Ogłoszenie o wyniku - Szpital Specjalistyczny im. Stefana

Transkrypt

Ogłoszenie o wyniku - Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Nasz znak: ZP.271- 74. 4/2016
Kraków, dnia 9.03.2016 r.
Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na
Dostawę spr zętu jednorazow ego użytku (ZP 4/16)
Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56
e-mail: [email protected]
[email protected]
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę spr zętu jednorazow ego użytku (ZP 4/16) .
W niniejszym postępowaniu zostały wybrane oferty :
Grupa 1 - Zarys International Group Sp. z o.o., Sp. kom. , ul. Pod Borem 18, 41-
808 Zabrze
Zaproponowana wartość brutto zamówienia wynosi: 69 660,00 zł,
Grupa 2 i 3 - TZMO, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zaproponowana wartość brutto zamówienia w grupie 2 wynosi: 137 328,48 zł,
Zaproponowana wartość brutto zamówienia w grupie 3 wynosi: 47 358,00 zł,
Powyższe oferty spełniają warunki zawarte w SIWZ, w ustawie Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) oraz są
najkorzystniejsze w kryterium cena, termin dostawy.
Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. w grupie 1 - oferta nr 1/ Kot-Bud II s.c. J.Kot, T. Zbroński, ul. Astrów 21, 43-
100 Tychy
2. w grupie 1 - oferta nr 2/ Paul Hartman Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka
133/151, 95-200 Pabianice
3. w grupie 1 - oferta nr 3/ Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501
Piaseczno
4. w grupie 1 - oferta nr 4/ Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-
100 Toruń
5. w grupie 1 - oferta nr 5/ Zarys International Group Sp. z o.o., sp. kom. , ul. Pod Borem 18, 41-808
Zabrze
6. w grupie 1 - oferta nr 6/ Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów
7. w grupie 2 - oferta nr 4/ Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-
100 Toruń
8. w grupie 3 - oferta nr 3/ Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno
9. w grupie 3 - oferta nr 4/ Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-
100 Toruń
10. w grupie 3 - oferta nr 5/ Zarys International Group Sp. z o.o., sp. kom. , ul. Pod Borem 18, 41-808
Zabrze
11. w grupie 3 - oferta nr 6/ Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów
Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:
L.p Nr oferty Nazwa i siedziba wykonawców, którzy złożyli
oferty
Punktacja w
kryterium cena
Punktacja w
kryterium termin
dostawy
Łączna
punktacja
Grupa 1
1
3
Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 87,19 pkt
18, 05-501 Piaseczno
1,00 pkt
88,19 pkt
2
4
Toruńskie
Zakłady
Materiałów 76,16 pkt
Opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń
2,00 pkt
78,16 pkt
3
5
Zarys International Group Sp. z o.o., sp. 98,00 pkt
kom. , ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze
2,00 pkt
100,00 pkt
4
6
Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 91,61 pkt
Łozienica, 72-100 Goleniów
2,00 pkt
93,61 pkt
Toruńskie
Zakłady
Materiałów 98,00 pkt
Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego
20/26, 87-100 Toruń
2,00 pkt
100,00 pkt
Grupa 2
1
2
Grupa 3
1
3
Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 53,55 pkt
18, 05-501 Piaseczno
1,00 pkt
54,55 pkt
2
4
Toruńskie
Zakłady
Materiałów 98,00 pkt
Opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń
2,00 pkt
100,00 pkt
3
5
Zarys International Group Sp. z o.o., sp. 50,00 pkt
kom. , ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze
2,00 pkt
52,00 pkt
4
6
Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15,
Łozienica, 72-100 Goleniów
38,82 pkt
2,00 pkt
40,82 pkt
Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, zamieszczone na stronie
internetowej Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 9 marca 2016 r.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.
Z poważaniem