Bustryk, Nowe Bystre, Suche

Transkrypt

Bustryk, Nowe Bystre, Suche
Harmonogram wywozu
Miejscowość:
Bustryk, Nowe Bystre, Suche
Odpady „Mokre” i „Niesegregowane”
Miesiąc
Dzień
Lipiec
5
19
Sierpień
2
17
30
Wrzesień
13
27
Październik
11
25
Listopad
8
22
Grudzień
6
20
Odpady segregowane i gromadzone selektywnie (suche) - papier,
plastik, metal, szkło, folie. Odpady ulegające biodegradacji - kuchenne
(obierki, odpady roślinne), zielone (liście, trawy, gałęzie). Zimne popioły
odbierane są w dniu wywozu odpadów zmieszanych przez inny pojazd
bez systemu załadunkowego i kompaktowego.
W przypadku wykorzystania wszystkich nalepek na worki fakt ten naleŜy
zgłosić w Urzędzie Gminy Poronin w celu uzyskania nowego pakietu
nalepek na worki.

Podobne dokumenty