KARTA TECHNICZNA ROKO GOLD REMOCEM RG-71UC

Transkrypt

KARTA TECHNICZNA ROKO GOLD REMOCEM RG-71UC
KARTA TECHNICZNA
ROKO GOLD REMOCEM RG-071UC
Preparat do usuwania pozostałości pobudowanych
Zakres stosowania:
Właściwości produktu:
• Preparat do czyszczenia powierzchni gruntownego
usuwania zanieczyszczeń cementowych i betonowych.
•
Skutecznie usuwa wapień, kamień kotłowy
•
Efektywnie usuwa trudne zabrudzenia
•
Nie wykazuje działania korozyjnego
•
Pozostawia przyjemny i długotrwały zapach
•
Odpowiedni do powierzchni odpornych na działanie
kwasów np. płytek kominkowych, odwapniania
urządzeń.
Dane techniczne:
Wartość pH
1,5
Kolor produktu
Bezbarwny do jasnożłótej
Pojemność
1L
Składniki: < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne,
< 5 % fosfoniany, < 5 % kompozycja zapachowa.
Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny , tel. +48 71 794 2923, fax. +48 71 794 2879
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002277,
REGON 930850566, NIP 917-11-54-737, kapitał zakładowy 6 243 100,00 PLN.
www.kosmet.com.pl
KARTA TECHNICZNA
Zastosowanie i dozowanie:
Ostrzeżenia i postępowanie:
Ostrzeżenia: Produkt żrący. Powoduje oparzenia.
Do wszystkich
odpornych na działanie kwasów.
powierzchni
40-100 ml/10 L wody, czyszczenie gruntowne
1L/10 L wody, odwapnianie 200 ml/1 L wody
Czyszczenie
jednotarczowa 200-1L/10 L
maszynowe:
Postępowanie: Przechowywać pod zamknięciem i chronić
przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie
połknięcia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę. Produkt zawiera: kwas glikolowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego ROKO GOLD
REMOCEM RG-071UC.
szorowarka
Zalecenia:
Preparat do zastosowań profesjonalnych. Zawsze używać
zimnej wody. Nie mieszać ze środkami zawierającymi chlor.
Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających
wapień, nie stosować do marmuru, aluminium.
1:5-1:10 z wodą
* dozowanie w zależności od stopnia zabrudzenia
Nanieść
preparat
na
czyszczoną
powierzchnię.
Powierzchnię przetrzeć za pomocą szorowarki lub
automatu. Następnie odessać brudny płyn i spłukać obficie
wodą.
Dane zawarte w informacjach o produktach „Kosmet-Rokita” oparte są na naszych doświadczeniach i badaniach oraz odpowiadają naszemu
dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwią jednak uwzględnienie wszystkich
przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od profesjonalnej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy
„Kosmet-Rokita” na niewidocznym kawałku powierzchni wyznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie sposobu użycia. Ponosimy
odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie
zamierzone lub zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita” Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny , tel. +48 71 794 2923, fax. +48 71 794 2879
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002277,
REGON 930850566, NIP 917-11-54-737, kapitał zakładowy 6 243 100,00 PLN.
www.kosmet.com.pl