieszczenie pracy powinno być dobrze
wentylowane.
W przypadku przedostania się smaru lub oleju do oczu, należy
bezwzględnie skorzystać z pomocy medycznej.
Nie uruchamiać szlifierko-frezarki bez narzędzia roboczego,
szczególnie z luźno nałożonymi na wrzeciono elementami mocującymi
(poz. 36 i 37).
Szlifierko-frezarka przeznaczona jest do pracy bez osłony, stąd
bezwzględnie należy stosować okulary ochronne.
Zaleca się stosować ochronniki słuchu.
Szlifierko-frezarka podczas pracy powinna być trzymana w rękach;
Mocowanie jej w imadle, stojaku itp. nie jest zalecane, a przy braku na
stanowisku awaryjnego, szybko reagującego wyłącznika zasilania –
wręcz zabronione.
Unikać podczas pracy długotrwałego trzymania szlifierko-frezarki jedną
ręką. Praca oburącz jest bardziej bezpieczna i zdecydowanie mniej
męcząca..
Po zakończeniu pracy zamknąć zawór sieciowy sprężonego powietrza.
Stanowisko pracy operatora powinno być oddzielone od innych
stanowisk pracy; Powinno być dobrze oświetlone i uporządkowane.
Nie używać szlifierko-frezarki w środowisku materiałów łatwopalnych
lub wybuchowych.
Uszkodzone narzędzie należy wycofać z użytkowania i ostrzegawczo
oznaczyć.
Uwaga:
Poziom hałasu i wibracji podczas pracy szlifierko-frezarkę SF25 oraz
SFD25 (patrz pkt 3) jest niższy od wartości dopuszczalnych –
w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy –
określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29.11.2002r. – Dziennik Ustaw Nr 161.
W warunkach konkretnego stanowiska pracy wartości tych parametrów
mogą się zmieniać w zależności od kształtu i rodzaju obrabianego
materiału; Materiały twarde lub mało sztywne najczęściej wywołują
większy hałas (jak i większą wibrację) – niż miękkie i sztywne.
Podstawowym warunkiem ochrony zdrowia podczas pracy ww. szlifierkofrezarkami jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
-4-
Nieprzestrzeganie ww. wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy
może doprowadzić do wypadku, obrażeń ciała lub utraty zdrowia.
Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku wykorzystania
wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Szlifierko-frezarka powinna być zasilana z sieci sprężonego powietrza
o ciśnieniu nominalnym 0,63 MPa, wyposażonej w blok przygotowania
powietrza – złożony z filtra, regulatora ciśnienia oraz smarownicy.
Powietrze robocze powinno być zawsze czyste i pozbawione wilgoci;
Powinno odpowiadać 4 klasie czystości wg PN-ISO8573-1. Zaleca się,
by instalacja sprężonego powietrza wyposażona była w odwadniacz.
Instalację powietrzną należy regularnie odwadniać.
Schemat typowej instalacji sprężonego powietrza
Przed podłączeniem szlifierko-frezarki do sieci sprężonego powietrza
zaleca się przedmuchać przewód powietrzny w celu usunięcia skroplonej
pary wodnej i innych ewentualnych zanieczyszczeń. Końcówkę powietrzną
lub szybkozłącze należy pewnie połączyć z przewodem sprężonego
powietrza i koniecznie zabezpieczyć opaską zaciskową. Należy unikać
-5-
przewodów dłuższych niż 5 m, gdyż spadek ciśnienia w przewodzie
powoduje obniżenie mocy szlifierko-frezarki. W przypadku konieczności
użycia dłuższych przewodów stosować najpierw przewód o większej
średnicy, a następnie ok. 3 m przewód o średnicy nominalnej, tj. 9 mm.
Dla zapewnienia skutecznego smarowania mgłą olejową, długość węża
łączącego narzędzie ze smarownicą nie powinna być większa niż 6÷10 m.
Szlifierko-frezarka zaprojektowana jest do pracy ściernicami o max
średnicy 25mm i frezami o max średnicy 9mm. Przy tych wymiarach
narzędzi uzyskuje się najlepszy efekt pracy.
Dobierając ściernicę należy zwrócić uwagę na zalecenia określone przez
wytwórcę, dotyczące maksymalnych obrotów, które nie mogą być
przekroczone ze względu na wytrzymałość ściernicy na rozerwanie.
Dobór średnicy ściernicy z zależności od obrotów narzędzia
30
Max.
średnica 20
ściernicy 15
(mm)
10
25
30
35
40
45
Dopuszczalna prędkość
obwodowa ściernicy (m/s)
Aby przygotować szlifierko-frezarkę do pracy należy:
 w złączkę- zespół filtra /poz. 11/ wkręcić końcówkę powietrza
/poz. 38/,
 na drugi koniec końcówki powietrza nałożyć przewód zasilający
zabezpieczając go opaską zaciskową.
Przed rozpoczęciem pracy szlifierko-frezarką należy sprawdzić czy
narzędzie robocze nie posiada wad. Rysy, pęknięcia, ubytki masy czy
uszkodzony trzpień mocujący eliminują takie narzędzie z dalszego użycia.
W celu zamocowania ściernicy (freza, szczotki) we wrzecionie szlifierkofrezarki należy:
 w korpus uchwytu /poz. 35/ włożyć tulejkę zaciskową /poz. 36/
i luźno nakręcić nakrętkę /poz. 37/,
 w tulejkę zaciskową wsunąć do oporu trzpień narzędzia roboczego,
-6-
 jednym kluczem płaskim SA-25A-50 przytrzymać korpus uchwytu,
a drugim solidnie dokręcić tulejkę zaciskową /poz. 37/.
Wymieniona wyżej końcówka
wyposażenie szlifierko-frezarki.
powietrza
oraz
klucze
stanowią
Uwaga:
Nie uruchamiać szlifierko-frezarki bez narzędzi roboczych
z luźno nałożonymi na wrzeciono elementami zaciskowymi
/poz. 36 i 37/.
6. KONSERWACJA BIEŻĄCA
W czasie pracy elementy ruchome szlifierko-frezarki smarowane są mgłą
olejową wytworzoną przez smarownicę kroplową zainstalowaną w sieci
sprężonego powietrza. Smarownicę należy ustawić na poziom 2÷3 kropli
na 1 minutę pracy szlifierko-frezarki – przy pełnym poborze powietrza
zasilającego. Spadające krople należy obserwować na przezroczystym
wskaźniku smarownicy. Dla zapewnienia dużej trwałości i sprawności
narzędzia, olej do smarowania powinien posiadać bardzo dobre
właściwości
smarne,
zapobiegające
przedwczesnemu
zużyciu
i nadmiernemu nagrzewaniu się elementów ruchomych oraz powstawaniu
szlamów i produktów utleniania. Zalecane oleje spełniające powyższe
wymagania to: PNE32 – firmy Lotos SA i Torcula 32 – firmy Shell.
Uwaga:
Stwierdzenie podczas naprawy gwarancyjnej, że narzędzie
pracowało bez smarowania stanowi podstawę do odrzucenia
roszczeń do bezpłatnej naprawy.
7. UŻYTKOWANIE SZLIFIERKO-FREZARKI
Szlifierko-frezarki należy używać tylko do prac, do których zostały
zaprojektowane. Nie należy dokonywać przeróbek dla innego
wykorzystania wyrobu.
Szlifierko-frezarkę uruchamia się (po podłączeniu do sieci sprężonego
powietrza) poprzez naciśnięcie dźwigni zaworu /poz. 3a/ – po uprzednim
-7-
zwolnieniu blokady. Odblokowanie dźwigni zaworu następuje poprzez
obrót klawisza blokady /poz. 3b/. Po zwolnieniu dźwigni zaworu /poz. 3a/
narzędzie automatycznie wyłącza się, a dźwignia blokady ponownie
zabezpiecza narzędzie przed samoczynnym włączeniem. Przed
uruchomieniem szlifierko-frezarki upewnić się, czy ściernica lub frez
(szczotka) zostały właściwie zamocowane.
Podczas pracy, szlifierko-frezarkę należy pewnie i mocno trzymać
w dłoniach. Nie należy dopuszczać do zupełnego zaniku obrotów
wrzeciona wskutek nadmiernego docisku narzędzia roboczego do
obrabianego przedmiotu. Najlepszą efektywność obróbki uzyskuje się przy
takim docisku ściernicy, kiedy obroty wrzeciona oscylują na poziomie 50%
- 60% obrotów biegu luzem.
Po zakończeniu pracy zamknąć dopływ sprężonego powietrza.
8. PRZEGLĄDY I NAPRAWY
A. Wszystkie przeglądy i naprawy dokonywać po uprzednim
odłączeniu narzędzia od sieci sprężonego powietrza i zdjęciu
narzędzia roboczego.
B. Przeglądy i naprawy powinny przeprowadzać osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wyposażone we właściwy sprzęt.
C. Naprawy szlifierko-frezarek w okresie gwarancyjnym powinny być
wykonywane wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanych
punktach serwisowych producenta.
Szlifierko-frezarka właściwie eksploatowana nie wymaga (poza
smarowaniem i utrzymywaniem w czystości wyrobu oraz sprężonego
powietrza) szczególnych zabiegów konserwacji. Jednak podczas
użytkowania w warunkach niedostatecznego smarowania i przy stosowaniu
wilgotnego powietrza może nastąpić problem z jej uruchomieniem –
szczególnie po kilkudniowej przerwie w pracy. W takim przypadku należy
wlać do wlotu powietrza około 3 cm3 czystej nafty, włączyć szlifierkofrezarkę na 30 sekund, poczym wlać 1 cm3 oleju PNE32 lub Torcula 32
i ponownie włączyć, aby olej został doprowadzony do wszystkich
zespołów.
Wilgotne i zanieczyszczone powietrze może być przyczyną niedrożności
filtra powietrza /poz. 11/ lub wkładki tłumiącej /poz. 8/. Filtr jest
-8-
elementem wielokrotnego użycia, a jego sprawność eksploatacyjną
przywraca się poprzez okresowe mycie. Natomiast niedrożną wkładkę
tłumiącą należy wymienić na nową.
9. USTERKI WYSTĘPUJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI,
ICH PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA
Typowe usterki narzędzia,
przedstawiono w tablicy 1.
ich
przyczyny
i
sposoby
usuwania
Tablica 1
Usterka
Zbyt mała
moc. Mała
prędkość
obrotowa na
biegu
luzem.
Prawdopodobna przyczyna
Sposób usunięcia
Zbyt niskie ciśnienie
zasilania.
Sprawdzić czy ciśnienie
powietrza osiąga 0,63 MPa.
Zbyt mała wydajność
instalacji powietrznej. Zbyt
mały przekrój wewnętrzny
węża zasilającego.
Zabezpieczyć wydatek
powietrza na poziomie
nominalnym; Wyłączyć
z pracy inne odbiorniki.
Zanieczyszczony filtr
/poz. 11/ lub wkładka
tłumiąca /poz. 8/.
Filtr i/lub wkładkę tłumiącą
przeczyścić strumieniem
powietrza lub wymienić na
nowe.
Zużyte albo pęknięte łopatki
Wymienić komplet łopatek.
/poz. 19/.
Zużyty albo pęknięty
cylinder /poz. 16/.
Wymienić cylinder.
Nieprawidłowo ustawiona
lub zniszczona uszczelka
/poz. 12/.
Ustawić prawidłowo
uszczelkę lub wymienić na
nową.
-9-
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Niewłaściwe smarowanie;
Zanieczyszczone zespoły
szlifierko-frezarki.
Zużyte lub pęknięte łożyska
Nieprawidło- zespołu silnika lub
wa praca.
wrzeciona.
Głośna
praca.
Szlifierkofrezarka
grzeje się.
Sposób usunięcia
Smarownicę ustawić na
poziom 2÷3 kropli na
1 minutę pracy szlifierkofrezarki – przy pełnym
poborze powietrza
zasilającego.
Sprawdzić i wymienić
łożyska na nowe.
Luźne elementy obudowy.
Połączenie gwintowe
elementów obudowy
zabezpieczyć klejem
LOCTITE 243 i dokręcać
momentem 27÷34 Nm.
Woda w układzie zasilania.
Usunąć wodę z instalacji lub
odwadniacza, przedmuchać
instalację.
Niedostateczne smarowanie.
Wyregulować smarownicę
olejową w sieci.
Szlifierkofrezarka nie
przestaje
Uszkodzony zawór
pracować
zasilający.
mimo
zwolnienia
dźwigni.
Zdemontować zawór
i wymienić uszkodzone
części.
- 10 -
10. UTYLIZACJA NARZĘDZI
Narzędzia pneumatyczne wykonane są ze stali, stopów aluminium, żeliwa,
brązu oraz tworzyw sztucznych i pakowane są w pudełka tekturowe.
Części narzędzi, ze względu na rodzaj materiału, dają się łatwo rozdzielić,
co ułatwia proces ich utylizacji. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie
z prawem krajowym odnoszącym się do ochrony środowiska.
11. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wykaz części zamiennych do szlifierko-frezarki SF25 oraz SFD25, ich
numery zamówieniowe oraz ilość sztuk wchodzących w skład wyrobu lub
zespołu przedstawiono w tablicy 2. Wykaz ten dotyczy wyrobu, do którego
został dołączony.
Szlifierko-frezarki wyprodukowane w innym czasie mogą zawierać
specyfikację części różniącą się od poniższej. Stąd przy zamawianiu części
zamiennych należy podać ich nazwę, numer, ilość sztuk oraz numer
seryjny wyrobu.
Korpus kpl.
Korpus
Tulejka zaworu
Osłona korpusu
Trzpień zaworu
Dźwignia zaworu
Dźwignia
Klawisz
Sprężyna
Kołek sprężysty 2x24-St
Kołek sprężysty 2.5x24-St
Nr
zamówieniowy
SF25-11.00
SF25-11.01
SF25-11.02
SF25-11.03
SF25-10.13
SF25-13.00
SF25-13.08
61.06.07
61.04.04
74-458
74-460
- 11 -
SFD25
1
1a
1b
1c
2
3
3a
3b
3c
3d
4
Nazwa części lub zespołu
Ilość
sztuk
SF25
Nr poz. na
rysunku
Tablica 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Uwagi
SF25-10.14
SF25-12.00a
SF25-10.15
SF25-10.17
SF25-10.16
75-413
SF25-14.00.1
SF25-00.32
SF25-00.31
SF25-00.26.1
74-326
SF25-00.27
79-048
76-145
SF25-00.30
SF25-01.00
SF25-00.29
SF25-00.28.1
76-213
SF25-00.33
SF25-00.34.1
SFD25-00.13
SFD25-10.04
SFD25-00.12
SFD25-00.14
76-213
SFD25-10.02
76-146
SFD25-10.03
SFD25-10.01
SF25-00.35.1
- 12 -
SFD25
Uszczelka
Zawór
Sprężyna
Wkładka tłumiąca
Podkładka sprężysta
Pierścień uszczelni. 14x2
Zespół filtra
Uszczelka
Podkładka sprężysta
Pokrywa cylindra
Kołek 2x16-A-St
Cylinder
Płytka osadcza sprężyn. 4
Łożysko 625 2Z/P6
Łopatka
Wirnik kpl.
Tulejka dystansowa
Pokrywa cylindra
Łożysko 608 2Z/P6
Tulejka dystansowa
Nakrętka
Tulejka dystansowa
Nakrętka sprzęgająca
Tuleja dystansowa
Sprzęgło
Łożysko 608 /P6
Wrzeciono
Łożysko 619/8 /P6
Osłona łożyska
Korpus
Korpus uchwytu
Nr
zamówieniowy
SF25
Nr poz. na
rysunku
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nazwa części lub zespołu
Ilość
sztuk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
Uwagi
F24DA-00.28/1
F24DA-00.29
SFD25
Tulejka zaciskowa 6
Nakrętka
SF25
Nr poz. na
rysunku
36
37
Nr
zamówieniowy
Nazwa części lub zespołu
Ilość
sztuk
1
1
1
1
WYPOSAŻENIE NORMALNE WYROBU
38
39
---------
Końcówka 6
Tuleja
Klucz specjalny
Opaska zacisk. SS16/ø10÷16
Okulary ochronne
Wkładki przeciwhałasowe
74-712
SF25-00.51
SA-25A-50
77-550
77-649
77-648
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
2kpl 2kpl
WYPOSAŻENIE SPECJALNE WYROBU
--- Tulejka zaciskowa 8
F24DA-00.28/2
- 13 -
1
1
Uwagi
- 14 -
- 15 -