Otwarty Dostęp/Open Access

Transkrypt

Otwarty Dostęp/Open Access
Otwarty Dostęp/Open Access
Projekt z zakresu rozwoju nowego podejścia do poradnictwa dla klientów poprzez
uzyskanie wirtualnej, bezpośredniej komunikacji przez Internet bez tracenia kontaktu
wzrokowego oraz z zachowaniem synchronizacji mowy. Projekt realizowany był przez 4
kraje Unii Europejskiej.
Projekt realizowany był przez Agencję Szkolenia i Zatrudnienia (FÁS) z Irlandii we
współpracy z Publicznymi Służbami Zatrudnienia z Danii, Szwecji oraz Belgii, pod
patronatem Sieci Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia. Projekt współfinansowany był
ze środków program PROGRESS.
Przy realizacji projektu skoncentrowano się na rozwiązaniach i narzędziach, które
mogłyby być wykorzystywane zarówno przez osoby niepełnosprawne jak i osoby
mające trudności z dostępem do usług ze względu na odległość (w tym m.in. techniki
video konferencji, przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych, itp.).
Projekt miał za zadanie zwiększyć przystępność do aktywnych i prewencyjnych
narzędzi rynku pracy zawierających wczesną identyfikację potrzeb, pomoc w
poszukiwaniu pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia jako część spersonalizowanego
planu działania dla wszystkich osób poszukujących pracy. To unikalne wielokanałowe
podejście wykorzystujące narzędzia teleinformatyczne zostało stworzone, w celu
ułatwienia klientom dostępu do usług świadczonych przez publiczne służby
zatrudnienia.
Realizatorzy Projektu musieli przygotować narzędzie, które umożliwiałoby
nawiązywanie bezpośredniego kontaktu wzrokowego w realnym czasie, zapewnić takie
rozwiązania informatyczne, które umożliwiłyby korzystanie ze stworzonych narzędzi
przy użyciu różnej przepustowości internetowej (od światłowodów poprzez
szerokopasmowy dostęp do Internetu do niskiej przepustowości, czy też zwykłych
internetowych połączeń), uzyskać pewność, że wszystkie systemy są dostępne dla
użytkowników, w tym m.in. osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także
zapewnić sprzęt komputerowy i oprogramowanie zawierające wszystkie niezbędne
wymagania w jednym systemie użytkowym.
W ramach realizacji projektu:
• stworzono prototyp małego pulpitu umożliwiającego bezpośredni kontakt
wzrokowy w realnym czasie. Do komunikowania się używane są narzędzia video,
które nie wymagają od użytkownika żadnej specjalistycznej wiedzy ani
umiejętności;
• stworzono platformę oprogramowania stanowiącą kompleksowy pakiet łączący
wszystkie niezbędne elementy zintegrowane w jeden system, który może być
pełnym narzędziem multimedialnym. Użytkownicy mogą korzystać z softphonu
(oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych przez
Internet), narzędzi umożliwiających video konferencje. Niezwykle istotnym
aspektem stworzonego modelu oprogramowania jest możliwość zaadaptowania
go do wszystkich publicznych służb zatrudnienia;
• zorganizowano seminarium pt." Dostarczanie usług Publicznych Służb
Zatrudnienia bezpośrednio do osób poszukujących pracy, pracodawców i
lokalnych społeczności przy wykorzystaniu dostępnych i zrównoważonych
modeli, systemów i technologii", które miało miejsce w dniach 27 – 28 listopada
2008 r. w Dublinie. Seminarium to, miało na celu podsumowanie projektu oraz
przedstawienie osiągniętych rezultatów.
Załączniki
Final-Report-Open-Access.pdf