UCHWAŁA Nr ........................... RADY MIASTA ZĄBKI z

Transkrypt

UCHWAŁA Nr ........................... RADY MIASTA ZĄBKI z
UCHWAŁA Nr ...........................
RADY MIASTA ZĄBKI
z dnia ......................................... 2016 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy
finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej.
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art 10 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta
Ząbki uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej polegających na:
1) organizacji inscenizacji historycznej pn. „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej
1920” (Ossów, 24.07.2016r.);
2) organizacji koncertu zespołu Gospel Rain (Wołomin, Plac 3 Maja, 24.07.2016r.);
3) wydaniu do 20 lipca 2016r. publikacji promującej historię, walory
architektoniczne i krajobrazowe poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego;
4) organizacji uroczystego koncertu z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, który
odbędzie się 21.05.2016r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Chrzęsnem.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w wysokości
22.990,80 zł.
§2
Zobowiązania wynikające z uchwały zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki na 2016 rok
dział 750 rozdział 75075 § 2710.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Ząbki
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...........................
RADY MIASTA ZĄBKI
z dnia ......................................... 2016 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy
finansowej na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej.
W związku z wizytą dużej liczby międzynarodowych turystów, związaną z organizacją
Światowych Dni Młodzieży i 1050 rocznicą Chrztu Polski gminy powiatu wołomińskiego wraz ze
Starostwem Wołomińskim planują opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych regionu oraz
realizację wspólnych wydarzeń.