suzba dyspozytorska 2

Transkrypt

suzba dyspozytorska 2
Służba dyspozytorska
służba dyspozytorska kopalni (ruchu) –
pracownicy zatrudnieni w → dyspozytorniach,
przyjmujący raporty dotyczące ruchu kopalni,
ustalający przyczyny awarii, wydający w
ramach swoich uprawnień dyspozycje dla
dozoru niższego, przygotowujący raporty dla →
kierownictwa kopalni itp.
Służba dyspozytorska ZDiUM
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia dotyczące
nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych oraz
wewnętrznych, będących w Zarządzie ZDiUM.
Przyjmowane zgłoszenia dotyczą:
•ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników;
•uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia,
a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach,
uszkodzonych pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu,
znaków drogowych, oznakowania informacyjnego (w tym tablic z nazwami ulic), słupów itp.;
•awarii sygnalizacji świetlnej;
•awarii oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe;
•uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, braku ławek itp.;
•braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
•przepełnionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, braku pojemników
na odpady;
•miejsc wymagających uprzątnięcia;
•innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających
• interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe
• działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).
Główny Dyspozytor Portu, zwany dalej "Dyspozytorem", działa
na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Morskiego
Portu Gdańsk SA oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu
Współpracy Instytucji i Przedsiębiorstw przy Przeładunku
Towarów w Polskich Portach Morskich, obowiązujące akty
normatywne, a także zwyczaje portowe regulujące tok pracy
w porcie
1. Głównego Dyspozytora Portu powołuje i odwołuje Zarząd
Spółki Zarządu Morskiego Portu.
2. Główny Dyspozytor Portu kieruje pracami Biura Głównego
Dyspozytora Portu i jest podległy bezpośrednio Prezesowi
Zarządu Spółki Zarządu Morskiego Portu SA.
3. Biuro Głównego Dyspozytora Portu poprzez służby
Dyspozytorów zmianowych, zapewnia całodobową obsługę
przedsiębiorców w ramach wykonywanych zadań i obowiązków
wynikających z niniejszego regulaminu.
Celem wypełnienia nałożonych na Zarząd Morskiego
Portu obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w tym ustawy o portach i przystaniach morskich, a tym samym
dla umożliwienia Dyspozytorowi prawidłowego wykonywania
zadań
określonych w regulaminie, Przedsiębiorcy będą
przekazywać informacje związane z ruchem statków i ładunków
w trybie ustalonym z Dyspozytorem oraz wyznaczą swoich
przedstawicieli do współpracy i stałego kontaktu z
Dyspozytorem.
Przedstawiciele uczestniczą w codziennych naradach
dyspozytorskich, których celem jest właściwa koordynacja
obsługi statków i ładunków.
Do zadań Dyspozytora i jego służb należy:
Reprezentowanie Zarządu Morskiego Portu w myśl ustawy
o w sprawach związanych z ruchem statków w Porcie w tym: koordynacja ruchu (kolejność obsługi) statków po akwenach portowych,
w szczególności w zakresie wprowadzenia i wyprowadzenia statków,
przeholunkach wewnątrz portowych, pilotażu, we współdziałaniu z
Kapitanatem Portu, agentami i spółkami przeładunkowymi oraz innymi
Przedsiębiorcami;
Koordynacja współdziałania Przedsiębiorców poprzez organizowanie
narad dyspozytorskich z udziałem uprawnionych przedstawicieli
Przedsiębiorców, na których ustalane są plany dobowe, potwierdzone
podpisaniem wspólnego protokołu przez uczestników narady;
Ustalanie miejsc postojowych dla statków i czasu ich postoju z
agentami i dzierżawcami/ właścicielami nabrzeży;
Prowadzenie w imieniu spółek przeładunkowych oraz innych
zainteresowanych podmiotów spraw związanych z obsługą statków:
przy nabrzeżach wyłączonych z eksploatacji, statków ponad gabarytowych;
Koordynacja działań nad utrzymaniem żeglowności wód portowych (w kanale i przy
nabrzeżach) oraz zgodnym z przepisami utrzymaniem nabrzeży (ścieżki cumowniczej);
W przypadkach awarii lub wypadków w porcie podejmowanie środków zaradczych,
powiadomienie odpowiednich służb oraz przełożonych;
Współpraca z odpowiednimi służbami i osobami, w tym z oficerem bezpieczeństwa portu,
w zakresie koordynacji ruchu statków i przygotowania nabrzeży w związku z kodeksem ISPS;
Współpraca z odpowiednimi służbami i osobami, w tym z Komendantem Służb
Ratowniczych i Ochrony P. Poż., w zakresie ochrony i zwalczania zanieczyszczeń wód
portowych, bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego w związku z ruchem, obsługą i
postojem statków oraz ratownictwa, w tym medycznego;
Organizacja odbioru nieczystości ze statków;
Informowanie wszystkich spółek portowych o spodziewanych zagrożeniach
atmosferycznych, takich jak: burze, sztormy, wysokie stany wód, itp.;
Prowadzenie w systemie zmianowym ze służbami wykonawców usług portowych,
(operatorów portowych) planowania i wykonania prac przeładunkowych;
Rejestrowanie ewentualnych wypadków i awarii w porcie.
Zakres czynności i uprawnienia Głównego Dyspozytora Portu
Dyspozytor opracowuje wg ustalonego wzoru dobowo - zmianowy plan pracy.
Na codziennej naradzie dyspozytorskiej odbywającej się w godzinach rannych,
Dyspozytor:
a. -Przedstawia analizę wykonania planu pracy poprzedniej doby,
b. -Ustala korektę planu pracy bieżącej doby,
c. -Przedkłada projekt planu pracy na dobę następną.
Uczestnicy narady dyspozytorskiej ustosunkowują się do zrealizowanego planu pracy
poprzedniej doby oraz proponowanej korekty planu pracy bieżącej doby, a także podają
swoje propozycje odnośnie projektu planu pracy na dobę następną.
Dyspozytor decyduje o kolejności wejścia do/ wyjścia z portu jednostek oraz ma prawo
zarządzić przeholowanie statków. Decyzja Dyspozytora w tym zakresie jest wiążąca.
W przypadku podjęcia przez Dyspozytora decyzji zawierającej rozstrzygnięcia
odmienne od propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli Przedsiębiorców., Przedsiębiorcy mają prawo odwołać się od decyzji
W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (pożar, rozlew, skażenie
chemiczne, zagrożenie terrorystyczne, itp.), Dyspozytor jest uprawniony do
dysponowania wszystkimi elementami potencjału technicznego i roboczego portu.
Wydane w tym zakresie dyspozycje są obowiązujące dla Przedsiębiorców.
Kontrola ruchu lotniczego ATC - Air Traffic Control) – jest to służba
ustanowiona w celu zapobiegania niebezpiecznym zbliżeniom statków
powietrznych ze sobą, zarówno podczas lotu jak i na lotniskach.
Kontrola ruchu lotniczego ma też na celu usprawnianie i utrzymywanie
uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
Skład
Do służby kontroli ruchu lotniczego zalicza się:
kontrolę obszaru (ang. ACC - Area Control Centre) - ustanowioną w
celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego wobec lotów
kontrolowanych wykonywanych w drogach lotniczych.
kontrolę zbliżania (ang. APP - Approach Control) - ustanowioną w
celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów
kontrolowanych statków powietrznych przylatujących i odlatujących
kontrolę lotniska (ang. TWR - Tower) - ustanowioną w celu
sprawowania kontroli ruchu lotniczego w ruchu lotniskowym.
Zadania
W ujęciu ogólnym zadania organów kontroli ruchu lotniczego
obejmują:
•zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych w czasie
lotu;
•zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych ze sobą
oraz przeszkodami na polu manewrowym lotniska;
•utrzymanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
•przydzielanie różnych poziomów lotu,
•wektorowanie radarowe tj. narzucanie kursu statkowi
powietrznemu,
•nakazanie nawigacji na określony punkt,
•narzucanie określonej prędkości postępowej statku
powietrznego,
•narzucanie określonej prędkości zniżania lub wznoszenia.
Współdziałanie organów kontroli ruchu lotniczego i wpływ na ruch
lotniczy
•każdy statek powietrzny od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia
ruchu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej pozostaje pod
nieprzerwaną kontrolą kolejnych organów kontroli ruchu lotniczego,
w związku z czym utrzymuje z nimi nieprzerwaną dwustronną łączność
radiową;
•każdy organ kontroli ruchu lotniczego działa w wyznaczonej mu części
przestrzeni kontrolowanej, chyba że za zgodą wszystkich
zainteresowanych organów przekazano mu kontrolę nad ściśle
określonym i zidentyfikowanym statkiem powietrznym wykonującym
lot poza właściwą dla tego organu częścią przestrzeni;
każde przekazanie kontroli połączone jest z przejściem statku
powietrznego na łączność organu przyjmującego, co wiąże się z
koniecznością przestrojenia radiostacji pokładowej;
służba kontroli ruchu lotniczego pełniona jest tylko i wyłącznie w
przestrzeniach kontrolowanych drogach lotniczych, rejonach
kontrolowanych lotnisk, strefach kontrolowanych lotnisk, lotniskach
kontrolowanych).
Narzędzia
W trakcie pełnienia służby kontroli ruchu lotniczego wykorzystuje się
radiową łączność z pilotami statków powietrznych, systemy radarowe
a także łączność telefoniczną z sąsiadującymi organami kontroli ruchu
lotniczego.
Kontrola ruchu lotniczego w Polsce
Zgodnie z Ustawą "Prawo lotnicze" z dnia 3 lipca 2002 r.) kontroli ruchu
lotniczego podlegają statki powietrzne wykonujące loty lub manewry w
przestrzeni powietrznej kontrolowanej, tj. na lotniskach kontrolowanych,
w strefach kontrolowanych lotnisk , w rejonach kontrolowanych
lotnisk oraz w drogach lotniczych.
W Polsce, od 1 kwietnia 2007 r., organem odpowiedzialnym za
zapewnianie służby kontroli ruchu lotniczego jest Polska Agencja
Żeglugi Powietrznej (PAŻP) - wydzielony ze struktur Przedsiębiorstwa
Państwowego "Porty Lotnicze" organ zarządzania ruchem lotniczym.
Do 1 kwietnia 2007 r. działalność tą prowadziła Agencja Ruchu
Lotniczego. Służbę kontroli ruchu lotniczego sprawują kontrolerzy
ruchu lotniczego, posiadający wydawane przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego licencje. Wobec statków powietrznych będących pod ich
kontrolą pełnią oni również:
•służbę informacji powietrznej - przekazywanie informacji i wskazówek
•użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonania lotu
•służbę alarmową - zawiadamianie właściwych organów o statkach
Minima separacji przy turbulencji w śladzie aerodynam
CIĘŻKI (H) — masa 136 000 kg lub więcej,
ŚREDNI (M) — 7000 kg ≤ masa ≤ 136 000 kg,
LEKKI (L) — masa 7000 kg lub mniej.
Dla lądujących lub startujących statków powietrznych:
ŚREDNI za CIĘŻKIM - 2 minuty
LEKKI za CIĘŻKIM lub ŚREDNIM - 3 minuty
Pozostałe kombinacje - 1 minuta