Oświadczenie o dochodzie utraconym

Transkrypt

Oświadczenie o dochodzie utraconym
Nazwisko…………………………………..………………………………
Imię……………………………………..……………………………………
PESEL ……………………………….………………….………………….
…………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
O DOCHODZIE UTRACONYM
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*,
oświadczam, że w dniu ………………………… utraciłem(am) dochód, z tytułu ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
(miejscowość oraz data)
*
……….………..……………..……………….
(własnoręczny czytelny podpis
osoby składającej oświadczenie)
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań
POUCZENIE:
Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 Ustawy o
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 983) tzn.
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło,
d)
utratą
zasiłku
przedemerytalnego
lub
świadczenia
przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przy-znanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983),
f)
utratą
zasiłku
chorobowego,
świadczenia
rehabilitacyjnego
lub
zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń.

Podobne dokumenty