mу OTTO nl Pl - OTTO Work Force PL

Komentarze

Transkrypt

mу OTTO nl Pl - OTTO Work Force PL
PL magazine
Czerwiec 2012 | Wydanie roczne 12 + English summary
2012
c
e
i
w
r
e
z
C
ne 12
z
c
o
r
e
i
n
Wyda
Dostarczamy
rozwiązania
Szczególna migracja zarobkowa
Historia * konieczność * ambicje
brEda wYZwolona
PrZEZ Polskich
ŻołniErZY
my otto
Firmy zabiegają o
„gastarbeiterów”
nl♥Pl
SPIS TrEŚCI
8
23
53
32
58
40
8
Gastarbeiterzy?
MILE WIDZIANI CZY TEŹ NIE!
14
migracja
NIE JEST POJĘCIEM NOWYM
18
21
23
32
38
43
48
Hiszpańcy imigranci
53
54
migranci zarobkowi z europy
brukselski punkt widzenia
nie dzielimy personelu
my OttO
Jak wygląda przysztość
migracji zarobkowej?
HISTOrIA LUBI SIĘ POWTArZAĆ
25
O reakcjach w polsce i europie
na agencyjny i własny
bohaterstwo
Polacy w Holandii
nl♥Pl
58
Ksiádz Krzysztof Obiedzinski
ŚrODKOWEJ I WSCHODNIEJ
30
nie dostarczamy ludzi,
dostarczamy rozwiązania
otto Magazine
| 3
vOOrWOOrD / FOrWOrD
Omgaan met de media is een kunst op zich.
Sparrow & Partners begeleidt en adviseert
al sinds 1988 verschillende bedrijven bij hun
contacten met journalisten. Wij zijn gespecialiseerd
in het opbouwen en onderhouden van waardevolle
mediarelaties. Voor onze klanten streven wij
naar een optimale positionering en zichtbaarheid
in de media.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel naar 070 3620808 en dan bespreken we
graag de mogelijkheden met u.
OttO magazine verschijnt twee maal per jaar
en is een uitgave van OttO work Force.
Dokładnie pięćdziesiąt lat temu amerykański uczony wymyślił pojęcie ,,globalnej wioski’‘, aby
redactie adres
coördinatie: Jonathan lucas, martine van de mortel
redactie: Paul ’t lam, Jonathan lucas,
martine van de mortel
Keizersveld 51
nl – 5803 aP Venray
Postbus 5145
nl – 5800 Gc Venray
t + 31 (0) 478 529999
F + 31 (0) 478 529900
[email protected]
www.OttOworkforce.eu
PrOdUctie & VOrmGeVinG
ron naus, FK media b.v.
www.fkmedia.nl
drUKKeriJ
PreVision Graphic solutions
OPlaGe
7.500 stuks
Sparrow & Partners Financial & Corporate Communications | Surinamestraat 23 | Den Haag | www.sparrowenpartners.nl
nOwi eUrOPeJczycy
Het OttO maGazine is mede
mOGeliJK GemaaKt dOOr:
airport niederrhein
artradius
athlon
athlon (bartherdeal)
benn
best western
bP nederland bV
ciber
de maassche bV
de Vereenigde
deloitte belastingadviseurs bV
deutsche bank
drukkerij van de munckhof
eduper
eU tax service
evenementen Hal
Facet'n
Flextronics
Hagro
Hanos
Holla advocaten
Holland zorg
Hoogvliet supermarkten
Hoveniersbedrijf Keuten van loon
id checker
Kc Handel
KPmG staffing & Facility services bV
martin cuijpers
mens makelaar
Personato
PHc
Quintic Products bV
rOc de leijgraaf
rosec security
service2media
sparrow & Partners Financial & corporate communications
stepco
taylor mates
t-mobile
to be One
topparken
van der steenhoven advocaten
van Heijster bV
wejebe Garage bV
wyjaśnić fakt, że świat coraz bardziej przypomina jedno miejsce. Dzięki środkom masowego
przekazu jesteśmy niezwłocznie informowani, o tym, co dzieje się we wszystkich zakamarkach
świata, a w dzisiejszych czasach już nawet podróż w te zakątki można kupić w przystępnej
cenie. Stajemy się obywatelami świata. Inne kultury są nam coraz mniej „obce”, dzięki czemu
w wielu miejscach możemy się poczuć jak w domu. Służy to turystom, służy to studentom,
którzy za granicą odbywają staż, służy to również gastarbeiterom. Praca za granicą
staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jest to jednocześnie dobre
zjawisko, ponieważ w różnych krajach Europy Zachodniej w wyniku starzenia się
społeczeństwa pojawia się niedobór na rynku pracy. Areną naszej działalności
jest właśnie międzynarodowy rynek pracy. OTTO Work Force jest liderem na
rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy w Europie. Jako specjaliści
w tej dziedzinie robimy znacznie więcej, niż tylko pomaganie ludziom w
znalezieniu pracy. Odgrywamy ważną rolę w społecznej debacie na temat
akceptacji imigrantów i warunków ich zatrudnienia w innym kraju. Stąd
magazyn ten zawiera mnóstwo informacji dotyczących imigrantów. Jesteśmy
przekonani o tym, że nadchodzi pokolenie nowych Europejczyków. Pokolenie
ludzi, dla których cała Europa jest żywym obszarem. Pokolenie, które w całej
Europie czuje się jak w domu. OTTO jest dumnym ambasadorem tego nowego
pokolenia, nowych Europejczyków.
Frank van Gool
diE nEuEn EuroPÄEr
Vor genau fünfzig Jahren hat ein amerikanischer Wissenschaftler den Begriff „Global Village“ geprägt, um
aufzuzeigen, dass die Welt immer mehr einem Dorf gleicht. Durch die Massenkommunikation wissen wir sofort,
was in allen Teilen der Welt passiert. Heutzutage kann man sogar überall kostengünstig hinreisen. Wir sind
Weltbürger geworden. Andere Kulturen sind jetzt weniger ‚ausländisch‘, sodass wir uns an vielen Orten heimisch
fühlen. Das gilt sowohl für Urlauber als auch für Studenten, die einen Auslandspraktikum machen und ebenfalls für
Arbeitsmigranten.
Grenzüberschreitende Arbeit wird zunehmend populärer. Und dies ist wichtig, da verschiedene Länder Westeuropas
einen Arbeitskräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung (Überalterung) erfahren werden. Und
genau dieser Arbeitsmarkt ist unser Tätigkeitsfeld. OTTO Work Force ist Marktführer für internationale Rekrutierung
in Europa. Als Spezialisten in diesem Bereich rekrutieren wir nicht nur Mitarbeiter, sondern wir spielen auch eine
wichtige Rolle in der öffentlichen Diskussion um die Akzeptanz von Arbeitsmigranten und deren Arbeitsbedingungen
in einem fremden Land. Aus diesem Grund spiegelt sich das Thema Arbeitsmigration in diversen Artikeln dieser
Ausgabe wider. Wir sind davon überzeugt, dass sich eine neue Generation, von neuen Europäern entwickeln wird.
Eine Generation, die ganz Europa als ihre Heimat betrachtet. Eine Generation die sich überall in Europa zu Hause fühlt.
OTTO Work Force ist stolzer Botschafter dieser neuen Generation von Europäern.
Frank van Gool
otto Magazine
| 5
WYWIAD
EUROPA STOI PRZED WIELOMA WYZWANIAMI. RÓWNIEŻ
NA RYNKU PRACY. ZDANIEM FRANKA VAN GOOL MIGRACJA
ZAROBKOWA JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM. TRZEBA
NATOMIAST PRZEPROWADZIĆ DEBATĘ PUBLICZNĄ DOTYCZĄCĄ
ODPOWIEDNICH ZAROBKÓW, WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH A
PRZEDE WSZYSTKIM NA TEMAT WZAJEMNEGO SZACUNKU.
allgEMEin
IN EUROPA GIBT ES VIELE HERAUSFORDERUNGEN
FÜR DEN ARBEITSMARKT. LAUT FRANK VAN GOOL
BIETET ARBEITSMIGRATION EINE GUTE LÖSUNG. EINE
GESELLSCHAFTLICHE AUSEINANDERSETZUNG IST
JEDOCH ERFORDERLICH FÜR DIE GEWAHRLEISTUNG
EINER GERECHTE BELOHNUNG, PASSENDE UNTERKUNFT
UND, AM WICHTIGSTEN, GEGENSEITIG RESPEKT.
19
51
OGÓlnie
19
18
(Europejskiej
39
50
19
Bułgaria Obywatele
nowych członków
93
19
prekursorem
17
UE - rumunia,
57
19
Węgla i Stali),
Dalsze rozszerzenie
UE z 2004 roku mogą
19
14
Wspólnoty
będącej
Okres zwiększonej
20
89
64
EWWiS
02
– utworzenie
20
07
Traktat paryski
Unii Europejskiej.
Traktat rzymski –
Holandia, Belgia,
Unia Europejska
Francja, Niemcy
utworzona przez
Upadek
- Austria, Dania,
30 czerwca -
Holandia ma
Zachodnie,
sześć krajów
komunizmu w
Irlandia, Portugalia,
ostatni dzień na
najniższy wskaźnik
pracować w Holandii
rozszerzenie EU
bez ograniczeń
Pierwsza
migracji w
rewolucja
wyniku rewolucji
Pierwsza wojna
Druga wojna
Włochy,
członkowskich z
dawnym bloku
Szwecja, Wielka
wymianę starej
bezrobocia w UE
przemysłowa
przemysłowych
światowa
światowa
Luxemburg
1951 roku
wschodnim
Brytania
waluty na Euro
(3.2%)
Wzrost
Pierwszy kryzys
Polacy na
Wprowadzenie
Dalsze
Globalny kryzys
wojnie
gospodarczy
naftowy – OPEC
niemieckich
europejskiej
rozszerzenie UE
finansowy – druga
przemysłowa
elektrycznej
światowej 50
w Europie i
nakłada embargo
paszportach mogą
waluty Euro
- Polska, Czechy,
wielka fala recesji
milionów ludzi
zwiększenie
na ropę naftową
opuścić kraj - wielu
(odrzuconej przez
Estonia, Cypr,
Polska jedynym
opuszcza Europę
zapotrzebowanie
W wyniku
emigruje
Wielką Brytanię,
Węgry, Litwa,
krajem UE bez
w poszukiwaniu
na pracę w
automatyzacji
Szwecję i Danię)
Malta, Słowacja,
spadku PKB
lepszej
produkcji
spada
73
08
20
04
9
20
produkcji
Słowenia, Łotwa
19
9
na pracę w
19
zapotrzebowanie
19
46
innych krajach
19
przyszłości w
19
18
90
19
29
Wielki kryzys
90
Po drugiej
energii hydro-
55
Wprowadzenie
rewolucja
18
50
Druga
interview
frank van gool
"To, co Geert Wilders wyprawia z tą swoją
stroną internetową, jest szkodliwe. To skandal."
"Polacy nie stanowią problemu,
są rozwiązaniem"
Gastarbeiterzy?
mile widziani czy też nie!
pozycji. W tego rodzaju okolicznościach człowiek zaczyna się naprawdę
Dlatego od razu zareagowałem na wypowiedź Geerta Wildersa.
bać. Każdy incydent jest wyolbrzymiany, co prowadzi do wydania
Utrzymywał on, że w reakcji na jego punkt skarg i zażaleń napłynęło tak
pozornego osądu, który zaczyna funkcjonować w opinii powszechnej:
wiele opinii, że nie wiedział jak się z nimi wszystkimi uporać. W związku
„Polacy stanowią zagrożenie”. Są to nieuzasadnione wypowiedzi niskich
z tym firma OTTO Work Force wydała własny komentarz:
lotów, którymi my jako społeczeństwo musimy wspólnie stawić czoła.
„Z mediów dowiaduję się, że jest Pan obecnie w trakcie rozważań nad
Jeśli chcemy być społeczeństwem otwartym na imigrantów, musimy
tym, jak najlepiej uporać się z tą wielką ilością doniesień. W związku z
też być w stanie prowadzić dyskurs społeczny na temat trudnych uczuć
tym z chęcią chciałbym zaoferować Panu usługi świadczone przez naszą
tj. niechęć i ucisk. Debata na ten temat jednak nigdy się nie odbyła.
firmę. Nasza znajomość mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej
Przygląda się temu zarówno Haga jak i pozostałe miasta. Co najgorsze,
może okazać się pomocna i dostarczyć Panu obiektywnych opinii. W
w minionych latach rząd prawie nic nie zrobił przeciwko niskim płacom
razie potrzeby możemy zaangażować również naszych pracowników
i drogim wynajmom mieszkań. Tym samym drzemiące negatywne
pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Oczywiście
uczucia rodzącej się klasy społecznej potęgują się.
wszystko odbędzie się zgodnie z holenderskim ustawodawstwem
i regulacjami prawnymi, bez problemów i w zgodzie z holenderską
Inicjatywa OTTO: postępowanie pozytywne
kulturą, którą poznają oni na szkoleniach organizowanych przez OTTO
Punkt skarg i zażaleń na Polaków autorstwa Geerta Wildersa jest
Academy. Z niecierpliwością czekam na Pańską odpowiedź”.
krzywdzący i skandaliczny. Wiele grup ludzi z naszego społeczeństwa
Komentarz ten doczekał się wielu publikacji i osobistego kontaktu z
zostało napiętnowanych, odrzuconych. Nie popieramy negatywnego
partią.
postępowania. OTTO Work Force propaguje pozytywne postawy. W
Od kilku miesięcy toczy się w Holandii zagorzała dyskusja na temat
euro rocznie. Udział ten wciąż wzrasta. Generacja, która zbudowała
naszej restauracji dla personelu umieszczono napis: „Dziękujemy za
Tradycja imigracji
imigrantów w społeczeństwie holenderskim. Frank van Gool przyglądał
holenderski dobrobyt przechodzi na emeryturę, a młodych ludzi
niepalenie”, a na naszych samochodach znajduje się informacja: „Chcesz
Holandia jest jednym z krajów o najdłuższej tradycji i historii migracji
się tej debacie z mieszanymi uczuciami. „Nie byłem zadowolony
brakuje do pracy. Są zatem dwa rozwiązania. Albo przeniesiemy
podziękować za nasz styl jazdy? Zadzwoń.” W ten sposób opowiadamy
w Europie. Już od wieków, na krócej lub dłużej osiedlają się tu ludzie ze
tematem dyskusji, ale nią samą owszem. Powód debaty - punkt skarg
przedsiębiorstwa do krajów, w których znajdą się pracownicy albo
się za pozytywnym sposobem postępowania. I w takim stylu
wszystkich stron świata. Ze względu na wolność religijną i tolerancję,
i zażaleń na Polaków utworzony przez partię prawicową w Holandii.
będziemy zabiegać o to, żeby przyjechali oni do pracy w naszym kraju.
niezwłocznie rozpoczęliśmy szarmancką ofensywę przeciwko fatalnemu
w ciągu minionych stuleci przybywali do naszego kraju między innymi
Niesmaczna i odrzucająca akcja doprowadziła jednak do sensownej
To ostatnie rozwiązanie ma miejsce na wielką skalę i tłumaczy obecność
punktowi skarg i zażaleń. Wspieramy stronę internetową www.propolen.
żydzi z Hiszpanii, Portugalii i Europy Wschodniej, a także protestanci
dyskusji” - przyznaje van Gool. We wszystkich artykułach prasowych i
przeszło 200 tys. ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej w naszym
nl, na której ludzie mogą zamieszczać pozytywne opinie o Polakach.
z Francji. Z przyczyn ekonomicznych, do Holandii przybywali
magazynach telewizyjnych zaczęto dyskutować na temat znaczenia
społeczeństwie.
Skorzystało z niej już 10 tys. ludzi! Oprócz tego propagujemy akcję
obcokrajowcy, by polepszyć swój status materialny i społeczny. Znana
NL♥PL, która cieszy się dużym uznaniem. Informacje na temat naszej
holenderska sieć sklepów odzieżowych C&A została założona przez
Uczucia
akcji pojawiały się już w wielu miejscach. Cieszy nas, że jest to inicjatywa
niemieckich imigrantów, a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
OTTO.
dwudziestego wieku swój ogromny wkład w intensywny rozwój
ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej dla holenderskiej gospodarki.
Liczby
A jednak dla niektórych liczby te nie są wystarczającym powodem, by
Polacy i inni pracownicy z Europy Środkowej i Wschodniej mają
pozbyć się uczuć niechęci. Argumentują to w prosty sposób: „Polacy to
znaczący wpływ na naszą gospodarkę. Ich wkład na rzecz wzrostu
hołota, która kradnie nam pracę”. Myślę, że wynika to z lęku i bezsilności.
Siła humoru
tu oni masowo, nawet wtedy, gdy nie było już pracy, to druga strona
ekonomicznego to 0,3 punktu procentowego, co stanowi 1,8 mld
Lęku przed zmianami, lęku przed zagubieniem, lęku przed utratą własnej
Naprawdę wierzę w siłę stosunków międzyludzkich oraz siłę humoru.
medalu.
8 |
otto Magazine
gospodarczy Holandii włożyli ludzie z Turcji i Maroka. To, że osiedlali się
Jetzt ab Weeze:
Nonstop zu
55 Urlaubszielen!
Profiteer van
fikse kortingen
met uw BP
PLUS Tankpas
otto magazine
"Holandia bardzo wiele
zawdzięcza Polakom."
Met de BP PLUS Tankpas bent u
altijd beter op weg. U betaalt niet
alleen veilig, zonder geld op zak
bij meer dan 375 BP stations in
Wdzięczność
heel Nederland. U profiteert ook
Holandia winna jest Polsce wiele podziękowań. Nie wiele osób już
nog eens van vele aantrekkelijke
dziś pamięta, ale podczas II wojny światowej, Polacy poświęcili wiele,
kortingen op:
by Holandia była dzisiaj wolnym krajem. Dzięki polskim żołnierzom
wyzwolone zostało miasto Breda, a polski wkład w bitwie o Arnhem
był znaczny i bardzo ważny. Wielu Polaków przybywało również do
Południowej Limburgii za pracą w kopalni.
Zum Beispiel nach Mallorca,
Spanien, Griechenland oder
in die Türkei und zu vielen
anderen sonnigen Zielen!
✚ een abonnement bij Parkmobile
✚ een jaarabonnement rittenadministratie
van Ritassist
✚ een abonnement telefonische
assistentie voor onderweg
van Eileen
✚ diverse online aankopen
bij kijkshop.nl
✚ en een groot aantal tijdschriftabonnementen van Sanoma
Obecnie do Holandii przyjeżdżają ludzie nie tylko z Polski, ale z
całej Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ mamy wielkie
zapotrzebowanie na pracowników. Podobnie jak Austria, Holandia
ma najniższy poziom bezrobocia w Europie. W nadchodzących latach
populacja z wyżu demograficznego przejdzie na emeryturę, a do pracy
jest zbyt mało młodych ludzi. Powinniśmy być wdzięczni ludziom z
Polski, Czech, Słowacji i Węgier, że chcą do nas przyjeżdżać. W innym
wypadku nasze firmy zostaną przesiedlone, a nasz dobrobyt się obniży.
Mentalność
Liczby wyraźnie wskazują na to, że w ciągu nadchodzących lat
będziemy potrzebowali imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej,
aby utrzymać obecny poziom gospodarczy w Europie Zachodniej.
Cyfry przekonują jednak tylko jedną półkulę mózgową części z nas.
Direct genieten
van zoveel voordeel?
Ga nu naar bp.nl/tankpas
voor meer informatie.
Racjonalnie akceptujemy ten fakt, ale emocjonalnie już nie każdy jest
otwarty na imigrantów. Mentalność ludzką można zmienić tylko w
jeden sposób, pokazując, że migracja za pracą jest potrzebna naszemu
krajowi, naszej gospodarce i nam, i że możemy reagować na nią
pozytywnie. Mogę zarządzać wspaniałą firmą, ale większą część czasu,
poświęcam właśnie zmianie mentalności na temat imigrantów. Moja
misja jest prosta. Dyskusja na temat imigrantów powinna toczyć się,
nie wokół tego czy imigracja jest nam potrzebna czy nie, bo fakt ten
jest bardziej niż oczywisty, ale wokół odpowiednich pensji, godnych
warunków mieszkaniowych imigrantów i odnoszenia się do siebie z
BP PLUS Tankpas.
Altijd beter op weg
www.airport-weeze.com
należytym szacunkiem. Wszystko kręci się wokół tego.
Frank van Gool
In den letzten Monaten hat Frank van Gool mit gemischten Gefühlen die Diskussion über
Arbeitsmigranten in der niederländische Gesellschaft verfolgt. Obwohl es gut tut zu
sehen, dass dieses Thema ernsthaft thematisiert wird, fehlt es auch deutlich an Wissen.
Rund 200.000 Menschen aus Mittel- und Osteuropa arbeiten zurzeit in den Niederlanden
und tragen durch ihrem Einsatz zu einem Wirtschaftswachstum von 0,3% bei. Das
entspricht einem Betrag von 1,8 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen auf, das es einen
großen Bedarf an Arbeitsmigranten aus Mittel- und Osteuropa gibt, um die Wirtschaft in
Westeuropa am Laufen zu halten. Diese Zahlen überzeugen leider nur eine Gehirnhälfte.
Ganz nüchtern betrachtet mag dies ja stimmen, jedoch gefühlsmäßig befürwortet nicht
jeder Arbeitsmigranten. Es gibt nur ein Mittel zur Mentalitätsänderung: beweisen, dass
wir Arbeitsmigration brauchen und beweisen, dass es noch besser gemacht werden
könnte. Ich fühle mich privilegiert, ein phantastisches Unternehmen führen zu können,
jedoch verbringe ich ziemlich viel Zeit als Missionar aufgrund dieser Denkweise. Meine
Mission ist einfach: Die Diskussion über Arbeitsmigration ist eine Diskussion über ein
anständiges Gehalt, eine gute Unterkunft und den respektvollen Umgang miteinander.
Darum dreht sich ja schließlich alles
otto Magazine
| 11
OTTO MAGAZINE
HistOria
MIGRACJA ZAROBKOWA MA DŁUGI RODOWÓD. LUDZIE SZUKAJĄ SZCZĘŚCIA RÓWNIEŻ POZA GRANICAMI
WŁASNEGO PAŃSTWA. CZASEM SPOTYKA SIĘ TO Z WEWNĘTRZYM OPOREM, ALE ZAWSZE DO CZEGOŚ
PROWADZI. EKONOMIŚCI CZERPIĄ Z TEGO KORZYŚCI A OBYWATELE STAJĄ SIĘ OBYWATELAMI ŚWIATA.
JESTEŚMY NIE TYLKO HOLENDRAMI CZY TEŻ POLAKAMI, WSZYSCY JESTEŚMY TEŻ EUROPEJCZYKAMI.
gEschichtE
ARBEITSMIGRATION HAT EINE LANGE TRADITION. LEUTE GEHEN AUF DER SUCHE NACH
GLÜCK, AUCH ÜBER IHRE LANDESGRENZEN HINAUS. MANCHMAL WIRD DAGEGEN
WIDERSTAND GELEISTET VON IHRER UMWELT; ES IST JEDOCH IMMER VON VORTEIL,
DIE ÖKONOMIE PROFITIERT UND BÜRGER WERDEN WELTBÜRGER. WIR SIND NICHT NUR
DEUTSCH, HOLLÄNDISCH ODER POLNISCH ABER WIR ALLE SIND AUCH EUROPÄISCH.
otto magazine
M
igracja nie jest pojęciem nowym
Rewolucja przemysłowa była punktem zwrotnym w historii wpłynęła na niemal każdy aspekt codziennego życia.
Niewolnictwo
emigracji, w zamian za transport, żywność, ubranie, utrzymanie i inne
Ślady niewolnictwa pojawiły się na długo przed tym, nim ten proceder
środki niezbędne do życia. Pracownicy przymusowi za swą pracę nie
został uwieczniony w piśmie, a jego ślady odnajdujemy w wielu
byli wynagradzani pieniężnie. Była to forma zatrudnienia, która dawała
kulturach. Aby mogło się opłacać, niewolnictwo na wielką skalę wymaga
pracę, ubogim, młodym ludziom z nasyconych rynków pracę.
nadwyżek ekonomicznych i wysokiej gęstości zaludnienia. Ze względu
Pomimo tego, że praca przymusowa była zalegalizowana, wielokrotnie
na te właśnie czynniki niewolnictwo przeżywało prawdziwy rozkwit
dochodziło do nadużyć. Wynajmowano maklerów, którzy poszukiwali
zaraz po narodzinach rolnictwa, podczas Rewolucji Neolitycznej, blisko
ludzi do pracy na terytoriach kolonialnych. Maklerzy udzielali
11 000 lat temu. Atlantycki handel niewolnikami trwał blisko 400 lat,
pracownikom oprocentowanych pożyczek w zamian, za co sprawowali
od XVI do XIX w. Handel niewolnikami rozpoczął się około 1442 r.,
kontrolę nad ich pracą, opieką zdrowotną, zmuszali do hazardu i
gdy Portugalczycy zaczęli wywozić do Europy Afrykańczyków, którzy
prostytucji, (przez co dług ten jeszcze wzrastał). Pracownicy pracowali w
odtąd mieli pełnić rolę służby domowej. W 1550 r. w rejs z Afryki do
spartańskich warunkach i masowo umierali.
Indii Zachodnich i Ameryki wypłynęły pierwsze statki z niewolnikami
na pokładzie, którzy mieli tam pracować w rolnictwie. Szacuje się,
Uprzemysłowienie
że na statkach zostało w tym okresie wywiezionych ponad 15 mln
Istnieje luźny związek pomiędzy rozpoczynającą się industrializacją ,
Afrykańczyków. Najwięcej niewolników zostało uprowadzonych z Afryki
a początkiem fali emigracji. Holandia była jednym z ostatnich krajów
przez Wielką Brytanię (41%), wtórowały jej Portugalia (29%), Francja
poddanych industrializacji, proces ten rozpoczął się dopiero w 1870 r.
(19%), Holandia (6%), kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej (3%) i
Szacuje się, że w latach 1846-1939 Europę opuściło blisko 59 mln ludzi.
Dania (1%).
Migracja z Europy Zachodniej i Wschodniej odniosła punkt kulminacyjny
Znoszenie niewolnictwa odbywało się stopniowo: we Francji w 1789,
w latach 1891-1920, kiedy to wyjechało 27 mln osób. Wybuch I wojny
Wielkiej Brytanii w 1807, (w koloniach jeszcze później), w Holandii w
światowej oznaczał koniec tej fali migracji. Kryzys lat trzydziestych XIX
1850 r., w Ameryce w 1865 r., a ostatecznie dopiero w Mauretanii w
w. doprowadził do wybuchu II wojny światowej, która nadała ostateczny
1981 r. W świetle prawa niewolnictwo nigdzie na świecie nie zostało
kres wszystkim większym ruchom migracyjnym.
zalegalizowane.
Umowa świadczenia przymusowych usług
Kolejną formą migracji zarobkowej, która tylko nieznacznie różni się od
niewolnictwa, jest Umowa świadczenia przymusowych usług. System
Z historycznego punktu widzenia człowiek zawsze wypatrywał
zdobywania przygód, z nadziei albo z rozpaczy, w poszukiwaniu
ten sięga 1620 r., a rozkwitł błyskawicznie w XIX wieku. Został następnie
szczęścia i nowych perspektyw poza granicami własnego kraju.
idealnego miejsca zamieszkania i pracy. Obecnie pojęcie migracja
zniesiony kolejno: w Malakce w 1878 r., na Mauritiusie w 1915 r. oraz
Powstała niezliczona ilość legend o synu marnotrawnym, który
utożsamiane jest głównie z międzynarodowym rynkiem pracy.
w Brytyjskich i Holenderskich koloniach w 1941 r. W 1948 została
wyjeżdża w poszukiwaniu sławy a następnie powraca, jako bogaty i
Niedobory i nadwyżki miejsc pracy, w niektórych krajach są
uchwalona Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przez Zgromadzenie
znany mężczyzna - przytaczając fabułę i fragment tekstu nagrodzonego
wyrównywane przez napływ lub odpływ fali imigrantów do innych
Ogólne ONZ, a wraz z nią nadszedł kres tej umowy.
filmu dokumentalnego „Prodigal Sons”... a jeśli stajesz się innym
państw. A czy wiesz, że międzynarodowe migracje zarobkowe mają
Umowa świadczenia przymusowych usług polegała na przyjmowania
człowiekiem? Człowiek wyrusza w świat zawsze powodowany chęcią
swoje źródło w czasach niewolnictwa?
pracy na czas określony, zazwyczaj od trzech do siedmiu lat w pracy na
14 |
otto Magazine
ZALETY migracji- „zasada wzajemnej korzyści”
• Imigranci uzupełniają niedobory umiejętności kraju goszczącego.
• Migracja, jako zjawisko czasowe jest idealnym rozwiązaniem dla zmniejszenia
niedoborów krótkookresowych w zasobach ludzkich.
• Kraj goszczący czerpie korzyści z tego, że imigranci wydają pieniądze, wspierając tym
samym gospodarkę krajową.
• Dostarcza umiejętności krajowi goszczącemu.
• Pomiędzy krajami zostają nawiązane umowy handlowe i transakcje.
• Imigranci rzadziej korzystają z opieki socjalnej niż rdzenni mieszkańcy danego kraju.
• Zapewnia rozwój osobisty i zawodowy imigrantów.
Imigrant zwiększa swój majątek, a kraj, z którego pochodzi, czerpie korzyści za
pośrednictwem „plonów” jego pracy, produkowanych na eksport.
otto Magazine
| 15
otto magazine
Migracja się zmienia: lepiej wykształceni
migranci wyjeżdżają na coraz krótszy czas
ucieczki poza granicę państwa.
ZMIENIAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY IMIGRACJI
Druga polska migracja miała miejsce podczas II wojny światowej,
Świat stał się mniejszy! „Przesunięcia kapitału i dóbr na rynku światowym
gdy wielu Polaków uciekło do Wielkiej Brytanii. Londyn był miejscem
prowadzą do powstania świata bez granic. Zadaniem gospodarki XXI
obradowania polskiego rządu na zesłaniu. Polscy żołnierze, którzy
w. jest szybkie dostosowanie się do dzisiejszej klienteli, a tym samym jej
podczas II wojny światowej walczyli dla zachodnich wojsk, zostali później
usatysfakcjonowanie. Emigranci mogą mieć bardzo istotne znaczenie w
oskarżeni o zdradę przez reżimy komunistyczne. Aby uniknąć kary
sektorach, które muszą pozostać elastyczne” – Dale, 1999 r.
śmierci zostali za granicą, wielu z nich już nigdy więcej nie powrócili do
Polski.
Globalna gospodarka doprowadziła do globalizacji rynku pracy. Granice
Demonstracje Polaków wynikające z protestów przeciwko rosnącym
pozostały na piśmie, a ich otwarcie w coraz większym stopniu stanowi
kosztom utrzymania i niezadowolenia z komunistycznego ustroju
efekt skutecznej pracy na rynkach dóbr, usług, inwestycji oraz ludzi.
politycznego, doprowadziły do utworzenia bardziej liberalnego rządu
W dzisiejszych czasach migracja dotyczy również w coraz większym
w latach siedemdziesiątych. Odtąd podróże i wydawanie paszportów
stopniu ludzi bardziej wykształconych.
nie były już tak ograniczane. Wielu Polaków opuściło swój kraj i nigdy
nie powróciło, Ich liczbę szacuje się na blisko 75 tys. Szacuje się, że
Po II wojnie światowej
własnym kraju. Francja i Niemcy nadal musiały szukać pracowników
przez ostatnie 10 lat panowania komunizmu, Polskę opuściło 1,3 mln
Po zakończeniu II wojny światowej Europę opuściło blisko 50 mln ludzi,
poza granicami kraju. Francja w Afryce Północnej, a Niemcy w Jugosławii,
ludzi. Upadek komunizmu w 1989 r. i demokratyzacja Polski sprawiły,
główne do USA, Kanady, Australii. Rządy europejskich państw zachęcały
Turcji i Maroko. W Europie Zachodniej wysoką koniunkturę zakończył
że migracja społeczeństwa ze względów politycznych zakończyła się
imigrantów do przyjazdu, do pracy. Wyniszczająca wojna i masowa
pierwszy kryzys naftowy w 1973 r. W następstwie automatyzacji popyt
i rozpoczęła etap migracji dla celów ekonomicznych. Polacy, którzy
emigracja spowodowała, że brakowało rąk do pracy. Brakowało ludzi,
na niewykwalifikowanych pracowników do fabryk zmalał. Mimo to w
posiadali niemieckie paszporty mogli legalnie pracować w krajach Unii
którzy rozpoczęliby odbudowę zmęczonej i zniszczonej wojną Europy.
sektorze usługowym wciąż istniały olbrzymie niedobory, ponieważ
Europejskiej. Pracy szukali zwłaszcza w Niemczech i Holandii. W 1990
Rząd holenderski przychylnie odnosił się do imigrantów. Zapowiadana
mieszkańcy Europy Zachodniej często sami nie mieli chęci do
r. za granicą było już zarejestrowanych 148 tys. Polaków. Kiedy w 2004
podaż miejsc pracy przy industrializacji kraju, osuszaniu gruntów, nie
obejmowania tych stanowisk. Agencja zatrudnienia [NL: (CWI)] w latach
r. Polska dołączyła do krajów UE, pracę w Europie Zachodniej znalazło
była zaspokojona przez wystarczającą liczbę pracowników. Imigranci
dziewięćdziesiątych odnotowała silny napływ pracowników z Europy
ponad 2 mln Polaków.
otrzymywali na zachętę wsparcie finansowe, kursy przekwalifikowania i
Środkowej i Wschodniej, kiedy to wydano 2 tys. czasowych pozwoleń na
pomoc w asymilacji w nowym społeczeństwie.
pracę. Liczba ta wzrosła do 60 tys. w 2006 r., a zdecydowaną większość
Gospodarcze perspektywy Europy polepszyły się w późnych latach
pracowników stanowili wówczas Polacy, zatrudnieni zostali przede
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia i przekonały
wszystkim w rolnictwie, produkcji i budownictwie.
Imigracja w liczbach (źródło CBS)
- Trzech z dziesięciu Europejczyków z Europy Środkowej i Wschodnie, mieszkających w
Holandii urodziło się w Holandii.
- W 2011 r. z Holandii wyemigrowało 133 tys. osób.
- Jeden na dziesięciu Holendrów ma korzenie inne niż zachodnie.
- W 2011 r. w Holandii urodziło się 170 tys. dzieci (5 tys. mniej niż w 2010 r.)
- W 2011 r. w Holandii odnotowano 135 tys. zgonów.
- Obecnie w Holandii mieszka 200 tys. imigrantów z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, z których 150 tys. stanowią Polacy. Z wszystkich imigrantów z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej tylko 690 korzysta z opieki społecznej, a 1527 pobiera
zasiłek dla bezrobotnych.
(bron CBS)
tym samym ludzi, aby osiedlali się tam na stałe. Zapotrzebowanie
na pracowników w tym czasie znacznie wzrosło, a Europa stała się
POLSKA MIGRACJA OD XVIII DO XXI w.
importerem siły roboczej. W tym okresie imigracja w Europie Zachodniej
Polska migracja do Holandii rozpoczęła się już w 1795 r., zaraz po
wyniosła 10 mln ludzi, głównie z samej Europy, tj. z Włoch, Hiszpanii i
tym jak Polska utraciła swą niezależność. Rosja, Prusy i Austro-Węgry
Portugalii, a także część z kolonii.
podzieliły ziemie Polski i okupowały kraj przez 123 lata. Polska szlachta
W późnych latach sześćdziesiątych poprawiła się sytuacja we Włoszech,
w Królestwie Polskim (część rosyjska) wznosiła krwawe powstania, które
w Hiszpanii i w Portugalii, pracownicy mogli już znaleźć pracę we
za każdym razem kończyły się fiaskiem, a powstańcy byli zmuszani do
16 |
otto Magazine
Geschichte der Arbeitsmigration
Historisch gesehen hat der Mensch schon immer über die Grenzen hinaus geblickt, immer auf der Suche nach Glück und sich bietenden Chancen. Seit jeher hat er die Welt bereist. Inspiriert
von Abenteuer, Hoffnung und Verzweiflung auf der Suche nach einem Platz zum Arbeiten und Leben. In der Vergangenheit hat es diverse grenzüberschreitende Bewegungen als Folge
von Kriegen und Hunger gegeben. Auf diese Weise haben Dutzende Millionen Menschen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo in der Welt Zuflucht gesucht . Auch innerhalb
Europas hat es in der Vergangenheit große Bewegungen gegeben. Heutzutage wird Migration vor allem mit einem internationalen Arbeitsmarkt assoziiert. Arbeitskräftemangel und
Arbeitskräfteüberschuss in bestimmten Ländern werden durch Migrationsströme aus und nach anderen Ländern kompensiert.
otto Magazine
| 17
interview
"Streamer"
"Wieść niesie, że Polacy najpierw
poszli na mszę, a później
wyzwolili miasto Breda"
Bohaterstwo
Bohaterstwo
„Polacy mają szczególny temperament. Sam widziałem, jak warczą ramię
w ramię podczas wyzwolenia Bredy. Nie zapominajmy także o tym,
co więcej zrobili w czasie wojny. W czasie okupacji Polski, najpierw we
Francji, później w Szkocji utworzyła się nowa polska armia. Po lądowaniu
wojsk alianckich w Normandii dołączyli do niej również polscy żołnierze,
w tym ci, którym udało się zdezerterować z niemieckiej armii, do której
byli wcześniej przymusowo wcieleni. Często przyjmowali inne nazwiska,
w obawie przed represjami w razie ewentualnego pojmania przez
Niemców. Wiem, że niejednokrotnie skutkowało to nierozwikłanymi
Wzruszenie
zagadkami podczas identyfikacji zwłok poległych.”
“Nie tak dawno zaprzyjaźniłem sie z pewną Polką w Niemczech. Usłyszała
od kogoś, że jej ojciec został pochowany w Bredzie. Była to wzruszająca
Polacy- nasi bohaterowie
opowieść o młodym człowieku pochodzącego z Polski Zachodniej,
„Po dzień dzisiejszy Breda darzy Polskę ciepłym uczuciem. To oni nas
który został przez Niemców siłą wcielony w szeregi armii niemieckiej.
wyzwolili i na zawsze pozostaną w pamięci naszego społeczeństwa.
Podczas urlopu jego żona zaszła w ciążę. Zdezerterował i przystąpił do
Polski cmentarz poświecony pamięci wojskowych jest jednym z
Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej. Zginął w Bredzie na oczach kolegi,
największych w Holandii. Wśród 160 pochowanych tam żołnierzy,
a po jego śmierci to ja zająłem się jego grobem. Pewnego dnia na
To, że Holandia na przełomie 1944 i 1945r. została wyzwolona
przemierzało ulice by wypędzić okupanta. To była niedziela, jak głosi
znajduje się również generał Maczek. Zmarł on w Szkocji, ale chciał być
grobie leżał bukiet kwiatów z dedykacją w języku polskim: spoczywaj
przez Amerykanów, Kanadyjczyków i Anglików jest powszechnie
legenda Polacy udali się najpierw na mszę, po czym wyzwolili miasto.
pochowanym w Bredzie między swoimi żołnierzami. Raz go spotkałem.
w pokoju kochany tato. Na końcu widniał podpis i adres w Niemczech.
znane, ale to, że Polskie wojsko znacznie przyczyniło się do
Najpierw żarliwa modlitwa, a potem zażarta strzelanina, wprost nie do
Pozdrowiłem go francuskim: “mon Général”, którym witano zawsze
Odwiedziłem tą młodą kobietę. Jej matka szybko po raz drugi wyszła za
tego wyzwolenia wie już mało kto. Zdaniem Toma Peetersa,
opowiedzenia. Wyzwolenie Bredy zaowocowało nawiązaniem trwałej
Napoleona. On to potrafił docenić. Szacuje się, że po wojnie w Bredzie
mąż, a o biologicznym ojcu nigdy nie mówiła. Przypadkiem usłyszała,
historyka amatora, ten wspaniały czyn był niedoceniany przez
więzi tego miasta z Polakami.”
pozostało około 350 polskich żołnierzy. Tutaj na nowo organizowali oni
że w Bredzie znajduje się grób z jej nazwiskiem. Odwiedziłem ją i
swój byt i dbali o to, by zaszczepić w mieście tym elementy polskiej
opowiedziałem jej historię życia i śmierci jej ojca, którą wcześniej
słyszałem od przyjaciela. W tej historii zamyka się cała Polska tragedia.”
wielu Holendrów. Tom Peeters jest autorem wielu książek o
Polskich wybawcach Holandii, a w ubiegłym roku otrzymał tytuł
Bitwa pod Arnhem
kultury. W pewnym momencie w Bredzie funkcjonowały 3 polskie
honorowego Polonusa podczas wyborów Polaka Roku. „Bardzo
„Pierwsza Polska Dywizja Pancerna z Bredy wyruszyła na północ, a tam
zespoły tańca folklorystycznego.”
mnie poruszyła ta nagroda, ponieważ docenia wkład wojska
wyzwoliła jeszcze kilka innych miejsc, ale istniały jeszcze inne polskie
polskiego dla Holandii.”
jednostki wojskowe. W Królewskich Liniach Lotniczych [NL: Royal Air
Obchody
Force] stacjonowały polskie dywizjony, a Pierwsza Samodzielna Brygada
“Za każdym razem robi na mnie wrażenie serdeczność Polaków. Jeśli
Spadochronowa odegrała wielką rolę w bitwie pod Arnhem. Mówi się,
holenderski chór dziecięcy śpiewa polską piosenkę, cała sala aż kipi od
Najpierw do kościoła
że walczyło tam głównie wojsko angielskie, ale w ten sposób pomija
emocji. Polacy są żywiołowi i pełni temperamentu. Wielu mieszkańców
Tom Peeters wspomina wyzwolenie Bredy jakby to było wczoraj.
się zasługi blisko 4 tys. polskich żołnierzy. I to jakie! Wojsko polskie było
Bredy nawiązało serdeczne przyjaźnie z Polakami i regularnie odwiedza
„W niedzielę 29 października 1944r. miasto zostało wyzwolone przez
szczególnie bohaterskie. Ubezpieczali oni tyły Anglików, a niektórzy, aby
Polskę. Mieszkańcy Bredy chętnie opiekowali się grobami polskich
Pierwszą Polską Dywizję Pancerną pod dowództwem generała
się ocalić musieli przeprawić się przez rzekę. Dopiero długo po II wojnie
żołnierzy. Czasami przychodzili choćby po to, by złożyć na grobach
Stanisława Maczka. Na własne oczy widziałem, jak wojsko polskie
światowej został ostatecznie uznany polski wkład w Bitwie pod Arnhem.”
kwiaty. Z wdzięczności- jak człowiek człowiekowi.
18 |
otto Magazine
Historie
Es ist weitestgehend bekannt, dass die Niederlande im 1944/1945 von den Amerikanern,
Kanadiern und den Briten befreit wurden . Nur wenigen ist klar, dass die polnische
Armee eine wichtige Rolle in der Befreiung gespielt hat. Dies ist dem Amateurhistoriker
Tom Peeters ein Dorn im Auge. Er hat mehrere Bücher über die polnischen Befreier der
Niederlande verfasst und dafür wurde ihm letztes Jahr den ‚Honoree Polunus‘ (der Preis
für den Polen des Jahres) verliehen. Peeters: „Ich bin sehr ergriffen, denn es unterstreicht
die Bedeutung der polnischen Soldaten für die Niederlande. Polnische Soldaten
haben Breda befreit und haben auch in starkem Maße zu der Schlacht um Arnheim
beigetragen.
otto magazine
Polacy w Holandii
Niedawno pierwsza dama Polski Anna Komorowska otworzyła ogród
Migracja na rynku pracy- obecnie
Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia holenderskich granic na
polskich pracowników migracja na rynku pracy przeżyła masową ucieczkę:
• Szacuje się, że na rok 2012r. jest w Holandii blisko 200 tys. imigrantów z Europy
Środkowej i Wschodniej. Z tego prawie 80% stanowią Polacy. Są to tylko dane
szacunkowe, ponieważ nie wszyscy imigranci są zarejestrowani.
• Z badań wynika, że przyjazd imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej nie
prowadzi do wypierania Holendrów z rynku pracy.
• Polscy imigranci mają znaczny wkład w ukształtowanie wzrostu gospodarczego
Holandii (wzrost o 0, 31 punktu procentowego) w skali roku o 1, 8 mld Euro.
• Przestój w pracy polskich pracowników wynosi 50%, holenderskich kolegów
pomiędzy 20 a 40 rokiem życia.
• Około 60% polskich pracowników przekwalifikowało się w kierunku wykonywanej
pracy.
• Ogólnie rzecz biorąc polscy imigranci są zdrowsi niż ich holenderscy koledzy, w
związku z tym rzadziej korzystają z opieki zdrowotnej.
• Polacy pytają znacznie rzadziej o opiekę społeczną niż pozostali imigranci ze
Wschodu.
• 66% Polaków pracujących w Holandii ma wykształcenie średnie, a 16% wyższe.
• Blisko 2/3 stanowią mężczyźni, a 80% z nich ma mniej niż 40 lat.
• 40% polskich imigrantów, którzy wyemigrowali i zarejestrowali się w Holandii w
ostatnich latach, uczęszcza na kurs językowy.
• 2/3 pracuje w ogrodnictwie, lub na produkcji
Gotowość do ciężkiej pracy prowadzi do wysokiej produktywności.
Keukenhof (NL: Ogród Kuchenny), największy holenderski park kwiatowy.
Przy tej okazji zwróciła jednocześnie uwagę na szczególną więź
Uw Partner in Intellectuele Eigendom
Octrooien, Merken,
Modellen
•
Juridische Ondersteuning
•
Due Diligence
•
IP Audits
lasów po dziś dzień wspierają niejedną kamienicę w Amsterdamie. Na
to wyłącznie tych Polaków, którzy uważali się za obywateli nowo
przestrzeni wieków blisko 150 tys. holenderskich osadników szerzyło
utworzonego niezależnego państwa polskiego. Wielu Polaków
w Polsce wolność religijną i tolerancję. Od nich nauczyli się sztuki
pochodzących z Niemiec nie uwzględniono w danej liczbie. Około
oszczędności, melioracji rolnej i nowoczesnego rolnictwa. Polacy
1930r liczba wszystkich pracowników wzrosła do blisko 6 tys. Również
natomiast przywrócili Holendrom wolność, to za wolność Królestwa
po II wojnie światowej miały miejsce liczny szturm polskich górników,
Niderlandów Polacy gorliwie przelewali swą krew podczas II wojny
czego rezultatem było kwitnące życie społeczne w Limburgii: kulturalne,
światowej. Holendrzy chętnie oferowali pomoc Polakom, w okresie
sportowe, związkowe i religijne.
jednocześnie trudnego okresu kraju w stanie okupacji.”
IE-Strategieën
Portfolio Management
dla statków holenderskich, a pale z drewna dębowego z polskich
narodzin Solidarności- ruchu oporu przeciwko komunizmowi, a
•
•
pomiędzy Holandią a Polską. „Z polskiej jodły tworzono niegdyś maszty
II wojna światowa
Johan de Wittlaan 7
Postbus 87930
2508 DH Den Haag
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Polscy spadochroniarze odegrali wielką rolę w bitwie pod Arnhem, a
Pierwsza Polska Dywizja wyzwoliła Bredę i inne miasta holenderskie. W
Bredzie znajdują się dwa polskie cmentarze, a po wojnie rozpoczęło się
bujne życie społeczne.
Telefoon 070 416 67 11
Fax 070 416 67 99
www.vereenigde.com
Górnictwo
Od 1910r. powstające na południu Holandii kopalnie ściągały rzesze
polskich pracowników. W 1920r. było ich ponad tysiąc. Dotyczy
Der polnische Beitrag
Anna Komorowska, die First Lady von Polen, sagte kürzlich: “Damals wurden polnische
Kieferbäume für holländische Segelbootmasten genutzt und Eichenpfähle stützen noch
immer viele Amsterdamer Grachtenhäuser. Im Laufe der Jahrhunderte fanden etwa
150.000 holländische Siedler Freiheit und Toleranz in Polen. Sie wurden wegen ihrer Genügsamkeit und Kompetenz auf dem Gebiet der Bodenmelioration und moderner
Landwirtschaft geschätzt. Andererseits hat die polnische Bevölkerung den Holländern
ein Friedensangebot gemacht, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg ihr Blut für die Freiheit
der Niederlande vergossen hatten. Die Holländer haben groβzügig ihre Hilfe zum
Zeitpunkt der ‘Solidarność’ (Polnische Gewerkschaft und Widerstandsbewegung gegen
den Kommunismus) und in den schwierigen Zeiten des Kriegsrechts angeboten“.
Den Haag • München • Leuven • Regensburg
otto Magazine
Ad_Alg_Otto_210x136_v2.indd 1
23-04-12 14:34
| 21
otto magazine
“Ik ben
hoogstpersoonlijk
betrokken bij
OTTO Work Force”
Historia lubi się powtarzać
H
iszpańscy imigranci
były na porządku dziennym. Nie tylko możliwość pracy w Europie
Zachodniej, ale i wolność polityczna wabiły wielu imigrantów. Wielki
powrót do Hiszpanii rozpoczął się dopiero po śmierci Franco. Często
świadomie przyjeżdżali do Holandii tylko tymczasowo. Tęsknota za
ojczyzną i niechęć do wykonywanej przez nich w Holandii pracy były to
dwa najczęstsze motywy powrotów. Tą przejściową sytuację podkreślała
jeszcze sytuacja mieszkaniowa Hiszpanów. Najczęściej mieszkali oni w
zakładowych pensjonatach i kwaterach tymczasowych położonych w
MR. ROBERT VAN MUIJEN, ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT EN ARBEIDSRECHT
odległych miejscach. W ten sposób Hiszpanie nie mieli nawet szansy
zaklimatyzowania się w nowym społeczeństwie.
Stanowiska pracy
MAAK KENNIS MET DE HOOGSTPERSOONLIJKE
AANPAK VAN HOLLA ADVOCATEN
Spaanse arbeidsmigranten in Nederland
Ubezpieczenia poza granicami powinny
być zapewniane przez specjalistę
Zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem ustawowym
Czy mieszkają Państwo w kraju UE/EOG lub w kraju, z którym Holandia zawarła
porozumienie w tej sprawie i pracują wyłącznie w Holandii? Jeśli tak, oznacza to
że są Państwo ustawowo zobowiązani do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego
za pośrednictwem holenderskiej firmy ubezpieczeniowej. Oprócz tego, że jest to
ubezpieczenie obowiązkowe, nie jest ono bynajmniej zbędnym luksusem. Koszty
opieki zdrowotnej w Holandii są często wyższe niż w Państwa ojczystym kraju.
opieka lekarza rodzinnego. Firma HollandZorg zapewnia Państwu
www.hollandzorg.com
uzyskanie tej opieki i szybkiej pomocy na terenie całej Holandii.
nisko wykwalifikowani pracownicy, ponieważ w tym czasie w Holandii
imigrantów z Hiszpanii. Ze względu na olbrzymie bezrobocie
właśnie tacy byli najbardziej potrzebni. To stanowi największą różnicę
szukali szczęścia w Holandii, przynajmniej do czasu zażegnania
w porównaniu do pracowników, którzy w 2012 ponownie przybyli do
kryzysu w Hiszpanii.
Holandii.
Hiszpańscy specjaliści
Gastarbeiterzy z lat sześćdziesiątych
Hiszpania odnotowuje największy wskaźnik bezrobocia w Europie.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych kraje Zachodniej
Ponad połowa spośród całej młodzieży pozostaje w domu bez pracy,
Europy potrzebowały pracowników tymczasowych. Od 1961 hiszpański
za pół roku nie będą już wydawane nawet zasiłki dla bezrobotnych.
pracownik legalnie mógł pracować w Holandii. Efektywnie to wówczas
Ponieważ pomoc społeczna praktycznie nie istnieje, jest się zależnym
wykorzystywano. Wielu Hiszpanów spakowało walizki i czym prędzej
wyłącznie od rodziny i przyjaciół. To sprawia, że wielu Hiszpanów
wyjechało do pracy w Holandii. Zazwyczaj mieli więcej niż jeden
zaczyna się rozglądać za pracą nie tyle we własnym otoczeniu, ale i poza
powód decydując się na tak wielkie zmiany w ich życiu. Nadrzędnym
granicami państwa. Od lat hiszpański przemysł jest związany z budową
Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za każdy miesiąc i są w całości
odprowadzane z Państwa pensji przez pracodawcę.
powodem była bieda, która całkowicie opanowała wieś. Stało się
maszyn, a w dzisiejszych czasach rośnie też liczba wykwalifikowanych
tak także przez to, że wielcy właściciele ziemscy bardzo wyzyskiwali
technicznie pracowników. Firma OTTO właśnie dlatego rekrutuje
rolników. Oprócz tego do władzy doszedł dyktator Francisco Franco,
pracowników w Hiszpanii. Pierwsi „nowi” Hiszpanie już pracują i z dnia na
w wyniku czego nastąpił polityczny podział Hiszpanii. Bieda i korupcja
dzień rośnie ich liczba w Holandii. Historia lubi się powtarzać...
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne HollandZorg Basisverzekering pokrywa
koszty Państwa leczenia, jak np. wizyty lekarskiej czy leków. Może się jednak
zdarzyć, że będą Państwo musieli samodzielnie zapłacić za niektóre świadczenia.
Wynika to z tego, że w Holandii obowiązuje ustawowo obowiązkowy udział własny
w pokryciu kosztów leczenia, w wysokości 220,- € rocznie i dobrowolny udział
własny wynoszący do 500,- € rocznie. Jednak za pośrednictwem swojego pracodawcy zawarli Państwo dodatkowe ubezpieczenie, aby uniknąć pokrywania
kosztów z udziału własnego. Obejmuje ono również zwrot kosztów za leczenie
stomatologiczne w nagłych przypadkach do kwoty 200,- €, jak również za
transport do kraju pochodzenia w obrębie Europy, uzasadniony względami
medycznymi lub w przypadku zgonu.
zdrowotnej, takiej jak pobyt w szpitalu, nagła pomoc medyczna i
Na początku lat sześćdziesiątych do Holandii przybyło wielu
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie w HollandZorg
pokrywa w każdym przypadku koszty najpotrzebniejszej opieki
przemysł włókienniczy w Twente i porty w Rotterdamie w latach
sześćdziesiątych rekrutowały pracowników z Hiszpanii. Byli to głównie
WWW.HOLLA.NL
Państwa ubezpieczenie podstawowe HollandZorg Basisverzekering
Wielkie firmy tj. Hoogovens, Philips i Demka, ale też i kopalnie,
Opieka również na terenie Polski - formularz E106
Oprócz pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w Holandii, ubezpieczenie może
również zapewnić zwrot wydatków na leczenie w kraju zamieszkania. W tym
celu należy dostarczyć formularz E106 do lokalnego oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia. Formularz E106 można uzyskać za pośrednictwem swojego
pracodawcy. Za pomocą formularza można również zapewnić opiekę zdrowotną
przebywającej w Polsce, najbliższej rodzinie, jeżeli np. mąż/żona lub dzieci nie
posiadają innych dochodów.
Warto wiedzieć:
- Już w 1995 r. kraj opuściło 85% Hiszpanów, którzy w latach 1964 – 1973
zarejestrowani byli w Holandii.
- W latach sześćdziesiątych 43 750 tys. Hiszpanów przybyło do Holandii drogą
urzędową.
Poza rekrutacją urzędową drugie tyle.
Spanien
In den sechziger Jahren kamen ca. 40.000 Arbeiter für eine begrenzte Zeitraum legal
in die Niederlande, um in der Industrie, dem Bergbau und im Hafen von Rotterdam zu
arbeiten. Im Laufe der Jahre sind 85% wieder nach Hause zurückgekehrt. Im Augenblick
ist die Arbeitslosenrate in Spanien sehr hoch . Fast die Hälfte aller jungen Erwachsenen
sitzt zu Hause , ohne Arbeit und ohne Sozialhilfe. Manche von Ihnen sind sie sehr gut
ausgebildet, vornehmlich in den technischen Berufen. Das war der Grund, für OTTO,
Spanier zu rekrutieren. Die Geschichte wiederholt sich.
otto Magazine
| 23
otto magazine
De beste oplossing voor het controleren
en verwerken van legitimatiebewijzen
M
Betrouwbare controle van paspoorten, id-kaarten
100% geschikt om fraude en boetes te voorkomen
Geen speciale scanners of software nodig
Overzichtelijke rapportage en altijd een compleet dossier
Geschikt voor legitimatiebewijzen uit vrijwel alle landen
Nu ook voor i-Phone en Android
igranci zarobkowi z Europy Środkowej i Wschodniej
Dzięki otwarciu granic w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po
Kierunek: Europa Środkowo-Wschodnia
1989 r. państwa takie, jak: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zajęły nową
Chociaż mieszkańcy Polski, Czech, Węgier i Słowacji przyjeżdżają do
pozycję strategiczną w kontekście migracji. Mieszkańcy z krajów Europy
krajów Europy Zachodniej w roli gastarbeiterów lub pracowników
Środkowo-Wschodniej mogli odtąd w miarę swobodnie podróżować
tymczasowych, wielu migrantów wybiera także Europę Środkowo-
do innych krajów Unii Europejskiej i vice versa. Nowa interakcja między
Wschodnią jako docelowy punkt swojej emigracji. Nie stanowią oni
migrantami wywołała całą gamę działań gospodarczych, które odegrały
jednak zagrożenia dla tych sektorów rynku, w których pracuje lokalna
istotną rolę w rozwoju gospodarki w tychże krajach. Zrodziło to również
ludność. Rynek pracy dla cudzoziemców jest silnie spolaryzowany. Na
potrzebę tolerancji kulturowej i różnorodnych wartości.
jednym z biegunów znajduje się nisko płatna praca, niewymagająca
wysokich kwalifikacji. Oznacza to, że z jednej strony mamy do czynienia z
www.idchecker.nl
Coraz mniej migrantów zarobkowych
osobami, które zarabiają znacznie mniej niż lokalny personel, a z drugiej
Zamiast rosnącej swobody przemieszczenia się na terenie Europy, lata
strony mówimy o osobach z wyższym wykształceniem, wykonując
’90 stały raczej pod znakiem ograniczenia możliwości podróżowania.
dobrze płatną pracę, których zarobki przekraczają lokalne standardy.
Stało się tak za sprawą utworzenia nowej granicy, a mianowicie granicy
Podział ten zwykle pokrywa się z krajami pochodzenia migrantów.
obszaru strefy Schengen. Skala stałej emigracji obywateli krajów Europy
Migranci zarobkowi ze Wschodu zazwyczaj trafiają do „niższego” sektora,
Środkowej i Wschodniej nie była więc zbyt wysoka, a od połowy lat
a ci z Zachodu częściej znajdują zatrudnienie na wyższych stanowiskach.
’90 ich liczba nieustannie maleje. Zarówno na Węgrzech, Słowacji, jak
Oczywiście generalizujemy, gdyż również na stanowiskach wyższego
i w Czechach saldo migracji netto w ostatnich latach jest dodatnie,
szczebla możemy spotkać Europejczyków ze wschodnich regionów.
czyli liczba migrantów przyjeżdżających przekracza liczbę osób
Niższy segment rynku pracy jest jednak znacznie większy, przez co
wyjeżdżających z kraju.
migranci ze Wschodu tworzą najliczniejszą grupę, nawet jeżeli wykonują
oni pracę poniżej swoich kwalifikacji.
Motywy migracji
BUSINESS CLASS
WENST
EEN MOOIE
ZOMER TOE!
Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy zazwyczaj chcą wyjechać za granicę
Migranci i ich rodziny
jedynie na kilka tygodni. Odsetek osób zdecydowanych na stałą
Zarobki migrantów są często źródłem utrzymania ich dzieci,
emigrację jest raczej niewielki. W większości przypadków decydują się
współmałżonków, rodziców bądź dziadków, którzy pozostali w
oni ostatecznie na wyjazd za granicę ze względu na możliwość podjęcia
ich rodzinnych domach, często hodując kilka sztuk bydła i dbając
o wiele bardziej dochodowej pracy. Migranci zarobkowi wykonują
o niewielkie uprawy warzyw, które pozwalają zaspokoić im ich
zazwyczaj pracę sezonową, głównie w budownictwie, rolnictwie i
codzienne potrzeby życiowe. Wszystko to razem, niekiedy w połączeniu
sektorze usługowym.
ze świadczeniami emerytalnymi, pozwala przetrwać rodzinom
pozostawionym w kraju.
Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei
Die Migration aus Ländern wie Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei ist
selbstverständlich vom politischen Umfeld in Europa beeinflusst. Die Arbeitsmigration,
die am Anfang des Jahrhunderts begonnen hatte, wurde größtenteils von
wirtschaftlichen Motiven dominiert.
Menschen suchen im Ausland nach Arbeit, um ihre Familien zu Hause unterstützen zu
können. Parallel dazu gibt es auch Arbeitsmigration aus west- und osteuropäischen
Ländern nach Mittel- und Osteuropa.
otto Magazine
BusinessClass.indd 1
01-06-2011 13:46:21
| 25
OTTO MAGAZINE
Obecnie
PO OTWARCIU NIEMIECKIEJ GRANICY W 2011 R. DLA IMIGRANTÓW Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, OLYMPIA
DEUTSCHLAND POWOLI ACZKOLWIEK SKUTECZNIE MOGŁA ZACZĄĆ CZERPAĆ KORZYŚCI. MIGRACJA ZAROBKOWA JEST
EKONOMICZNĄ KONIECZNOŚCIĄ. WYNIKA TO Z RELACJI ZDAWANYCH PRZEZ HOLENDERSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW. NIE
MOGĄ I NIE CHCĄ ONI ZREZYGNOWAĆ ZE SWOICH ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW. NL♥PL
diE gEgEnwart
SEIT DEUTSCHLAND IN 2011 DIE GRENZEN FÜR DIE ARBEITSMIGRANTEN DER
MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHEN LÄNDERN GEÖFFNET HAT, PROFITIERT OLYMPIA
DEUTSCHLAND ALLMÄHIG DAVON. ARBEITSMIGRATION IST EINE WIRTSCHAFTLICHE
NOTWENDIGKEIT. DIES GEHT ÜBRIGENS AUCH AUS DEN REAKTIONEN DER
NIEDERLÄNDISCHEN UNTERNEHMERN, DIE NICHT KÖNNEN UND AUCH NICHT
BEREIT SIND ZU WIRTSCHAFTEN OHNE IHRE ARBEITSMIGRANTEN. NL ♥ PL.
otto magazine
Rozwój napływu obywateli z Europy Środkowo-Wschodniej od 2004 r
Kilka wniosków i porad:
Een trage beleidsvorming- en uitvoering zal de problematiek verder
2. Komisja nakazuje rządowi opracować projekt doprowadzenia do
verergeren. Een andere reden voor de urgentie van een voortvarende
redukcji wszystkich nieuczciwych agencji pośrednictwa pracy do zera
aanpak is dat nieuwe arbeidsmigranten, zo bleek met de Polen die
w ciągu kolejnych 2 lat.
zich de afgelopen jaren vestigden, in de beginfase makkelijke prooien
3. Odnośnie warunków mieszkaniowych komisja nakazuje, aby rząd
zijn voor malafide werkgevers en huisjesmelkers. Met het oog op
powołał zarząd i doprowadził do tego, żeby prowincje i gminy
de komende toetreding van Bulgarije en Roemenië moet het beleid
wspólnie stworzyły regionalną jednostkę odpowiadającą za kontrolę
daarom snel worden verbeterd.
warunków mieszkaniowych. Z jej inicjatywy powstałby zakaz
Migracja ma pozytywne i negatywne strony, zarówno dla kraju, do
dużej koncentracji imigrantów pod jednym dachem i regulacje
którego się wyjeżdża, jak i dla kraju pochodzenia. W ramach tych badań
warunków mieszkaniowych zgodne z ogólnie przyjętymi normami
skoncentrowano się głównie na problemach, które narodziły się w
jakościowymi. Musi to zostać określone w sposób wymierny i jasno
Holandii w następstwie imigracji. Komisja wyciąga następujące wnioski:
określać, kto ponosi odpowiedzialność.
4. Komisja ubiega się również o to, by jednostka ta zwróciła szczególna
1. Holandia nie była w stanie zapewnić imigrantom z Europy ŚrodkowoWschodniej wystarczająco dobrych warunków. Komisja wydała
Źródło: “ Tymczasowa imigracja jest stałym fenomenem"
orzeczenie, że rząd w krótkim czasie musi zapobiec negatywnym
jednostki regulującej warunki mieszkaniowe jeszcze przed latem
2012. Reguły dotyczące jakości warunków mieszkaniowych muszą
wątpliwości, co do realnego zdobycia konkretnych rezultatów w
być lepiej przestrzegane.
Jakie są jednak fakty dotyczące przyjazdu imigrantów z Europy
przyjeżdżają tutaj do pracy tylko na krótki okres czasu, ale zjawisko
w 2004 r. przystąpili do Unii Europejskiej, mają wolny dostęp do
Środkowo-Wschodniej? Z jakim rezultatem rząd holenderski zakończył
migracji otrzymało już permanentny charakter. Mamy do czynienia
holenderskiego rynku pracy. Od tego czasu przyjazd imigrantów
rozmowy na temat imigracji i czy nauczymy się czegoś nowego? O tym
ze strukturalnym napływem imigrantów. Wszystkie badania wskazują
jest wielokrotnie poruszanym tematem debaty w holenderskim
wszystkim stanowi raport LURA, który został wykonany przez specjalnie
na to, że nadal będzie napływało do Holandii wielu imigrantów
parlamencie. Również w mediach ciągła uwaga skupiana jest na
utworzoną komisję na polecenie rządu.
na krótki okres czasu. Innym powodem nagłej potrzeby daleko
napływie fali imigrantów w celach zarobkowych. Czytając nagłówki
„Czego możemy się nauczyć z doświadczeń współczesnych imigrantów
idącej procedury są nowi imigranci. Jak wynika z doświadczeń
gazet rzuca się w oczy fakt, że napływ imigrantów nie jest opisywany
z Europy Środkowo- Wschodniej, uwzględniając przyszłe otwarcie
imigracyjnych Polaków, którzy osiedlili się tu w minionym czasie,
w samych superlatywach. Holandia powinna bardziej uważnie skupić
holenderskich granic dla pracowników z Europy Południowo-
w pierwszym okresie byli łatwym łupem dla nieuczciwych
się na problematyce mniejszości narodowych. W przeciwnym razie, jeśli
Wschodniej, tj. Bułgarzy i Romowie?”
pracodawców i wyzyskujących właścicieli mieszkaniowych. Patrząc
zabraknie imigrantów, możemy spodziewać się obrazów zgniłego ziarna,
na nadchodzącą falę imigracyjną Bułgarów i Romów należy szybko
pustych półek sklepowych w supermarketach i zamkniętej budowy.
stworzyć politykę, która zapobiegnie podobnym sytuacjom.
28 |
otto Magazine
Raport liczy wiele stron interesujących informacji. Raport ten możesz otrzymać pisząc na
adres: [email protected]
5. Komisja wychodzi z propozycją, aby zachęcić rząd do powołania
zaradczych widzi pierwszy krok w dobrym kierunku. Ma jednak
Od 2007 r. imigranci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy
imigrantów, aby przeciwdziałać olbrzymim niedoborom na rynku pracy.
mieszkaniowe.
skutkom imigracji, a w przedstawionych przez rząd środkach
krótkim czasie. Najważniejszym problemem jest to, że imigranci
W dłuższej perspektywie czasu Holandia musi aktywnie pozyskiwać
uwagę na rolę i odpowiedzialność pracodawców za warunki
Źródło: raport LURA - Badanie parlamentarne kierunki współczesnej imigracji
Entwicklung des Zustroms von EU-Bürgern
In den vergangenen Jahren sind viele Arbeitsmigranten aus Mittel- und Osteuropa in
die Niederlanden gekommen. Wie sind holländische Politiker und andere Parteien
bisher mit dem Zustrom von Arbeitsmigranten umgegangen? Was sind die Effekte
und was kann aus dieser Erfahrung gelernt werden? Diese Fragen werden im LURA
Bericht behandelt, welcher im Auftrag der Zweiten Kammer erstellt wurde. Für weitere
Information wenden Sie sich bitte an : [email protected]
otto Magazine
| 29
OTTO MAGAZINE
N
ie dostarczamy ludzi, dostarczamy rozwiązania
"Podbijamy nowe obszary i zmierzamy w dobrym kierunku"
odczuwalne braki pracowników zarówno wykwalifikowanych jak i
u klienta i nadzorujemy procesy zachodzące w jego firmie. Brzmi to
tych bez kwalifikacji. Nie jest zatem kwestą przypadku fakt, że jesteśmy
być może górnolotnie, ale tym się właśnie zajmujemy. Jako partnerzy
bardzo skuteczni na tym terenie. Nasza misją jest to, żeby imigranci
wewnątrz firmy na własne oczy widzimy, co konkretnie należy zrobić,
gotowi do pracy stali się rozwiązaniem dla powstałych luk na rynku
często znacznie wcześniej niż sam klient. rozwiązujemy problem jeszcze
pracy. Kluczowymi sprawami są dobra organizacja zatrudnienia,
zanim się pojawia. Wprowadzenie tej nowej koncepcji zaowocowało
warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa. Należy się też liczyć z
odbudową nowej Olympii Duitsland.”
tym, że w Niemczech pracownik najpierw musi zdobyć zaufanie, zanim
zostanie zatrudniony na stałe.”
KOntrOLa nad interesem
„Na podstawie naszej analizy rynku i oferowanych przez nas koncepcji
w niemczech Liczy się przede wszystKim
jaKOść
od każdego biura wymagamy, aby podążał zgodnie z planem.
„Niemieccy przedsiębiorcy przede wszystkim muszą się przekonać i
mocnych stron. W ten sposób przejmujemy kontrolę nad interesem
przyzwyczaić do tego pomysłu, ale jeśli raz byłeś wewnątrz organizacji,
i zdobywamy jeszcze silniejszą ofertę na rynku. Zarządzamy całymi
która zatrudnia pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej i na
centrami logistycznymi na podstawie uzgodnionych zobowiązań.
własne oczy przekonałeś się jak wydajna jest ich praca, to wiesz,
Oczywiście nie jesteśmy jedynymi, którzy to robią. robi to także
że możesz spokojnie iść naprzód. Wszystko kręci się wokół jakości.
randstad. My jesteśmy natomiast bardziej elastyczni.”
Odwiedzam wszystkie siedziby, aby przeanalizować te plany i szukam
Niemcy są zachwyceni ciężko pracującymi imigrantami, a od firm
pośrednictwa pracy wymagają ich szczególnie dobrego traktowania,
świętOwanie sUKcesU
dobrych warunków mieszkaniowych, płac i leczenia. Dba o to nie tylko z
“Olympia Duitsland ma fantastyczny potencjał i coraz bardziej
moralnego, ale i wizerunkowego punktu widzenia.”
zaczynamy go wykorzystywać. Naturalnie jest to sztywny proces
postępy. Jest jednak jeszcze sporo do zrobienia. „Prace trwają niemalże
nie zaistniała jeszcze wystarczajĄca
pOtrzeba
w każdej jednostce. Jak nazywamy to z języka niemieckiego-‘Baustellen’
“Niemcy raczej nie czekają na Polaków z otwartymi ramionami. Stopień
pytanie za pytaniem
do wewnętrznego sukcesu jest zaangażowanie wszystkich
i tyle. Dobra wiadomość jest taka, że my wiemy, co jest na rzeczy, że
ich akceptacji dla Polaków jest jeszcze niższy niż w Holandii. W dużej
„Nasza strategia działania jest w dużej mierze oparta na nowych
współpracowników. Jesteśmy ludzką firmą, zatem w naszej strategii
robimy to, co należy zrobić, żeby pierwsze rezultaty były widoczne. Im
mierze wpływa na to język. W Holandii z zagranicznymi pracownikami
pomysłach. Co do lokalizacji jesteśmy dobrze rozproszeni w całym kraju,
kluczowi są ludzie. Przed nami wiele pracy, żeby jak najszybciej pozbyć
mniej Baustellen, tym więcej gazu można dodać. W zakresie migracji na
często rozmawia się po angielsku, w Niemczech prawie wyłącznie
zatem nie dążymy do większej ekspansji terytorialnej. Dążymy natomiast
się ‘Baustellen” , tymczasem świętujemy nasz sukces i z całą prędkością
rynku pracy następuje powolny wzrost , ale wszystko zmierza w dobrym
po niemiecku. Jednak głównym powodem nie nadchodzenia fali
do zaostrzenia naszej propozycji. Zaczynamy od siebie. Zadaliśmy więc
obieramy strategiczny kurs”.
kierunku.”
uderzeniowej jest fakt, że nie czują oni takiej potrzeby. Świadomość
sobie pytanie czym jest właściwie nasz produkt. Dostarczamy ludzi czy
Pod kierownictwem Martina Delwela Olympia Duitsland robi znaczne
z wieloma ‘Baustellen’, ale idziemy w dobrym kierunku. Kluczem
zaczyna jednak powoli dojrzewać. Niemieckie pokolenie wyżu
oferujemy rozwiązania dla naszych klientów? Jeśli klient potrzebuje
Otwarcie granic
demograficznego zaczyna przechodzi na emeryturę, a to staje się
pracowników, szuka też w zasadzie rozwiązania jakiegoś problemu.
„Na mapie Europy graniczą ze sobą trzy potężne gospodarki: Holandia,
przyczyną braków na rynku pracy, bo młode pokolenie jest znacznie
Pytanie za pytaniem. Skupiamy się na rozwiązaniach w kontekście
Niemcy i Polska. OTTO zajmuje żelazną pozycję w zakresie migracji
mniej liczne. Według prognoz w ciągu każdego roku na emeryturę
całego procesu biznesowego klienta. Możemy zaoferować więcej jeśli
zarobkowej pomiędzy Polską a Holandią, a napięcie bardzo wzrosło, gdy
przejdzie po pół miliona ludzi, a my chętnie postaramy się tą lukę
chodzi o efektywność, ciągłość i jakość podstawowego procesu klienta,
w maju 2011 rynek pracy w Niemczech został otwarty dla pracowników
wypełnić.”
tj. produkcja czy logistyka. Nie jesteśmy tylko dostarczycielami ludzi, ale
z Europy Środkowej i Wschodniej. We współpracy z siecią około 30 biur
partnerami biznesowym.”
Olympii, Niemcy zostały zdobyte szturmem. Po roku możemy stwierdzić,
różnice regiOnaLne
że nie może być mowy o fali uderzeniowej. Miał miejsce natomiast
“Gęstość zatrudnienia na rynku pracy jest uzależniona od regionu.
KOncepcja inhOUse
powolny wzrost. Podbijamy teren metr po metrze, ale zmierzamy w
Niedobór najbardziej jest odczuwalny w południowych krajach
“Logiczną konsekwencją tej idei jest to, że w Niemczech stawiamy na
dobrym kierunku.”
związkowych Niemiec, Bawarii i Witembergii- Badenii. Tam są najbardziej
koncepcję inhouse. W Niemczech mówimy na to on site. Pracujemy
30 |
otto Magazine
baustEllEn
UnterderFührungvonMartinDelwelmachtOlympiaDeutschlanderhebliche
Fortschritte. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir haben alle Aktivitäten für jeden
Geschäftsbereich geplant. Es gibt viele solcher Baustellen. Die gute Nachricht ist jedoch,
dass wir auf diese Weise genau wissen was zu tun ist, dass wir das Notwendige tun und
dass sich die ersten Erfolge zeigen. Je weniger Baustellen, desto schneller können wir an
Fahrt zulegen. Im Bereich der Arbeitsmigration sehen wir ein langsames jedoch stetiges
Wachstum–wirbefindenunsaufdemrichtigenWeg.OlympiaDeutschlandkümmert
sich in zunehmendem Maβe um Kunden. Wir bieten nicht nur Zeitarbeitnehmer, wir
bieten auch Lösungen an.
otto Magazine
| 31
otto magazine
NL♥PL jest szeroko zakrojoną kampanią solidarnościową,
zorganizowana po to, by okazać serce imigrantom z Europy
Środkowej i Wschodniej
NL♥PL
Mr. Polska
Raper i Polak z roku 2011
Henk van der Kolk
przewodniczący FNV Bondgenoten
“ Wiele z pośród problemów jest wyolbrzymiana, a tym samym zapominamy o wszystkich
dobrych rzeczach jakich dostarczyli nam obywatele krajów EŚW. Mam nadzieję, że każdy
dokłada wszelkich starań do tego, by być jeszcze bardziej tolerancyjnym w stosunku do
innych i będzie to głosił na wszystkie strony.”
“Wszyscy pracujący tutaj obywatele krajów Europy Środkowej i Wschodniej są naszymi
kolegami i zasługują na takie samo traktowanie, co holenderscy pracownicy: równa
praca, równa płaca.”
Bernard Wientjes
przewodniczący VNO-NCW
“Inicjatywa PVV, dotycząca otwarcia strony internetowej na zażalenia dotyczące Polaków
i innych obywateli Europy Wschodniej zasługuje wyłącznie na potępienie. PVV postępuje
nieodpowiednio, jak gdyby pobyt mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej miał być dla
nas negatywny. Dla prawidłowego funkcjonowania naszych przedsiębiorstw ta siła robocza
ma decydujące znaczenie. Część naszego dobrobytu zawdzięczamy właśnie ludziom, którzy
do nas przyjeżdżają do pracy. Poza tym Polska jest krajem UE. Jaka byłaby nasza reakcja na
to gdybyśmy nagle usłyszeli i od nich: Holendrzy nie są u nas mile widziani?” André Ooijer
Zawodowy piłkarz Ajaxu
Holandia od lat jest otwartym, międzynarodowym, przyjaznym wobec
obcokrajowców społeczeństwem. Odgrywamy ważną rolę w obszarach
sztuki, nauki, sportu, przemysłu, handlu i logistyki. Nasz kraj stoi
otworem na inwestycje międzynarodowe i na obcokrajowców, którzy
przybywają tu na studia lub do pracy. To ostatnie odnosi się zwłaszcza
do Europejczyków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (kraje EŚW).
Holandia potrzebuje ich ze względu na niedobory na rynku pracy ze
względu na nasilające się starzenie społeczeństwa.
NL♥PL to szeroka akcja solidarności, której założeniem jest dodanie
odwagi krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Przez Internet, za
pośrednictwem naklejek, ulotek i innych środków zapraszamy do
Środkowo-Wschodniej.
nl jest kontrreakcją na punkt skarg i zażaleń partii PVV. To pozytywne
forum dotyczące ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej zebrało już
www.propolen.nl
tysiące głosów poparcia. NL♥PL jest inicjatywą OTTO Work Force
docierającym do nas ze społeczeństwa. Od kilku miesięcy spotkaliśmy
się już z wieloma pozytywnymi opiniami zarówno od osób prywatnych
jak i instytucjonalnych, tj. przedsiębiorstw i organizacji. Kilkoma z nich
chcielibyśmy się podzielić też z Wami.
32 |
otto Magazine
NL liebt PL
Als Reaktion auf die negative Presse in Zusammenhang mit der Geert Wilders
Meldestelle für Störungen durch Osteuropäer haben wir eine Kampagne unter den
Namen NL♥PL gestartet, um zu einem positiven Bild der polnischen Arbeitsnehmer
beizutragen. Wir unterstützen ebenfalls die www.propolen Website, die schon 10.000
Reaktionen erhalten hat; unter anderem vom polnischen Rapper Mr. Polska : „Man hat
mit einem Vergrösserungsglas nach Problemen gesucht und alle positiven Aspekte der
Migration scheinen absichtlich vergessen worden zu sein. Ich hoffe wirklich, dass jeder
sein Möglichstes tut, um die positiven Ergebnisse genau so laut in die Welt zu schreien“.
Dirk Jan Eppink
Członek Parlamentu Eurpejskiego
Kees van Rooij
burmistrz gminy Horst a/d Maas
„Punkt skarg i zażaleń, który przedstawiła partia PVV jest niedorzeczny. Zgodnie z prawem
od rozstrzygania błędów jest policja i sąd. To obowiązuje również w stosunku do obywateli
Europy Środkowo- Wschodniej, którzy za swoją pracę biorą znacznie mniej. Wolna
gospodarka nie może się odbywać bez swobodnego ruchu migracyjnego na rynku pracy. Podstawowym problemem gospodarki UE jest to, że rynki pracy są zbyt rygorystyczne i
nie są wystarczająco wolne. Migracja na rynku pracy jest potrzebna i ma duży wkład w
poprawę dobrobytu. Nie ma mowy o otwartej gospodarce, w której nie ma miejsca dla
ludzi, którzy współpracują we wszystkich jej płaszczyznach. Gospodarka bez imigrantów
jest jak ocean bez wody.”
Sprzeciwiam się dzielącej ludzi stronie internetowej OVV, powstałej w celu zbierania
skarg na polaków i innych obywateli z Europy Środkowej. Niestety Wilders wzbudził to,
na czym mu zależało: konsternację i oburzenie. Dlatego musimy reagować i pokazać
innym krajom i grupom społecznym, że akcja PVV nie ma poparcia wśród bardzo wielu
ludzi w tym kraju.
René van der Linden, Senator
Źródło: www.propolen.nl
i przeprowadzamy ją po to, by dać wyraz pozytywnym sygnałom
Hans van Baalen
przewodniczący frakcji VVD w Parlamencie
Europejskim
Strona PVV utrwala stereotypy i podziały między ludźmi. To skandal, żeby ciężko
pracujących Polaków i innych obywateli z Europy Środkowej traktować jak
wyzyskiwaczy. Zdecydowana większość przyczynia się do wzrostu naszej gospodarki.
Trzeba działać tam, gdzie pojawiają się problemy, ale to dotyczy każdego z nas. Wygląda na to, że to jeszcze bardziej niedorzeczne: partia PVV w Parlamencie Europejskim
złożyła postulat przeciwko „społeczno- gospodarczej równości i sprawiedliwym warunkom
zatrudnienia” i ubiega się o poparcie tych wytycznych (przemowa Laurance’a Stassena,
z 6 kwietnia 2011r.). Czy mówiąc to mieli na myśli, że obywatele Europy Wschodniej
zgodziliby się pracować w Holandii za polskie, czeskie czy też rumuńskie pensje, żeby
później narzekać na złe warunki pracy? Niedorzeczne.”
Akcja solidarności NL♥PL, prowadzona również przez stronę ProPolen.
Kampania PVV jest bardzo niedobra dla Holandii. Partia zdaje się nie zauważać,
jak wiele nasza gospodarka zawdzięcza Polakom i innym pracownikom z Europy
Środkowej. Problemy będą się pojawiać zawsze, ale tego typu przedsięwzięcia
sztucznie je rozdmuchują. Jeżeli juz pojawia sie jakiś problem, to jest on dokładanie
taki sam, jak te powodowane przez Holendrów. Należy zająć się zarówno kłopotami,
jak i osobami, które je powodują. „To piłkarze holenderscy rozpoczęli międzynarodowe zawody, w naszym klubie jest wielu
graczy z innych krajów. Jako kraj otwarty na obcokrajowców musimy wiedzieć, że nie można
z góry kogoś oczerniać czy też wykluczać ze społeczeństwa, ani dosłownie, ani w przenośni.”
Diana de Clerck
dziennikarka RTL nieuws
wydawania pozytywnych opinii na temat pracowników z Europy
Hans Biesheuvel
przewodniczący MKB Nederland
„W Europie mamy do czynienia ze swobodnym przepływem dóbr, pracowników i kapitału.
To bardzo pozytywnie wpływa na poprawę naszej stopy życiowej. Przyczynili się do tego
znacznie zwłaszcza polscy pracownicy. Wolny przepływ jest fundamentalnym osiągnięciem.
To żenujące i chore jak można bezpodstawnie przyklejać pracującym Polakom fałszywą
łatkę. To oni w znacznej mierze wpływają na sukces naszej gospodarki. Należałoby ich
raczej docenić! Odcinam się od tego urabiania opinii. Świetna akcja „Pro Polen”
Jolande Sap
przewodnicząca partii GroenLinks
Ta platforma to świetny pomysł! Holandia odnosi wiele korzyści dzięki ludziom,
którzy przyjeżdżają do nas do pracy z Europy Środkowej. Znaleźć ich można wszędzie,
od szklarni, poprzez plantacje w Westland aż do naszej najbliższej okolicy, gdzie
remontują nasze domy. Holendrzy często nie chcą wykonywać tej pracy.
Hans Wiegel
członek Rady Doradczej OTTO Work Force
Imigranci zarobkowi z Europy Środkowej i Wschodniej to przedsiębiorczy ludzie, którzy
opuszczają swój rodzinny dom, żeby zakasać rękawy zabrać sie do roboty. Należy im
się za to największy szacunek.
Aart van der Gaag
dyrektor ABU
Polacy przyjachali i zostali tutaj ściągnięci, ponieważ nie udało sie znaleźć
holenderskich pracowników, zarówno alochtonów jak i autochtonów, do wykonywania
pewnych prac. Nie narzekajmy, że Polacy zabierają nam pracę - wręcz przeciwnie.
Pracy w Holandii mamy w bród, ponieważ to właśnie Polacy i inny podtrzymują te
sektory przy życiu.
OTTO MAGAZINE
Świadomy wyBór imigrantów
renÉ richters:
"pOLityKa nie zawsze idzie w parze z
rzeczywistOściĄ"
,,Tego rodzaju rzeczy w ogóle nas nie dotyczą. Nie ma nawet, o
czym mówić. To typowy przykład na to, że kwestie polityczne
zupełnie mijają się z rzeczywistością. W Flexotronics pracujemy z
ludźmi wielu różnych nacji i dokładamy wszelkich starań, aby tego
typu rzeczy nas nie dotyczyły”.
Punkt skarg i zażaleń geerta wildersa na mieszkańców Europy
eriK gipmans:
"KOchamy naszych pOLaKów"
środkowej i wschodniej wywołał wiele hałasu zarówno w kraju
,,Ten punkt skarg i zażaleń nie doprowadził do żadnej dyskusji
jak i za granicą. nasi klienci reagują na to bardzo spokojnie.
wśród naszych pracowników i kadry zarządzającej. Osobiście
imigranci czują się doceniani, zatem punkt skarg i zażaleń w
uważam, że to całkowicie idiotyczna akcja. Według mnie działa to
obrębie swoich przedsiębiorstw nie miał racji bytu. ”uwielbiamy
jeszcze bardziej negatywnie. Wilders wybrał drogę zajmowania
naszych Polaków i bardzo chcemy ich zatrzymać. koniec w tym
się bzdurami, widać czerpie z tego jakieś korzyści. To nie te czasy.
temacie.”
Uwielbiamy naszych Polaków i chcemy ich przy sobie zatrzymać.
nasi klienci odpowiadają bez wahania: „Polacy muszą zostać”.
Koniec w tym temacie”.
dUcO aVis
"pOzytywne KOntr-aKcje OttO"
jOhan rUitenbUrg:
"zagraniczni pracOwnicy pOmagajĄ nam"
,,Moim zdaniem, nie powinniśmy na to w ogóle reagować, bo w ten
,,Korzystamy z pracowników OTTO Work Force na wielką skalę i
znaczenia, a to cenię sobie najbardziej. Ze zgrozą przyglądamy się
jesteśmy z tego w pełni zadowoleni. Naturalnie docierają do nas
temu punktowi skarg i zażaleń, a doceniamy wasze kontr-akcje. A
czasem i takie poglądy, „że kradną oni nasze posady”. Gazelle jest
teraz przechodzimy do porządku dziennego.”
sposób tylko wyolbrzymiamy rzeczy mało istotne. Dla nas nie ma to
jednak typową firmą sezonową, która swój rozkwit przeżywa na
wiosnę i ciepłą jesienią. Wobec tego potrzebujemy pracowników
tylko na czas określony. Zatrudnienie ludzi na czas określony w
branży technicznej jest w naszym kraju prawie niemożliwe, dlatego
współpracujemy z OTTO. Nasi koledzy z Europy Środkowej i
Wschodniej są dobrze zmotywowani do pracy, co jednocześnie idzie
w parze, z jakością. Chciałbym podkreślić zwłaszcza ten ostatni punkt.”
dEr kundE hat das sagEn
Die Geert Wilders Meldestelle für Störungen durch Mittel- und Osteuropäer hat im
In- und Ausland groβes Aufsehen erregt. Unsere Kunden haben jedoch sehr lakonisch
reagiert–diePolenmüssenhierbleiben.DieArbeitsmigrantenwerdensehrgeschätzt
und diese Meldestelle wirft überhaupt keine Schatten auf unsere Geschäfte. „Bei uns
sinddiePolenbeliebtundwirwollensiebehalten–Schlussundaus“.
otto Magazine
| 35
OTTO MAGAZINE
OPinie
MIGRACJA ZAROBKOWA JEST OPARTA NA EKONOMICZNEJ KONIECZNOŚCI. Z DOŚWIADCZEŃ WYNIKA NATOMIAST JAK
WAŻNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ NIE TYLKO CYFRY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM EMOCJE. ZAPYTALIŚMY KILKU EKSPERTÓW I
ZAINTERESOWANYCH O ICH ZDANIE NA TEMAT GASTARBEITERÓW. BURMISTRZA WROCŁAWIA, PARLAMENTARZYSTĘ
EUROPEJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO PRACOWNIKA I NASZEGO DYREKTORA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ.
ansichtEn
ARBEITSMIGRATION BERUHT AUF WIRTSCHAFTLICHE NOTWENDIGKEIT. IN WIRKLICHKEIT SIND ES JEDOCH
NICHT NUR KONKRETE ZAHLEN , ABER VOR ALLEM DIE GEMÜTSBEWEGUNGEN DIE EINE ROLLE SPIELEN.
WIR HABEN VERSCHIEDENE EXPERTEN UND BETROFFENEN PARTEIEN GEBETEN IHRE MEINUNG ZU DEN
ARBEITSMIGRANTEN ANZUGEBEN: DEN BÜRGERMEISTER VON WROLOW, EINEN EURO-PARLAMENTARIER,
EINEN MITARBEITER AUS DER UKRAINE UND UNSERE GESCHÄFTSFÜHRER FÜR MITTEL- UND OSTEUROPA.
otto magazine
guido vreuls
"Jeżeli chodzi o sprawy
istotne dla naszych
pracowników, zajmujemy
wysoką pozycję w Europie"
Guido Vreuls
o reakcjach w Polsce i Europie
Dyskusja ta uświadomiła nam, że Europa nie jest jeszcze gotowa na
wzajemnej polityki obydwóch krajów i stworzenia wzajemnego
różnorodność kultur i obyczajów. Wysoko sytuowany urzędnik z Holandii
zrozumienia. W wyniku tychże ustaleń zostałem zaproszony do polskiego
przyznał w jednej z rozmów z polskim dziennikarzem, że nie rozumie
Ministerstwa Pracy. Jako specjalista mogłem udzielić polskim politykom
poruszenia wywołanego w Polsce listem ministra skierowanym do
rzetelnych informacji na temat funkcjonowania holenderskiego rynku
holenderskiego parlamentu traktującego o Polakach w Holandii. Nie
pracy tymczasowej i działań, które można by podjąć z polskiej inicjatywy,
był on najwidoczniej świadomy tego, że w dzisiejszych czasach pojęcie
aby zapobiec nadużyciom w Holandii.
sprawy o wymiarze wyłącznie krajowym przestało funkcjonować,
Sytuacja na holenderskiej arenie politycznej nie pozostała bez
do czynienia z mocno wyolbrzymionym problemem dotyczącym
„wyciek” natychmiast przetłumaczono i umieszczano na Twitterze.
Muszę przyznać, że jestem dumny z naszej firmy. Z tego, że
echa również w Polsce. Od początku 2011 roku w Polsce snute są
bezdomnych i polskich pracowników korzystających ze świadczeń
Najwidoczniej zapomniał również o tym, że wyrażanie opinii na
mieszkańcom Europy Środkowej oferujemy nie tylko pracę, ale także
przypuszczenia, że Holandia odczuwa antypatię w stosunku do Polaków.
holenderskiego systemu opieki społecznej. Ostatecznie okazało się, że
temat mieszkańców innych krajów przez polityków zobowiązuje ich
potrafimy walczyć o interesy naszych pracowników na najwyższym
Dla mnie, Holendra mieszkającego w Polsce, od samego początku
w przypadku bezdomnych można mówić o kilkudziesięciu osobach,
do zapoznania się ze zwyczajami panującymi w tamtejszej kulturze i
szczeblu europejskim. Ostatnie wydarzenia pokazują, że OTTO Work
wiązało się to z koniecznością nieustannego tłumaczenia innym, że
głównie w dużych miastach. Holenderscy urzędnicy ostatecznie
emocjonalnością ich członków.
Force sprawdza się w roli lidera lepiej niż dobrze.
sprawa wygląda zupełnie inaczej.
przyznali, że w 2011 roku zasiłek dla osób bezrobotnych pobierało
jedynie 3 tys. Polaków.
W ubiegłym roku, mniej więcej o tej samej porze, z naszej własnej
Ostatnio pojawiły się jednak również dobre wieści. W kwietniu br.
miałem sposobność uczestniczenia w spotkaniu polityków z Polski i
inicjatywy zaprosiliśmy najbardziej prominentnych dziennikarzy z Polski
Odbudowany pozytywny wizerunek Holandii został jednak szybko
Holandii, które odbyło się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w
i Węgier do wzięcia udziału w podróży prasowej do Holandii, w czasie
zachwiany, gdy Geert Wilders opublikował swoją antypolską stronę
Warszawie. W imieniu holenderskiego rządu wyjaśniono wówczas,
której mieli oni okazję zobaczyć życie i pracę Polaków w naszej firmie.
internetową. Sam zostałem wciągnięty w wir wywiadów, w których
na czym dokładnie opiera się jego polityka. Rzeczowy język, jakim
Już wówczas w prasie ukazywały się rozmaite, negatywne artykuły,
wyjaśniałem sytuację w Holandii. Z dnia na dzień Holandia przybrała
posługiwali się rozmówcy, sprawił, że tym razem emocje nie wzięły
jednak po powrocie mieliśmy na szczęście okazję przeczytać także wiele
wizerunek ultraprawicowego państwa, w którym nie ma miejsca dla
góry. Polscy parlamentarzyści poinformowali o powołaniu specjalnej
pozytywnych treści. Dziennikarze powrócili do Polski z zupełnie innym
cudzoziemców. Przedstawiciele polskich mediów zareagowali niezwykle
polsko-holenderskiej podkomisji, a poseł Ger Koopmans zadeklarował
spojrzeniem na pracę w Holandii, jednak negatywny wydźwięk mający
emocjonalnie, a ja próbowałem w każdym z wywiadów przywrócić
podjęcie podobnej inicjatywy w Holandii. Ponadto uzgodniono, że tego
związek z holenderską polityką pozostał. Z danych wynika, że mieliśmy
„normalne” proporcje.
typu spotkania będą organizowane regularnie w celu dostosowania
38 |
otto Magazine
Więcej informacji? [email protected]
Guido Vreuls
Um ein klares Bild von den Arbeitsbedingungen in den Niederlanden zu erhalten
hat eine große Pressedelegation eine Einladung von OTTO in den Niederlanden
angenommen. Das wurde sehr positiv aufgenommen. Ein kürzliches Treffen in
Warschau zwischen polnischen und holländischen Politikern hat ebenfalls zu einem
Informationsaustausch und der guten Beziehungen beigetragen. Das Ergebnis des
Treffens ist, dass man sich geeinigt hat, ähnliche Treffen öfter zu veranstalten. Wir
müssen weiterhin an Beziehungen arbeiten und in den Informationsaustausch
investieren.
otto Jubileum Magazine
| 39
otto magazine
"Agencje pracy pełnią niezwykle pożyteczną rolę"
Wrocław zatem nadal
zamierza przyciągać firmy
z kapitałem zagranicznym i
nie zadawala się osiągniętym
stanem?
W moim przekonaniu pełnią niezwykle ważną,
Jakie z ciekawszych
projektów Wrocław będzie
realizował w najbliższych
latach?
Człowiek nie może nigdy raz się najeść tak, by
ustawione. Powodem tego stanu jest fakt, że
do końca życia już nic nie przekąsić, pragnienia
mnogość przepisów prawnych związanych
należy gasić każdego dnia. Podobnie jest z
z bezrobociem jest w Polsce gigantyczna,
tworzeniem miejsc pracy, importowaniem
a urzędy pracy na mocy prawa muszą się
Po zakończeniu bieżącego roku, pełnego zadań
i wytwarzania kapitału, są to procesy ciągłe
nimi zajmować i czynią to - rejestrując i – w
i wyzwań zaczniemy realizować kolejne cele.
i nigdy nie wolno ich przerywać. Jak się taki
uproszczeniu - administrując bezrobociem.
Między innymi rozpoczniemy przygotowania
proces przerwie na jakiś czas, to efekt tego
Uważam to za bezsens i tę część polskich
do roku 2016, kiedy to będziemy europejską
jest taki, że powstają później gigantyczne
przepisów należałoby całkowicie zmienić. Luka
stolicą kultury i do 2017, kiedy to Wrocław
zaległości. Reasumując – nie można popadać
ta jest u nas wypełniana przez różnego rodzaju
gościć będzie uczestników The World Games!
w stan samozadowolenia, należy pamiętać, że
agencje pracy, które pełnią moim zdaniem
Są to igrzyska sportowe, ale w dyscyplinach
aby pracy nie zabrakło trzeba systematycznie z
bardzo pożyteczną rolę, podobnie zresztą, jak
nie olimpijskich, np. żużel, czy tak popularny
mozołem i zawsze pracować.
wszystkie firmy, które służą u nas generowaniu
Euro 2012 pod względem infrastrukturalnym
staje się miastem dużo nowocześniejszym, a
to jest dla nas kolejny impuls gospodarczy i na
pewno da nam bardzo pozytywny rozwój.
obecnie snooker.
Co zatem sądzi Pan o
wrocławskim rynku
pracy, jak go postrzega i
co jest jego największym
wyzwaniem?
Co w głównej mierze kryje się
za gospodarczym sukcesem
Wrocławia?
80%, to rodzima przedsiębiorczość. Do tego
światowe wystawy Expo i mistrzostwa świata
doszło utworzenie wyspecjalizowanej spółki
w piłce nożnej i futbolowe mistrzostwa Europy.
do obsługi inwestorów: Agencji Rozwoju
Barcelona nie byłaby dzisiaj takim miastem,
Zawsze staram się podkreślać, że wszystkich
ale nie ukrywam, że choć prawo mnie do
Był to proces złożony, ale przede wszystkim
Aglomeracji Wrocławskiej. To wszystko razem
jakim jest, gdyby nie olimpiada i inne poważne
inwestorów bardzo chętnie u siebie widzimy,
tego nie zmusza, to tematyka ta bardzo mnie
udało nam się wykorzystać położenie
przyniosło nam spodziewane efekty, czyli
wydarzenia, które tam się odbyły, oczywiście
witamy i zachęcamy do przyjazdu, bo
interesuje. Stąd wiem, że wrocławski rynek
geograficzne oraz fakt, że byliśmy pierwszym
w najlepszych latach wzrost gospodarczy o
nie pomijając olbrzymiego dziedzictwa
wciąż nie jesteśmy pod tym względem syci.
pracy przekształca się bardzo dynamicznie.
polskim miastem ,,wpiętym” w zachodnią
kilkanaście procent.
katalońskiego tego miasta. Tak samo jest w
Nadal ,,polujemy” na inwestycje zarówno
Ludzie pracują u nas w coraz bardziej
sieć autostrad. Skorzystaliśmy też z faktu
Bezpośrednio rynkiem pracy się nie zajmuję,
wypadku Wrocławia, dla którego zbliżające
przemysłowo-produkcyjne, jak i usługowe,
wymagających zawodach i specjalizacjach.
się mistrzostwa Europy w piłce nożnej są
bo zainteresowani jesteśmy tworzeniem tzw.
Tego rodzaju sytuacja zawsze jest pewnym
lokomotywą cywilizacyjną. Oczywiście
zrównoważonego rozwoju. Interesuje nas
wyzwaniem, bo wymaga stabilnego systemu
większość inwestycji, którą kojarzymy z Euro
bowiem zarówno rozwój produkcji, jak i usług
edukacyjnego, który winien być dopasowany
2012 tak czy inaczej by się we Wrocławiu
na coraz wyższym poziomie, wymagającym
oraz dostosowany do rynku pracy. Edukacja
dokonały, ale... turniej ten ma tą ważną wartość,
bardziej wykwalifikowanych pracowników,
bowiem zawsze reaguje z opóźnieniem i nie
przedsiębiorczości. Warto zauważyć, że jeśli
Na jakim etapie są
przygotowania do
Mistrzostw Europy i co
Euro 2012 oznaczają dla
Wrocławia, jakie przyniesie
zmiany?
że jest nieprzesuwalny, przez co zmusza do
którzy tworzyć będą coraz lepsze produkty i
może przy tym reagować nerwowo, a na to
chodzi o tworzenie miejsc pracy, to ok. 20-25%
Wehikułem napędzającym dzisiejszy świat
tego, by zdążyć z inwestycjami publicznymi
oferować wysokiej jakości usługi, a to wiąże się
niestety jest narażona, bo... zmiany na rynku
stanowią inwestycję bezpośrednie, a ok. 75-
są cztery wielkie wydarzenia – olimpiady,
przed jego rozpoczęciem. Wrocław też dzięki
też z wyższymi zarobkami.
pracy są szybkie.
posiadania silnego ośrodka akademickiego,
źródła dobrze wyszkolonej, elastycznej kadry
pracowników. Potrafiliśmy też sensownie
spleść sporą liczbę inwestycji zagranicznych
z bardzo twórczą i dobrą reakcją polskiej
40 |
otto Magazine
i są tym potrzebniejsze, im bardziej nieudolne
są polskie urzędy pracy, a te są kompletnie źle
miejsc pracy.
Czy stolica Dolnego
Śląska nadal poszukuje
zagranicznych inwestorów
i co miasto ma dla nich do
zaoferowania?
Agencje pracy pełnią niezwykle pożyteczną rolę
Jaką rolę mogą i pełnią
agencje pracy tymczasowej?
Więcej informacji?
Mail [email protected]
Bürgermeister
Als Ergebnis der Olympischen Spiele ist Barcelona
eine ganz andere Stadt geworden, ohne das
bedeutsame katalanische Erbe aus den Augen zu
verlieren. Breslau befindet sich in genau der gleichen
Situation. Die bevorstehende Europameisterschaften
sind eine treibende Kraft in der Gesellschaft. Breslau
ist aufgrund der Europameisterschaften jetzt eine
modernere Stadt , insbesondere in der Infrastruktur.
Es gibt wirtschaftliche Impulse und bewerkstelligt
werden auch andere positive Entwicklungen. Nach
einem Jahr voller Herausforderungen wollen wir mit
der Realisierung der nächsten Ziele beginnen. Zum
Beispiel bereiten wir uns auf 2016 vor, wenn wir die
Kulturhauptstadt Europas sind. Das ist ein Nährboden
für noch mehr Auslandsinvestitionen in unserer Stadt.
Dies ist nicht nur gut für die Wirtschaft, sondern auch
gut für Arbeitsvermittler wie OTTO Work Force.
otto Magazine
| 41
Evenementen
HAL
HARDENBERG
GORINCHEM
VENRAY
otto magazine
Dit is óns moment om te investeren in uw toekomst.
Zodat ons evenement vooral úw moment wordt!
Evenementenhal, persoonlijk en gastvrij in Hardenberg,
Gorinchem en Venray. Informeer voor alle mogelijkheden bij Meetings & Events. Graag tot ziens.
Vakbeurzen
Consumentenbeurzen
Evenementen
Congressen
Concerten
Vergaderarrangementen
Partijen
Zakelijk
doorstoten
Dankzij mobiel werken is uw
business non-stop in beweging
Ons evenement.
UW MOMENT.
B
rukselski punkt widzenia
Danuta Jazłowiecka (PO), członek Komisji
między innymi Polacy przebywający w
Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz
Holandii - przyczyniły się takie działania jak
Komisji Spraw Gospodarczych w PE, Klub
projekt „NLlovePL” realizowany przez OTTO
PO-PSL w Parlamencie Europejskim.
Workforce, oraz uruchomiona w jego ramach
strona internetowa www.propolen.nl. Jest to
inicjatywa godna pochwały, która nie tylko staje
Evenementenhal Hardenberg
Energieweg 2
7772 TV Hardenberg
T 0523 - 28 98 98
F 0523 - 28 98 00
E [email protected]
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
T 0183 - 68 06 80
F 0183 - 68 06 00
E [email protected]
Strona internetowa autorstwa Partii Wolności
w opozycji do tez głoszonych przez Geerta
(PVV), na której zachęca się Holendrów do
Wildersa, ale też walczy z kreowanym przez
składania donosów na obywateli Europy
niego wizerunkiem Holendra – ksenofoba
Środkowo-Wschodniej, wywołała burzę,
i nacjonalisty. Wyrazy wsparcia i sympatii
wskutek której wszyscy skupiliśmy uwagę na
dla Polaków pod postacią komentarzy
naszych rodakach pracujących w Holandii.
zamieszczonych na stronie świadczą o tym, że
Przez ostatnie tygodnie większość czołowych
Holandia nadal chce być postrzegana jako kraj
mediów informowała o tym, że ich praca
otwarty i tolerancyjny.
zwiększa holenderskie PKB o 0,3%, że dzięki
Ożywienie tendencji nacjonalistycznych
nim rocznie do holenderskiego budżetu
w okresie kryzysu ekonomicznego, kiedy
wpływa 1,2 mld EUR, połowa z nich pracuje
powinniśmy szukać rozwiązań i możliwości
ponad 40 godzin tygodniowo a na chorobowe
szybkiego wyjścia z trudnej sytuacji
100% GESMEERD GECOMMUNICEERD.
udają się rzadziej niż ich holenderscy koledzy.
gospodarczej, nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dat is waar PHC voor staat en gaat. Nu en in de verre toekomst. Eén
Są to fakty dotychczas znane tylko części z
Ważne jest abyśmy w tym czasie działali
woord staat hierbij hoog in het vaandel: VOORSPRONG.
nas. Teraz, poniekąd dzięki kampanii Geerta
wspólnie i aby takie inicjatywy jak wspomniany
Wildersa, usłyszała je cała Europa.
portal należały do rzadkości.
Evenementenhal Venray
De Voorde 30
5807 EZ Venray
T 0478 - 51 97 90
F 0478 - 51 97 80
E [email protected]
w w w. e v e n e m e n t e n h a l . n l
Op het juiste moment die informatie ontvangen of verstrekken, die u een
Podczas marcowej sesji plenarnej Parlamentu
ruime voorsprong geeft op de concurrentie. Op basis van een gedegen
Europejskiego, gdzie od 2009 r. reprezentuję
kennis houdt PHC hierbij rekening met de specifieke wensen van elke
ziemię opolską i dolnośląską, niemal wszyscy
branche. Kortom, PHC houdt u zakelijk en organisatorisch in beweging
en zorgt ervoor dat u, waar dan ook, uw werk op een productieve en
effectieve wijze kunt blijven uitoefenen.
parlamentarzyści, bez względu na frakcję czy
narodowość, jednogłośnie potępili haniebną
Więcej informacji?
Mail [email protected]
antyimigracyjną kampanię prowadzoną
przez Partię Wolności i stanęli w obronie
że te wartości są wśród nas nadal żywe i
dan contact op met PHC mobile office specialist. Graag geven wij u een
obywateli Europy Środkowej i Wschodniej. Dali
bardzo ważne. Cieszę się, że społeczeństwo
advies waar u stil van wordt. www.phc.nl
temu wyraz także w przyjętej rezolucji, która
holenderskie w dużej części (w tym
przypomina, że swoboda przemieszczania się
europarlamentarzyści) zdecydowanie odcięło
oraz podejmowania pracy w krajach UE jest
się od inicjatywy partii Wildersa i oczekuje od
jednym z podstawowych praw obywatelskich
premiera Marka Rutte zdecydowanych działań
i podstawą Unii Europejskiej, natomiast
w odpowiedzi na powstałą stronę internetową
mobilność pracowników jest niezwykle
oraz działalność samej Partii Wolności.
istotna dla rozwoju europejskiej gospodarki.
Z pewnością do tych aktów solidarności -
Parlament Europejski dał dowód po raz kolejny,
oprócz świadectwa, jakie dają swoją pracą
Kan uw business of organisatie nog wel wat beweging gebruiken, neem
Europaabgeordneter
Seit 2009 repräsentiere ich die Oppelnschen und
Niederschlesien Provinzen in Brüssel. In einer
Plenarsitzung im März diesen Jahres hat fast jeder
– unabhängig der Nationalität und Fraktion – die
skandalöse „Anti-Migrations Kampagne“ von Geert
Wilders einstimmig abgelehnt. Alle Repräsentanten
haben sich für die mitteleuropäische und
osteuropäische Arbeitsmigranten eingesetzt. Meiner
Meinung nach ist es falsch, ein nationales Feuer auf der
Suche nach wirtschaftlicher Erholung zu entfachen. Es
geht darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Voor meer informatie: www.phc.nl of bel 040 - 2 111 111
otto Magazine
| 43
otto magazine
Wat is het Office Inspiration Center?
Iedereen heeft wel eens gehoord van Het Nieuwe Werken. Dit is een
breed concept, maar voorop staat dat een inspirerende
kantooromgeving een vitale rol speelt in het welzijn van de werkende
mens. Martin Cuypers BV ontwikkelt deze inspirende
kantooromgeving waarbij de mens centraal staat, zodat men gezond,
efficiënt en met plezier kan werken!
Martin Cuypers BV realiseert met het Office Inspiration Center een
geheel nieuw belevingsconcept. Een inspirerende kantooromgeving
onstaat niet alleen door alleen de kantoorinrichting. Verlichting,
akoestiek, vloerbekleding, plafonds, geur, etc. zijn hierbij ook van
wezelijk belang. Martin Cuypers BV werkt daarom in het Office
Inspiration Center samen met partners. Deze partners zijn specialisten
op deze gebieden.
In het Office Inspiration Center is tevens een Designstudio en
Ergostudio gevestigd.
Benieuwd?
U bent van harte welkom in ons Office Inspiration Center
op Keizersveld 65 in Venray!
Martin Cuypers BV | Keizersveld 65 | 5803 AP Venray
T 0478-551800 | F 0478-551809 | E [email protected] | W www.martin-cuypers.nl
StepcoEasyIT
Houd grip op uw
IT-omgeving
olak Ukrainiec dwa bratanki
Pan Volodymir Vavriv jest jednym z pierwszych pracowników z Ukrainy
wszystko zależy od człowieka, jak jest dobry to nie powoduje konfliktów.
zatrudnionych przez OTTO. Od prawie roku pracuje w firmie Kongsberg
Na początku, przez pierwsze pół roku była bariera, ale teraz już jej nie ma.
na stanowisku operatora- montażysty foteli samochodowych.
Czym Pan się zajmował na Ukrainie?
Mówi Pan, że podoba się Panu w Polsce, czy
miał Pan już okazję trochę pozwiedzać?
Z zawodu jestem spawaczem. Ale robiłem w życiu wiele różnych rzeczy,
Byłem w wielu miejscach, w Tarnowie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Pile.
na przykład przez trzy lata pracowałem też jako piekarz.
We wszystkich tych miejscach byłem w pracy, jako turysta to nie.
Mówi Pan bardzo dobrze po polsku.
Chciałby Pan zostać w Polsce na dłużej?
Jeszcze nie aż tak dobrze, nie mam żadnych problemów z komunikacją,
Tak z żoną planujemy. Chcemy sprzedać , co nam zostało na Ukrainie i
ale jeszcze trochę mi brakuje. Jak nie znasz języka, nie masz co robić w
kupić w Polsce mieszkanie. Chcemy normalnie żyć i pracować.
kraju. Pracuję już niemal rok czasu, wcześniej też przyjeżdżałem do Polski
. Moja żona jest z pochodzenia Polką. W Polsce mamy więc rodzinę,
kuzynów, wujka.
Polska i Ukraina organizują wspólnie
Euro 2012. Jak Pan myśli, zdążymy z
przygotowaniami? Wybiera się Pan na Ukrainę
w czasie Mistrzostw?
Myślę, że Polska pewnie zdąży. Na Ukrainie są stadiony, ale drogi,
W poszukiwaniu pracy. Kiedyś pracowałem też w Czechach, ale w
komunikacja, jak było tak zostało. Główne drogi są zrobione, ale żeby
Polsce bardziej mi się podoba. Ludzie, praca... Polacy i Ukraińcy są do
dostać się na prowincję, jest bardzo ciężko. Ja nie wybieram się na
siebie bardzo podobni. Mają do nas więcej szacunku, więcej niż Czesi.
Ukrainę na Euro. Na mistrzostwa nie trzeba jechać do Kijowa, bliżej do
• Minimale investering
Lubię bardzo swoją obecną pracę, to najlepsze miejsce, w jakim do tej
Warszawy.
• Hoge beschikbaarheid
pory pracowałem. Tutaj jest dwa razy lepiej niż u nas, dwa razy większe
zarobki. Średnia wypłata na Ukrainie wynosi 600 zł, w Polsce 1200 zł. A
Jakiej drużynie Pan kibicuje?
• Budgetteerbaar
ceny są podobne, benzyna kosztuje 1 euro za litr, chleb 1,5 zł, mięso 18-
Tylko Polsce i Ukrainie, ale jeżeli Polska będzie grała razem z Rosjanami
20 ZŁ. Cukier jest trochę tańszy u nas.
to Polsce, a jeśli z Ukrainą, to Ukrainie to jasne. Nie interesuję się aż tak
De voordelen van Stepco EasyIT:
Elke spier, elke beweging, elke stap naar
• Energiebesparend
boven in dienst van één doel: de top
• Minder onderhoud
krachten worden verspeeld. Dat is wat
• Up-to-date
uw IT-omgeving ook moet doen, efficiënte en
• Maatwerk
doelgerichte oplossingen bieden. Met lage
Dlaczego zdecydował się Pan przyjechać do
Polski?
• Flexibel
bereiken. Daarbij moeten geen nutteloze
P
"Polacy i Ukraińcy są do siebie podobni"
investeringen en hoge beschikbaarheid als
uitgangspunt. Dat is Stepco EasyIT.
bardzo piłką nożną ,ale myślę, że może wygrać Portugalia, albo Hiszpania
Co Pana zdaniem powinno się zmienić na
Ukrainie, żeby było lepiej?
albo Niemcy.
Kierownictwo, korupcja, jest bardzo droga ziemia.
Jakie są Pana wrażenia z pobytu w Polsce, co
Pan myśli o Polakach?
Jestem zadowolony, że przyjechałem do Polski. U nas obecnie są bardzo
duże problemy ekonomiczne w społeczeństwie, silni, bogaci wygrywają,
a biedni nie mają szans. Biedni ludzi są wykorzystywani. W porównaniu z
Ukrainą w Polsce żyje się lepiej.
Jak się Panu pracuje z Polakami?
Bardzo dobrze, jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Nie ma konfliktów. To
Ukranische Arbeitsnehmer
Volodymir Vavriv ist einer der ersten Mitarbeiter aus der Ukraine bei OTTO Work Force
in Polen. Er hat fast ein Jahr als Monteur und Autositz Mechaniker bei der Kongsberg
Gesellschaft gearbeitet. „Die Leute, die Arbeit...die Polen und die Ukrainer sind ähnlich.
Sie respektieren uns mehr als die Tschechen. Meine Arbeit macht mir Spaβ. Dies
ist der beste Arbeitsgeber den ich je gehabt habe. Hier in Polen sind die Dinge etwa
doppelt so gut wie in unserem Land: Ich verdiene doppelt so viel wie in der Ukraine. Der
Durchschnittslohn beträgt 600 PLN und in Polen 1200 PLN, bei gleichen Preisen. Z. B.
der Benzinpreis ist € 1 pro Liter, Brot kostet 1.5 PLN und Fleisch 18-20 PLN. Zucker ist ein
wenig günstiger zu Hause“.
Stepco I Aziëstraat 15, 6014 DA Ittervoort, T 0475 567 567, www.stepco.nl
otto Magazine
| 45
otto magazine
DB Schenker Poland
DB Schenker jest jednym z wiodących
lądowy, lotniczy, oceaniczny i magazynowanie.
dostawców zintegrowanych rozwiązań
Zatrudnia ponad 90 tys. pracowników w 130
logistycznych na globalną skalę. Oferuje
krajach. DB Schenker jest częścią Deutsche
kompleksową obsługę logistyczną, transport
Bahn.
otto Magazine
| 47
otto magazine
N
IE DZIELIMY PERSONELU NA AGENCYJNY I WŁASNY
Z Adamem Sawickim, dyrektorem ds. zarządzania
zasobami ludzkimi i administracji w Kongsberg
Automotive, rozmawia Mariusz Gzyl
Czy fakt, że firma-matka pochodzi z Norwegii
przekłada się na warunki pracy?
Oczywiście, jak wiadomo biznes norweski jest bardzo etyczny i
postrzegany jako ten, który zwraca szczególną uwagę na socjalne
podejście do personelu. Staramy się, by pracownicy byli traktowani
po prostu godnie. W zamian odwdzięczają nam się zaangażowaniem i
Jakie plany dotyczące zatrudnienia ma w tym
roku Kongsberg Automotive?
przywiązaniem do firmy. Polski pracownik jest solidny, zdyscyplinowany,
W tej chwili zatrudniamy ok. 1200 osób i - jeśli chodzi o wzrost
Warto mu zaufać.
dobrze wykształcony. Chce pracować, bo aktywnie podchodzi do życia.
zatrudnienia - mamy dalsze plany. Z jednej strony chcemy tworzyć
rekordowym czasie. Od przeprowadzki do uruchomienia produkcji w
W czasie globalnego kryzysu bardzo dużą
wagę przykłada się do elastyczności rynku
pracy. Czy jednym z kluczy do sukcesu jest
również współpraca z agencjami pracy
tymczasowej?
Pruszkowie pod Warszawą upłynęło zaledwie 2 i pół miesiąca.
Nie wiem czy słowo kryzys w ogóle dotyczy sytuacji, w której się
nowe miejsca pracy, a z drugiej zależy nam na stabilizowaniu i
umacnianiu tych, które już mamy. Zeszły rok był dla nas okresem
bardzo gwałtownego przełomu i rozwoju. Cała fabryka wraz z liniami
produkcyjnymi została przeniesiona z Wielkiej Brytanii i to w wyjątkowo
wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. W tej chwili
przez współpracowników i przełożonych, a w efekcie otrzymują
zatrudniamy ok. 500 osób na umowach z agencji pracy. To blisko połowa
kolejne umowy o pracę, podwyższone wynagrodzenie i premie. Poza
naszego personelu. Ktoś może powiedzieć, że jest to za dużo, ale ja
tym oferujemy dodatkowe korzyści czy udogodnienia, jak np. paczki
uważam, że nie. Trzeba po prostu wiedzieć w jaki sposób wczuć się w
żywnościowe czy dowóz do pracy itd. Osobie rozpoczynającej pracę
potrzeby ludzkie.
jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko o tym, jak będzie wyglądał
jej rozwój na przestrzeni najbliższych miesięcy. A przecież to ludzi
znajdujemy. Na pewno strategią, która dobrze sprawdza się w trudnych
W jaki sposób to się udaje?
najbardziej dziś interesuje, by mieć perspektywę i stabilizację. Jeśli
Co przekonało Kongsberga do wyboru
Polski?
warunkach rynkowych jest zdolność bycia bardzo elastycznym. Oznacza
Po pierwsze mamy zaplanowany cały system motywacyjny. Pracownik z
więc ludzie widzą i odczuwają pozytywne skutki prowadzonej polityki
to także poszukiwanie takich form rozwoju organizacji, które są odporne
agencji przychodząc do Kongsberg Automotive od razu wie ile będzie
personalnej, to takie osoby rewanżują się zaufaniem i dobrą pracą. We
Dla norweskich właścicieli bardzo ważne są zarówno czynniki makro, jak
na wszelkiego rodzaju wstrząsy czy trudności. Pozwala to w zależności
zarabiał: w pierwszym czy drugim tygodniu, w drugim czy trzecim
współpracy z taką agencją, jak OTTO w każdej umowie mamy zawartą
i mikro ekonomiczne, bardzo istotne dla wyboru miejsca prowadzenia
od potrzeb błyskawicznie rozszerzać, jak i zawężać poziom zatrudnienia.
miesiącu i tak aż do samego końca pracy. Umowy zawierane są na
klauzulę, która gwarantuje nam, że po jakimś okresie mamy prawo bez
działalności są także wciąż relatywnie niskie w porównaniu z innymi
Działamy na dość trudnym rynku. W motoryzacji są różnego rodzaju
miesiąc, oczywiście w różnych, uzasadnionych przypadkach, mogą to
kosztów przejąć pracownika.
państwami Unii Europejskiej koszty pracy. Ale przede wszystkim nasz kraj
trendy, są różnego rodzaju główni gracze. Jedni zyskują, inni tracą, jedne
być umowy dłuższe, a kiedy widzimy że z kimś się nam bardzo dobrze
postrzegany jest jako stabilny i solidny w kontaktach międzynarodowych
samochody się kupuje, drugie zalegają na placach, czekając miesiącami
układa, to proponujemy stałą pracę. To jest system, który cały czas
Taki swoisty transfer?
i handlowych. Poza tym polscy pracownicy zapewniają bardzo wysoki
na nabywców. To klient docelowy, w salonie u dealera, ostatecznie
funkcjonuje i jest dla wszystkich jasny.
Tak można to nazwać. Według mnie jest to bardzo słuszne i uzasadnione.
poziom jakościowy produkcji, co dla klientów Kongsberg Automotive,
decyduje. Ostatnio obserwujemy na rynku europejskim stagnację,
najważniejszych graczy na rynku motoryzacyjnym na całym świecie,
stąd mowa o kryzysie. Wiemy, że np. General Motors zdecydował
miało niebagatelne znaczenie.
o zamknięciu dwóch fabryk w Europie jednak zakłady w Polsce są
Myślę, że leży to też w interesie takich firm jak OTTO, ponieważ jest
W jakich autach wykorzystywane są
produkowane przez Kongsberg maty
grzewcze?
się sprawdza współpraca z agencją. Ważne, by pracownicy bez względu
agencje pracy tymczasowej, czuli się tak samo i byli tak identycznie
Czyli jest bardzo dobra wiadomość
dla poszukujących zatrudnienia, żeby
nie zrażali się tym, że jest to że jest to
praca tymczasowa, bo jeżeli pokażą się z
dobrej strony to staną się częścią załogi
Kongsberga?
W samochodach niemal wszystkich segmentów, od pojazdów klasy
traktowani. Dotyczy to płac, podobnych możliwości awansu i systemu
Tak to jest, po jakimś okresie pracy jeżeli widzimy, że się to naprawdę
motywacyjnego.
bardzo dobrze układa, to - moim zdaniem - nie ma innego wyjścia,
bezpieczne. Ale mimo wszystko sytuacja jest niepewna. I tutaj właśnie
średniej do aut premium czy luksusowych. Mamy 150 klientów,
na to czy pracują w ramach umów zawartych z naszą firmą czy też przez
a nasze maty czyli urządzenia do ogrzewania i wentylacji fotela
To jest część strategii, którą skutecznie realizujemy od pierwszego
Audi czy BMW. Poza tym produkujemy także maty dla ciężarówek i
maszyn budowlanych.
Myślę, że gdyby było inaczej to po prostu nie moglibyśmy pozyskać
doświadczenia, zdobywają wiedzę i umiejętności, są wysoko oceniani
montowane są m.in. w Ferrari, Bentley’ach, Porsche, Rolls-Royce’ach,
48 |
otto Magazine
okoliczności jako dające dużą szansę.
nie obawiali się takiej formy zatrudnienia, bo ona przeradza się w to, co
ich interesuje, w to co dany pracodawca może dalej zaoferować. To jest
doskonały przykład na to, że warto być zatrudnionym poprzez agencję
i naprawdę w żaden sposób nie należy się czuć tutaj poszkodowanym,
a wręcz powinno się posiąść umiejętność wykorzystania tego typu
jak docelowe zatrudnienie u nas i to na umowę na czas nieokreślony.
Gdyby było inaczej to korzystaliby państwo
wyłącznie z własnych zasobów, albo tylko i
wyłącznie z personelu z agencji pracy.
samochodowego jak i urządzenia podnoszące jakość komfortu jazdy
doskonałym przykładem dla następnych pracowników agencyjnych, aby
dnia zatrudnienia. Są osoby, które zajmują stanowiska kierownicze, a
zaczynają od podstaw w agencji. Przechodzą pewną drogę, nabywają
otto Magazine
| 49
OTTO MAGAZINE
POstĘPy
DLA FIRM WIĘKSZE ZNACZENIE MA OBRAZ PRZYSZŁOŚCI A NIE PRZESZŁOŚCI. PATRZYMY NAPRZÓD, PODĄŻAMY
W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI. WYNIKA TO Z DOKŁADNEJ WIZJI CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA. Z JASNĄ STRATEGIĄ
NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA I WIELOMA WAŻNYMI NOWYMI PROJEKTAMI ROZWOJOWYMI W ZASIĘGU. MĄDRĄ
APLIKACJĄ I MIESZKANIAMI.
Entwicklung
IN UNTERNEHMEN IST DIE FRONTSCHEIBE IMMER GRÖSSER ALS DER RÜCKSPIEGEL. WIR
BLICKEN VORWÄRTS MIT EINEM STARKEN FOKUS AUF DIE ZUKUNFT UND MIT EINER
KLAREN VISION AUF MENSCH UND GESELLSCHAFT. WIR HABEN EINE AUSGERICHTETE
STRATEGIE FÜR UNSER UNTERNEHMEN MIT EINER REIHE WICHTIGEN NEUEN
ENTWICKLUNGENINGREIFBARERNÄHE.EINSMART–APPUNDKLUGEWOHNUNGE!
OTTO MAGAZINE
Dobrzy dla środowiska i dobrzy dla siebie nawzajem
„inteligentne” mieszkania: szyBka i tania Budowa oraz duża wygoda
my otto: gotowi na przyszłoŚć
W minionym roku zapowiedzieliśmy, że zamierzamy oddzielić
zakwaterowanie także wzrasta. Nadajemy ton w dziedzinie europejskiej
zatrudnienie od zakwaterowania. Międzynarodowe pośrednictwo pracy
migracji zarobkowej, jednak także w zakresie zakwaterowania
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki
stanowi sedno naszej działalności. W przeciwieństwie do zakwaterowania
chcemy wprowadzić nowe standardy. Stąd właśnie zrodził się pomysł
myOTTO właściwi ludzie trafiają od razu na
pracowników. Nie oznacza to jednak, że chcemy ich w tej kwestii
>>inteligentnych<< mieszkań”.
właściwe miejsce, a my możemy szybciej
pozostawić własnemu losowi. Co więcej, firma OTTO Work Force jest
zaspokajać potrzeby klienta. MyOTTO
aktywnie zaangażowana w realizację nowych projektów mieszkaniowych
We współpracy z gminą Horst aan de Maas i FOCUS/Balast
wykorzystujemy do intensyfikacji kontaktu
przeznaczonych dla migrantów zarobkowych. Dowodzi tego ukończony
Nedam opracowaliśmy koncepcję ulepszenia organizacji zarówno
z klientem, ale na uwadze mamy również
projekt Labourhotel w Diemen, pokazują to nasze plany budowy jeszcze
tymczasowego, jak również stałego zakwaterowania migrantów
trwałość relacji. Dzięki elektronicznym kanałom
większego i nowocześniejszego hotelu pracowniczego w venray, a także
zarobkowych. Projekt ten nie jest jednak przeznaczony wyłącznie dla
komunikacji zmniejsza się zużycie papieru.
nowa koncepcja „inteligentnych” mieszkań. Nasze działania popiera
imigrantów, ale również singli, samodzielnych młodych osób i matek lub
nawet holenderskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gdyż również
ojców samotnie wychowujących dzieci.
Mobilny internet, aplikacje i media społecznościowe przeżywają rozkwit, co zmniejsza
rząd dąży do odpowiedniego ukierunkowania dalszego rozwoju zjawiska
Idea „inteligentnych” mieszkań bazuje na założeniu, że mają to być
dystans komunikacyjny, zapewnia trwałość relacji i umożliwia bezpośredni dostęp do
migracji zarobkowej.
mieszkania jednopokojowe zbliżone do kawalerek. Każdy miałby mieć
informacji na całym świecie… aplikacja myotto jest jedyna w swoim rodzaju, stworzona
do dyspozycji własną przestrzeń mieszkalną wraz z własną kuchnią i
przez firmę otto work force, a więc bezpośrednio dostosowana do jej potrzeb. Myotto
Frank van Gool: „W nadchodzących latach migracja zarobkowa
udogodnieniami sanitarnymi.
jest platformą jednoczącą wszystkich tych, których łączy coś z otto work force!
będzie miała istotny wkład w rozwiązanie problemu niedoboru siły
Innowacyjna jest również sama ich budowa. Moduły mieszkalne
roboczej na rynku pracy, w związku z czym zapotrzebowanie na dobre
wytwarzane są w innym miejscu, a po kilku tygodniach trafiają na swoje
gOtOwe dO Użycia!
kontaktować się ze swoim opiekunem klienta,
miejsce przeznaczania, gdzie zostają ostatecznie zmontowane.
Pod koniec ubiegłego roku myOTTO stało się
co skraca czas oczekiwania na odpowiedzi
Chronimy więc środowisko, dbając jednocześnie
faktem. Uruchomieniu aplikacji towarzyszyły
menadżerów. Mają oni również wgląd w
Ponadto istnieje możliwość łatwego przekształcenia trzech kawalerek
uroczyste obchody. Trwały intensywne
elektroniczną wersję pasków wynagrodzeń i
w jedno mieszkanie. Tym samym koszty budowy są bardzo atrakcyjne
prace nad rozwinięciem podstawowej
aktualne plany. Aby zwiększyć zadowolenie
i wynoszą około 100 tys. euro za mieszkanie, dzięki czemu mieszkańcy
wersji myOTTO. Dodano nowe opcje oraz
pracowników dotychczasowe funkcje myOTTO
mają możliwość przejęcia w odpowiednim czasie tychże mieszkań na
poszerzono możliwości dostępu i użytkowania
wzbogacono o możliwość zadawania pytań
własność.
aplikacji. Dostęp do niej mają już użytkownicy
poprzez aplikację, z telefonu komórkowego lub
Innowacyjne są nie tylko możliwości użytkowania i sposób budowy
smarfonów z systemem Android, użytkownicy
przez Internet. Pracownik uzyskuje odpowiedź
„inteligentnych” mieszkań, ale również ich atrakcyjny, zewnętrzny wygląd.
iPhone’ów oraz oczywiście internauci.
w ciągu 24 godzin. W niedalekiej przyszłości
papierowe formularze z pytaniami zostaną
Dzięki jakościowemu wykończeniu mieszkań znikają wszelkie skojarzenia
przywodzące na myśl akademiki lub mieszkania modułowe, czego
what’s in it fOr me?
wycofane z obiegu. Korzyści? Mniej pracy dla
dowodzą umieszczone na tej stronie zdjęcia.
Pracownicy OTTO Work Force czerpią korzyści
pracownika, szybsza reakcja i dbałość o ochronę
z aplikacji myOTTO. Osoby zainteresowane
środowiska!
podjęciem pracy dla OTTO za granicą mogą
więcej informacji? [email protected]
iQ-wohnungEn
ZusammenmitderGemeindeHorstaandeMaasundFOCUS/BallastNedamhaben
wir ein Konzept entwickelt, um die vorübergehende und dauerhafte Unterkunft für
Arbeitsmigranten zu konsolidieren: die IQ-Wohnung. Dieses Konzept eignet sich nicht
nur für Arbeitsmigranten, sondern auch für Singles, selbständige Jugendliche und
Alleinerziehende. Herzstück der IQ-Wohung ist das Studiokonzept. Jeder hat seinen
eigenen Lebensraum mit eigener Küche und Sanitäranlagen. Weiterhin ist die Bauweise
innovativ. Die Wohnungen werden anderswo produziert und am Bestimmungsort
innerhalb weniger Wochen errichtet.
52 |
otto Magazine
znaleźć tu informacje o kliencie, u którego
różnOrOdnOść i trwałOść
będą pracować lub na temat ośrodka, w
Skoro myOTTO zostało całkowicie dostosowane
którym zostaną zakwaterowani. Istnieje
do potrzeb pracowników, teraz możemy zająć
również możliwość nawiązania kontaktu z
się potrzebami naszych klientów. Także oni
obecnymi mieszkańcami danego ośrodka oraz
będą mogli czerpać w przyszłości korzyści z
wymienienia się swoimi doświadczeniami. Dla
myOTTO. Wszystkie informacje od zarządu
osób już zatrudnionych w OTTO Work Force
będą przekazywane w czasie rzeczywistym,
funkcjonalność aplikacji jest jeszcze bardziej
dzięki czemu będzie można szybko i sprawnie
interesująca. Pracownicy mogą bezpośrednio
reagować, co przyczyni się do sprawniejszego
o firmę i klientów.
warto wiEdZiEć:
- Każdegodniaużywanychjest25%wszystkich
aplikacji.
- 97%wszystkichsprzedanychtelefonówzawiera
dostępdocyfrowychdanych.
- Najwięcejaplikacjiściąganychjestwniedzielę
wieczoremokołogodziny21:00.
- Każdegoroku12miliardówkilometrówdróg
przemierzanychjestzpomocąnawigacjiGoogleMaps.
-Większośćpobieranychaplikacjistanowiągry(15%),
książki(14%)irozrywka(11%).
- Gra„AngryBirds”jestnajpopularniejsząaplikacją
ostatnich czasów.
- Dostępdo36%aplikacjijestdarmowy.
- Średniaopłatazadostępdoaplikacjiwynosi3,64$,a
pobraniezInternetuwszystkichmożliwychaplikacji
kosztowałobyłącznie891982,24$.
tY tEŻ dołĄcZ do MYotto!
Wejdźnastronęwww.ottocommunity.eu
izarejestrujsię!
więcej informacji?
[email protected]
MY otto
Vom Zeitpunkt des Entstehens Ende 2011 ist
myOTTOumeineAnwendungerweitertworden
und bereits schon jetzt die Standardanwendung für
Arbeitsmigranten. Die gesammte Kommunikationen
zwischen der Organisation und der Arbeitsnehmer
sowie die gesamte interne Kommunikation zwischen
den Mitarbeitern kann in Zukunft mit dieser
Anwendung gemacht werden. Außerdem, der gesamte
bisherigeSchriftverkehristjetztübermyOTTO
abrufbar.MyOTTObringtunsdieZukunftnäher.
otto Magazine
| 53
otto magazine
J
Ąk wyglada przysztoŚĆ migracji zarobkowej?
w Niemczech. Oznacza to, że będziemy zmagać się z problemem
Twierdzenie 3
zachowania odpowiedniego wzrostu gospodarczego. Uważam, że skutki
Migranci zarobkowi w Holandii dostarczają nam rocznie 3 miliardów
zjawiska dodatkowo spotęguje problem jakościowy: już teraz widzimy,
euro. Jakie są Państwa prognozy dla Holandii, Niemiec i Polski na
że niedobory kadrowe powstają w konkretnych profesjach, na przykład
najbliższe pięć lat?
Martin odpowiada:
Oczekuję, że trend ten utrzyma się nie tylko w Holandii, ale również
w zawodach technicznych.
Frank odpowiada:
Guido odpowiada:
Wspomniane 3 miliardy należy odpowiednio rozdzielić: 1,8 miliarda
Zmiany demograficzne są nieuniknione, czemu nie da się zaprzeczyć.
należy przeznaczyć na wzrost gospodarczy, a 1,2 miliona odprowadzić
W zależności od typu gospodarki można zastosować trzy możliwe
do skarbu państwa. Im więcej imigrantów, tym większe korzyści dla
rozwiązania: zatrudnienie imigrantów, automatyzacja i przeniesienie
Holandii. Z relatywnego punktu widzenia wpływy do skarbu państwa
działalności do krajów, które dysponują wystarczającym potencjałem
zmniejszą się, gdyż oczekuje się, że imigranci będą ubiegać się o
pracowników, jak chociażby do państw Europy Środkowej.
holenderskie świadczenia społeczne, które zresztą współfinansowali.
Twierdzenie 2
Frank van Gool
Martin Delwel
Guido Vreuls
W jaki sposób kryzys w Holandii wpłynie na zjawisko migracji
zarobkowej w najbliższych pięciu latach?
"Przewiduję, że ilość
imigrantów zarobkowych w
Holandii wzrośnie do 500.000"
Frank odpowiada:
Twierdzenie 1
Można by właściwie rzecz, że kryzysy bankowy i walutowy to zbawienie
Począwszy od drugiej połowy lat 90 liczba imigrantów
Popyt na obsadzenie zwalnianych stanowisk na holenderskim
uległby „przegrzaniu” przy jednocześnie ogromnym niedoborze
Martin odpowiada:
przyjeżdżających do Holandii w celach zarobkowych stopniowo
rynku pracy stanowi nowy bodziec dla migracji zarobkowej. W
pracowników. Innymi słowy, kryzys wpłynął ujemnie na napływ
Oszacowanie finansowych skutków migracji zarobkowej wciąż
rosła, od ponad 10 tys. w 1995 r. do 20 tys. w 2001 r. Według
2011 r. pokolenie „baby boom” zaczęło opuszczać rynek pracy, a
imigrantów.
przysparza wiele trudności. Prawda jest jednak taka, że Holandia i
prognoz na nadchodzące lata możliwe jest nawet podwojenie
reprezentacja absolwentów, do których należy zapełnienie miejsc
liczby migrantów zarobkowych przebywających w Holandii…
pracy, nie jest najliczniejsza. W nadchodzących dekadach problem
Martin odpowiada:
produkcja i transport wymagają jednak więcej rąk do pracy, niż dany kraj
związany z obsadzaniem zwalnianych miejsc pracy będzie narastał.
W chwili obecnej kryzys w Niemczech został zażegnany. Także Holandia
ma do zaoferowania. „Brak imigrantów oznacza zastój” - ten slogan jest tu
Jakie są Państwa oczekiwania na ten temat?
całkiem dobrze radzi sobie z jego skutkami. Uważam, że ewentualny
moim zdaniem najbardziej adekwatny.
Jak zapowiada się przyszłość migrantów zarobkowych? W jaki sposób
dla sytuacji na rynku pracy. Gdyby w Holandii trwał obecnie normalny
wzrost gospodarczy rzędu od 2 do 3 proc., wówczas nasz rynek pracy
Niemcy uzależnieni są w znacznym stopniu od eksportu towarów. Ich
kryzys jest jedynie drobnym nurtem w nieodwracalnym procesie
migracja wpłynie na system opieki społecznej w naszym kraju, a w
jaki na zakwaterowanie? Czy rozwiąże ona obecne problemy czy też
Frank odpowiada:
przysporzy nam dodatkowych zmartwień? Frank van Gool (prezes
Od 2011 r. Holendrzy urodzeni w czasach wyżu demograficznego,
zarządu OTTO Work Force), Martin Delwel (dyrektor generalny Olympii
trwającego zresztą trzydzieści lat, opuszczają rynek pracy. Ktoś musi
Guido odpowiada:
z nich przynosi inne interpretacje. Moim zdaniem faktem jest rosnące
Niemcy, wchodzącej w skład OTTO Work Force) i Guido Vreuls (dyrektor
przejąć ich dotychczasowe obowiązki. Mowa tu o około milionie
Trudno to przewidzieć. Wszystko zależy od tego, jak długo kryzys będzie
nieustannie zapotrzebowanie na pracowników z Europy Wschodniej,
OTTO Work Force na Europę Środkową i Wschodnią) ustosunkowali się
pracowników. W pierwszej kolejności należy pomóc bezrobotnym w
się utrzymywał i czy dotknie wszystkie europejskie państwa. Moim
na przykładów Rumunów i Bułgarów, jednak to pracownicy z Ukrainy i
do pięciu przedstawionych przez nas tez na temat migracji zarobkowej
Holandii w ich aktywizacji zawodowej, a pozostałe stanowiska pracy
zdaniem kryzys doprowadzi do zmiany hierarchii na arenie europejskiej,
Mołdawii zapełnią luki na europejskim rynku pracy.
w przyszłości.
(około 50 proc.) obsadzić migrantami zarobkowymi. Przewiduję, że liczba
dając krajom takim jak Polska więcej władzy.
zmniejszania się zasobów rynku pracy.
Guido odpowiada:
Musimy zachować ostrożność w kwestii sposobu kalkulacji, gdyż każdy
imigrantów w Holandii wzrośnie co najmniej do 500 tys.
54 |
otto Magazine
otto Magazine
| 55
otto magazine
Twierdzenie 4
"Jedną z podstawowych
europejskich wartości jest
wolność wyboru miejsca
pracy i zamieszkania."
Wszyscy imigranci przyjeżdżający odtąd do Holandii będą musieli
opuścić kraj po wygaśnięciu umowy o pracę. Czy zgadzają się
selekcji dokonywano już przy wjeździe do kraju, gdyż inteligentni ludzie
Państwo z powyższą tezą? Jakie skutki, Państwa zdaniem, mogłaby
nie byli mile widziani w Holandii. Przykładowo, ludzi noszących okulary
ona wywrzeć?
– co sugerowało, że prawdopodobnie potrafią czytać – wpuszczano do
kraju raczej niechętnie. Obecnych imigrantów nie można porównywać
Frank odpowiada:
do ówczesnych gastarbeiterów tureckiego lub marokańskiego
Zakładanie, że imigranci przyjeżdżający do Holandii będą musieli opuścić
pochodzenia, a raczej do imigrantów z Hiszpanii i Włoch. Na podstawie
nasz kraj po upływie ich umowy jest błędne. W 25 krajach Wspólnoty
nielicznych, pozostałych przedstawicieli z tej grupy możemy stwierdzić,
obowiązuje bowiem swobodny przepływ osób, co oznacza, że wszyscy
że udało im się zintegrować z holenderskim społeczeństwem. Wynika
obywatele Unii Europejskiej, z wyjątkiem Bułgarów i Rumunów, mogą
to głównie z podobieństw między kulturą i religią Holendrów a tychże
pracować w dowolnym miejscu i przez dowolny okres.
imigrantów. Inną cechą odróżniającą obecnych imigrantów z Europy
Wschodniej jest ich wolność wyboru w kwestii tego, kiedy chcą
Martin odpowiada:
przyjechać do Holandii, a kiedy ją opuścić, bez utraty żadnych praw. W
To twierdzenie ma podłoże polityczne, a nie ekonomiczne. Osobiście
przeciwieństwie do Turków i Marokańczyków. Jeżeli wyjeżdżają oni z
uważam, że wszyscy mamy interes w gospodarce otwartej, a integracja
Holandii, tracą oni bowiem wszelkie prawa do powrotu.
nie powinna być źródłem frustracji ze strony władz.
Martin odpowiada:
Guido odpowiada:
Uważam, że opanowanie języka niderlandzkiego w Holandii, a
Nie, nie zgadzam się. Jednym z fundamentów Europy jest swoboda w
niemieckiego w Niemczech, jest niezmiernie ważne. W pozostałych
wyborze miejsca pracy i zamieszkania. W związku z czym każde państwo
kwestiach musimy zaufać rynkowi.
musi liczyć się z plusami i minusami tych swobód.
Guido odpowiada:
Twierdzenie 5
Nie, nie zgadzam się z tą tezą. Doprowadziłoby to podziału na obywateli
Szanse na owocną integrację i emancypację w Holandii uzależnione
czasu spędzonego w Holandii.
pierwszej i drugiej klasy. Jak już wcześniej stwierdzono, każdy obywatel
Europy jest równy. Do przyjęcia są dla mnie konkretne zobowiązania, na
przykład obowiązek realizacji kursu językowego po upływie określonego
są w znacznej mierze od poziomu wykształcenia imigrantów i dlatego
migrującym pracownikom należy postawić wymagania w zakresie
edukacji. Czy zgadzają się Państwo z powyższym stwierdzeniem?
Jakie wymagania w zakresie edukacji należałoby postawić
imigrantom i dlaczego?
Frank odpowiada:
Jak już wspomniałem w czwartym twierdzeniu, w Unii Europejskiej
obowiązuje swobodny przepływ osób, w związku z czym nie można
stawiać imigrantom wymagań. Jednakże nietrudno zauważyć, że poziom
wykształcenia obecnych imigrantów z Europy Wschodniej jest o wiele
wyższy w porównaniu z poziomem wykształcenia imigrantów, którzy
przybyli do Holandii w latach 60 i’70 ubiegłego stulecia. Wówczas
Die Zukunft
Frank van Gool, Martin Delwel und Guido Vreuls wurden nach ihrer Meinung zum Thema
der Zukunft von Arbeitsmigranten auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Frank van Gool hat
die offenste Antwort gegeben: „Ab 2011 werden die Babyboomer (im Zeitrahmen von
30 Jahren) den Arbeitsmarkt verlassen. Diese Personen müssen ersetzt werden – wir
sprechen von etwa 1 Mio. Zunächst müssen die Arbeitslosen wieder in Beschäftigung
gelangen und die noch verbleibende Lücke von 50% muss mit Arbeitsmigranten gefüllt
werden. Ich erwarte, dass die Zahl der Arbeitsmigranten in den Niederlanden auf
mindestens 500.000 ansteigen wird.“
otto Magazine
| 57
otto magazine
Ks. Krzysztof Obiedziński
“Europa potrzebuje Polaków”
tym głośno należy mówić. Wspaniale, że nie boimy się tego robić. Aby
nie być gołosłownym przytoczę słowa błogosławionego Jana Pawła II,
które wypowiedział w roku 2003:
„Dziś, kiedy Polska i inne kraje byłego Bloku Wschodniego wkraczają w
struktury Unii Europejskiej, powtarzam te słowa. Nie wypowiadam ich,
aby zniechęcać. Przeciwnie, aby wskazać, że te kraje mają do spełnienia
ważną misję na Starym Kontynencie. Wiem, że wielu jest przeciwników
integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej
tożsamości... Podzielam ich niepokoje związane z gospodarczym
układem sił, w którym Polska - po latach rabunkowej gospodarki
minionego systemu - jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też
o niewielkich środkach. Muszę jednak podkreślić raz jeszcze, że Polska
zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączać się z tej
wspólnoty, z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach
przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą
na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii
Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego
Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej
W ubiegłym roku o tej porze nie tylko Polacy, ale także Europa i
sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy.
Świat z radością przeżywaliśmy wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze.
Europa potrzebuje Polski”.
Pamiętamy naszą uroczystość 1 maja zorganizowaną przez Parafię
Wierzę, że nasz entuzjazm, pracowitość i szlachetność, których uczył nas
w Amsterdamie i OTTO Work Force, gdy dzięki łączom satelitarnym i
Jan Paweł II Wielki i tym razem pomogą nam w dążenie do prawdy.
transmisji telewizyjnej mogliśmy być w centrum wydarzeń z Watykanu.
Z pozdrowieniami
Wielu ze wzruszeniem, także przyjaciół Holendrów przeżywało ten dzień
przyznając wyjątkowość Polaka Papieża jako człowieka i duchownego.
Ks. Krzysztof Obiedzinski
Nie wiadomo dokładnie kto pierwszy - jeszcze na długo przed jego
śmiercią - określił Papieża z Polski słowami „Jan Paweł II Wielki” na pewno
się wiele nie mylił. Wtedy rok temu szczególnie Polacy mieszkający i
pracujący w Holandii byliśmy dumnie i szczęśliwi. W tym roku atmosfera
jest napięta przez falę krytyki po adresem Polaków i pracowników z
krajów środkowej i wschodniej Europy. Nie ulegamy tym głosom znając
swoją wartość jako dobrych pracowników i odpowiedzialnych obywateli
Unii. Wspaniała inicjatywa NL loves PL, którą zainicjowało OTTO pokazuje
dobitnie, że jesteśmy w tym miejscu i w tym czasie potrzebni, dlatego o
58 |
otto Magazine
Der Kirchenvater Krzysztof
Wenn ich die Nachrichten verfolge, denke ich an die Worte von Papst Johannes Paul
II zum Beitritt von Polen zur Europäischen Union (EU) in 2003. „Ich weiß, dass es viele
Integrationsgegner gibt. Ich schätze und verstehe diese Ansicht aufgrund kultureller
und religiöser Identität jedes Landes.
Außerdem fördert es wirtschaftliche Machtverhältnisse. Ich möche aber nochmals
betonen, dass Polen immer ein wichtiger Teil Europas gewesen ist und dass das Land sich
jetzt nicht von der EU ausschließen kann. Poland ist Teil der europäischer Familie, die auf
christliche Tradition gegründet ist.“

Podobne dokumenty

ReSPeCT IS OUR BOTTOm-lINe

ReSPeCT IS OUR BOTTOm-lINe z osobna będzie w stanie urzeczywistniać tę ideę na swoim przykładzie, będziemy w stanie urzeczywistniać ją jako cała organizacja.

Bardziej szczegółowo