TEZY DO DYSKUSJI ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM

Transkrypt

TEZY DO DYSKUSJI ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM
TEZY DO DYSKUSJI ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM
AKADEMICKIEGO MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
– „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO”
TEZA GŁÓWNA:
Czy i w jakim zakresie proponowany model edukacji ustawicznej „Akademia Wieku
Średniego” wpisuje się w działania środowiska na rzecz wsparcia osób w wieku 50+?
TEZY SZCZEGÓŁOWE:
1. Czy proponowany model jest zgodny z kierunkiem zmian systemu szkolnictwa
wyższego w Polsce i na ile koresponduje ze strategią rozwoju Akademii Pomorskiej
w Słupsku?
2. Czy i w jakim zakresie proponowany model wspierać będzie pracodawców w celu
optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczenia zawodowego
osób w wieku 50+ i czy koresponduje z polityką zarządzania kadrami
przedsiębiorstw?
3. Czy i w jakim zakresie proponowany model kształcenia opowiada potrzebom
edukacyjnym i jest dostosowany do prawidłowości rozwojowych osób w wieku 50+?
4. Czy i w jakim zakresie proponowany model może być wykorzystany w praktyce
edukacyjnej uczelni w innych regionach kraju?
5. Czy i w jakim zakresie proponowany model może wspierać placówki kształcenia
ustawicznego w regionie i jaką formę powinna przyjąć współpraca pomiędzy uczelnią
a instytucjami edukacji dorosłych?
6. Czy i w jakim zakresie proponowany model koresponduje z potrzebami i odpowiada
na negatywne tendencje na rynku pracy przejawiające się między innymi
dyskryminacją osób w wieku 50+ i jaką formę powinna przyjąć współpraca pomiędzy
7. Jaki jest zakres i charakter innowacyjnych rozwiązań przyjętych w proponowanym
modelu?
8. Jakie są bariery i rzeczywiste potrzeby edukacyjne osób w wieku 50+?
9. Jaki jest społeczny odbiór proponowanego modelu kształcenia?
„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+”
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego