Razac idealny do trwałej ondulacji

Transkrypt

Razac idealny do trwałej ondulacji
beautycare
2_2009
Szanowni Państwo,
Jest nam niezwykle miło, że po raz
drugi możemy gościć u Państwa.
Pierwsze wydanie naszej broszury
Spis treści
beautycare spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem,
odebra-
liśmy wiele pozytywnych opinii.
Obiecaliśmy dzielić się z Państwem
naszymi sukcesami, informować o
Bogactwo morskich
głębin................................2
nowościach i wydarzeniach będących udziałem Grupy IMPAG.
Rok 2009 rozpoczęliśmy niezwykle
dynamicznie. Wprowadziliśmy do
naszej oferty nowe surowce, rozpo-
Składniki łagodzące
podrażnienia......................4
częliśmy współpracę z hiszpańską
firmą Cobiosa. Zachęcamy do zapoznania się z zaprezentowanymi na
Kosmetyki mineralne.........6
łamach niniejszego wydania wybranymi produktami.
Podążając za tegorocznymi trendami w kosmetyce, proponujemy
Składniki do pielęgnacji
Państwu serię morską, kosmetyki
włosów..............................8
mineralne oraz składniki biokosmetyków.
Polecamy także nowości, które zaprezentowaliśmy na tegorocznych
targach
In-Cosmetics
w
Micro SilverTM BG..............10
Mona-
chium.
Mamy nadzieję, że nasze propozy-
Lista surowców z Ecocert
cje spotkają się z Państwa zaintere-
........................................11
sowaniem.
Serdecznie zapraszamy do lektury i
do współpracy!
Quintessence Fragrance......
........................................12
Bożena Modzelewska
dyrektor handlowy
IMPAG Chemicals Poland sp. z o.o.
Bogactwo morskich głębin
Pierwsze informacje dotyczące
wykorzystania morskiej roślinności pochodzą z czasów starożytnych.
Od
dawna
algi
stosowane były głównie w celach
leczniczych
oraz
jako
składniki pożywienia. Przesłanki
o pozytywnym wpływie alg na
skórę skłoniły naukowców do
poszukiwań gatunków zamieszkujących
morskie
głębiny.
Z
uwagi na bogate w składniki odżywcze specyficzne środowisko,
w którym żyją algi, odznaczają
się one wielokrotnie większą zawartością substancji biologicznie czynnych w porównaniu do
Mechanizm działania Megassane
roślin lądowych. Lata badań nad
2
kosmetycznym wykorzystaniem
diety. Cechą
charakterystyczną
dzony na komórkach NHK (ludzkie
ekstraktów z różnych gatunków
Phaeodactylum tricornutum jest wy-
keratynocyty), wykazał ochronne
alg potwierdziły ich wielokie-
soka zawartość wielonienasyconych
działanie i regenerację aktywności
runkowe
kwasów tłuszczowych (WNKT), w
proteosomalnej po ekspozycji na
wiadomo, że niektóre makro-
tym
eikozopentaenowego
promieniowanie UV. W podobnym
bądź
wywierają
(C20:5, ω-3). Oprócz tego zawiera
badaniu wykazano również, że Me-
istotny wpływ na proliferację
dość wysokie stężenie kwasu C16:1
gassane efektywnie zmniejsza ilość
komórek skóry, poziom ATP czy
oraz kwasu dokozaheksaenowego
protein poddanych procesom utle-
syntezę
Odkryto
(C22:6, ω-3). Podstawą działania
niania, wywołanych ekspozycją na
działanie.
mikroalgi
kolagenu.
Obecnie
kwasu
także ochronne działanie alg,
Megassane jest aktywacja proteo-
promieniowanie UV, jak i wskutek
chroniące skórę przed egzogen-
somu, białkowo-rybonukleinowego
chronologicznego
nymi czynnikami zaburzającymi
agregatu odpowiedzialnego za de-
związku z wielokierunkowym działa-
jej homeostazę.
gradację utlenionych przez reak-
niem, Meggasane zaaplikowany na
tywne
skórę będzie:
Megassane
Utlenione proteiny są szkodliwymi i
Megassane jest ekstraktem z fito-
formy
tlenu
protein.
starzenia.
W
• aktywował proteosomy (utrzyma-
zbędnymi składnikami, które na-
nie stanu równowagi, wspomaganie
tychmiast przenoszone są w postaci
systemu usuwania z komórek zbęd-
planktonu Phaeodactylum tricornu-
ubikwitynowanego białka właśnie do
nych składników),
tum. Jest to gatunek okrzemek
proteosomu, gdzie rozkładane są do
• chronił proteosomy przed utratą
zamieszkujących
innymi
peptydów i aminokwasów. Stanowią
aktywności, wywołaną negatywnym
Morze Bałtyckie czy Śródziemno-
one następnie materiał budulcowy
działaniem
morskie. Gatunek ten jest szeroko
w syntezie innych białek. Test ak-
(chroni przed fotostarzeniem, nowy
wykorzystywany
tywności Megassane, przeprowa-
sposób ochrony przeciwsłonecznej,
między
jako
suplement
promieniowania
UV
wykazujący synergizm działania z
filtrami UV i antyoksydantami),
• przywracał aktywność proteosomów po ekspozycji na promieniowanie UV,
• zapobiegał pojawianiu się pierwszych oznak starzenia.
INCI: Caprylic/Capric triglyceride,
Phaeodactylum tricornutum extract, Tocopherol
Dozowanie: od 0,1 do 0,3%
Aktywność proteosomów po inkubacji z Megassane
Konserwant: brak
Grevilline
noglikanami (siarczan chondroityny,
Grevilline jest mieszaniną protein,
chodzenia morskiego. Ten unikalny
węglowodanów i lipidów, otrzymy-
zestaw składników czyni Amino
kwas hialuronowy) i glikogenem po-
waną przez ekstrakcję mikroalg na-
Glyco Kviar luksusowym produk-
leżących do gatunku Skeletomena.
tem, wykazującym wielokierunkowe
Skeletomena costatum jest autotro-
działanie. Charakterystyczną cechą
ficzną algą, która jest bardzo cenna
produktu jest wysoka zawartość
z punktu widzenia ekologii. Podob-
aminokwasów, niezbędnych niena-
nie jak wspomniana wcześniej Pha-
syconych
eodactylum tricornutum należy do
(ω-3),
grupy okrzemek zamieszkujących
oraz protein bogatych w argininę,
nie tylko morza, ale również oceany.
histydynę, izoleucynę, lizynę i me-
kwasów
tłuszczowych
strukturalnych
peptydów
Ze względu na bogactwo składników
tioninę. Bogaty jest także w oligoe-
zawartych w Skeletomena costa-
lementy, takie jak wapń i magnez,
tum, ekstrakt wykazuje działanie ła-
zmniejsza intensywność rumienia
będące kofaktorami wielu enzymów,
godzące i przeciwpodrażnieniowe.
po ekspozycji na promieniowanie UV
fosfor, mający kluczowy udział w
(zaczerwienienie
o
metabolizmie, sód oraz selen, bę-
25% po trzecim dniu stosowania,
dący kofaktorem peroksydazy glu-
wykres poniżej). Również wyniki
tationowej – enzymu chroniącego
badań z wykorzystaniem kultur ko-
komórki przed stresem oksydacyj-
Mechanizm działania Grevilline jest
dwukierunkowy:
• wpływa na aktywność fosfolipazy
A2 (PLA2), kluczowego enzymu biorącego udział w kaskadzie kwasu
arachidonowego. Inhibicja tego en-
zmniejszone
mórkowych wskazują na zmniejsze-
nym. Oprócz wymienionych składni-
nie ilości wydzielanej IL-8 (42%) i
ków, Amino Glyco Kviar zawiera
aktywności PLA2 (55%).
witaminy: A, B2, B6, B12, niacynę,
kwas foliowy, D i E, regulujące pro-
zymu zmniejsza stężenie prostaglandyn i leukotrienów odpowiedzialnych między innymi za ból, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz
zwiększenie przepuszczalności ich
cesy zachodzące na poziomie koINCI: Water, Skeletonema costa-
mórkowym.
tum extract
zwiększają stężenie wody w na-
Dozowanie: od 1 do 3%
ścian.
•
inhibituje syntezę prozapalanej
cytokiny
IL-8,
eliminując
tym
Konserwant: Parabens, Phenoxyethanol
samym jeden z czynników sprzyja-
Glikozoaminoglikany
skórku, a wielkocząsteczkowe proteiny tworzą na jej powierzchni film,
co sumarycznie daje efekt ujędrnienia i wygładzenia skóry. Ze względu
na swoje właściwości, Amino Glyco
Kviar polecany jest do stosowania w
jących rozwojowi stanu zapalnego.
Amino Glyco Kviar
Aktywność przeciwpodrażnieniowa
Grenvilline została potwierdzona za-
Amino Glyco Kviar jest produktem
równo w badaniach in vitro, jak i in
otrzymywanym z ikry jesiotra i
vivo. Aplikacja emulsji zawierającej
taszy (Cyclopterus lumpus), wzbo-
3% Grenvilline w widoczny sposób
gaconym dodatkowo glikozoami-
kosmetykach opóźniających proces
starzenia się skóry.
Zawartość witamin w kawiorze
(mcg/100 g)
witamina A
1870
witamina D
232
witamina B12
witamina E
20
7
INCI: Water, Glycerin, Hydrolyzed
Roe, Glycosaminoglycans, Glycogen
Dozowanie: od 1 do 2%
Redukcja intensywności rumienia po zastosowaniu
Grevilline
Konserwant: Methylparaben, Phenoxyethanol
3
Składniki łagodzące podrażnienia
dostarczają jej składników budulcowych, jednocześnie ją nawilżając i
wygładzając,
• witaminy A, C i E – wpywjące między innymi na przyspieszenie produkcji
kolagenu,
zmniejszające
przebarwienia oraz posiadające właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne,
• alfa hydroksykwasów – o działaniu
eksfoliacyjnym,
• mukopolisacharydów – skutecznie
zwiększających zawartość wody w
naskórku.
Dzięki szerokiemu spektrum działania, Poli-helixan zalecany jest do
stosowania w produktach:
Codziennie nasza skóra poddawana jest wpływom czynników śro-
4
• o działaniu łagodzącym, np. po
dowiskowych. Nadmierna ekspozycja na niektóre z nich, takie jak
depilacji, opalaniu, goleniu,
promieniowanie ultrafioletowe, smog czy wolne rodniki wywołuje
• dla dzieci, o działaniu łagodzącym
podrażnienia. Efekt ten wzmagają czynniki pochodzenia wewnętrz-
i nawilżającym,
nego, takie jak np. brak znormalizowanej diety. Obecnie znaczna
• przeciwstarzeniowych,
grupa osób przejawia oznaki tak zwanego syndromu wrażliwej
• do pielęgnacji skóry podatnej na
skóry. Ten typ skóry charakteryzuje się szczególną podatnością na
trądzik,
wzbudzanie reakcji podrażnieniowych, objawiających się piecze-
• do skóry wrażliwej,
niem, zaczerwienieniem czy uporczywym szczypaniem i swędze-
• zmniejszających blizny i rozstępy.
niem. W przypadku osób o wrażliwej skórze niewiele potrzeba aby
pojawiły się wyżej wymienione objawy. Sprzyjają temu oczywiście
negatywne czynniki środowiskowe, ale również aplikacja źle dobranych kosmetyków, kontakt z detergentami czy filtrami słonecznymi. Z pomocą przychodzą kosmetyki zaprojektowane dla tej
grupy odbiorców, zawierające składniki łagodzące podrażnienia.
Poli-helixan
syntezę glikozoaminoglikanów, po-
Poli-helixan jest produktem natural-
Te właściwości Poli-helixanu wyni-
nym, wyekstrahowanym z wydzie-
kają z obecności:
prawia nawilżenie skóry.
liny afrykańskiego ślimaka Helix
• alantoiny – naturalnej substancji
aspersa. Wydzielina stanowi barierę
stymulującej proliferację komórek i
ochronną i wydzielana jest przez śli-
rekonstrukcję tkanek,
maka jako odpowiedź na poddanie
• protein – podobnych do tych znaj-
go czynnikom stresogennym. Pierw-
dujących się w skórze, dzięki czemu
INCI: Snail secretion filtrate
Dozowanie: od 2 do 5%
Konserwant: Parabens, Imidazolidynil Urea, Phenoxyethanol
sze badania nad praktycznym jej
wykorzystaniem
przeprowadzono
już w latach 60., natomiast w latach
90. opracowano na jej bazie pierwsze emulsje. Jednym z wielu korzystnych efektów jakie przynosi
stosowanie Poli-helixanu jest wyraźne
zmniejszenie
podrażnień
skóry. Dodatkowo, składnik wpływa
na przyspieszenie usuwania starych,
martwych komórek skóry, zapewnia
ochronę antyseptyczną i przeciwrodnikową, przyspiesza syntezę kolagenu i elastyny, a stymulując
Obraz blizny przed zastosowaniem
emulsji zawierającej Poli-helixan
Obraz blizny po 30 dniach stosowania emulsji zawierającej Poli-helixan
Ocaline PF
Ecocert
Ocaline PF jest opatentowaną mieszaniną dwóch składników pochodzenia naturalnego: morskiej wody
bogatej w pierwiastki śladowe i zasadowych aminokwasów (m.in. kukurbityny),
wyekstrahowanych
z
ziaren Cucubita pepo. Składniki
mieszaniny zostały tak dobrane, aby
łagodzić podrażnienia i zmniejszać
podatność skóry na czynniki pochodzenia egzogennego. W wyniku
działania tychże negatywnych czynników często dochodzi do stymulacji
zakończeń nerwowych znajdujących
się w skórze. Skutkiem propagacji
sygnału jest uwolnienie między innymi substancji P, która z kolei aktywuje wydzielanie przez mastocyty
5
histaminy, jednego z najważniejszych mediatorów stanu zapalnego.
Ocaline PF uniemożliwia degranulację mastocytów, zmniejszając tym
samym ilość wydzielanej histaminy.
Skuteczność działania Ocaline PF
została potwierdzona zarówno w badaniach ex vivo, jak i in vivo. W
Mechanizm powstawania neurogennego stanu zapalnego skóry
pierwszym badaniu udowodniono, iż
Ocaline PF zmniejsza degranulację
jako główny składnik kremów na
mastocytów aż o 42% w stosunku
dzień, lotionów czy serum o działa-
do próby kontrolnej.
niu łagodzącym. Ocaline PF w stę-
W teście in vivo osiągnięto podobny
żeniu 10% może być stosowana w
wynik. Po 14 dniach stosowania
kosmetykach przeznaczonych dla
emulsji zawierającej 5% Ocaline PF
osób ze skórą wrażliwą, np. w kre-
podatność na wywoływanie podraż-
mach lub żelach o działaniu łago-
nień zmniejszyła się o 42%. Ocaline
dzącym, produktach dla dzieci, ale
PF w stężeniu 3 – 5% zalecana jest
także w kosmetykach po opalaniu.
Zmniejszenie podatności skóry na podrażnienia wywołane czynnikami egzogennymi po zastosowaniu
Ocaline PF
INCI: Sea water, Water, Cucurbita
pepo (pumpkin) seed extract, Citric acid
Dozowanie: od 3 do 10%
Konserwant: Parabens, Imidazolidynil Urea, Phenoxyethanol
Efekt odwrócenia zjawiska degranulacji mastocytów
po zastosowaniu Ocaline PF
Kosmetyki mineralne
Kamienie szlachetne
wające. Pudrowa forma pozwala na
jego swobodne wprowadzanie do
6
Drogocenne kamienie wykorzy-
receptury kosmetycznej. Efektem są
stywano już w czasach starożyt-
jednorodne kosmetyki o właściwo-
nych z uwagi na swe działanie
ściach rozgrzewających.
terapeutyczne.
szla-
Dzięki swoim właściwościom piezoe-
chetnymi kamieniami wywodzi
lektrycznym ma zdolność emitowa-
Terapia
się z Indii i oparta jest na kon-
nia
cepcji energii koloru. Według le-
zakresie dalekiej podczerwieni od-
gendy,
działuje z systemami biologicznymi
kamienie
w
kolorze
energii.
Promieniowanie
w
czerwonym, żółtym, zielonym,
na zasadzie absorpcji rezonansowej,
niebieskim, fioletowym, indygo
wskutek czego stymulowana jest
i
wykazują
mikrocyrkulacja. Działanie to po-
specyficzny wpływ na organizm
twierdzone zostało w przedstawio-
pomarańczowym
człowieka. Ich lecznicze działa-
nym poniżej doświadczeniu.
nie po raz pierwszy zaobserwo-
Przed wykonaniem badania za po-
wała Hildegarda von Bingen,
mocą termografu zmierzono tempe-
która
raturę
wykorzystała
spro-
skóry
probantów
(w
szkowany agat, i skutecznie wy-
warunkach stałej temperatury oto-
leczyła epilepsję. Obecnie ka-
czenia). Następnie na jeden policzek
mienie szlachetne coraz częściej
każdego z nich nałożono krem za-
znajdują wykorzystanie w kos-
wierający 1% Turmaliny, a na drugi
metykach ze względu na pozy-
– ten sam krem bez Turmaliny, jako
tywne działanie jakie wywierają
placebo.
na skórę, jak i na cały organizm.
Wyniki przedstawione są na poniż-
Tourmalina
Ecocert
Tourmalina jest naturalnym, sproszkowanym kamieniem szlachetnym,
należącym do grupy krzemianów,
pozyskiwanym z brazylijskiej skały
granitowej. Poza tym, że od wieków
jest wykorzystywana jako ozdoba,
ma również właściwości lecznicze.
Zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną po 210 sekundach od
aplikacji emulsji zawierającej 1% Tourmaliny (czerwony obszar
oznacza miejsce wzrostu temperatury)
Do dziś znana jest jako „uzdrowiciel
serca”.
szym wykresie. Jak widać zastoso-
Tourmalina łączy w sobie odkrycia
wanie 1% Turmaliny dało efekt
wzrostu temperatury aż o 0,9oC!
współczesnej nauki i tajniki pradawnej wiedzy. Kamień ten posiada właściwości oczyszczające, a w formie
Tourmalina podnosi tempe-
raturę skóry i poprawia
krążenie krwi
sproszkowanej – również rozgrze-
Zastosowanie:
• maski, odżywki, toniki do włosów
– kondycjonuje i zmniejsza wypadanie włosów,
•
produkty do masażu – sprzyja
wygładzeniu i poprawie ukrwienia
skóry,
•
produkty wyszczuplające – po-
maga wyszczuplić i wymodelować
sylwetkę oraz ułatwia wnikanie substancji aktywnych,
• kremy na dzień, make-up, pudry.
INCI: Tourmaline
Wzrost temperatury po zastosowaniu emulsji zawierającej
1% Tourmaliny
Dozowanie: od 1 do 3%
Konserwant: brak
Sapphira
Aksamitne dopełenienie makijażu
Szafir, zwany również „klejnotem
niebios”, stosowany jest od tysięcy
lat. Persowie wierzyli, że Ziemia
spoczywa na ogromnym szafirze,
który odbijając światło, powoduje,
że niebo przybiera kolor niebieski.
Szafir symbolizuje lojalność i wierność.
Według
legend
odpowie-
dzialny jest za mądrość, intuicję,
spokój wewnętrzny, wszechwiedzę i
prostotę. Szafir działa uspokajająco
i zmniejsza ból.
Matte Lite® Concentrate 269
Matte Lite® Concentrate 269 jest samoemulgującą bazą w formie pasty,
stosowaną do produkcji emulsji
Sapphira to mikronizowany szafir. Jest idealna
do stosowania w kosmetykach do pielęgnacji
włosów
skóry,
i
paz-
nokci. Może być
wykorzystywana
w kosmetykach przeznaczonych dla skóry
skłonnej do wyprysków i
przeciwdziałających nadmiernemu poceniu się.
Zastosowanie:
• maski, odżywki,
• toniki do włosów,
• produkty do masażu,
• produkty wyszczuplające,
• kremy na dzień, przeciwstarzeniowe,
• make-up, podkłady, pudry.
INCI: Sapphire powder
Dozowanie: od 0,5 do 2%
Konserwant: brak
typu O/W. Jej głównym składnikiem
• dzięki efektowi szybkiej dyspersji
jest specjalna odmiana glinki mon-
wyraźnie skraca czas i koszty pro-
tmorylonitowej, zawierająca duże
dukcji,
ilości magnezu, tlenków żelaza, alu-
•
minium,
wapnia
produktów w temperaturze pokojo-
oraz krzemionki. Wyjątkowo rozwi-
wej oraz redukcję czasu i kosztów
nięta powierzchnia chłonna sprawia,
produkcji.
manganu,
pozwala na szybkie tworzenie
że znakomicie nadaje się do produk-
Zalety dla skóry:
tów
• efekt matowienia,
matujących,
absorbujących
sebum.
• absorpcja sebum,
Baza Matte Lite® Concentrate 269
• pudrowe odczucie na skórze,
jest sprzedawana w formie gotowej
• długo utrzymujący się świeży wy-
do użycia, prostej w zastosowaniu.
gląd,
Można ją wprowadzać do receptur
• źródło naturalnych składników.
zarówno w procesie na zimno, jak i
na gorąco. Innowacyjna technologia
produkcji Matte Lite® Concentrate
269 pozwoliła uzyskać produkt bardzo stabilny, długo utrzymujący się
na skórze, a przy tym nietworzący
INCI:
Water,
Montmorillonite,
Cetyl Alcohol, Glycerin, Pentylene
Glycol, Sucrose Stearate, Scleroglucan
na twarzy białej maski.
Dozowanie:
Zalety stosowania:
lotiony: od 10 do 20%
•
kremy: od 20 do 25%
daje możliwość uzyskania pro-
duktów o różnej lepkości – od lotio-
maski:
> 25%
nów po maski (w zależności od ilości
użytej bazy),
Konserwant: brak
7
Składniki do pielęgnacji włosów
Włosy, podobnie jak skóra, na-
wodę morską, wiatr, mroźne powiet-
rażone są na czynniki pochodze-
rze, opady), brakiem regularnego
nia egzogennego, powodujące
skracania włosów, zbyt częstym
pogorszenie ich kondycji, co od-
myciem włosów.
bija się najczęściej na ich wy-
Trichomega jest produktem otrzy-
glądzie.
mywanym
Oprócz
codziennej
ekspozycji na czynniki atmosfe-
8
przez
ekstrakcję
orzechów Sacha Inchik. Składa się z
ryczne i zanieczyszczenie po-
dużych ilości WNKT (Wielonienasy-
wietrza,
często
conych Kwasów Tłuszczowych). Pro-
narażane są na ekstremalne
dukt w 48% składa się z kwasu
temperatury (suszenie, prosto-
alfa-linolenowego (Omega-3), 37%
nasze
włosy
wanie, skręcanie włosów na go-
- kwasu linolowego (Omega-6).
nych czynników,
rąco), nieodpowiednie narzę-
Dodatkowo
•
dzia do pielęgnacji i stylizacji,
obecność około 8% kwasu oleino-
szone włosy,
jak i agresywne substancje che-
wego (Omega-9) oraz bardzo duże
• skutecznie chroni przed trichoptilosis,
stwierdzono
w
nim
wzmacnia osłabione i przesu-
miczne stosowane podczas za-
stężenie tokoferoli gamma i delta.
biegów upiększających (barwie-
Zmniejszenie połysku włosa, pogor-
•
nie oksydacyjne, trwała ondula-
szenie właściwości mechanicznych,
włosów, zmniejsza ich łamliwość i
cja, rozjaśnianie). Dlatego też,
zmniejszenie stężenia wody to czyn-
podatność na splątywanie.
pielęgnacja włosów polegająca
niki, którym przeciwdziała Tricho-
na stosowaniu substancji kon-
mega.
dycjonujących i regenerujących
Brak
jest kluczowym sposobem na
łusek może być przyczyną pogor-
zachowanie ich zdrowego wy-
szenia stanu włosa, a na pewno
glądu.
sprzyja penetrowaniu jego struktury
prawidłowego
przylegania
chroni i zwiększa elastyczność
INCI: Plukenetia Volubilis Seed Oil
Dozowanie: od 1 do 5%
Konserwant: brak
przez szkodliwe substancje, które
Trichomega
mogą go uszkadzać. Zmniejszenie
kohezji łusek spowodowane jest
Trichomega jest produktem prze-
m.in. wymywaniem lipidów znajdu-
znaczonym do zabiegów pielęgna-
jących się we włosach. Kwasy tłusz-
cyjnych
czowe
włosów
zniszczonych,
zawarte
w
Trichomega
łamliwych, w przypadku których do-
uzupełniają braki lipidów, w efekcie
chodzi do trichoptilosis, czyli pro-
zmniejszając łamliwość włosów i
blemu
się
prawdopodobieństwo pojawiania się
końcówek. Problem rozdwajających
rozdwojonych końcówek. Pozytywne
rozdwajających
się końcówek związany jest z nad-
działanie zostało potwierdzone ba-
miernym przegrzewaniem włosów
daniami. Aplikacja kosmetyku kon-
(prostownice, karbownice, lokówki,
dycjonującego zawierającego 1%
gorące
mecha-
Trichomega zmniejszyła łamliwość
niczne), nadużywaniem substancji
włosów o 35% i liczbę rozdwojonych
chemicznych (farbowanie, trwała
końcówek aż o 46%!
ondulacja,
Zalety stosowania Trichomega:
wałki,
suszenie
balejaż),
używaniem
„narzędzi” niszczących i osłabiają-
• przywraca blask i witalność,
cych włosy (wałki, grzebienie i
• poprawia spójność i strukturę
szczotki niskiej jakości), wpływem
włosa,
środowiska (ekspozycja na słońce,
• zapobiega wnikaniu destrukcyj-
Hairdensyl Complex
Hairdensyl Complex jest unikalną
mieszaniną substancji pochodzenia
botanicznego i morskiego. W skład
mieszaniny wchodzą proteiny i aminokwasy pozyskane z morskiego
kolagenu i elastyny, wzmacniające
włosy, mieszki włosowe, a także poprawiające odporność na szkodliwe
działanie czynników zewnętrznych.
Z uwagi na wysokie powinowactwo
do struktur keratynowych wiążą się
z powierzchnią włosów w miejscach,
gdzie doszło do uszkodzenia ich
osłonki. Dodatek polisacharydów i
czynników
nawilżających
(m.in.
PCA, kwasu mlekowego, mocznika),
wyekstrahowanych z miodu, skutecznie zwiększa stężenie wody we
włosach, poprawiając tym samym
odczucia podczas dotyku. Włosy
stają się gładkie, sprężyste i błyszczące. Z drugiej strony zmniejsza
się ich łamliwość. W mieszaninie
znajduje się także glikogen, odpowiedzialny za uzupełnianie zapasu
Zmniejszenie ilości włosów o rozdwojonych końcówkach po zastosowaniu 1% Trichomega
Zmniejszenie łamliwości włosów po
zastosowaniu 1% Trichomega
składnika odżywczego – glukozy,
stanowiącej niezbędne źródło energii dla komórek macierzy włosa.
Glikogen
jest
także
substancją
zwiększająca ilość wody w strukturze włosów.
Hairdensyl jest w szczególności
przeznaczony do pielęgnacji włosów
suchych,
cienkich,
zniszczonych
oraz łamliwych. Wzmacnia włosy,
czyniąc je mocnymi, błyszczącymi i
zdrowymi. Wyraźnie zwiększa ich
objętość. Z uwagi na bogaty skład
wykazuje szerokie spektrum działania:
- zwiększając przyleganie łusek
włosa do siebie, zwiększa jego blask
i chroni przed wnikaniem substancji
Glycoenergizer Hair
egzogennych,
działów mitotycznych wzrosła o
około 98% po zastosowaniu 1%
- wspomaga procesy zachodzące w
Jednym z wielu elementów budulco-
roztworu Glycoenergizer Hair. Poza
mieszku włosowym,
wych, jakie można odnaleźć w
tym, ze względu na zdolność wiąza-
- zwiększa nawilżenie włosów, przy-
strukturze włosa jest rozgałęziony
nia wody, stanowi świetny składnik
wracając tym samym ich odpowied-
polisacharyd zbudowany z reszt glu-
nawilżających produktów kondycjo-
nie właściwości mechaniczne.
kozy,
nujących.
połączonych
wiązaniami
9
a-1,4-glikozydowymi. Związek ten
w największym stężeniu występuje
Z uwagi na swoją aktywność, Gly-
w zewnętrznej pochewce włosa oraz
coenergizer Hair polecany jest do
niżej, w macierzy włosa. Jego wy-
stosowania w produktach:
stępowanie związane jest bezpo-
• przeciwko wypadaniu włosów,
średnio z aktywnością keratyno-
• dla włosów cienkich,
cytów włosa na obu obszarach. Sta-
• dla włosów wyczerpanych i po-
nowi on źródło energii spożytkowy-
zbawionych witalności.
wanej w procesach mitotycznego
podziału komórek w macierzy oraz
różnicowania w pochewce włosa. W
Obraz włosa przed zastosowaniem Trichomega
momencie dużego zapotrzebowania
na energię, uwalniana z glikogenu
glukoza zostaje przekształcona w
pirogronian. Skutkiem tej reakcji
jest utworzenie ATP i NADH, dwóch
nośników energii, umożliwiających
przebieg wielu procesów. Największe zapotrzebowanie na glikogen
wykazują włosy będące w fazie anagenu (okres wzrostu włosa). Zapasy
zużywane są dwa razy szybciej ani-
Obraz włosa po zastosowaniu
Trichomega
(zwiększenie
przylegania łusek włosa)
żeli na etapie telogenu (faza spoczynku). Niedobory glikogenu mogą
wpływać na pogorszenie witalności
włosów. Stają się one cieńsze i
INCI: Water, Soluble collagen,
Honey extract, Sodium PCA, Hydrolyzed elastin, Serine, Glycogen
Dozowanie: od 5 do 10%
łatwo wypadają.
Glycoenergizer
Aktywność mitotyczna po zastosowaniu medium
zawierającego 1% Glycoenergizer Hair. Obszary
oznaczone białym kolorem chrakteryzują się
zwiększoną liczbą podziałów komórkowych
Hair jest produktem będącym wodnym roztworem morskiego glikogenu. Poprzez analogię strukturalną
glikogen ten stanowi idealne źródło
energii dla wzrastających włosów.
Jego działanie zostało potwierdzone
Konserwant: Phenoxyethanol,
w badaniach in vitro i ex vivo. Wy-
Sorbic acid
niki wskazują, że intensywność po-
INCI: Water, Glycerin, Glycogen
Dozowanie: od 5 do 10%
Konserwant: Phenoxyethanol,
Sorbic acid
MicroSilver BG™ (Ecocert)
10
MicroSilver BG™ jest pozyskiwaną z
Dzięki tej specyficznej bu-
naturalnego źródła substancją o
dowie oraz dużemu powino-
działaniu antybakteryjnym i prze-
wactwu
ciwzapalnym. Produkowana jest w
wierzchnich warstw stratum
do
protein
fazie gazowej w specjalnie do tego
corneum, cząstki srebra sil-
celu zaprojektowanym reaktorze.
nie wiążą się z powierzchnią
Proces jest czysto fizyczny i nie wy-
skóry i mogą być usunięte
maga
jedynie na skutek intensyw-
stosowania
jakichkolwiek
substancji chemicznych. Pozwala na
nego mycia. Nawet w nie-
otrzymanie czystego 99,9% meta-
wielkim stężeniu MicroSilver
licznego srebra o średniej wielkości
BG™ tworzy na powierzchni
cząstek wynoszącej 10 μm. Z uwagi
skóry „sieć”, która stop-
na wielkość cząstek, dostarczone z
niowo uwalnia duże ilości
kosmetykiem mikronizowane srebro
jonów srebra.
pozostaje na powierzchni skóry,
MicroSilver BG™ jest natu-
gromadząc się głównie w jej mikro
ralnym składnikiem spełnia-
zagłębieniach. Zarówno badania in
jącym wymogi standardu
vitro, jak i in vivo wykazały, że Mic-
Ecocert. Stężenia w jakich
roSilver BG™ w znikomej ilości pe-
jest stosowany w kosmety-
netruje warstwę rogową naskórka.
kach nie zagrażają natural-
Ilość jaka dostaje się do głębszych
nemu środowisku, a żaden z
warstw skóry stanowi 1% ogólnej
testów przeprowadzonych w
zawartości srebra jaka dostaje się
celu potwierdzenia jego aktywności
problemy ze skórą.
do wnętrza organizmu drogą pokar-
bądź wykrycia skutków ubocznych
Przykłady zastosowań:
mową. Mechanizm działania srebra
nie był przeprowadzony na zwierzę-
• skóra atopowa (przeciwko Stap-
polega na stopniowym uwalnianiu
tach.
hylococcus aureus),
jonów srebra pod wpływem działa-
MicroSilver BG™ wykazuje syner-
• sucha skóra, suche usta (prze-
nia wielu czynników. Jony oddzia-
gizm działania z innymi popularnymi
ciwko infekcjom),
łują z membranowymi proteinami
składnikami o działaniu łagodzą-
•
łańcucha oddechowego bakterii. Za-
cym, przeciwzapalnym, przeciwbak-
(ograniczanie nieprzyjemnego zapa-
kłócenie ich struktury powoduje de-
teryjnym, takimi jak pantenol czy
chu),
• trądzik (przeciwko Propionibacte-
dezodoranty, kremy do stóp
stabilizację procesów oddychania i
cynk. Nawet w niskim stężeniu
wydalania metabolitów. Przenika-
(0,1%) jest wysoce efektywny, bez
rium acnes),
jące do wnętrza komórki jony srebra
wywoływania jakichkolwiek skutków
• kremy do depilacji (przeciwko in-
powodują
ubocznych. Produkt jest łatwy w
fekcjom),
denaturację
kolejnych
formulacji, a brak kompatybilności z
• kosmetyki myjące (mydła, szam-
tym samym śmierć bakterii. Prze-
innymi
pony itd., przeciwko bakteriom wy-
prowadzone testy kliniczne potwier-
rzadko.
układów
białkowych,
powodując
surowcami
występuje
wołującym infekcje),
• pasty do zębów (antybakteryjne).
dzają antybakteryjne i przeciwzapalne działanie jonów srebra.
MicroSilver BG™ zalecany jest do
stosowania w produktach pielęgna-
Struktura MicroSilver BG™ przypo-
cyjnych, w szczególności przezna-
mina
czonych
swoim
wyglądem
gąbkę.
dla
osób
mających
INCI: Silver (CI 77820)
Dozowanie:
Produkty do pielęgnacji ciała/twarzy
od 0,1 do 0,3%
Szampony: od 0,1 do 0,2%
Produkty do pielęgnacji stóp:
od 0,2 do 0,4%
Produkty do pielęgnacji dłoni: od 0,2%
Produkty do pielęgnacji ust/jamy ustnej:
od 0,05 do 0,1%
Konserwant: brak
Efekty czterotygodniowej aplikacji emulsji zawierającej 0,1% MicroSilver BG™. Znacząca redukcja rumienia, występującego u osób z
atopowym zapaleniem skóry
Lista surowców z ECOCERT
Nazwa produktu
INCI
Opis produktu
Bambosilk
Bambus Arundinacea Stem Powder
Substancja matująca
Bashyal
Sodium Hyaluronate
Anti - aging
Beurrolive
Hydrogenated Olive Oil
Emolient
Commipheroline
Caprylic/Capric/Triglyceride, Commiphora Mukul Resin Extract
Anti - wrinkle, push - up
Cristalhyal
Sodium Hyaluronate
Substancja nawilżająca
Dragon's Blood
Propanediol, Water, Croton Lechleri Resin Powder
Substancja ochronna,
przeciwzapalna
Easyliance
Acacia Senegal gum, Hydrolyzed Rhizobian gum
Anti - aging
Exfoliance riz
Oryza sativa (Rice) Hull powder
Exfoliator
Inca omega oil
Plukenetia Volubilis Seed Oil
Emolient
Juazirine
Water, Glycerin, Ziziphus joazeiro bark extract
Surfaktant
Kokum butter
Garcinia Indica seed butter
Emolient
Micro Silver BG
Silver
Działanie antybakteryjne,
przeciwzapalne
Ocaline PF
Sea Water, Cucurbita Pepo Seed Extract
Kojenie skóry wrażliwej,
podrażnionej
Porphyraline SP
Porphyridium Cruentum Extract
Substancja nawilżająca
Refined Organic
Shea Butter
Butyrospermum parkii (Shea butter)
Emolient
Renovhyal
Sodium Hyaluronate
Nawilżanie, anti - aging
Ricesilk
Oryza Sativa (Rice) Hull Powder
Substancja matująca
Sesamactive
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Sesamum Indicum
(Sesame) Oil Unsaponifiables, Olea Europea (olive) Fruit Unsaponifiables
Kojenie skóry wrażliwej
Sesambutter
Hydrogenated Sesame Seed Oil
Emolient
Soligel
Rhizobian Gum
Tekstura emulsji
Sopholiance S
Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseed Ferment,
Water
Działanie antybakteryjne
Soramides
Tritricum Vulgare (Wheat) Gluten Extract, Water
Anti - aging
Tourmaline
Tourmaline
Litokosmetyk
Vegetan
Dihydroxyacetone
Substancja
jąca
Viapure Sabal
Serenoa Serrulata Fruit Extract
Pielęgnacja twarzy
Vitamolive
Olea Europaea (Olive) Fruit Unsaponifiables
Antyutleniacz
Wakamine
Water, Undaria Pinnatifida Extract
Substancja wybielająca
Xyliance
Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Cetearyl Alcohol
Emulgator
11
samoopala-
Quintessence Fragrances
Impressum
Pragniemy poinformować Państwa, że od 2008 roku współpracujemy z bry-
Beautycare 2/2009
tyjską firmą Quintessence Fragrances – dostarczającą szeroką gamę kom-
Informacje: IMPAG Chemicals
pozycji zapachowych do produktów kosmetycznych, toaletowych i chemii
Poland Sp. z o.o.
gospodarczej.
Firma Quintessence Fragrances działa na rynku od 25 lat. Początkowo
Opracowali:
zajmowała się produkcją na małą skalę prostych, naturalnych i przyjaznych
Michał Stepulak
środowisku surowców perfumeryjnych, znajdujących zastosowanie w
Maria Ryńska
kosmetykach i produktach toaletowych. To dało podstawy do utworzenia
Anna Gawron
Quintessence w dzisiejszej postaci – firmy produkującej kompozycje zapachowe do wszystkich grup produktów, kładącej szczególny nacisk na za-
Redakcja i oprawa graficzna:
chowanie najwyższych standardów i dbałości o środowisko w trakcie
Michał Stepulak
procesu produkcyjnego.
Zdjęcia:
Quintessence Fragrances jest częścią grupy Goldfield Fragrances Pvt
Soliance SA, Cobiosa S.L., BioEpi-
Ltd. Działa na rynku europejskim, Środkowego i Dalekiego Wschodu.
derm
Należy także do British Fragrance Association (BFA) i The International
Fragrance Research Association (IFRA).
Druk: Drukarnia PANDA
Ul. Paczkowska 26
12
Firma Quitessence Fragrances oferuje Państwu kompozycje zapachowe
50-503 Wrocław
przeznaczone do następujących grup produktów:
• produkty kosmetyczne (kremy, mleczka, masła, balsamy, pianki, peelingi
Beautycare ukazuje się w nieregu-
oraz inne),
larnych odstępach czasu. Katalog
• wyroby toaletowe (mydła w kostce, mydła w płynie, szampony, odżywki,
bezpłatny.
• żele pod prysznic, płyny do kąpieli oraz inne),
• wody perfumeryjne (perfumy, wody toaletowe, wody kolońskie, dezodo-
Dystrybutor:
ranty, wody po goleniu oraz inne),
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o.
•
Ul. Wiśniowa 40 lok. 2
chemia gospodarcza (płyny do mycia naczyń, produkty do mycia,
mleczka do czyszczenia proszki do pranie, płyny do płukania tkanin, kostki
02-520 Warszawa
zapachowe do WC oraz inne)
tel. + 48 22 542 40 72
• kosmetyka samochodowa,
fax. + 48 22 542 40 72
• odświeżacze powietrza,
• świece.
[email protected]
www.impag.pl
Posiadamy również kolekcje zapachów bez alergenów oraz kompozycje
„food safe” przeznaczoną do pomadek, błyszczyków itp
Prawa autorskie zastrzeżone.
Przedruki za zgodą redakcji.
Bambosilk®, Bashyal®, Beurrolive®, Commipheroline®, Cristalhyal®,
riz®,
Easyliance®, Exfoliance
Greevilline®,
Kokum
butter®,
Juazirine®,
Megassane®,
Ocaline PF®, Porphyraline SP®,
Renovhyal, Ricesilk, Sapphira®,
Sesamactive®, Sesambutter®, Soligel®, Sopholiance S®, Tourmaline®, Vegetan®, Viapure Sabal®,
Vitamolive®,
Wakamine®,
Xy-
liance® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Soliance.
Dragon’s
Blood,
Glycoenergizer
Hair, Hairdensyl Complex, Inca
omega oil, Poly-helixan, Trichomega są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Cobiosa.