I DZIEŃ KONFERENCJI DRR w Warszawie: 15 października 2015 r

Transkrypt

I DZIEŃ KONFERENCJI DRR w Warszawie: 15 października 2015 r
I DZIEŃ KONFERENCJI DRR w Warszawie: 15 października 2015 r.
8:00-12:00
REJESTRACJA
GOŚCI
EKSPOZYCJA
POSTERÓW
LOKALIZACJA: STADION NARODOWY W WARSZAWIE
SALA KONFERENCYJNA „LONDYN”
9:00 - 9:10 Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Mazowieckie Province Governor
9:10 - 9:15 Maciej Pałys, JM Rektor UW
Rector of the University of Warsaw
9:00-10:45
ROZPOCZĘCIE
KONFERENCJI,
WYKŁAD
INAUGURACYJNY
9:15 - 9:20 Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów
Zjednoczonych w Genewie – Przedstawiciel
Permanent Representative the Republic of Poland to the UN Office
in Geneva
9:20 – 9:35 Adam C. Bouloukos, Dyrektor UN International Strategy
for Disaster Reduction
9:35 – 10:15 David Alexander, Uniwersytet Londyński,
The Institute for Risk and Disaster Reduction, the University
College in London – PLENARY LECTURE
10:15 - 10:30 Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Representative the Government Centre for Security
10:30 – 10:45 DYSKUSJA
10:45 - 11:00
11:00 - 12:00
PRZERWA KAWOWA
Sesja I
ROLA PAŃSTWA I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OBYWATELA
- PERSPEKTYWA
POLSKA
Prowadzący
Krzysztof Dąbrowski
11:00 – 11:15 Zbigniew Śwircz, dyrektor Departament ds.
Usuwania Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego ,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rola państwa w usuwaniu
skutków klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem
pomocy dla osób fizycznych
11:15 – 11:30 Płk. Ireneusz Zygmunt, Dowództwo Operacyjne
Rezerw Sił Zbrojnych, Rola Sił Zbrojnych RP we wsparciu organów
administracji publicznej podczas sytuacji kryzysowych
11:30 – 11:45 st bryg Janusz Szylar, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecka Brygada Odwodowa,
Siły szybkiego reagowania, operacyjne przygotowanie terenu
przyszłych działań na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych
11:45 – 12:00 DYSKUSJA
PRZERWA POSTEROWA
12:00 – 12:30
12:30 – 14:15
Sesja II
ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH
Prowadzący
David Alexander
Artur Magnuszewski
12:30 - 12:45 John Tiefenbacher – Department of Geography,
Texas State University, San Marcos, Texas, USA, Do Disasterstruck Places Ever Recover? An Assessment of Long-term
Response to Natural Disasters and a Search for Evidence of
Recovery in North American Disaster Areas
12:45 – 13:00 Maria Niedzielko – Centrum Badań Kosmicznych
PAN, Centrum Informacji Kryzysowej, Effective decision-making in
crisis management using geoinformation technologies resilience:
experiences from 5 EU member states
13:00
–
13:15
1
Bogdan
Ozga-Zieliński
–
Stowarzyszenie
Hydrologów Polskich. Risk, Reliability and Safety of Hydrological
Systems
13:15 – 13:30 Grzegorz Dumieński – Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we
Wrocławiu, Centrum Badawcze, Development of sensitivity of a
flood-endangered system in flood risk management
13:30 – 13:45 Joanna Doroszkiewicz – Instytut Geofizyki, PAN,
Flood risk management measures for land use planning
13:45 – 14:00 Hannelore Mees – University of Antwerp, Antwerp,
Belgium, Citizens, local governments and flood
14:00 – 14:15 DYSKUSJA
14:15 – 15:15
OBIAD
Warsztaty
STARFLOOD
15:15 – 18:15
Prowadzący
Zbigniew W.
Kundzewicz
INTERNATIONAL WORKSHOP „FLOOD RISK MANAGEMENT IN
EUROPE”. PROJEKT STARFLOOD
18:15
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
18:30
Zwiedzanie Stadionu Narodowego (dla zainteresowanych)
II DZIEŃ KONFERENCJI: 16 października
LOKALIZACJA: STADION NARODOWY W WARSZAWIE, SALA KONFERENCYJNA „LONDYN”
Otwarcie o godz. 8:00
8:00 - 8:15 Urszula Somorowska – Uniwersytet Warszawski,
WGiSR, Zakład Hydrologii, Extreme stages of the soil wetness
conditions over Poland: dynamics and risks
8:15 - 8:30 Halina Kowalewska-Kalkowska – Uniwersytet
Szczeciński, Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej,
Instytut Nauk o Morzu, Wydział Nauk o Ziemi. The causes and
extent of severe high water events in the Odra River mouth area
Sesja III
ZJAWISKA
EKSTREMALNE I ICH
ASPEKTY
8:00 - 9:30
Prowadzący
Renata Romanowicz
Zbigniew Ustrnul
8:30 – 8:45 Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii, Zakład
Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,
Sediments and morphology of flash flood near Kromołów (southern
Poland) after 18 years
8:45 – 9:00 Leszek Łabędzki – Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy, Vulnerability
of Polish agriculture to meteorological drought
9:00 – 9:15 Mateusz Strzelecki – Uniwersytet Wrocławski, Instytut
Geografiii
Rozwoju
Regionalnego,
Zakład
Geomorfologii,
Assessment of impact of coastal hazards on scientific and
community infrastructure in Svalbard, High Arctic
9:15 - 9:30 DYSKUSJA
2
9:30 – 9:45 Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki (WBiZK MUW)
9:45 - 10:00 Jan Żelazo
10:00 – 10:15 Zbigniew Frankowski, Edyta Majer, Grzegorz
Różyński, Państwowy Instytut Geologiczny, Działania interwencyjne
prowadzone przez Państwową Służbę Geologiczną na obszarze
województwa mazowieckiego
10:15 – 10:30 Starosta Płocki
10:30 – 10:45 Starosta Ostrołęcki
9:30 - 11:45
Sesja IV
MINIMALIZACJA
SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH W
ROZWIĄZANIACH
LOKALNYCH NA
PRZYKŁADZIE
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
10:45-11:00 Iwona Gawłowska, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) - Warszawa,
Funkcjonowanie wybranych zbiorników retencyjnych jako narzędzie
ograniczające skutki powodzi na Mazowszu
11:00-11:15 Przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych (WZMiUW)
Prowadzący
Krzysztof Dąbrowski
11:30 – 11:45 DYSKUSJA
11:15- 11:30 Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
PRZERWA POSTEROWA
PRZERWA KAWOWA
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15 Anita Bokwa – Uniwersytet Jagielloński, Zakład
Klimatologii, Impact of global climate change on the number of hot
days in urban areas of Central Europe
Sesja V
MINIMALIZACJA
SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH, ICH
CZYNNIKI
12:00 – 13:30
Prowadzący
Paweł Swianiewicz
Dorota Rucińska
12:15 – 12:30 Bishawjit Mallick – Institute of Regional Science (IfR)
at Karlsruhe Institute of Technology, Cultural Differences in
Handling Flood Risks – Towards a global comparison between
technologically rich and poor countries
12:30 – 12:45 Jarosław Działek – Uniwersytet Jagielloński, Instytut
Geografii
i
Gospodarki
Przestrzennej,
Zakład
Rozwoju
Regionalnego, Social and economic factors influencing vulnerability
to floods in Southern Poland
12:45 – 13:00 Paweł Franczak – Uniwersytet Jagielloński, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii, Spatial
planning in floodplains in mountain catchments of different row, in
the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra
13:00 – 13:15 Karolina Listwan – Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Nauki o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
Zakład Rozwoju Lokalnego, Opportunities and barriers to the use
of natural disaster insurance as non-technical means of protection
against floods in Poland
13:15-13:30 DYSKUSJA
13:30- 15:00
13:30-13:45 Nicole Mahlkow – Research Associate Freie
Universität, Berlin, Germany, Prepared for the future? Urban
development governance against heat risks in mid-latitude cities
3
Sesja VI
MINIMALIZACJA
SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH, ICH
NARZĘDZIA I
METODY
13:45-14:00 Konrad Kępski – Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Reservoirs activity as the tool reducing floods’
hazard based on the flood in 2014
Prowadzący
Zbigniew W.
Kundzewicz
Stanisław Lewiński
14:15-14:30 Paulina Pokojska – Uniwersytet Warszawski, WGiSR,
Pracownia Informacji Systemów Przestrzennych, Forest fire risk in
Poland - classification with application of GIS techniques
14:00-14:15 Yuriy Kostyuchenko– Scientific Centre for Aerospace
Research of the Earth, National Academy of Sciences of Ukraine,
Quantitative assessment and mapping of hydrological risk using
Landsat data
14:30-14:45 Edyta Woźniak – Centrum Badań Kosmicznych PAN,
Warszawa, Automatic extraction of burnt areas from Landsat
images time series for fire risk management
14:45-15:00 DYSKUSJA
OBIAD
15:00 – 16:00
16:00 – 16:15 Adam Gendźwiłł – POLCITCLIM, Uniwersytet
Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład
Rozwoju i Polityki Lokalnej, Awareness of climate change and
significance of climate change policies at the local agendas – a
comparison of Norwegian and Polish municipalities
16:00 – 17:15
Sesja VII
WARSZTATY
POLCITCLIM
MINIMALIZACJA
SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH W
ROZWIĄZANIACH
LOKALNYCH I
REGIONALNYCH
Prowadzenie
Paweł Swianiewicz
16:15 – 16:30 Jørn Holm-Hansen – POLCITCLIM, University of
Oslo, Norwegian Institute for Urban and Regional Research,
Oslo, Adaptation to climate change in Russian cities – the case of
Arkhangelsk and St Petersburg
16:30 – 16:45 Paweł Swianiewicz – POLCITCLIM, Uniwersytet
Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład
Rozwoju i Polityki Lokalnej, Modes of Governance in Local
Adaptation to Climate Change: Networks Bound by Hierarchy and
Market Motivation?
16:45 – 17:00 Katarzyna Szmigiel-Rawska – POLCITCLIM,
Uniwersytet
Warszawski,
Wydział
Geografii
i
Studiów
Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, The assignment
of responsibility and manifestations of climate change policy
17:00 – 17:15 DYSKUSJA
17:15 – 17:30
17:30 – 18:00
PODSUMOWANIE
KONFERENCJI,
REKOMENDACJE,
WYNIKI KONKURSU
NA NAJLEPSZY
POSTER NAUKOWY,
OFICJALNE
ZAMKNIĘCIE
KONFERENCJ
Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Maciej Pałys, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Artur Magnuszewski, Prodziekan Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
KAWA I HERBATA
ROZMOWY W KULUARACH
4