Zgierz, dnia 2014-02-18 Komornik Sądowy przy Sądzie

Transkrypt

Zgierz, dnia 2014-02-18 Komornik Sądowy przy Sądzie
Zgierz,dnia2014−02−18
KomornikSadowy
przySadzieRejonowymwzgierzu
Tomasz BanacI1
95−100zgierz,ul.Dluga44〟610k.12
Sygn・akt KM1534/12,KM31/13,KM599/13,KM600/13,KM601/13,KM718/13
0BWIESZCZENIEODRUGIEJLICYTACJIRUCHOMOSCI
KomomikS社ovryprzySadzieRejonowymwZgierzuTomaszBanachm劉aCykancelarleW
Zgierzuprzyul・Dれga44/46lok・12napodstawieart・867kpcpodajedopubliczneJWiadomoSci,Ze
Wdniu12.03.2014r.ogodz.12:00
WmlqSCOWOSci:DabrdwkaStrumianyul・Pogodnal100dbedziesiedrugalicytaqa ruchomoSci.
OpislicytowaneJ
ruchom0Sci
Cenawzl.
jednostkowa
VoII縄WagenTranspOrter,rOk
prod.1妙4,EzG6TV6
RuchomoSclbedaceprzedmiotemniniejszqillCytaqlmOZnaog図aewdnlullCytaqlWmlgSCuPOdanymwobwleSZCZenlu
CenawywotamlaWynOSll/2sumyoszacowania・WspdMagcIClclowIPrZySluguJePraWOZ軸anle,abycalarzeczzostafasprzedana
PrzystTPLUaCydoprzetarguobowLaZimyJeStZlozydrQkqjmlQWWySOkoScll/10sumyoszacowanlaRekqimleZlozo叫PrZeZllCytanta,
ktdremuudzlelonoprzyblClaZatrZym巾esle,apOZOStab,mlicytmtomzwracaslenleZWlocznle
Wprzetarguniemogauczestnicz)76・dhJ幻ik,komomik言chmalzonkowle,dzleCl,rOdzicelrOdzehstwo,OSObyobecnenallCytaqlW
CharakterzeurzedowymorazllCytant,ktdryniewykonalwarunkdwpoprzedniejlicytaql
Komornikmozeodstapi‘Odprzeprowadzenialicytacjibezpodaniaprzyczyn.
KomomikS蜜dowy
TomaszBanach
Otrzvmuia:
I w〃el勺,Cle雄
2dluznlk
3S(ZdRqonolルWZglerZunabllCaOgtOSZeIi)
4UrzqdGmlIyZgleI2
(秋)

Podobne dokumenty