pobierz katalog

Transkrypt

pobierz katalog
KATALOG 2016
ZA
PRA
SZA
MY
do
ŚWI
ATA
PRE
ZEN
TÓW
KATALOG 2016
FIRMY REKOMENDOWANE
PRZEZ PIAP
Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce najnowszą, dziewiątą
już edycję Katalogu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
2016. Z roku na rok nasza publikacja cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród jej odbiorców. Katalog PIAP 2016,
w którym znajdą Państwo aktualną bazę firm członkowskich
jest niewątpliwie doskonałym źródłem informacji na temat
rzetelnych, godnych polecenia firm z branży artykułów
promocyjnych. Członkowie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
to profesjonaliści oferujący upominki i usługi reklamowe na
najwyższym poziomie. Nasza publikacja zdecydowanie ułatwia
pracę działom marketingu w poszukiwaniu ciekawych pomysłów na upominki reklamowe.
Katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe
oraz media i organizatorzy targów branżowych. Na końcu katalogu znajdą Państwo
również spis firm wedle głównych kategorii produktów i usług, które nasze firmy oferują.
Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Katalogu
PIAP 2016 i zapraszam do składania zapytań ofertowych do naszych firm członkowskich za
pośrednictwem PIAP.
Katarzyna Wojniak Dyrektor Generalny PIAP
Dear Readers,
I am very pleased to hand over to you the latest, ninth edition of the Polish Chamber of
Marketing Products Catalogue 2016. With each year, our publication is becoming very
popular among its recipients. The PIAP Catalogue 2016, in which you will find an up-todate database of the member companies, is undoubtedly a great source of information on
reliable, recommendable companies of the promotional products industry. The Members
of the Polish Chamber of Marketing Products are professionals offering giftware and
advertising services at the highest level. Our publication definitely facilitates the work of
marketing departments in search of interesting ideas for promotional gifts. The catalogue
has been divided into three parts: producers/importers, advertising agencies and the media
and exhibition organisers. At the end of the catalogue, you will also find the list of companies
arranged according to main categories of products and services offered by our companies.
I kindly encourage you to familiarise yourself with our latest publication of the PIAP Catalogue
2016 and invite you to submit requests for quote to our member companies through PIAP.
Katarzyna Wojniak – General Director of PIAP
BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE
ul. Święty Marcin 29/8, 61-608 Poznań
tel. +48 791 354 426
fax +48 61 666 10 59
e-mail: [email protected]
www.piap-org.pl
www.piap-org.pl
Szanowni Państwo,
Działo się! Spotkania regionalne w Gdyni i w Katowicach z udziałem
ekspertów z różnych dziedzin. Atrakcyjne szkolenie dla Członków
PIAP przy okazji WZC PIAP, prowadzone przez znanego trenera
i psychologa, Jacka Walkiewicza. Debata „6 największych barier dla
rozwoju biznesu” w Krajowej Izbie Gospodarczej. IV edycja badania
postrzegania upominków przez klienta końcowego. Aktywny udział
w targach. Cztery wydania Gazety PIAP. Katalog. Wieczór Branżowy
dla Członków. Na pełnych obrotach podejmowaliśmy działania
integrujące branżę, pojawiło się ponad dwudziestu nowych członków,
nawiązaliśmy korzystną współpracę z firmą kurierską DELTA CITY.
Tak, trzeba bez skromności przyznać, że w tym roku naprawdę dużo
się działo! Udało się wspólnymi siłami dokonać bardzo wiele, a te siły tkwią przede wszystkim
w zaangażowaniu członków. Coraz ciekawsze pomysły, nowe inicjatywy, dyskusje na forum
sprawiają, że działania PIAP nabierają rozpędu. Jestem przekonany, że przyszły rok przyniesie
nową energię i jeszcze więcej innowacyjnych pomysłów, które, jak wiadomo, są wizytówką
branży reklamowej. A jedną z wizytówek PIAP, jest katalog, który właśnie oddajemy do Państwa
dyspozycji. Odnajdą w nim Państwo najnowsze oferty najlepszych firm z rynku artykułów
promocyjnych. Owocnej lektury!
Tomasz Chwiłowicz – Prezes PIAP
Dear Readers,
It’s been busy! Regional meetings in Gdynia and Katowice with the participation of experts
of various fields. The attractive training for the PIAP Members on the occasion of the General
Meeting of PIAP led by a famous coach and psychologist, Jacek Walkiewicz. The debate
„6 largest barriers of business development” [6 największych barier dla rozwoju biznesu] in
the Polish Chamber of Commerce. The fourth edition of the study on perception of gifts by
the end customer. Active participation in trade fairs. Four editions of the PIAP Newspaper.
The catalogue. The Industry Evening for Members. At full capacity, we have been undertaking
activities integrating the industry, there have appeared more than twenty new members, we
have established an advantageous cooperation with the DELTA CITY delivery company. Yes,
one must admit without modesty that really a lot has been going on! We managed to achieve
a lot with joint forces, and these forces are primarily in the involvement of the members. More
and more interesting ideas, new initiatives, forum discussions make that the PIAP activities
are gaining momentum. I am convinced that the next year will bring new energy and more
innovative ideas, which, as you know, are the hallmarks of the advertising industry. And the
catalogue, which we are already giving to you, is one the PIAP hallmarks. You will find the latest
offers of the best companies on the market of promotional products. Have an informative read!
Tomasz Chwiłowicz – PIAP President
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
1
Szanowni Państwo,
Nastroje na rynku upominków reklamowych są dość pozytywne. Jak pokazują
badania przeprowadzone przez Polska Izbę Artykułów Promocyjnych: od 2014
roku ponad 42% respondentów potwierdza wzrost wydatków na marketing
w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Na dobrze zaplanowaną kampanię reklamową składa się wiele czynników
jednym z nich jest właściwy stosunek ceny do skuteczności narzędzia promocji.
Od wielu lat zdecydowanym liderem pod tym względem jest internet jednak
upominki plasują się na drugim miejscu. Są doskonałym nośnikiem reklamy
ze względu na ich użyteczność. Znaczna część proponowanego przez
dostawców asortymentu wykorzystywana jest do codziennego użytku. Wśród
niekwestionowanych liderów mogę wymienić przedmioty tj: kubki, długopisy, t-shirty czy pamięci USB.
Pozytywne skojarzenia z tym narzędziem marketingu zapewne wzmacnia sama czynność obdarowywania
innych czy otrzymywania prezentów, zapewne jest to impuls dla marketerów do stosowania upominków do
budowania pozytywnego wizerunku firmy co również potwierdzają badania PIAP, aż 82,9% respondentów
potwierdza te tezę.
PIAP zrzesza producentów, importerów, agencje reklamowe oraz media i organizatorów targów
branżowych. Rzetelne i solidne podmioty działające od lat na rynku upominków reklamowych. Zachęcam
Państwa do zapoznania się z ich oferta na łamach najnowszego katalogu Polskiej Izby Artykułów
Promocyjnych.
Zapraszam do współpracy.
Magda Owczarska - Wiceprezes PIAP
Dear Ladies and Gentlemen,
Advertising gift market moods are quite positive. As the studies conducted by the Polish Chamber of
Promotional Products show: since 2014, over 42% of the respondents have confirmed an increase in
marketing expenses in comparison to the previous year.
A well planned advertising campaign consists of many factors; the correct price/effectiveness of the
promotion tool ratio is one of them. For many years, the Internet has been the definite leader. However, gifts
are at the second place. They are a great medium of advertisement because of their usefulness. A significant
part of the range proposed by suppliers is used every day. Among the unquestionable leaders, I can list
such items as: mugs, pens, t-shirts, or USB flash drives. The positive associations with this marketing tool
are probably reinforced by the very act of giving to others or receiving gifts. Perhaps this is the impulse for
marketers to use the gifts to build a positive image of the company, which is also confirmed by the PIAP
studies – as many as 82.9% of the respondents confirm this thesis.
PIAP affiliates producers, importers, advertising agencies and the media as well as trade fairs organisers –
reliable and dependable entities operating for years on the market of promotional gifts. I encourage you
to familiarise with their offer in the pages of the latest catalogue of the Polish Chamber of Promotional
Products.
I invite you to cooperate with us.
2
www.piap-org.pl
Magda Owczarska – PIAP Vice-President
Szanowni Państwo,
Perspektywy rynku w kontekście sezonów i późniejszych zakupów rysują się
fantastycznie. Wielkimi krokami co jest wielce prawdopodobne zbliżają się
wybory samorządowe, jak myślę. W świetle ostatnich badań upominki zyskują na
znaczeniu, nawet przy akcyzie jaką na branżę nałożyło Ministerstwo Finansów. A
gdzie my w tym wyścigu? Myślę, że już sztab wyborczy jedynej prawej partii urodzi
pomysły na koszulki w kaczuszki, kaczuszki w koszulkach, wabiki na kaczki, PiSczące jaja, oraz inne tego typu wspomagacze. Próbujmy nowego rozdania, kraj
może ogarnąć Kaczo mania, co, w tym kontekście zrobi opozycja nie wiadomo.
Podobno w szkołach gastronomicznych będą dodatkowe lekcje z umieszczania
podsłuchów w różnych miejscach, aby nie można było ich wykryć. W takiej atmosferze przychodzi Państwu
prowadzić działalność gospodarczą, reklama na szczęście jest apolityczna, dlatego dzisiaj nastawiamy się
w PIAP-ie na korzyści jakie z przynależności do organizacji samorządu gospodarczego mają jej członkowie.
Negocjujemy z dostawcami różnych usług specjalne warunki dla członków PIAP. Chcemy, aby składka
członkowska nie była obciążeniem, a zaoszczędzone pieniądze, można było przeznaczyć na korzystanie
z życia .
Jako branża jesteśmy już pełnoletni. Nie skupiajcie się Państwo wyłącznie na obsłudze rynku polskiego,
jesteście Europejczykami znacie języki, macie parki maszynowe, dysponujecie wiedzą i doświadczeniem,
wykorzystajcie to. PIAP uczestnicząc w targach zagranicznych będzie promował takie działania.
Wstępując w nasze szeregi oddajecie głos za normalnością gospodarczą .Nie przegapcie tej szansy.
DROBNY UPOMINEK UMACNIA PRZYJAŹŃ .
Zbigniew Grzeszczuk - Wiceprezes PIAP
Dear Ladies and Gentlemen,
The market prospects in the context of seasons and later purchases appear to be fantastic. The municipal
election draws near with leaps and bounds, which, I think, is very likely. In the light of the recent survey, gifts
are becoming more and more important, even with the excise tax, which the Ministry of Finance imposed
on the industry. And where are we in this race? I think that the election committee of the only lawful party
will give birth to ideas for T-shirts in ducks, ducks in T-shirts, duck calls, water PiStols, and other similar
boosters. We are trying a new deal; the country may be seized by the Duckmania. What, in this context, is
the opposition going to do – nobody knows. Apparently, in catering schools, there will be additional classes
on placing interception in various places in a way not to be detected. You have to run business activity in
such an atmosphere. Fortunately, advertisement is apolitical. Therefore, today, in PIAP, we are preparing for
the benefits of being a member of an organization of economic self-government, which its members enjoy.
We are negotiating special terms for the members of PIAP with providers of various services. We want the
membership fee not to be a burden and that the saved money could be spent on living.
In terms of our industry, we are already adults; do not focus on the Polish market only. You are Europeans,
you know foreign languages, you own machine parks, you have knowledge and experience. PIAP, by
participating in foreign trade fairs, will promote such activities.
By joining our ranks, you vote for economic normality. Do not miss this chance.
A SMALL GIFT STRENGTHENS FRIENDSHIP.
Zbigniew Grzeszczuk – PIAP Vice-President
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
3
Spis treści / Table of contents
Producenci i Importerzy / Manufacturers & Importers
100Gifts.pl -AXXEL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . .8
3line.pl Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu 12
Agencja Reklamowa Satis Factory . . . . . . . . . .16
alloca/Figaro Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Allbag Tomasz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
AMIZO Agnieszka Szymańska . . . . . . . . . . . . . .11
ASGARD sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
AWIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
AXA TRADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . .24
BAG DESIGN Torby reklamowe . . . . . . . . . . . . . .26
BARCO Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
BIC Graphic Norwood Europe . . . . . . . . . . . . . . .28
BIURFOL Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Bonus BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
CentrumReklamowe24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ceramika Tułowice sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
CHOCOLATE Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
CiTRON European USB Warehouse . . . . . . . . . .31
COOKIE Słodycze Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . .34
CURSOR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Czerwona Papryczka Design . . . . . . . . . . . . . . . .38
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Drukarnia Serikon Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Drukarnia Chroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Europapier-Impap Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .44
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Fabryka Czasu Sp.z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Feniks Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . .45
Firma Handlowa Hofman . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW . . .46
FORTIS M.BOROWY SP.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
fulloutdoorprintservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
GHIMEL S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
4
www.piap-org.pl
GIFT STAR & Pro-USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
GJG Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Graffiti Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Gratisownia.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku. .58
GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . .60
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . .62
Headwear Professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
HMD Global Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ideashirt.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Inspirion Polska Sp. z o.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
INTER...TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz . . . . . . . . . . . . . . . .68
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
KINGPAK FOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Kusha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Mart ceramic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Mart’s Bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Maxim Zbigniew Kaczor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
MB MARKETING SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . .76
MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Merx Team Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . .84
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . .77
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K.. . . . . . . . . . . .86
Mount Blanc Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
NM Monika Ziółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
NOTEDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
P.P.H.U LEŻAKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
P.P.U.H. ULTREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Pack Art Bags Sp. z o.o. Spółka komandytowa . .94
PAR BAKUŁA Sp. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
PASO POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Polskie Karty Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Prażmowscy s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
PUBLICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Spis treści / Table of contents
Raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. i Sp. K. . 106
Rosnowski Gift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sandex Bis Sp.j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . 112
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SITEX centrum sitodruku . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
STEFANIA – Zakład Galanterii Skórzanej . . 116
SUPERGIFT PROMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Test&Drive Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
TROBER POLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) . . . . 115
VIVA PLUS II F.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
WAZA s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Yourclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ZING Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Mediarun.com. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . . 130
NOT Informatyka Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 132
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Pond5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
RemaDays Warsaw /GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. 136
Agencje Reklamowe / Advertising Agencies
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
AdVeno - Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . .139
Agencja Reklamowa GOOD GIFT . . . . . . . . . .140
AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS . . . . . . . .140
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . .141
Agrafka Studio Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . .142
ArtClip Advertising Agency . . . . . . . . . . . . . . . .143
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Artystik Poland Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . .144
Base Promotion Services Sp. z o.o.. . . . . . . . . .146
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . .150
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . .148
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . .152
DOM REKLAMY ART OFFICE . . . . . . . . . . . . . . .148
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
EBLIS B&L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Gadget Advertising Ideas . . . . . . . . . . . . . . . . .154
GATEX Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
GIFT EXPERT Mirosław Borysewicz . . . . . . . . .156
GOMA Agencja Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Internet Business Partner Sp. z o.o. . . . . . . . . .164
Justprint Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
MB Profil Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
MDA Promotion Agencja Reklamowa . . . . .168
NOVA FALA Pawel Kedzierski . . . . . . . . . . . . . .170
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Poligrafia – Promocja – Reklama STUDIO K2 172
Prime Line s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Pro - Activ Sp. Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RITF ADVNET POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . 176
Spark Promotions Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 178
S-PRINT 2 Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
5
100Gifts.pl -AXXEL Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole
tel. +48 77 44 22 200
fax +48 77 44 22 055
e-mail: [email protected]
www.mousepady.pl
Marki/Brandy/Brands: 100gifts.pl
Na rynku od/In the market since:
mousepady.pl
axxel.pl
Axxel Lenticular
Korona Reklamy 2009
Korona Reklamy 2015 - wyróżnienie
Gifts of the Year x 11
SwB
PIAP
PSI
1997
Druk i papier
Printing and paper
Akcesoria do komórek
Mobile phone accessories
Nagrody/Awards:
Producenci i Importerzy
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Kalendarze
Calendars
Słowa kluczowe: • mousepady / mousepads
• maty na ladę sklepową / counter mats
• maty śniadaniowe / breakfast pads
• czyściki telefoniczne / phone screen cleaners
• podkładki z kalendarzem / calendar mousepads
• maty farmaceutyczne / pharmaceutical mats
• druk soczewkowy / lenticular print
• druk offsetowy UV / UV offset print
6
www.piap-org.pl
12M
PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
tel. +48 77 44 13 500
fax +48 77 44 17 112
e-mail: [email protected]
www.12m.eu
Nagrody/Awards: POS STARS 2014 - nagroda główna w kategorii Display’e Naladowe
SUPERGIFT 2014
SUPERGIFT 2015
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 2011
Producenci i Importerzy
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
Kalendarze
Calendars
Słowa kluczowe: • podkładki pod mysz, podkładki z kalendarzem / mousepads,
calendar mousepads
• maty reklamowe, maty farmaceutyczne / countermats,
pharmaceutical mats
• magnesy reklamowe, notesy magnetyczne / advertising magnets,
magnetic notepads
• naklejki reklamowe, folie adhezyjne i elektrostatyczne / advertising
stickers, adhesive and electrostatic foils
• czyściki do smartfonów i tabletów / smartphone & tablet cleaners
• druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service
• druk offsetowy UV / offset UV printing service
• materiały POS / POS materials
8
www.piap-org.pl
clean your
smartphone
www.12m.eu
GWARDIA
MINI HANDBALL LIGA
3line.pl Sp. z o.o.
ul. Golikówka 45, 30-723 Kraków
tel. +48 12 293 14 20, fax +48 12 293 14 21
e-mail: [email protected]
www.3line.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Druk i papier
Printing and paper
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• gadżety / gadgets
• reklama / promotional
• upominki / gifts
• grawer / engraver
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
• nadruk / overprint
• cyfrowy / digital
• pakowanie / packing
• logistyka / logistics
Allbag Tomasz Woźniak
ul. Lwowska 70 a, 34-100 Wadowice
tel. +48 33 873 05 30
e-mail: [email protected]
www.allbag.pl
Certyfikaty/Certificates: Firma Godna Zaufania 2015
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• torby ekologiczne / eco bags
• odzież z nadrukiem / clothest with
print
• torby bawełniane / cotton bags
• torby materiałowe / material bags
10
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags&Packaging
• woreczki bawełniane / drawstring
bags
• kubki / cubs
• torby papierowe / paper bags
• torby laminowane / laminated bags
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
AMIZO Agnieszka Szymańska
ul. Moniuszki 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 690 81 81 81, fax +48 730 81 81 81
e-mail: [email protected]
www.amizo.pl
Marki/Brandy/Brands: Feltdesign
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2011
Do domu
Home articles
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• producent toreb filcowych / felt bags
manufacturer
• torby filcowe/ felt bags
• filcowe upominki reklamowe / felt
promotional products
Asgard sp. z o. o.
ul. Rolna 17, 61-081 Baranowo
tel. +48 840 07 40, fax +48 844 24 03
e-mail: [email protected]
www.asgard.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Blue Collection, Gesstor, Parker, Waterman, Swarovski
Korona Reklamy, Gazela Biznesu, Gifts of the Year
Firma przyjazna naturze, Gwiazdy PIAP
PIAP, PSI
1996
Art. piśmiennicze
Writing
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• parasole / umbrellas
• długopisy metalowe / metal ball pens
• kubki termiczne i termosy / travel
mugs and vacuum flasks
• teczki i notesy / notebooks and portfolios
• komplety piśmiennicze / writing sets
• pamięci USB i power banki / USB
memory sticks and power banks
• torby / bags
• breloki / keychains
Wszystkie gadżety
All Gifts
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
11
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu
Ewa Skoczeń
ul. Racławicka 29, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 246 66 78
tel. +48 722 119 888
e-mail: [email protected]
www.ksiazkowekalendarze.pl
Marki/Brandy/Brands: PIER LUIGI
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1993
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe: • kalendarze / calendars
Producenci i Importerzy
• kpl. piśmienne / writing set
• notesy / notebook
• karnety świąteczne / christmas cards
• art. biurowe / office
• wszystkie gadżety / all gifts
• upominki ekskluzywne / Exclusive Gifts
12
www.piap-org.pl
Kalendarze
Calendars
PierLuigi1993
o kalendarzach wiemy wszystko
www.ksiazkowekalendarze.pl
alloca/Figaro Corporation
ul. Warszawska 10, 08-500 Ryki
tel. +48 81 865 65 65
fax +48 81 865 65 66
e-mail: [email protected]
www.alloca.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Elektronika
Electronics
Wyłączny dystrybutor marki allocacoc w segmencie promo
red dot award
PIAP
1996
Akcesoria do komórek
Mobile phone accessories
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • kostka PowerCube / Powercube
• listwa zasilająca / power strip
• przedłużacz / extension cord
• kabel USB / USB cable
• audioCube
• adapter podróżny / travel adapter
• PowerUSB Hub
• PowerBank
14
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
Zostańmy
w kontakcie!
Gadżet reklamowy, który na zawsze
zostanie u Twojego klienta.
Kostki PowerCube wraz z akcesoriami gwarantują
doskonałe rozwiązania w zakresie zasilania w domu,
biurze oraz w podróży.
Agencja Reklamowa Satis Factory
Iwona Michalak
ul. Techniczna 2 bud B, 05-500 Piaseczno
tel. +48 535 607 535
fax +48 841 52 11
e-mail: [email protected]
www.satisfactory.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Do domu
Home articles
Zdrowie i uroda
Health&Beauty
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • kosmetyki reklamowe / promotional cosmetics
Producenci i Importerzy
• zestawy kosmetyczne z logo / personalized cosmetic sets
• kosmetyczki z logo / personalized cosmetic bags
• upominki i gadżety / gifts & gadgets
• personalizowane kosze świąteczne / personalized Christmas baskets
• saszetki zapachowe, odświeżacze powietrza / scented sachets,
air freshener
• akcesoria do makijażu / make up accesories
• akcesoria kosmetyczne / cosmetic accesories
16
www.piap-org.pl
Użycie w poziomie:
Użycie w pionie:
1994
AVANT
ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna
1994
tel. +48 81 511 65 50
fax +48 81 511 65 50
e-mail: [email protected]
www.avant.pl
Marki/Brandy/Brands: Made in Poland
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Producenci i Importerzy
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
Economy
Kabo&Pydo dla AVANT
Gifts of the Year 2015
Wyróżnienie Dobry Wzór 2015 dla kubka Modern
Must Have 2015 dla kubka Modern
W pełni zaradni
SwB
PIAP
PSI
1994
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe: • Kubki / Mugs
• Ceramika / Ceramics
• Nadruki / Imprints
• Filiżanki / Cups
• Reklamowe / Advertising
• Szkło / Glass
18
www.piap-org.pl
Do domu
Home articles
AWIH
ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
tel. +48 22 500 18 58
fax +48 22 378 21 37
e-mail: [email protected]
www.awih.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Torby papierowe ekologiczne Kraftlux
Torby papierowe laminowane Lux
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1993
Druk i papier
Printing and paper
Torby i Opakowania
Bags & Packaging
Słowa kluczowe: • torby papierowe / paper bags
Producenci i Importerzy
• torby foliowe / foil, plastic bags
• torby bawełniane / cotton bags
• opakowania / packages, boxes
• torby papierowe ekologiczne Kraftlux / eco-friendly paper bags
Kraftlux
• torby papierowe laminowane Lux / Laminated Paper Bags Lux
• usługi druku / printing service
20
www.piap-org.pl
AXA TRADING
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
tel. +48 61 669 94 10, fax +48 61 624 80 10
e-mail: [email protected]
www.axa-trading.pl
Marki/Brandy/Brands: Hugo Boss, Cacharel, Cerruti, Nina Ricci, JL Scherrer, Ungaro, Baldinini, Ferre,
Ducati Corse i in. renomowane brandy modowe
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2009
Galanteria
Leather goods
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• pióra / fountain pens
• długopisy / ballpoints
• bagaż / luggage
• breloki / keyrings
Art. piśmiennicze
Writing
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
• teczki / folders
• notesy / notebooks
• szale / scarves
• apaszki / scarfs
Barco Spółka z o.o.
ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 607 74 98 96
e-mail: [email protected]
www.twincaps.pl
Marki/Brandy/Brands: Przygotowaliśmy dla Państwa nowatorski produkt reklamowo-użytkowy
TwinCaps. Są to 2 przykrywki do puszek z napojami
Nagrody/Awards Produkt nagrodzony w trakcie Rema Days 2014 - Gifts of the Year – zdobył II
nagrodę wspólnie z firmą Gift Star w kategorii Top Design!
Certyfikaty/Certificates PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2014
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• brelok / key chain
• pokrywka na puszkę / can cap
• przykrywki na puszkę / can lids
• zatyczka na puszkę / can cover
22
www.piap-org.pl
Napoje
Drinks
• dwa w jednym / two in one
• chroń swój napóje / save your drinks
• blizniacze przykrywki / twincaps
• brelok twincaps / twincaps key chain
Wszystkie gadżety
All Gifts
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.
ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 659 88 00
fax +48 61 659 88 01
e-mail: [email protected]
www.axpol.com.pl
Marki/Brandy/Brands: VOYAGER
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Usługi
Service
FOFCIO Promo Toys
MAURO CONTI
AIR GIFTS
VOYAGER WineClub
MOLESKINE
Korony Reklamy
Gifts of the Year
Catalogue of the Year
Gazele Biznesu
Super Gift
Solidni w Biznesie
PIAP
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun & Bradstreet Poland
PSI
PIAP
Solidni w Biznesie
Trade Only
European Sourcing
1991
Wszystkie gadżety
All Gifts
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe: • artykuły piśmiennicze i biurowe/ writing & office
• notesy i kalendarze Moleskine / Moleskine notebooks & calendars
• artykuły ekskluzywne / exclusive promotional products
• torby, plecaki / bags & backpacks
• kubki i termosy / drinkware
• wina i alkohole / wines & spirits
• pamięci USB, power banki, elektronika / USB memory sticks , power
banks & electronics
• produkcja specjalna na zamówienie / special production
24
www.piap-org.pl
All under one roof
over 5000 promotional products on stock
printing service
NEW
catalogue
25
years
PRODUCTS & SERVICE UNDER ONE ROOF!
AXPOL Trading
ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las, POLAND
tel.: +48 61 659 88 00, fax: +48 61 659 88 01
www.axpol.com.pl
BAG DESIGN Torby reklamowe
ul. Łąkowa 10, 05-805 Otrębusy
tel. +48 22 758 52 51
fax +48 22 758 52 51
e-mail: [email protected]
www.bag-design.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Plastics Technology Club
Na rynku od/In the market since: 2010
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • torby reklamowe / shopping bags
• torby foliowe / plastic bags
• torby papierowe / paper bags
• torby ekologiczne / reusable bags
• torby termoizolacyjne / thermo bags
• torby bawełniane / cotton bags
• torby PP tkane, nietkane / PP woven, non-woven bags
• torby z nadrukiem / promotional bags
26
www.piap-org.pl
BIC Graphic Norwood Europe
al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa
tel. +48 22 332 69 00, fax +48 22 332 69 98
e-mail: [email protected]
www.bicgraphicnorwood.eu
Marki/Brandy/Brands: BIC, Norwood, Sheaffer, Skross, Koozie, Pulltex, Atchison, Sprout, Dokumental® Ink
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001-ISO 14001, ISO 9994, EN 13869, EN 1122, 2001/95/EC, ISO 11540
(BS 7272-1), EC 1907/2006, 1999/45/EC, 1272/2008, SGS, Bureau Veritas
INTERTEK, SEDEX, SMETA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1997
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• długopis / ballpen
• zapalniczka / lighter
BIC ORANGE
• torby / bags
• kubki / mugs
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
Art. piśmiennicze
Writing
• koce / blankets
• ołówki / pencils
• kredki / crayon
• parasol / umbrella
BIURFOL Sp. z o. o.
ul. Chrobrego 149, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 49 34 / 56 655 77 40
fax +48 56 655 77 27
e-mail: [email protected]
www.biurfol-personal.pl, www.biurfol.pl,
Marki/Brandy/Brands: BIURFOL-PERSONAL
BIURFOL
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PSI, PIAP, IPBBS
Na rynku od/In the market since: 1989
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• clipboard / clipboard
• okładki / covers
• segregatory / binders
• teczki / folders
28
www.piap-org.pl
Druk i papier
Printing and paper
• wzorniki / sample holders
• podkładki / mats
• listwy cenowe / price labels
• opakowania / packaging
Wszystkie gadżety
All Gifts
Biznes Promotion
ul. K.Szymanowskiego 1/22, 43-600 Jaworzno
tel. +48 32 750 8656, fax +48 71 722 08 26
e-mail: [email protected]
www.biznespromotion.pl
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• notesy / notebooks
• breloki / keyrings
• tekstylia / textiles
Royal Design, Voyager, Tops, Blue Collection
PIAP, SwB
PIAP
2006
Art. piśmiennicze
Writing
Wszystkie gadżety
All Gifts
• scyzoryki / penknives
• maskotki pluszowe / plush mascot
• parasole / umbrellas
• torby / bags
Manufacturers & Importers
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Bonus BTL
ul. Rolna 167a, 02-729 Warszawa
tel. +48 843 42 24, fax +48 843 77 27
e-mail: [email protected]
www.bonus.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards
Certyfikaty/Certificates
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Galanteria
Leather goods
Słowa kluczowe:
• upominki z bursztynem / gifts with
amber
• upominki ekskluzywne / Exclusive
Gifts
Bursztyn Bałtycki, Krzemień Pasiasty, Desk Gifts, Leather Gifts, Upominek z Polski
Korona Reklamy 2009, Gifts of the Year 2013, 2014 i 2015
Rzetelna Firma
PIAP, PSI
1995
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
• biżuteria biznesowa / business jewelry • eleganckie zestawy upominkowe
• pamięci usb / usb flash drives
/ elegant gift sets
• spinki mankietowe / cufflinks
• upominki z krzemieniem pasiastym
• portfele / wallets
/ gifts with striped flint
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
29
CAPIRA
ul. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra
tel. +48 68 455 35 22, fax +48 68 455 35 24
e-mail: [email protected]
www.capira.pl
Producenci i Importerzy
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Creative Product, UMA
Gifts of the Year, Super Gift, Catalogue od the Year
SwB
PIAP, PSI, OPZL
2008
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• notesy / notebooks
• oprawa twarda/ hardcover
• kalendarze / calendars
• chusteczki reklamowe / promotional
tissues
• gadżety medyczne / medical gadgets
• długopisy UMA / UMA pens
• kosmetyki reklamowe / promotional
cosmetics
• min. zamówienie 100 szt. / MOQ 100 pcs.
Artykuły medyczne
Medical articles
CentrumReklamowe24
Przemysław Matuszewski
ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno
tel. +48 607 377 133, fax +48 655 207 717
e-mail: [email protected]
www.centrumreklamowe24.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• druk wielkoformatowy / large format • fotozegary / canvas clock
• obrazy / canvas
printing
• oklejanie samochodów / car wrapping • reklama świetlna / light advertising
• fototapety / wallpaper
• dekoracja wnętrz – home decor
signs
30
www.piap-org.pl
Chocolate Land
ul. Dokerów 17, 04-487 Warszawa
tel. +48 22 213 88 16 / + 48 501 086 189,
fax +48 56 655 77 27
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.amante.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Amante, Dolci, Vinci
Członkostwo/Member: PSI, PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Napoje
Drinks
Słodycze
Sweets
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• słodycze reklamowe / promotional
• ciastka reklamowe /promotional cookies
sweets
• kosze delikatesowe / gift sets
• bombonierki reklamowe / promotio- • personalizowane opakowania /
nal sweet box
personalised packaging
CiTRON European USB Warehouse
ul. Jagiellońska 88 bud. 51L, 00-992 Warszawa
tel. +48 22 839 49 45, fax +48 22 839 75 92
e-mail: [email protected]
www.citron.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
CiTRON, European USB Warehouse, USB Mania
Korony Reklamy, Gifts Of the Year, Super Gift, Mazowiecka Firma Roku
Rzetelna Firma, Solidni w Biznesie
PIAP, PSI
2004
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• pendrive / pendrive
• pamięci USB / flash USB drive
• power bank / power bank
• mysz komputerowa / computer mouse
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
31
Ceramika Tułowice sp.j.
ul. Przemysłowa 3, 49-130 Tułowice
tel. +48 77 4 600 700
fax +48 77 4 600 700 wew. 101
e-mail: [email protected]
www.b2b.ceramikatulowice.pl
Marki/Brandy/Brands: Promotional Ceramics
Producenci i Importerzy
Ceramika Tułowice
BGtech The Gifts Designers
Nagrody/Awards: Orły Eksportu 2015
Diamenty Forbes 2015
Gazele Biznesu 2014
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1991
Do domu
Home articles
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • ceramika / ceramics
• ceramika reklamowa / promotional ceramics
• filiżanki / cups
• kubki / mugs
• kubki reklamowe / promotional mugs
• kufle reklamowe / promotional beer mugs
• szkło reklamowe / promotional glass
• upominki / gifts
32
www.piap-org.pl
COOKIE Słodycze Reklamowe
Katarzyna Zakrzewska
ul. Królewska 51, 05-822 Milanówek
tel. +48 22 290 77 00
fax +48 22 730 19 41
e-mail: [email protected]
www.cookie.com.pl
Marki/Brandy/Brands: COOKIE Słodycze Reklamowe
ChocoDesign
Nagrody/Awards: BizTrendy 2009
Producenci i Importerzy
BizTrendy 2010
Jakość Roku 2014
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 2005
Słodycze
Sweets
Napoje
Drinks
Słowa kluczowe: • słodycze reklamowe / promotional sweets
• czekoladki z logo /personalized chocolates
• czekolady w dowolnym kształcie / chocolate special shape
• cukierki reklamowe / promotional candies
• lizaki reklamowe / promotional lollipops
• napoje reklamowe / promotional beverages
• ciasteczka reklamowe / promotional cookies
• kosze upominkowe / gift baskets
34
www.piap-org.pl
CURSOR S.A.
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. +48 22 377 10 19
fax +48 22 377 10 00
e-mail: [email protected]
www.cursor.pl
Nagrody/Awards: DIAMENTY FORBES
Producenci i Importerzy
GAZELE BIZNESU
RZETELNY OUTSOURCER
Certyfikaty/Certificates: CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
ISO 9000:2008
Członkostwo/Member: INSTYTUT OUTSOURCINGU
PSI
PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Zabawki
Toys
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • artykuły reklamowe / promotional items
• produkcja specjalna na zamówienie / OEM production
• import bezpośredni z Azji / direct Import from Asia
• puszki reklamowe / tins
• zabawki plastikowe I pluszowe / plastic & plush toys
• pamięci USB, power banki i elektornika / USB memory sticks,
power banks & electronics
• smycze / lanyards
• szkło i kubki reklamowe / glass and promotional mugs
36
www.piap-org.pl
Czerwona Papryczka Design
ul. Armii Krajowej 42/4, 40-698 Katowice
tel. +48 784 91 00 92
e-mail: [email protected]
www.cpdesign.pl
Marki/Brandy/Brands: INVOTIS, Fred&Friends
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2002
Ceramika
Ceramics
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• akcesoria kuchenne / kitchen
accessories
• oryginalne kubki / original mugs
Do domu
Home articles
Art. piśmiennicze
Writing
• długopisy-narzędzia / pens-tools
• akcesoria dziecięce / kids accessories
• akcesoria do wina / wine accessories
• dekoracje / decorations
• zegary / clocks
• gadżety GSM / GSM gadgets
Drukarnia Chroma
ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary
tel. +48 68 477 21 00, fax +48 68 477 21 04
e-mail: [email protected]
www.chroma.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• ulotki / flyers
• wizytówki / business cards
• plakaty / posters
• katalogi / catalogues
38
www.piap-org.pl
Chromadruk, Chromastock, ChromaDirect
Gazele Biznesu, Solidna Firma
ISO
PIAP
1993
Usługi
Service
• notesy / note pads
• kalendarze / calendars
• teczki / folders
• zdjęcia / images
EASY GIFTS
ul. Wrocławska 41, Byków, 55-095 Mirków
tel. +48 71 330 51 10, fax +48 71 315 29 25
e-mail: [email protected]
www.easygifts.com.pl
Marki/Brandy/Brands: MyKronoz, Hugo Boss, Cerruti 1881, Cacharel, Ungaro, Jean-Louis Scherrer, Christian
Lacroix, Victorinox, Wenger, Silicon Power, PQI, coFEE, Gildan, B&C, sg, bags by jassz
Nagrody/Awards: Korony: II miejsce ‘13, II miejsce ‘14
Gifts of the Year: I Prod. Impulsowe ‘14, III Prod. Premium ‘15
Certyfikaty/Certificates: SWB, AEO
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2008
Elektronika
Electronics
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• power banki / power banks
• pendrive’y / USB memory sticks
• długopisy / pens
• parasole / umbrellas
Wszystkie gadżety
All Gifts
Manufacturers & Importers
• breloki / key rings
• kubki / mugs
• Cerruti 1881 / Cerruti 1881
• Hugo Boss / Hugo Boss
elasto form Polska Sp. z o.o.
ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 10 06, fax +48 95 783 68 64
e-mail: [email protected]
www.elasto-form.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Ferrero, Hanuta, MyM&M’s, Pulmoll, Tic Tac, Kalfany, Lindt, Mentos, Merci, Rafaello
Gifts of the Year 2012, Super Gift 2014, Super Gift 2015
DEN EN ISO 9001, IFS Food, DE-ÖKO-007
PIAP, PSI, Sedex, BSCI, Promota, WAGE, BWG, SBW, BWL, International Labour
Organization
Na rynku od/In the market since: 1980 (Niemcy), 2010 (Polska)
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• pudełka śniadaniowe / lunchboxes
• kubki / cups
• frisbee / frisbee
• skrobaczki / ice scrapers
Słodycze
Sweets
Wszystkie gadżety
All Gifts
• słodycze reklamowe / advertising sweets
• czekolada / chocolate
• żelki / fruit gum
• cukierki / candies
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
39
DEONET Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 462 49 42/43
fax +48 22 464 87 11
e-mail: [email protected]
www.deonet.com.pl
Marki/Brandy/Brands: DEONET
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Producenci i Importerzy
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
VIP MINTS
TULIP BADGES
Super Gift
BSCI
CSR
CE
RoSH
SEDEX
PIAP
PSI
1991
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • pamięci USB / USB Sticks
• długopisy / pens
• breloki i zawieszki / keyrings and labels
• naklejki akrylowe / doming stickers
• magnesy / magnets
• identyfikatory tulip / tulip badges
• powerbanki / powerbanks
• VIP mints
40
www.piap-org.pl
TULIP BADGES
Identyfikatory
odzwierciedlające
wizerunek Twojej
firmy
VIP MINTS
Smaczny i orzeźwiający
podarunek promocyjny
USB SHAPES
Stwórz wymarzony
kształt
DEONET Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
p. 41:70
00-613 Warszawa
Polska
T: +48 22 462 49 42/43
F: +48 22 464 87 11
E: [email protected]
W: www.deonet.com.pl
Drukarnia Serikon
Grzegorz i Krystian Pałka Sp. J.
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
ul. Sosnowa 6, 63-004 Tulce
tel. +48 61 872 73 26
fax +48 61 872 73 42
e-mail: [email protected]
www.serikon.pl
Serikon
ISO 9001:2008
PIAP
1989
Druk i papier
Printing and paper
Kalendarze
Calendars
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • kalandarze /calendars
• podkłady na biurko / desk pads
• notesy / notepads
• opakowania /package
• kostki papierowe / paper cubes
• segregatory / binders
• etykiety / labels
• ulotki / flyers
42
www.piap-org.pl
www.serikon.pl
Europapier-Impap Sp. z o.o.
ul. Pass 20J, 05-870 Błonie k. Warszawy
tel. +48 801 989 800, fax +48 35 69 290
e-mail: [email protected]
www.europapier-impap.pl
Marki/Brandy/Brands: FreeStyle, Top Style, Tyvek, Munken, SH Recycling, Tube, Twill, IQ color, Arctic Volume,
G-Print, Yupo, Cromatico, Elfenbens, Via, Options, Mohawk, Z-Bond, Z-offset, MediaPrint, Chorus Lux, Phoenixmotion, Bindakote, IQ selection smooth, Color Copy, HP,
SIHL, Orafol, Stadur, JAC, Fasson, Burgo, Lenzing, Foam-X, KAPA, Alaska, Arktika
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001:2008, FSC®, PEFC
Członkostwo/Member: PIAP, IPBBS (Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej)
Na rynku od/In the market since: 1991
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Torby i Opakowania
Bags & Packaging
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• papiery biurowe / office papers
• podłoża do druku cyfrowego / media
• papiery ozdobne / design papers
for digital printing
• torby i pudełka / bags & packaging
• media reklamowe / advertising
• papiery powlekane & offsetowe /
media (viscom)
coated & offset papers
• cięcie do dowolnego formatu i kon• materiały opakowaniowe / packaging fekcjonowanie / cut to any format
assortment
and packaging
EXPEN S.C.
ul. Wierzyńskiego 11, 01-687 Warszawa
tel. +48 22 299 05 50
e-mail: [email protected]
www.expen.pl
Marki/Brandy/Brands: Cross, Sheaffer, Premec, True Utility, Hinza
Nagrody/Awards: Gift Of The Year 2012-2015, Super Gift 2013-2015
ZŁOTY PARTNER OOH Magazine
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2011
44
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• pióra wieczne / fountain pens
• długopisy / pens
• zestawy piśmiennicze / writing sets
• torby / bags
• narzędzia kieszonkowe / pocket tools
• breloki / keyrings
• scyzoryki / pocket knives
• latarki kieszonkowe / pocket flashlights
www.piap-org.pl
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński
al. NMP 52/19, 42-217 Częstochowa
tel. +48 343923010 , 504 275 034, 605 44 52 42
fax +48 34 389 81 31
e-mail: [email protected]
www.emidas.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Sport
Sport
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• naklejki 3D / doming stickers
• naklejki / stickers
• magnesy / magnets
• przypinki / pins
• breloki / keyrings
Firma Handlowa Hofman
ul. Drukarzy 5, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 653 64 16, tel. kom. +48 504 154 210
e-mail: [email protected]
www.tompolska.pl
Marki/Brandy/Brands: TOM
unilite
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Do domu
Home articles
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe:
• zapalniczki / lighter
• zapalarki / BBQ lighter
• nadruki reklamowe / adversiting printing
• reklama na zapalniczkach / adversiting on lighter
• reklama / adversiting
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
45
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW
Mariusz Słomski
ul. Żurowa 82, Byków, 38-247 Ołpiny
tel. +48 14 651 83 40, fax +48 14 651 83 40
e-mail: [email protected]
www.galdrew.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Do domu
Home articles
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• drewniane / wooden
• kuchnia / kitchen
• łyżki / spoons
• łopatki / spatulas
• deski / boards
FORTIS M.BOROWY SP.J.
ul. Jana z Kolna 16, 65-014 Zielona Góra
tel. +48 68 477 21 30, fax +48 68 477 21 38
e-mail: [email protected]
www.fortis.net.pl
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
46
Druk UV Offset, Druk soczewkowy
Certyfikat Najlepszej Jakości przyznany przez European Quality Academy
PIAP, PSI, OPZL
2000
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• druk na PVC, PP, PET / printing on
PVC, PP, PET
• druk 3d / 3d printing
• kalendarze / calendars
• gadżety reklamowe / promotional gadgets
• naklejki 3d / 3d labels/stickers
• magnesy / magnets
• notesy magnetyczne / notepads with
magnet
• opakowania / packagings
www.piap-org.pl
Kalendarze
Calendars
Fabryka Czasu Sp. z o.o.
ul.Robotnicza 7-8, 71-712 Szczecin
tel. +48 91 42 80 900
e-mail: [email protected]
www.fabrykaczasu.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2006
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Kalendarze
Calendars
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • kalendarze książkowe / book calendars
• kalendarze ścienne / wall calendars
• notesy / note books
• druk i oprawa / print and binding
• nadruk led uv krótkie serie / uv ink jet printer
• grawer laserowy / laser engrawer
• oprawa twarda książek, albumów / installation of book covers
• introligatrnia / bindery
48
www.piap-org.pl
Feniks Sp. z o.o.
ul. Naftowa 21, 38-400 Krosno
tel. +48 13 43 689 07
fax +48 13 43 680 05
e-mail: [email protected]
www.feniks.biz.pl
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
ASI
IPPBS
Na rynku od/In the market since: 1989
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Usługi
Service
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • potykacz / a-board
• tablica / wallboard
• skrzynki drewniane / wooden boxes
• tabliczki na stolik / counter boards
• torebki reklamowe / advertising bags
• pudełka / boxes
• stojak / holder
• menu / menu
50
www.piap-org.pl
fulloutdoorprintservice
al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 488 68 88
e-mail: [email protected]
www.fops.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1995
Druk i papier
Printing and paper
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• produkty POS / POS products
• produkty OOH / OOH products
• produkty reklamowe / advertising
products
• produkty wielkoformatowe / LFP
products
• produkty dekoracyjne / decorative
products
GHIMEL S.C.
ul. Sarmacka 19/ lok E, 02-972 Warszawa
tel. +48 22 119 64 01, fax +48 22 35 69 290
e-mail: [email protected]
www.sipec.com
Marki/Brandy/Brands: SIPEC, LAMBORGHINI, SALVADOR DALI, PROPRIETA’ PRIVATA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2014
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Słowa kluczowe:
• torby / bags
• parasole / umbrellas
• artykuły piśmiennicze / pens
• breloki / keychain
52
www.piap-org.pl
Podróż
Journey
• narzędzia / tools & light
• elektronika / electronics & office
• rekreacja / living & leisure
• czapki i tekstylia / caps & textiles
Wszystkie gadżety
All Gifts
GiftExpress Artur Zamojski
ul. Augusta Cieszkowskiego 32, 60-462 Poznań
tel. +48 61 82 41 171, fax +48 61 82 41 171
e-mail: [email protected]
www.giftexpress.pl
Marki/Brandy/Brands: UNGARO, LACROIX, HUGO BOSS, PARKER, WATERMAN, BALMAIN, SAGAFORM, XD
DESIGN, CONTIGO, BLOMUS
Certyfikaty/Certificates: PIAP, SWB, RZETELNA FIRMA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2008
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• artykuy promocyjne / promotional
products
• gadżety reklamowe / advertising
gadgets
• agencja reklamowa / advertising agency
• długopisy reklamowe / promotional
pens
• parasole / umbrellas
• ekskluzywne upominki / Exclusive
Gifts
• elektronika / electronics
Wszystkie gadżety
All Gifts
Manufacturers & Importers
Odzież
Clothes
Graffiti Print
ul. Osiedle 1, 62-070 Dopiewiec
tel. +48 61 814 84 54, fax +48 608 68 33 23
e-mail: [email protected]
www.graffiti-print.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 1989
Odzież
Clothes
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• flagi, beachflagi, golfowe, maszty
/ flags, beachflags, golfflags,
flagpoles
• banery z atestem niepalności B1
/ flame resistant subli banners
• parasole reklamowe / promotional
umbrellas
• krzesła i leżaki reklamowe / promotional chairs and sunbeds
• kostki dekoracyjne /deco cubes
• koszulki sportowe / sport shirts
• gadżety tekstylne / textile
gadgets
• proporczyki, flagi, girlandy / pennants, flags, garlands
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
53
GIFT STAR & Pro-USB
ul. Rybna 1 A, 05-091 Ząbki k/Warszawy
tel. +48 22 663 42 74
fax +48 22 663 50 82
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.giftstar.pl
www.pro-usb.pl
Marki/Brandy/Brands: GIFT STAR, Pro-USB
Nagrody/Awards: Nagrody podczas GIFT EXPO i EURO-REKLAMA na Międzynarodowych
Producenci i Importerzy
Targach w Poznaniu 2008, 2009
Gifts of the Year 2013 EUROPE w Norymberdze
wyróżnienia Gifts of the Year RemaDays 2012, 2013, 2014, 2015
SUPER GIFT 2013, 2014, 2015-Festiwal Marketingu
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie
PIAP
RZETELNA FIRMA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Art. biurowe
Office
Elektronika
Electronics
Akcesoria do komórek
Mobile phone accessories
Słowa kluczowe: • smycze / lanyards
• identyfikatory / ID badge
• sublimacja / sublimation-heat transfer
• wstążki z nadrukiem / ribbons with imprinting
• pendrive / usb flash drive
• taśmy z nadrukiem / bands with imprinting
• opaski silikonowe / silicone wristbands
• USB/ USB devices
54
www.piap-org.pl
GJG Group Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 6/1, 14-100 Ostróda
tel. +48 89 642 03 43
fax +48 89 642 25 04
e-mail: [email protected]
www.gjg-group.com
Marki/Brandy/Brands: GJG STYLE
Producenci i Importerzy
GJG GIFT
TANIE-PUCHARY.PL
FOTOETUI.EU
ALL-YOU.PL
GRAFFREAK.COM
Certyfikaty/Certificates: SwB
Rzetelna Firma
Wiarygodna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2003
Odzież
Clothes
Art. piśmiennicze
Writing
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • kubki / mugs
• długopisy / pens
• pendrive / pendrive
• odzież reklamowa / promotional clothers
• koszulki z nadrukiem / printed t-shirts
• puchary / cups
• statuetki / trophies
• nadruki / prints
56
www.piap-org.pl
Gratisownia.pl
ul. Spółdzielcza 5a, 44-145 Pilchowice
tel. +48 32 41 34 008, fax +48 32 41 34 001
e-mail: [email protected]
www.gratisownia.pl
Marki/Brandy/Brands: gratisownia.pl, nadmuchane.pl, gadzety-z-logo.pl, ekogratisownia.pl
dlugopisownia.pl
Nagrody/Awards: Korony Reklamy 2015 – Wyróżnienie w kategorii Producent Upominków Reklamowych
Certyfikaty/Certificates: Trust - Solidni w Biznesie, PIAP, Terminowa Firma, Siepomaga.pl - Pomocna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2007
Art. piśmiennicze
Writing
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• gadżety reklamowe / gifts
• torby / bags
• gadżety świąteczne / christmas gifts
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Wszystkie gadżety
All Gifts
• gadżety dla dzieci / gifts for kids
• parasole / umbrellas
• smycze / lanyards
• gadżety ekologiczne / eco gifts
Graw Druk
Pracownia Sitodruku i Tampondruku
ul. Torowa 44, 32-050 Skawina
tel. +48 12 656 01 32, +48 12 423 68 53
e-mail: [email protected], [email protected]
www.grawdruk.com.pl, www.printfield.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP, FESPA, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego, Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie.
Na rynku od/In the market since: 1990
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• koszulki z nadrukiem / t-shirts with print
• torby z nadrukiem / bags with print
• gadżety z nadrukiem / gifts with print
• nadruki na odzieży /printed on clothing
58
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• haft / embroidery
• druk full color / full color print
• efekty specjalne / special effects
• separacje / separations
Wszystkie gadżety
All Gifts
Headwear Professionals
ul.1 Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszków
tel. +48 29 74 284 91, fax +48 29 74 238 69
e-mail: [email protected]
www.headwear.com.pl
Marki/Brandy/Brands: HEADWEAR
Członkostwo/Member: PIAP, PPPC, SAGE, APPA, BPMA
Na rynku od/In the market since: 1974
Odzież
Clothes
• daszek / peak/visor
• czaka zimowa / beanie
• nadruki / prints
• wszywki żakardowe / woven labels
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• czapka / cap
• kapelusz / hat
• haft / embroidery
• czapka basebolowa / baseball cap
HMD Global Sp. z o.o.
1 Dywizji Pancernej 45, p. 210, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 487 61 10
e-mail: [email protected]
www.hmdglobal.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Do domu
Home articles
Ekwadorka, WATERS Therapy Shower
Gift Show 2014, wyróżnienie w kategori Top Exclusive za produkt Bukiet wiecznie żywy
PIAP
2014
Zdrowie i uroda
Health&Beauty
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe:
• aromaterapia / aromatherapy
• kompozycje kwiatowe / flower
• słuchawka prysznicowa / handshower arrangements
• kwiaty stabilizowane / preserved
• akcesoria prysznicowe / shower
roses
accessories
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
59
GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o.
ul. Krzywaniec, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. +48 68 327 66 05
fax +48 68 414 31 60
e-mail: [email protected]
www.guapa.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Guapa Clean up
SUPER GIFT 2015
ISO 9001:2008
PIAP
ISSA
Na rynku od/In the market since: 2010
Producenci i Importerzy
Do domu
Home articles
Akcesoria samochodowe
Car accessories
Usługi
Service
Słowa kluczowe: • gąbki do mycia / cleaning pads
• rękawice do mycia i polerowania / cleaning and polishing mitts
• ścierki / cloths
• mopy podłogowe / floor mops
60
www.piap-org.pl
PRODUCENT ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH
GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o.
Krzywaniec, 66-010 Nowogród Bobrzański, Poland
tel. 48 (68) 327 66 05, fax 48 (68) 414 31 60
www.guapa.pl
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 2, 41-902 Bytom
tel. +48 32 289 98 72
fax +48 32 289 98 56
e-mail: [email protected]
www.happygifts.eu
Marki/Brandy/Brands: Leccen Pen® długopisy plastikowe
B1® długopisy metalowe
thINKme® notesy reklamowe
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1992 – Lecce Pen
2013 – Happy Gifts Europe
Producenci i Importerzy
Art. piśmiennicze
Writing
Elektronika
Electronics
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
Słowa kluczowe: • długopisy reklamowe / promotional ballpens
• długopisy plastikowe /plastic ballpens
• długopisy ekologiczne / ecological pens
• długopisy antybakteryjne / antibacterial ballpens
• długopisy metalowe / metal ballpens
• notesy reklamowe / promotional notebooks
• banki energii / power banks
• nadruki / prints
62
www.piap-org.pl
Ideashirt.pl
ul. Traugutta 135/1a, 50-419 Wrocław
tel. +48 533 28 53 28
e-mail: [email protected]
www.ideashirt.pl
Marki/Brandy/Brands: Nadruki DTG Sitodruk i Haft Komp. dla branży reklamowej oraz odzieżowej. PL/DE/GB
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2013
Odzież
Clothes
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• druk DTG/ DTG print
• Sitodruk / screenprinting
• haft komputerowy / embroidery
• koszulki / t-shirts
Sport
Sport
Torby i opakowania
Bags&Packaging
• gadżety / gadgets
• odzież dla firm / uniforms
• odzież reklamowa / advertising clothes
• prezenty / gifts
Inspirion Polska Sp. z o.o
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
tel. +48 71 310 91 00, +48 71 310 91 01
e-mail: [email protected]
www.inspirion.pl; www.promotiontops.pl
Marki/Brandy/Brands: Promotion TOPS, Picoworld, Umbrella Special, Christmas Special, Check in
Nagrody/Awards: Gazele Biznesu 2015, 2014; Złoty medal w konkursie Catalogue of the Year 2015, 2014;
1 miejsce w konkursie Super Gift 2015, 2014, 2013; 1 miejsce w konkursie Gifts of the Year
2012, 2011, 2009
Certyfikaty/Certificates: PN-EN ISO 9001:2009, REACH compliance by Dekra
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2005
64
Wszystkie gadżety
All Gifts
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• artykuły promocyjne / promotional
products
• parasole / umbrellas
• artykuły biurowe / office equipment
• artykuły elektroniczne / electronics
• torby i plecaki / bags and backpacks
• zabawki / toys
• upominki ekskluzywne / Exclusive Gifts
• znakowanie gadżetów / marking of
gadgets
www.piap-org.pl
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Jett Studio sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 414a, 04-667 Warszawa
tel. +48 22 812 90 60, fax +48 22 812 90 69
e-mail: [email protected]
www.jettstudio.pl
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• elektronika / electronics
• powerbanki / power banks
• pamięci USB / USB sticks
PSL Design, Roly, Philippe Pechard, USB People, MTP, SLAP ON WATCH
Korony Reklamy 2008,2010,2015; Gifts of the Year 2008, 2009, 2012
SwB
PIAP
1996
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All Gifts
• zegarki / watches
• akcesoria komputerowe / computer
accesories
• odzież promocyjna / promotional clothes
• parasole / umbrellas
• kubki termiczne / thermal mugs
Manufacturers & Importers
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards
Certyfikaty/Certificates
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
2016
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
65
INTER...TEST
ul. Mieszka I nr 6, 96-500 Sochaczew
tel. +48 46 862 96 57
fax +48 46 862 96 57
e-mail: [email protected]
www.it3.pl
Certyfikaty/Certificates Rekomendowana Agencja Reklamowa
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Druk i papier
Printing and paper
Kalendarze
Calendars
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • druk / printing
• introligatornia / bindery
• kalendarze książkowe / all formats/engagement calenadrs-all
format
• kalendarze trójdzielne / wall calendars triple
• kalendarze wieloplanszowe / wall calendars
• kalendarze listkowe / pocket calendars
• kalendarze piramidki / standing desk calendars
• biuwary / desk calendars
66
www.piap-org.pl
㈀ ㄀㜀
㈀ ㄀㜀
㈀ ㄀㜀
䴀䄀一唀䘀䄀䌀吀唀刀䔀刀 䌀䄀䰀䔀一䐀䄀刀匀
䬀愀氀攀渀搀愀爀稀攀 欀猀椀ԁ簁欀漀眀攀 眀猀稀礀猀琀欀椀挀栀 眀椀攀氀欀漀嬁挀椀⸀ 伀瀀爀愀眀愀 椀渀搀礀眀椀搀甀愀氀渀愀Ⰰ 攀欀漀 猀欀爀愀Ⰰ 猀欀爀愀Ⰰ 欀漀爀攀欀⸀
䨀攀搀渀漀搀稀椀攀氀渀攀Ⰰ 琀爀樀搀稀椀攀氀渀攀Ⰰ 挀稀琀攀爀漀搀稀椀攀氀渀攀Ⰰ 樀攀搀渀漀瀀氀愀渀猀稀漀眀攀Ⰰ 眀椀攀氀漀瀀氀愀渀猀稀漀眀攀Ⰰ 瀀椀爀愀洀椀搀欀椀Ⰰ 戀椀甀眀愀爀礀Ⰰ 氀椀猀琀欀漀眀攀 椀 眀椀攀氀攀 椀渀渀礀挀栀⸀
㈀ ㄀㜀
倀刀䤀一吀䤀一䜀 ☀ 䈀䤀一䐀䔀刀夀
倀漀氀愀渀搀Ⰰ 㤀㘀ⴀ㔀 匀漀挀栀愀挀稀攀眀Ⰰ 甀氀⸀ 䴀椀攀猀稀欀愀 䤀ⴀ最漀 㘀
琀攀氀⸀ 㐀㘀 㠀㘀㈀ 㤀㘀 㔀㜀Ⰰ 㐀㘀 㠀㘀㈀ 㠀㌀ 㘀㐀㬀 洀漀戀椀氀攀㨀 㘀 㘀 ㈀㘀 ㈀㘀 㜀 Ⰰ 眀眀眀⸀椀琀㌀⸀瀀氀
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz
ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca
tel. +48 63 274 32 10
fax +48 63 274 32 12
e-mail: [email protected]
www.jaguargift.com
Marki/Brandy/Brands: BALTICA, SILVER, POLISH FLINT, FRANCO FIRENZE, CITY LIFE, PERSONA
Nagrody/Awards Nagrody dla firmy:
Producenci i Importerzy
Korony Reklamy – I miejsce 2011, Korony Reklamy – II miejsce
2012, Korony Reklamy – III miejsce 2015, Korony Reklamy – III
miejsce 2010, Korony Reklamy – III miejsce 2009, Korony Reklamy
– wyróżnienie 2014, Korony Reklamy – wyróżnienie 2013, Gazele
Biznesu 2012, Gwiazda PIAP 2014
Nagrodzone produkty
Etui na wizytówki 529: Gifts of the Year I miejsce 2009, Gifts of the
Year wyróżnienie 2010, Gifts of the Year wyróżnienie 2011, Gifts of
the Year I miejsce 2012, Super Gift 2013, III miejsce 2013 Bulk Gifts up
to 1,5 euro, Gifts of the Year wyróżnienie 2014, Top Fun wyróżnienie
2014, Gifts of the Year I imiejsce 2015
Portfel Baltica 346: Brand Strengthening gifts up to 25 euro 2013,
Gifts of the Year wyróżnienie 2013
Plecak 699: Gifts of the Year 2012 wyróżnienie, Brand Strengthening
gifts up to 25 euro
Certyfikaty/Certificates Catalogue of The Year – Srebrny medal 2015
Catalogue of The Year – Srebrny medal 2015
Certyfikat Super Sprzedawca 2007
Certyfikat SwB 2003
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1933
Galanteria
Leather goods
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • portfele / wallets
• teczki / portfolios
• torby na laptop / laptop bags
• plecaki / backpacks
• etui / keys
• paski / belts
• kalendarze / planers
• notesy / diaries
68
www.piap-org.pl
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
KINGPAK FOLIE
ul. Świerkowa 8B, Korytów A, 96-300 Żyrardów
tel. +48 797 055 666
e-mail: [email protected]
www.kingpak.com.pl
Marki/Brandy/Brands: KINGPAK
Nagrody/Awards Nominacja do Mikro przedsiębiorca roku 2013, 2014, 2015
Certyfikaty/Certificates Złoty Certyfikat Rzetelności KRD
Producenci i Importerzy
Certyfikat Symphony
Certyfikat Niezawodności i bezpieczeństwa handlowego
Członkostwo/Member: Plastic Technology Club
ZPTS
D2W
PIAP
PZPTS
Na rynku od/In the market since: 2008
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • torby reklamowe / shopping bags
• torby papierowe / paper bags
• torby typu koszulka / tshirt bags
• torby termoizolacyjne / thermal bags
• torby na rolce / T–S bags on roll
• torby PP tkane / PP woven bags
• torby PP nietkane / PP non woven bags
• torby degradowalne / degradable bags
70
www.piap-org.pl
Kleen-Tex Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5 / 12, 26-130 Suchedniów
tel. +48 41 267 25 00, fax +48 41 267 25 01
e-mail: [email protected]
www.kleen-tex.pl
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Targi branżowe
Trade fair
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• producent mat / mat manufacturer
• wycieraczki z logo / logo mats
• maty barowe / bar mats
• wycieraczka z napisem / personalised
door mats
Ad-Mat, Big-Size, Event-Mat, Jet-Print, Kleen-Way, Patio, Pricelion, Promo-Mat
ISO 9001:2008, Oeko-Tex Standard 100
Hohenstein Institute, ISSA, OTV, DTV, TSA, FWL, WIRTEX, PIAP
1967
Wszystkie gadżety
All Gifts
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
• identyfikacja wizualna / corporate
design
• reklama na podłodze / floor advertising
• reklama na targi / fair advertising
• gadżety reklamowe / promo giveaways
KUNSZT
ul. Ułanów 21 B, 31-450 Kraków
tel. +48 12 623 72 35, +48 12 423 43 60
e-mail: [email protected]
www.kunszt.krakow.pl
Marki/Brandy/Brands: KUNSZT, GIFTS COLLECTION, PORCELINE, HUGO BOSS, SHEAFFER, CERRUTI, HARVEST
SAGAFORM, BIC, VIP COLLECITON, PORCELINE
Nagrody/Awards: WIDICAL za kalendarze trójdzielne, KORONA REKLAMY, Gifts of the Year, Medal Europejski
– za kalendarze, notesy, projekty reklamowe
Certyfikaty/Certificates: Przedsiębiorca Roku, Biznesmen z Klasą, Gwiazdy PIAP, Solidni w Biznesie, Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: BNI, LEWIATAN, Członek założyciel PIAP
Na rynku od/In the market since: 1991
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• gadżety reklamowe z nadrukiem –
import i produkcja / gifts with the
imprint – import and production
• kalendarze – projekt i wykonanie /
calendars design & production
• grafika reklamowa –księga znaku /
graphic designe & rebranding
72
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
Druk i papier
Printing and paper
• zakładki magnetyczne i magnesy
• podkładki pod mysz notesowe
reklamowe / magnetic bookmarks &
i kalendarzowe / note and calendar
advertising magnets
mousepads
• notesy i bloki (klejone i spiralowane) • zdobienia i druk również na mate/ notebooks
riałach powierzonych / marking and
• torby reklamowe i opakowania / bags printing house
and gift boxes
Kusha
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel. +48 22 448 05 22, fax +48 22 847 39 70
e-mail: [email protected]
www.kusha.pl
Marki/Brandy/Brands: Toymail, Tangle, Clocky, Uciekające Budziki, LeżaKing, CarPenDrive, CarMouse,
CarSpeaker, X-mini, Sound Asleep
Nagrody/Awards Clocky: Najbardziej Kreatywny Upominek Reklamowy 2010, Tangle: Gifts of the
Year 2011, Toymail: Super Gift 2015
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1996
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• splot tangle / tangle toys
• poczta głosowa toymail / voice mail for kids
• modele samochodów pamięci usb /
usb car pendrive
• modele samochodów myszki komputerowe / car mouse
Wszystkie gadżety
All Gifts
• budziki / alarm clocks
• głośniki przenośne / portable
speakers
• leżaki / beach chair
• poduszki muzyczne / sound asleep
pillows
Manufacturers & Importers
Elektronika
Electronics
Macma Polska Sp. z o.o.
Byków, ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków
tel. +48 71 330 54 60
e-mail: [email protected]
www.macma.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• długopisy / pens
• usługi / service
• pióra wieczne / fountain pens
Ferraghini, Mark Twain, CrisMa, 7Ceramics, The Marina, M-Collection, Pelikan, Herlitz
Korony Reklamy w latach 2006-2015
PIAP, AEO, EKO CYKL, TRUST, SwB, DEKRA
PIAP
2003
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
• ceramika / ceramics
• power banki / power banks
• nadruki / prints
• odzież / clothes
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
73
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 162A, 30-435 Kraków
tel. +48 12 446 78 10, fax +48 12 446 78 14
e-mail: [email protected]
www.ksiazkawyboru.pl
Marki/Brandy/Brands: 95 MAREK: Fruit of the Loom, JHK, Russell, Sol’s, Result, AWDis, B&C,
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards
Certyfikaty/Certificates
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Odzież
Clothes
Tee Jays, Regatta, Gildan, Neutral, FLEXFIT, Nath, Brook Taverner,
Quadra, Premier, Fare, James&Nicholson, Promodoro, Bella&Canvas,
Dickies, Henbury, Stedman, Anvil, Beechfield, SF, Kustom Kit,
Towel City, Myrtle Beach, Bag Base, Westford Mill, Wilson, Spiro,
Stormtech, Vossen, Korntex, Atlantis, Target, Slazenger, YOKO, EXNER,
Starworld, STAHLS, Madera, TYTO, Elevate, Dyenomite Apparel,
SoDenim, Splashmacs, Tombo ...
Dortmundzka Nagroda Gospodarcza 2010
Rzetelna Firma
PIAP
w Polsce od 2011 roku, centrala w Dortmundzie od 1981 roku
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Słowa kluczowe: • tekstylia reklamowe / promotional textiles
• odzież sportowa / sportswear
• odzież zawodowa / workwear
• koszulki / t-shirts
• kurtki / jackets
• bluzy / sweatshirts
• ręczniki / towels
• torby / bags
74
www.piap-org.pl
Sport
Sport
Mart ceramic
ul. Jawornik 663, 32-400 Myślenice
tel. +48 12 270 09 30, fax +48 12 312 71 56
e-mail: [email protected]
www.mart.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 1993
Druk i papier
Printing and paper
Ceramika
Ceramics
Usługi
Service
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• kubki /mugs
• filiżanki / cups
• ceramika /ceramics
• zestawy ceramiczne do kawy lub
herbaty / ceramic coffee or tea sets
• kalkomania / decal
• emalia / enamel
MB MARKETING SOLUTIONS
Mariusz Biegański
ul. Modlińska 60, 03-192 Warszawa
tel. +48 22 762 14 47, 513 939 603, fax +48 22 762 14 47
e-mail: [email protected]
www.mbmarketing.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• gadżety reklamowe / gadgets
• druk solwentowy / solvent printing
• druk offsetowy / offset printing
• grawer / engraving
76
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• pendrive / pendrive
• power bank / power bank
• realizacje wideo / video production
• projekty graficzne / graphic designs
Wszystkie gadżety
All Gifts
MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA
ul. Dąbrowszczaków 12/14, 94-239 Łódź
tel. +48 690 047 813
e-mail: [email protected]
www.mccmedale.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1995
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe:
• medale / medals
• medale na zamówienie / custom
• medale sportowe / sport medals
made medals
• medale okolicznościowe / commemo- • medale ze stopu cynku i aluminium
rative medals
/ zinc alloy medals
Breloki
Keychains
• znaczki metalowe / metal badges
• pinsy / lapel pins
• breloki na zamówienie
/ keychains
Media
Manufacturers
and Exhibition
& Importers
Organizers
Sport
Sport
MILO - Producent Segregatorów
ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko
tel. +48 44 737 00 04, fax +48 71 736 02 00
e-mail: [email protected]
www.grupamilo.pl, www.segregatory.net
www.teczkireklamowe.pl, www.standyreklamowe.pl
www.wzornikireklamowe.pl
Marki/Brandy/Brands: Teczki Biurowe ABSTRACT
Nagrody/Awards: Gazele Biznesu
Certyfikaty/Certificates Rzetelna firma, Solidni w Biznesie, Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• segregatory reklamowe / custom
binders
• teczki reklamowe / folders
• standy reklamowe / stands and
dysplays
• wzorniki reklamowe / sample folders
Druk i papier
Printing and paper
Torby i pakowania
Bags & Packaging
• pudełka reklamowe / boxes
• clipboardy reklamowe / clipboards
• notesy reklamowe / notebooks
• teczki ofertowe / polypropylene
products
• torby reklamowe / paper bags
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
77
MART’S BAGS
ul. Wojska Polskiego 34 lok.3, 05-091 Ząbki
tel. +48 22 224 23 47, 797 625 351
fax +48 22 499 41 39
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.torby-bawelniane.pl
www.martsbags.com
Marki/Brandy/Brands:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Do domu
Home articles
Mart’s Bags
PIAP
2008
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Słowa kluczowe: • torby bawełniane polskiej produkcji / cotton bags made in Poland
Producenci i Importerzy
• ekologiczne torby bawełniane z nadrukiem / environmentally-friendly printed cotton bags
• wysokiej jakości torby reklamowe / high quality shopping bags
• torby ekologiczne / reusable bags
• woreczki reklamowe / promotional cotton drawstring bags
• fartuchy kuchenne / cotton aprons
• torby wykonane z 100% bawełny kolorwowej lub naturalnej / bags
made of 100% cotton coloured and natural fabric
• usługi druku / printing services
78
www.piap-org.pl
MAXIM
ZBIGNIEW KACZOR
Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo
tel. +48 61 44 53 100
fax +48 61 44 53 110
e-mail: [email protected]
www.maxim.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Porceline by Maxim
Nagrody/Awards: Korony Reklamy pierwsze miejsce (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015)
Producenci i Importerzy
Korony Reklamy drugie miejsce (2011, 2013)
Gifts of the Year 2013
Certyfikaty/Certificates: Fresenius
REACH
Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1998
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe: • ceramika reklamowa / promotional ceramics
• ceramika z nadrukiem / ceramics with imprint
• kubki / mugs
• filiżanki / cups
• zestawy kawowe / coffee sets
• szklanki / glasses
• kufle / tankards
80
www.piap-org.pl
MERX TEAM SP. Z O.O.
SEGRO BUSINESS PARK WARSAW
Ożarów, Bud B, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice
tel. +48 22 811 20 68
tel. +48 22 811 39 08
e-mail: [email protected]
www.merxteam.com
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
EXXENT, XANTIA
SwB
PIAP
1999
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe: • kubki / cups
Producenci i Importerzy
• filiżanki / cups
• porcelana użytkowa / usable porcelain
• kubki termiczne / termo mugs
• art. użytku domowego / home articles
• długopisy / pens
• parasole / umbrellas
82
www.piap-org.pl
Do domu
Home articles
MID OCEAN BRANDS
POLSKA SP. Z O.O.
ul. Niedźwiedziniec 10/4, 41-506 Chorzów
tel. +48 22 307 26 82
e-mail: [email protected]
www.midoceanbrands.com
Marki/Brandy/Brands: YOUR BAG
YOUR NOTE
YOUR MEMORY
YOUR POWERBANK
Certyfikaty/Certificates: Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PSI
PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004 in Poland od 50 lat na rynku europejskim.
Producenci i Importerzy
Odzież
Clothes
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • gadżety / gadgets
• długopisy / pens
• torby free PVC / bags free PVC
• USB / USB
• ładowarki / power banks
• t-shirt / t-shirt
• kurtki / jackets
• wszystkie metody znakowania / all methods of imprints
84
www.piap-org.pl
MM BROWN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań
tel. +48 61 870 89 82
fax +48 61 623 24 39
e-mail: [email protected]
www.chocolissimo.pl
Marki/Brandy/Brands: Chocolissimo
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Słodycze
Sweets
Choc&Play
ChocoTelegram
NaturalCHIC
OOH!AWORDS 2009 - Firma Roku Artykuły Promocyjne
SOLIDNI W BIZNESIE 2008 - Trust member
GIFTS JOURNAL&REMADAYS 2009 - wyróżnienie w konkursie GIFTS
of The Year
GIFTS JOURNAL&REMADAYS 2010 – III miejsce w konkursie GIFTS
of The Year
GIFTS JOURNAL&REMADAYS 2011 - GIFT of The Year
Art Of Packaging 2015 – Perła wśród opakowań za opakowanie
na czekoladę w kształcie płyt winylowych
OPINEO.PL- I miejsce w rankingu Najlepsze e-sklepy 2014
OPINEO.PL- II miejsce w rankingu Najlepsze e-sklepy 2015
E-COMMERCE Polska 2015 dla Natural Chic
GIFT EXPO - Certyfikat Założyciela 2010
PIAP, PSI
2008
Wszystkie gadżety
All Gifts
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe: • upominek / gift
• czekolada / chocolate
• gadżet reklamowy / promotional gadget
• bombonierka / chocolate-box
• czekoladki z logo / personalized chocolates
• belgijskie praliny / belgian pralines
• czekolada w indywidualnym kształcie / chocolate special shape
• czekolada z nadrukiem / chocolate with print
86
www.piap-org.pl
Mount Blanc Sp. z o.o.
ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków
tel. +48 12 661 00 80
e-mail: [email protected]
www.mountblanc.pl, www.sklep.mountblanc.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Mount Blanc Top Belgian Chocolates
Nagroda Gala VIP 2014 w kategorii „Produkt luksusowy”
PIAP
2006
Słodycze
Sweets
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• czekoladki / chocolates
• zestawy prezentowe / gifts
• pralinki / pralines
• belgijskie pralinki / belgian pralines
• czekoladowe fondue / chocolate
fondue
• Belgijskie czekoladki / Belgian
chocolates
NM Monika Ziółek
ul. Łokietka 49b/14, 81-736 Sopot
tel. +48 660 468 137
e-mail: [email protected]
www.ekostrefa.eu
Marki/Brandy/Brands: Jesteśmy dystrybutorem gadżetów reklamowych wielu renomowanych firm.
Oferujemy produkty markowe, zarówno w wersji Premium, jak i popularnej
Certyfikaty/Certificates: Przykładamy dużą wagę do tego, aby oferowane przez naszą firmę produkty
były przyjazne dla środowiska i spełniały kryteria zielonych zamówień. Nasze
produkty posiadają liczne certyfikaty ekologiczne
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since:
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• upominki eko / eco gifts, torby / bags • klocki drewniane / wooden blocks
• torby z nadrukiem / printed bags
• personalizowane upominki / perso• filcowe etui/felt case
nalised gifts
88
www.piap-org.pl
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
P.H. KARPEX-BIS
ul. Borek Szlachecki 156, 32-050 Skawina
tel. +48 603 916 600, fax +48 697 898 084
e-mail: [email protected]
www.karp ex-laser3d.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2008
Sport
Sport
Ceramika
Ceramics
• gadżety reklamowe / advertising
gadgets
• trofea / trophies
• zdjęcia w szkle / photos
in glass
• laser 3d / 3d laser
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• statuetki szklane / glass statuettes
• grawerowanie laserowe / laser engraving
• nagrody okolicznościowe / occasional
awards
• grawerowanie w szkle / engraving
in glass
Wszystkie gadżety
All Gifts
P.P.H.U LEŻAKOWO
ul. Szkolna 16, 42-231 Stary Cykarzew
tel. +48 515 266 675
e-mail: [email protected]
www.lezakowo.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2014
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• leżaki reklamowe / advertising
deckchairs
• parawany plażowe / beach windscreens
Do domu
Home articles
Torby i opakowania
Bags&Packaging
• parawany reklamowe / advertising
• windery/ advertisibg flags
beach windscreens
• koce z nadrukiem / blankets from imprint
• torby z nadrukiem / bags with printed • reczniki z nadrukiem / towels from
• torby reklamowe / advertising bags
imprint
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
89
NOTEDECO
ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
tel. +48 61 879 85 81
fax +48 61 872 69 08
e-mail: [email protected]
www.notesy.pl
Nagrody/Awards: Gift of the year
Korona Reklamy
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PSI
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1998
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe: • notesy samoprzylepne / adhesive notepads
Producenci i Importerzy
• notesy standardowe / standard notepads
• tablice samoprzylepne / adhesive memoboards
• notesy magnetyczne / magnetic notepads
90
www.piap-org.pl
Change the moment.
Producer of printed adhesive
note pads.
www.notesy.pl
P.P.U.H. ULTREK
ul. Łomnica Zdrój 404, 33-351 Łomnica Zdrój
tel. +48 18 4464015, fax +48 18 4464015
e-mail: [email protected]
www.polary-firmowe.pl
Certyfikaty/Certificates: RZETELNA FIRMA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Odzież
Clothes
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• polary reklamowe / promotional
fleeces
• polary firmowe / corporate fleeces
• polary dla firm / corporate fleeces
• odzież reklamowa / promotional
clothing
Sport
Sport
• polary z haftem / embroidered fleeces
• polary z logo / logo embroidered
fleeces
• polarowe bluzy reklamowe
/ promotional fleece jackets
• bluzy Polartec / Polartec jackets
Paul Stricker S.A.
ul. Osiedlowa 15, 05-071 Długa Szlachecka
tel. +48 796 179 341
e-mail: [email protected]
www.stricker-europe.com
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy / ball pens
• korek / cork
• torby / bags
• umbrellas / parasole
92
www.piap-org.pl
Hi!dea, Connecting you USB, Connecting you Bags, Connecting you Energy
ISO 9001
PSI, EPPA, FYVAR, 2FPCO, PIAP
Firma Paul Stricker S.A. powstałą w 1944 roku. W Polsce działa od 2013 roku
Wszystkie gadżety
All Gifts
• notesy/ notebooks
• czapki / caps
• ołówki / pencils
• bambus / bamboo
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
PromoNotes Sp. z o.o.
ul. Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 811 70 28, fax +48 61 895 63 11
e-mail: [email protected]
www.promonotes.pl
PromoNotes, Mindnotes
Gazele Biznesu
SwB
Membership PIAP, PSI, FYVAR, VOW, BWL, Club Of Notes
1994
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• notesy książkowe / notebooks
• notesy samoprzylepne / sticky notes
• znaczniki indeksujące / page flags
• zestawy notesów / notes sets
• notatniki / notepads
• kostki offsetowe / offset cubes
• kalendarze / calendars
• zestawy konferencyjne / conference sets
Kalendarze
Calendars
Manufacturers & Importers
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
PUBLICAL
ul. Śniadeckich 17, 60-773 Poznań
tel. +48 61 865 80 68, fax +48 61 865 84 23
e-mail: [email protected]
www.publical.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. biurowe
Office
QUO VADIS, PUBLICAL, HABANA
VIDICAL, ZŁOTY MEDAL MTP, Medaille d’Or Ellite Europa
PEFC, FSC, ISO 9001
PIAP
2015
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• notesy / notebooks, galanteria biuroprojektowanie graficzne / layout design
wa/desk accessories, podkłady biurkoworks, przygotowanie do druku / dtp
we/desk pads, teczki konferencyjne /
&pre-press, usługi redakcyjne / editing,
conference maps, biurowa galanteria
drukowanie / printing services
skórzana / leather office accessories
• kalendarze biurowe / office desk
• Wydawnictwo / publishing house,
diaries, terminarze / diaries, kalendarze
Kalendarze
Calendars
ścienne / wall calendars, planery /
planners, 3-,4-,5-miesięczne kalendarze ścienne / 3-,4-,5-monthly wall
calendars, planery rodzinne / family
planners, terminarze szkolno-akademickie / school&academic diaries
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
93
PACK ART BAGS SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Rynkowa 9, 62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 65 25 360
fax +48 61 65 25 075
e-mail: [email protected]
www.packart-bags.eu
Marki/Brandy/Brands: Kraft Classic - Torby papierowe z uchwytem przewlekanym przez
Producenci i Importerzy
górną zakładkę
Kraft Classic Ice - Torby wykonane z papieru Ednuro ICe
Kraft Plus Prestige - dla toreb z uchwytem papierowym
z zadrukiem offsetowym
Kraft Plus - dla toreb z uchwytem papierowym z zadrukiem
fleksograficznym
Kraft Classic Collection - dla toreb dostępnych bez zadruku
reklamowego. Torby przygotowane pod zadruk sitodrukowy
Certyfikaty/Certificates: FSC
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 2003 r.
Druk i papier
Printing and paper
Torby i Opakowania
Bags & Packaging
Słowa kluczowe: • torby papierowe z nadrukiem / custom carrier bags
• torby papierowe bez nadruku / stock carrier bags
• torby bawełniane / otton bags
• saszetki / sachets
• bibułki / tissue paper
• teczki reklamowe / presentation folders
• ekskluzywne torby papierowe / exclusive paper bags
94
www.piap-org.pl
torby bez nadruku
torby niskonakładowe
torby wysokonakładowe
PAR BAKUŁA SP. J.
ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk
tel. +48 58 712 82 00
fax +48 58 712 82 17
e-mail: [email protected]
www.par.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Royal Design
Nagrody/Awards: Korony Reklamy 2005-2006, 2009-2013
Gifts Of The Year 2008, 2014-2015
Certyfikaty/Certificates: SwB od 2003 r.
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1991
Podróż
Journey
Wszystkie gadżety
All Gifts
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • kubki izotermiczne / insulated cups
• bidony / water bottles
• długopisy / pens
• latarki / torches
• narzędzia / tools
• torby / bags
• plecaki / backpacks
• maskotki / cuddly toys
96
www.piap-org.pl
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
PASO POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 89 666 66
fax +48 61 89 666 67
e-mail: [email protected]
osoba odpowiedzialna za zamówienia reklamowe:
e-mail: [email protected], tel. +48 881 960 357
www.paso.pl
Marki/Brandy/Brands: Paso
Nagrody/Awards:
Producenci i Importerzy
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Paso Kids
Disney
Rachael Hale
Dream Big
Star Wars
Paso Advertising
Złota Siódemka
Disney – nagroda za największy rozwój dystrybucji w 2015 roku
ISO
Najlepsze w Polsce
PIAP
1983
Podróż
Journey
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe: • plecaki / backpacks
• torby / bags
• walizki / suitcases
• torby laptopowe / laptop bags
• produkty reklamowe / advertising products
• upominki reklamowe / promotional gifts
98
www.piap-org.pl
POLSKIE KARTY SP. Z O.O.
al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków
tel. +48 12 415 11 45
fax +48 12 415 11 45 wew. 28
e-mail: [email protected]
www.polskiekarty.pl
Członkostwo/Member: PSI 49402
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1995
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe: • laminowane karty plastikowe / laminated plastic cards
Producenci i Importerzy
• plastikowe wizytówki / plastic business cards
• karty zbliżeniowe Unique, Mifare, Hitag / RFID plastic cards Unique,
Mifare, Hitag
• karty magnetyczne LoCo, HiCo / magnetic stripe cards LoCo, HiCo
• karty plastikowe przezroczyste / transparent plastic cards
• identyfikatory plastikowe / plastic identity cards
• karty lojalnościowe i podarunkowe / loyalty & gift cards
• karty z breloczkiem do odłamania / combo cards to snap off
100
www.piap-org.pl
.
PRAŻMOWSCY S.C.
ul. Karolkowa 69, 01-197 Warszawa
tel. +48 22 636 71 36
fax +48 22 636 71 36
e-mail: [email protected]
www.prazmowscy.pl
Marki/Brandy/Brands: Podkładki Brite-Mat,
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Producenci i Importerzy
Na rynku od/In the market since:
102
Art. biurowe
Office
breloki Ad-Loop,
kubki termiczne Americano, Brite- Americano
bidony sportowe H2O Active
Wyróżnienie Gifts of the Year 2009
Trust Solidni w Biznesie
PIAP
SwB
1996
Napoje
Drinks
Zabawki
Toys
Słowa kluczowe: • kubki termiczne / thermal mugs
• breloki akrylowe/ acrylic keyrings
• magnesy, linijki / magnets, rulers
• mini maskotki reklamowe / mini mascots, pom-pons
• maskotki filcowe / felt mascots
• zakładki / bookmarks
• artykuły reklamowe / bike items
• zestawy kreatywne / activity sets
www.piap-org.pl
Koloro
kubkó wy świat
w Ame
ricano
Raster
ul. Domaszowska 97 a, 25-320 Kielce
tel. +48 41 3446777, fax +48 41 3446929
e-mail: [email protected]
www.raster.eu
Marki/Brandy/Brands: Multistick, 3D Logo
Członkostwo/Member: PSI, PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Producenci i Importerzy
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• naklejki wypukłe 3d logo / epoxy
• notesy magnetyczne / magnetic
stickers
notepads
• emblematy multistick / multistick labels • tatuaże tymczasowe / temporary
• magnesy / magnets
tattoos
• breloki / keyrings
• wydruki trójwymiarowe / lenticular print
• naklejki termoaktywne /
thermoactive stickers
REDA Polska Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Miejscowość Warszawa
tel. +48 22 615 27 63 (-64), fax +48 22 615 88 93
e-mail: [email protected]
www.redapolska.com.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• importer / importer
• dystrybutor / distributor
• tanie artykuły reklamowe / cheap
give-aways
• upominki / premiums
104
Breloki
Keychains
www.piap-org.pl
Santini, Beaver, GreenIdeas
Korony reklamy, Gazele Biznesu, Gifts of the Year, Grand Prix PSI
SwB, Rzetelna Firma
PIAP
2004
Podróż
Journey
• kubki / cups
• torby / bags
• parasole / umbrellas
• art. piśmiennicze / writing
instruments
Wszystkie gadżety
All Gifts
RITTER-PEN Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 326 10 05, fax +48 32 326 10 06
e-mail: [email protected]
www.ritter-pen.pl, www.ritterpolska.pl
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• długopisy z nadrukiem / pens with
printing
• długopisy plastikowe/ plastic pens
RITTER-PEN
Korony Reklamy, Gifts of the Year
SwB
PIAP, PSI, SwB
2000
Usługi
Service
• długopisy ekologiczne / eco pens
• długopisy metalowe / metal pens
• długopisy do obsługi ekranów
dotykowych / touch screens pens
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
• nadruki na gadżetach / prints on
gadgets
• nadruki sitodrukiem 360O / screenprint around 360O
SIM Koło
ul. Asnyka 35, 62-600 Koło
tel. +48 63 26 28 255, 63 26 28 252, 63 26 28 258,
fax +48 27 25 771
e-mail: [email protected]
www.simkolo.pl
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Słowa kluczowe:
• torby i opakowania / bags&packing
• odzież / clothes
• art. piśmiennicze / writing
• do domu / home articles
Manufacturers & Importers
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
PRODUKCJA SIM, IMPORT, GIFTS, PARKER, WATERMAN, VIKTORINOX
KRD, PIAP
PIAP
1999
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
• galanteria / lether goods
• ceramika / ceramics
• art. biurowe / office
• podróż / journey
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
105
RODAN AGENCJA REKLAMOWA
SP. Z O.O. I SP. K.
ul. Opłotki 21, 61-012 Poznań
tel. +48 061 893 22 01, fax +48 061 893 22 05
e-mail: [email protected]
www.expo.rodantv.pl
Marki/Brandy/Brands: MENU
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
STELTON
HOLMEGAARD
ROSENDAHL
RIG-TIG
MAGISSO
KAY BOJESEN
SKAGERAK
Korony Reklamy 2010, 2011, 2015
Gazele Biznesu 2013, 2014, 2015
Diament Forbes’a 2014, 2015
Solidni w Biznesie
PIAP
1990
Do domu
Home articles
Usługi
Service
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
106
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Słowa kluczowe: • ekskluzywne upominki / exclusive gifts
• artykuły wyposażenia wnętrz / interior design articles
• karafki do wina / wine decanters
• karafki do wody / water carafes
• coolery do wina / wine coolers
• termosy do kawy i herbaty / thermos jugs
• deski i inne akcesoria kuchenne / chopping boards and other kitchen
accessories
• dzbanki do herbaty / tea pots.
www.piap-org.pl
ROSNOWSKI GIFT
ul. Chwarznieńska 142D, 81-162 Gdynia
tel. +48 58 664 77 33
fax +48 58 668 50 01
e-mail: [email protected]
www.rosnowski-gift.pl
Marki/Brandy/Brands: Energy Balancer
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Producenci i Importerzy
Członkostwo/Member:
108
Na rynku od/In the market since:
Akcesoria do komórek
Mobile phone accessories
Personal Gift
PromoLamps
SWIZZ
Winpad
Oko Reklamy
Gifts of the Year
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej BISNODE
Certyfikat Solidni w Binzesie
PIAP
Solidni w Biznesie
2000
Akcesoria Eco
Ecological Gifts
Breloki
Keychains
Słowa kluczowe: • breloki / keychains
• akcesoria samochodowe / car accessories
• akcesoria do komórek / mobile phone accessories
• lampki / lamps
• opaski / bands
• pendrive / pendrive
• smycze / lanyards
• pinsy / pins
www.piap-org.pl
SANDEX BIS Sp.j
ul. Leśna 12, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 38 98
fax +48 22 751 83 30
e-mail: [email protected]
www.sandex.com.pl
Certyfikaty/Certificates: SEDEX
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1996
Odzież
Clothes
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe: • ręczniki / towels
Producenci i Importerzy
• koc / blanket
• t-shirt / t-shirt
• koszulki polo / polo shirt
• kurtki / jacket
110
www.piap-org.pl
Upominki ekskluzywne
Executive Gifts
SENATOR GMBH & CO. KGAA
ul. Bahnhofstr. 57, 64401 Gross-Bieberau Germany
tel. +49 (0) 6162 801 4410
e-mail: [email protected]
www.senator.com
Contact in Poland:
FRIENDS SP. Z O.O.
ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra
tel. +48 68 322 33 44
Producenci i Importerzy
Marki/Brandy/Brands: Senator
Nagrody/Awards: Promotional Gift Award 2006, 2009, 2010
Good Design Award 2007, 2008
IF Product Design Award 2010
Reddot design award 2012
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001, ISO 14001
Członkostwo/Member: BSCI
PSI
GWW
ISZ
Promo Swiss
VÖW
Na rynku od/In the market since: 1920
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Ceramika
Ceramic
Słowa kluczowe: • długopisy plastikowe / plastic pens
• pióra i długopisy metalowe / metal pens
• kubki z porcelany / porcelain mug
• kubki termiczne / vaccum thermo mug
• notesy i organizery w etui / writing accessories
• High Definition Colour Print
• produkty według indywidualnego PMS / PMS service
112
www.piap-org.pl
EXTRA
MORE
DINARY
Hala F
stoisko A4
more colours
more styles
more possibilities
www.senator.com
SITEX centrum sitodruku
ul. Lutycka 11, 60-415 Miejscowość Poznań
tel. +48 61 847 50 20, fax +48 61 847 50 20
e-mail: [email protected]
www.sitexdruk.pl
Producenci i Importerzy
Marki/Brandy/Brands: Oracal Avery JAC Stedman Fruit Of The Loom
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1988
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Słowa kluczowe:
• sitodruk / screenprinting
• papier barwiony w masie /coloured
paper
• metal, szkło, ceramika / metal, glass,
ceramic
• nadruki na odzieży / prints on clothes
• drewno / wood
• transfery plastizolowe / plastizol transfers
• naklejki samoprzylepne /self –
adhesive labels
• torby foliowe i papierowe / foil and
paper bags
Usługi
Service
SUPERGIFT PROMOTION
ul. Zacisze 16A, 05-870 Błonie
tel. +48 22 300 16 80, fax +48 22 733 10 69
e-mail: [email protected]
www.supergift.pl
Certyfikaty/Certificates: Posiadamy certyfikat SWB, należmy także to PIAP
Członkostwo/Member: Od 2008 roku jesteśmy SWB, od 2013 roku staliśmy się członkiem PIAP
Na rynku od/In the market since: Na rynku polskim działamy od 2006 roku
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• mini ładowarki do telefonów / powerbank
• pamięci usb / pendrive
• indywidualne produkcje reklamowe
/ individual advertising production
• myszki komputerowe / computer mouse
• parasole reklamowe / umbrella
114
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Nordhorn, Texsta, Cup Of Sox, Prego
ISO 9001:2009, ISO 14001:2005
PIAP, Polish Outdoor Group
1992
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• skarpety reklamowe / advertising socks
• skarpety promocyjne / promotional socks
• skarpety z logotypem / branded socks
• skarpety w nietypowych opakowaniach / socks in unusual packaging
• skarpety sportowe / sport socks
• skarpety techniczne / technical socks
• zlecenia reklamowe / advertising
orders
• markowe upominki / branded gifts
Manufacturers & Importers
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak
ul. Zgierska 47A, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. +48 512 609 228
e-mail: [email protected]
www.cupofsox.com
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory)
ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa
tel. +48 89 677 21 83, fax +48 89 677 21 79
e-mail: [email protected]
www.ivory.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Ivory
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2014, brand na rynku od 2000
Ceramika
Ceramics
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• ceramika / ceramics
• kubki / mugs
• szkło / glass
• nadruki / printing
• filiżanki / cups
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
115
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej
Export – Import, Stanisława Talbierz,
Andrzej Talbierz
ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 764 22 10
fax +48 62 764 22 10
e-mail: [email protected]
www.stefania.net.pl
Marki/Brandy/Brands: Stefania
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Galanteria
Leather goods
Giovani
Paolo Bantacci
Mio Gusto
Złoty Medal Konsumenta Tragi Mody Poznań 2013, 2014
Gifts of the Year 2012
Gifts of the Year 2009
Gifts of the Year 2008
Super Gift 2013
Korony Reklamy 2010
Solidni w Biznesie
ISO 9001:2008
AQAP
PIAP
PSI
1992
Art. biurowe
Office
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • portfele / wallets
• teczki i torebki / briefcases and handbags
• wizytowniki / card holders
• aktówki / portfolios
• paski / belts
• kosmetyczki / cosmetic bags
• skórzane akcesoria / leather accessories
• produkty z ekoskóry / items made from pu leather
116
www.piap-org.pl
TEST&DRIVE SP. Z O.O.
ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra
tel. +48 68 419 88 65
e-mail: [email protected]
www.testanddrive.com
Marki/Brandy/Brands: Test&Drive
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Akcesoria samochodowe
Car accessories
Artykuły medyczne
Medical articles
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • artykuły promocyjne / promotional gifts
Producenci i Importerzy
• upominki reklamowe z logo / corporate gifts with logo
• ochrona zdrowia / personal safety
• smycze / lanyards
• breloki / keychains
• akcesoria do wina / wine accesories
• eventy / events
118
www.piap-org.pl
TEXET POLAND Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań
tel. +48 61 868 56 71
fax +48 61 868 56 92
e-mail: [email protected]
www.texet.pl
Marki/Brandy/Brands: James Harvest Sportswear
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
James Harvest&Frost
Printer Activewear
D.A.D Sportswear
Projob
Sagaform
Lord Nelson
Queen Anne
SEA
Gifts of the Year 2015, 2014, 2013, 2012, 2009, 2008
Super Gift 2014
(Korony Reklamy wyróżnienie) 2014, 2012
Gwiazda PIAP 2013
Biz Trendy 2010, 2009, 2008
SOLIDNI W BIZNESIE
PIAP
Trust
PIAP
PSI
SOLIDNI W BIZNESIE
SEIKA od 1995 roku
TEXET Poland od 2005
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • odzież promocyjna / promotional textiles
• odzież reklamowa / advertising textiles
• odzież żeglarska / tactical clothing
• torby podróżne / travel bags
• akcesoria out-door / out door accessories
• szwedzkie upominki reklamowe / swedish promotional gifts
• ceramika reklamowa / advertising ceramics
• odzież robocza / workwear
120
www.piap-org.pl
PRINTER
ESS
ENT
IALS
14 MODELI
7 KOLORÓW
ROZMIARY DO 5XL
www.james-harvest.pl
2261045 Trial Lady / 2261042 Flat Track
TEXET Poland Sp. z o.o., ul.Jasielska 10A, 60-476 Poznań, [email protected]
TROBER POLSKA
ul. Pomorska 23, 83-262 Czarna Woda
tel. +48 500 069 477
fax +48 58 587 85 14
e-mail: [email protected]
pl.troeber.com
Producenci i Importerzy
Marki/Brandy/Brands: Atomic, Coney, Colton, Cozy, Tristar, Myon
Nagrody/Awards: Perły Rynku FMCG 2013, 2014
Najlepszy Produkt 2015
Gwiazdy PIAP
Certyfikat KRD
Certyfikaty/Certificates: TÜV SÜD
TÜV Rheinland
BSCI (Business Social Compliance Initiative)
AEO (Authorized Economic Operator)
IVM (Komisja Europejska 2006/502/WE, EN 13869)
Standardy bezpieczeństwa zapalniczek ISO 9994:2008; ISO 22702
Zarządzanie jakością ISO 9001:2008
Rzetelna Firma
Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: ELIAS (Europejska Federacja Importerów)
PSI (Międzynarodowa Sieć Branży Reklamowej)
BSCI (Business Social Compliance Initiative)
DIN ISO (Komitet Standardów)
PIAP
Na rynku od/In the market since: Od 1952 roku w Niemczech
od 2008 roku obsługa poprzez biuro handlowe w Polsce
Do domu
Home articles
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • zapalniczki i zapalarki / lighters and BBQ lighters
• akcesoria dla osób palących / accessories for smokers
• artykuły biurowe / office articles
• odzież reklamowa / promotional clothes
• do domu / home articles
• elektronika / electronics
• zestawy upominkowe / gift sets
• wszystkie formy znakowania / all the markings
122
www.piap-org.pl
Jesteœmy wy³¹cznym reprezentantem
jednego z czo³owych importerów w
Europie zapalniczek, zapalarek i
artyku³ów reklamowych.
odzie¿ reklamowa
zestawy upominkowe
wszystkie formy znakowania
artyku³y reklamowe, biurowe, elektronika
zapalniczki, zapalarki i akcesoria dla osób pal¹cych
https://pl.troeber.com
VIVA PLUS II F.H. JOANNA KOWALCZYK
ul. Kosynierów 9, 41-907 Bytom
tel. +48 32 732 16 30, +48 32 386 80 86
fax +48 732 16 27
e-mail: [email protected]
vivaplus.pl, vivapens.eu
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Producenci i Importerzy
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• nadruki / imprints
• grawerowanie / engraving
• art. piśmiennicze / writing
• gadżety / gifts
WAZA s.c.
Wysocko Małe, ul.Jankowska 41, 63-421 Przygodzice
tel. +48 62 737 11 41, fax +48 62 737 11 41
e-mail: [email protected], [email protected]
www.waza.pl
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
124
VIVAPENS, PRESTIGE
SwB
PIAP, PSI
1996 rok
Waza Poland
ISO 9001:2000
PIAP
1989
Ceramika
Ceramics
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• kubki, filiżanki reklamowe / promotional cups and mugs
• kubki z nadrukiem / printed mugs
• nadruki na porcelanie i szkle / imprint
on porcelain and glass
• szkło reklamowe / promotional glass
• kufle reklamowe / promotional beer mugs
• serwis obiadowy i kawowy / dinner
and coffee service
• kalkomania / decal
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
www.przypinki.eu-IHG
ul. Zakrzowiec 216, 32-003 Zakrzowiec
tel. +48 12 281 00 86, fax +48 12 263 72 03
e-mail: [email protected]
www.przypinki.eu
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• przypinki badziki znaczki / buttons,
badges, pins
• pinsy metalowe tłoczone,
emaliowane / metal pins
• magnesy reklamowe na lodówkę
/ advertising magnets
• czyściki do telefonów, telestopery
/ sticky cleaners
• pinsy metalowe zalewane żywicą 3d
/ metal epoxy pins 3d
Wszystkie gadżety
All Gifts
• naklejki epoksydowe 3d / epoxy
stickers
• kotyliony, floo, kotyliony narodowe
/ rosettes
ZING Sp. z o.o.
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
tel. +48 12 684 39 80, fax +48 12 684 39 81
e-mail: [email protected]
www.zing.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Papiery ozdobne (fakturowana, metalizowane, gładzone, ekologiczne),
koperty ozdobne, papiery książkowe drzewne i bezdrzewne, kartony, papiery
samoprzylepne i samokopiujące, papiery do druku cyfrowego i media LFP
Nagrody/Awards: Award Design (Mediolan 2015) za wzornik papierów ozdobnych
Certyfikaty/Certificates: FSC, PEFC, Certyfikat wiarygodności Creditreform
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1991
Manufacturers & Importers
Druk i papier
Printing and paper
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• Dystrybutor papierów / Paper Distributor • Papiery do druku cyfrowego / Digital
• Materiały opakowaniowe / Packaging paper
• Papiery i koperty ozdobne / Decorati- • Papiery samoprzylepne i samokopiująve paper and envelopes
ce / selfadhesive and carbonless paper
• Papiery książkowe / Book paper
• Usługa transportowa / transport
• Kartony / Carboards
service
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
125
YOURCLIP
ul. Młyńska 4B, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 700 77 05
e-mail: [email protected]
www.yourclip.pl
Marki/Brandy/Brands: Yourclip.pl
premiumgift.pl
Tanie-Gadzety.com
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2012
Art. biurowe
Office
Upominki ekskluzywne
Executive Gifts
Słowa kluczowe: • markclip
Producenci i Importerzy
126
Wszystkie gadżety
All Gifts
• wingclip
• axionclip
• cornerclip
• spinacz reklamowy / promotional clip
• spinacz z nadrukiem / paper clip with print
• klipy do papieru / paper clips
• artykuły reklamowe / promotional items
www.piap-org.pl
+Media i Organizatorzy Targów
MARKETER+
ul. Stefczyka 32 lok. 5, 20-151 Lublin
tel. +48 81 440 60 81
e-mail: [email protected]
www.marketerplus.pl
Marki/Brandy/Brands: Marketerplus.pl
Członkostwo/Member: PIAP
SMB
Na rynku od/In the market since: 2009
Usługi
Service
Media
Media
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • marketing / marketing
Media i Organizatorzy Targów
• media / media
• bazy danych / data base
• czasopismo branżowe / trade magazine
• reklama / advertising
• wydawnictwo branżowe / publishing house
128
www.piap-org.pl
Media and Exhibition Organizers
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
129
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 869 20 00
fax +48 61 869 29 99
e-mail: [email protected]
www.mtp.pl
Marki/Brandy/Brands: Polagra
Media i Organizatorzy Targów
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Usługi
Service
Budma
Targi Mody
Golden Marketing Conference
Motorshow
PGA
Cavaliada
Aerofestival
Firma Dobrze Widziana
Ambasador Polskiej Gospodarki – Marka Europejska
Medal Europejski
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
Gazela Biznesu
Certyfikat Marki Firmowej
„Teraz Polska”
Lider Book of Lists 2012
Marka Wielkopolski 2014
UFI
CENTREX
Polish Chamber of Exhibition Industry
1921
Targi branżowe
Trade fair
Słowa kluczowe: • targi / fair
• konferencje / congress
• wydarzenia / events
130
www.piap-org.pl
Mediarun.com. Ltd
ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa
tel. +48 22 390 90 00, fax +48 22 390 90 01
e-mail: [email protected]
www.mediarun.com
Marki/Brandy/Brands: Mediarun.com, Mediarun Academy, Konkurs Dyrektor Marketingu Roku,
Mediarun Update, Bizrun.pl, Trunki.pl, Zegarek.pl
Członkostwo/Member: PIAP, IAA
Media i Organizatorzy Targów
Media
Media
Słowa kluczowe:
• marketing / marketing
• media / media
• konferencje / conferences
• mediarun.com
informatyka
architektura technologia informacja
Targi branżowe
Trade fair
• mediarun update / mediarun
update
• dyrektor marketingu roku
• mediarun academy
NOT Informatyka Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 138, 00-043 Warszawa
tel. +48 22 300 87 76
e-mail: [email protected]
www. not-informatyka.pl
Marki/Brandy/Brands: eNOT.pl, Paxonta.com
Członkostwo/Member: Naczelna Organizacja Techniczna
Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Na rynku od/In the market since: 2009
Usługi
Service
Media
Media
Słowa kluczowe:
• analiza biznesowa / business analysis • usługi informacyjne / information
• narzędzia dla stowarzyszeń naukowo- services
technicznych / tools for scientyfic and • narzędzia komunikacji
technical associations
/ communication tools
132
www.piap-org.pl
Polski Drukarz Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
tel. +48 42 687 12 92, fax +48 42 687 12 99
e-mail: [email protected]
www.swiatdruku.eu
Marki/Brandy/Brands: Świat DRUKU, Akademia Wiedzy, Polski Drukarz, The World of Printing,
The Academy of Knowledge
Certyfikaty/Certificates: Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, PID, SwB
Członkostwo/Member: Polska Izba Druku, Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, Polskie
Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego, Polska Izba Fleksografów, PIAP
Na rynku od/In the market since: 1993
Słowa kluczowe:
• czasopismo branżowe / trade
magazine
• poligrafia / polygraphic industry
• reklama / advertising
• opakowania / packaging
Torby i opakowania
Bags&Packaging
Media
Media
Media and Exhibition Organizers
Druk i papier
Printing and paper
• konferencja / conference
• druk / printing
• szkolenia / training
• wydawnictwo branżowe / publishing
house
Pond5
155 Wooster St., New York
NY 10012 (USA)
tel.+1 (646) 233 2155
e-mail: [email protected]
www.pond5.com
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Usługi
Service
Pond5
PIAP
PIAP
2006
Media
Media
Słowa kluczowe:
• klipy wideo Royalty Free / RF Video clips • stockowe ścieżki muzyczne, beaty,
• zdjęcia stockowe / stock photos
loopy / stock music tracks, beats,
• stockowe ilustracje i grafiki wektoloops
rowe / stock illustrations and vector • efekty dźwiękowe Royalty Free / SFX
graphics
RF Sound effects
• szablony After Effects / AE Templates
• stockowe modele 3D / Royalty Free
3D Models
• materiały stockowe do wykorzystania
w prasie / editorial content
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
133
OOH MAGAZINE SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 86a/IIIC, 40-203 Katowice
tel. +48 32 206 76 77
fax +48 32 206 76 77
e-mail: [email protected]
www.oohmagazine.pl
www.festiwalmarketingu.pl
www.giftsonline.pl
www.promoshow.pl
Media i Organizatorzy Targów
Marki/Brandy/Brands: OOH magazine - kwartalnik poświęcony szeroko pojętej reklamie:
marketing, eventy, POS, Digital Signage, gadżety reklamowe,
opakowania i etykiety, druk i poligrafia.
FestiwalMarketingu.pl – największe targi branży reklamowej
w drugiej połowie roku . Prawie 200 wystawców, konferencje,
warsztaty i konkursy branżowe. Doskonała lokalizacja w EXPO XXI
w Warszawie.
Promo show - unikalna możliwość spotkania z klientami podczas
road show, przygotowanego specjalnie dla firm z rynku reklamy.
Doskonała lokalizacja w centrum miast: Gdańska, Poznania i Katowic.
giftsonline.pl –największa wyszukiwarka artykułów promocyjnych
online. 20 tys. gadżetów w jednym miejscu.
Katalog „OOH event!” – zestawienie firm i organizacji z branży
eventowej oferujące m.in. przestrzeń na organizację wydarzeń,
usługi czy też sprzęt. Katalog jest dedykowany pracownikom agencji
eventowych, reklamowych, PR i działów marketingu.
Konkursy branżowe: SUPER GIFT, ZŁOTY MEDAL, POS STARS
Certyfikaty/Certificates: Super Partner SHEAFFER
Członkostwo/Member: PIAP, IGRZ
Na rynku od/In the market since: 2005
Media
Media
Targi branżowe
Trade fair
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • targi branżowe / trade fair
• media / media
• eventy / events
• wszystkie gadżety / all gifts
• poligrafia reklamowa / advertising printing
• opakowania / packaging
• marketing / marketing
• artykuły promocyjne / promotional products
134
www.piap-org.pl
FestiwalMarketingu.pl
Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!
7-8 września 2016
EXPO XXI, Warszawa
III Hale
ponad 200 wystawców
6 000 zwiedzających
wstęp wyłącznie
dla profesjonalistów
SUPER GIFT 2016
16-18.02.2016
REMADAYS WARSAW
/GJC INTER MEDIA SP. Z O.O.
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
tel. +48 61 825 73 22
fax +48 61 825 84 85
e-mail: [email protected]
www.gjc.pl
Marki/Brandy/Brands: RemaDays
Gifts Journal
SWB
Roadshow Europe
European Subbliers Book
Na rynku od/In the market since: 2001
Media i Organizatorzy Targów
Usługi
Service
136
Media
Media
Słowa kluczowe: • targi / trade fairs
• korony reklamy / crowns of advertising
• media/ media
• solidni w biznesie/ solid work in business
• oneday roadshow
• european suppliers book
• gifts journal
• gifts of the year
www.piap-org.pl
Targi branżowe
Trade fair
Reklama.pl
ul. Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 449 06 08 wew. 115
fax +48 18 449 06 09 wew. 100
e-mail: [email protected]
www.reklama.pl
Marki/Brandy/Brands: Polski Portal Reklamy www.reklama.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Media i Organizatorzy Targów
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• reklama / advertising
• marketing / marketing
• serwis branżowy / web service
• wszystkie gadżety / all gifts
Media
Media
Wszystkie gadżety
All Gifts
• zlecenia reklamowe / advertising
inquiries
• media / media
• internet
2016
138
www.piap-org.pl
+ Agencje Reklamowe
AdForce
ul. Melchiora Wańkowicza 50/1, 54-622 Wrocław
tel. +48 71 798 00 11, fax +48 71 798 00 11
e-mail: [email protected]
www.adforce.pl
Marki/Brandy/Brands: Kluczowe marki gadżetów i odzieży reklamowej
Most of promotional products brands available
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• koszulki / t-shirts
• koszulki polo / polo shirts
• karty plastikowe / plastic ID’s
• katalogi i broszury / catalogues and
brochures
• pamięci pendrive / USB memory drives
• długopisy / pens
• torby bawełniane / cotton bags
• gadżety dla klubów sportowych
/ fan and sport clubs related gifts
Wszystkie gadżety
All Gifts
Advertising Agencies
Odzież
Clothes
AdVeno - Firma KULIK Sp. J.
ul. Bolesława Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
tel. +48 71 733 45 00, fax +48 71 733 45 01
e-mail: [email protected]
www.adveno.pl
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Gazele Biznesu 2015
Rekomendowana Agencja Reklamowa
PIAP
Firma założona w 1957 r. (founded in 1957), na rynku artykułów promocyjnych
obecna od 1992 r. (promotional products market since 1992).
Elektronika
Electronics
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• parasole / umbrellas
• ceramika / ceramics
• odzież reklamowa / promotional clothing
• artykuły piśmiennicze / stationery
• elektronika / electronics
• galanteria skórzana / leather goods
• artykuły premium / premium gifts
• walizki / luggage
Wszystkie gadżety
All Gifts
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
139
Agencja Reklamowa GOOD GIFT
ul. Topolowa 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 758 06 16
e-mail: [email protected]
www.goodgift.pl
Członkostwo/Member: Od 2012 członek PIAP
Na rynku od/In the market since: 2008
Agencje Reklamowe
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• kubki / mugs
• długopisy / pens
• pen drive / pen drive
• smycze / leash advertising
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All Gifts
• koszulki / t-shirts
• czapki / cap
• parasolki / umbrellas
• kalendarze / calendars
AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS
ul. Rolna 60, 40-555 Katowice
tel. +48 205 85 63, fax +48 203 10 48
e-mail: [email protected]
www.norwoks.com.pl
Marki/Brandy/Brands: Voyager, Samsonite, Victorinox, Hugo Boss, Cerutti, Biżuteria Artystyczna,
Zestawy Świąteczne, Bombki Artystyczne, Świece z logo
Członkostwo/Member: Członek RIG w Katowicach
Członek PIAP
Na rynku od/In the market since: 1998
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• świece z logo / candles with logo
• biżuteria artystyczna / handmade
jewellery
• bombki z logo / xmas bubbles
140
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
• indywidualne produkcje / individual
advertising production
• zestawy świąteczne / xmas set
• gadżety / gadgets
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
Agencja Reklamowa OPTIMA
ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin
tel. +48 81 470 72 99, +48 22 350 72 90, +48 516 081 890
fax +48 81 470 73 08 , +48 22 350 72 91
e-mail: [email protected], [email protected]
www.optima-reklama.com
Marki/Brandy/Brands: Balmain BIC Cacharel CHILI JHK Parker Promostars PQI Senator Victorinox
Waterman
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2011
Słowa kluczowe:
• artykuły piśmiennicze i biurowe
/ writing & office
• ceramika / ceramics
• druk offsetowy / offset printing
• galanteria skórzana / leather gifts
• nadruki reklamowe / advertising
printing
• pamięci USB i elektronika / USB
Wszystkie gadżety
All Gifts
memory sticks & electronics
• studio graficzne / graphic design
studio
• torby, plecaki / bags & backpacks
Agrafka Studio Reklamy
- Agnieszka Szymańska
ul. Chylicka 49, 05-510 Konstancin - Jeziorna
tel. +48 22 717 46 91, fax +48 22 717 46 91
e-mail: [email protected]
www.spro.pl
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Druk i papier
Printing and paper
Advertising Agencies
Druk i papier
Printing and paper
Odzież
Clothes
Gazele Biznesu 2015
S PRO miało gwiazdkę PIAP
PIAP
Od 2012 roku jako Agrafka
Ogólnie na rynku od 2002 roku
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• wszystkie gadżety / all gifts
• druk katalogów / print catalogs
• nadruki / prints
• organizacja wydarzeń / organization
• ceramika / ceramics
of events
• druk i papier / printing and paper
• usługi marketingowe / marketing
• opracowania graficzne / graphic design services
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
141
AMC GROUP
ul. Widna 29, 31-464 Kraków
tel. +48 12 411 28 29, fax +48 12 411 28 29
e-mail: [email protected]
www.amcgroup.pl
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• odzież / clothes
• multitule / multitools
• torby / bags
• galanteria / leather goods
Amctextil
SwB
PIAP
2004
Elektronika
Electronics
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
• ceramika / ceramics
• parasole / umbrellas
• art. piśmiennicze
/ writing
ART FAKTORIA Magdalena Chobot
ul. Unruga 182, 81-153 Gdynia
tel. +48 58 776 25 00, tel. kom. 515 192 505
e-mail: [email protected]
www.artfaktoria.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• odzież / clothes
• kubki / cups
• gadżety / gifts
• odzież robocza / work wear
142
www.piap-org.pl
Art. piśmiennicze
Writing
• obuwie / boots
• bluzy polarowe / fleece jacket
• kurtka / jacket
• kombinezon roboczy / overalls
Wszystkie gadżety
All Gifts
ArtClip Advertising Agency
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków
tel. +48 12 656 30 04, fax +48 14 257 00 50
e-mail: [email protected]
www.artclip.com.pl
Art. piśmiennicze
Writing
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• materiały pos / pos materials
• ekspozytory / display
• standy / stands
• traye / trays
• wycinanie i grawerowanie / cuts out
and engraving
• druk materiałów promocyjnych
/ printing of promotional materials
• drewniane długopisy / wooden ball
pens
• wykorzystywanie diod LED
/ use of LED
Advertising Agencies
Certyfikaty/Certificates: SwB
PIAP
Członkostwo/Member: SwB
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1996
Artigraf
ul. Jeziorzany 210, 32-060 Liszki
tel. +48 12 356 55 41
e-mail: [email protected]
www.artigraf.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Rekomendowana Agencja Reklamowa
Rzetelna Firma
Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• pamięci USB / USB memory
• smycze reklamowe / promotional lanyards
• galanteria skórzana / leather goods
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
• długopisy / pens
• torby papierowe / paper bags
• drukarnia / printing
• wszystkie gadżety / all gifts
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
143
Artystik Poland Group Sp. z o.o.
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 726 35 60
fax +48 22 726 35 61
e-mail: [email protected]
www.apgrupa.pl
www.monetyczekoladowe.pl
Marki/Brandy/Brands: Monety Czekoladowe
Apetiva
Certyfikaty/Certificates: PAIP
Agencje Reklamowe
BIZONY BIZNESU
Złoty Certyfikat Rzetelności KRD 2015
Członkostwo/Member: PIAP
Klub Integracji Europejskiej
Na rynku od/In the market since: 1998
144
Słodycze
Sweets
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • słodycze / sweets
• wszystkie gadżety / all gifts
• art. biurowe / office
• art. piśmiennicze / writing
• ceramika / ceramics
• pamięć usb / pendrive
• torby i opakowania / bags & packaging
www.piap-org.pl
Base Promotion Services Sp. z o.o.
ul. Miłosna 1, 80-176 Gdańsk
tel. +48 58 355 12 70,
fax +48 58 718 80 92
e-mail: [email protected]
www.base.pl
Marki/Brandy/Brands: Schwarzwolf, Elevate, Balmain
Harvest, Slazenger
Certyfikaty/Certificates: Rekomendowana Agencja Reklamowa
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1990
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• gadżety reklamowe / advertising
gadgets
• upominki promocyjne / promotional
gifts
Wszystkie gadżety
All Gifts
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
• ubrania reklamowe / promtoional
clothes
• zabawki promocyjne / promotional
toys
BLUE BRAND
ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 69 70, tel. kom. + 48 600 033 970
e-mail: [email protected]
www.BlueBrand.pl
Marki/Brandy/Brands: BLUE BUS STOP (powierzchnie reklamowe na 72 przystankach w Siedlcach)
BLUE LIFT (reklama w windach)
Członkostwo/Member: PIAP, Polish Business Club
Na rynku od/In the market since: 2014
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• poligrafia / printing
• reklama zewnętrzna / outdoor
• artykuły promocyjne / promotional
advertising
products
• powierzchnie reklamowe /
• gadżety reklamowe / advertising gadges
advertising space
146
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
• projekty graficzne / graphic
design
• strony internetowe / web design
• hostessy / hostesses
GROUP
Brandfathers Group Sp. z o.o.
ul.Bolecha 18, 01-419 Warszawa
tel. +48 535 1999 66
fax +48 22 638 19 49
e-mail: [email protected]
www.brandfathers.pl
Marki/Brandy/Brands: Brandfathers Advertising
Brandfathers and Photo
Brandfathers Lighting
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2007
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Media
Media
Słowa kluczowe:
• reklama, marketing, poligrafia /
• grafika i animacja 2D i 3D / graphics
commercials
advertising, marketing, printing
and animation 2D, 3D
• modelki i hostessy / models and
• strategia marki i produktu / brand
• fotografia i produkcja sesji / photohostesses
and product strategy
graphy and production of session
• internet i multimedia / internet and
• kreacja i design / creation and design • filmy i spoty reklamowe / movies and multimedia
DOM REKLAMY ART OFFICE
Martyna Mędrek
ul. Warszawska 55 lok. 168, 05-075 Warszawa
tel. +48 489 72 16
e-mail: [email protected]
www.art-office.pl
Marki/Brandy/Brands: Porceline
Leather Dream
DreamPen i Harvest
Certyfikaty/Certificates: PIAP, Solidni w Biznesie
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• pamięci USB / pendrives USB
• kubki / mugs
• tekstylia / textilies
148
www.piap-org.pl
Art. piśmiennicze
Writing
• ręczniki / towels
• power bank / power bank
• artykuły skórzane / leather goods
• poligrafia / printing
Wszystkie gadżety
All Gifts
Biuro Handlowe Zalewski
al. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn
tel. +48 66 395 30 52
fax +48 89 533 50 79
e-mail: [email protected]
www.bhz-reklama.pl
Certyfikaty/Certificates: SwB
Akademia COLOP – Akademia Lasera
KRD
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Ceramika
Ceramics
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • odzież / clothes
Agencje Reklamowe
• kubki / mugs
• wszystkie gadżety / all gifts
• galanteria skórzana / leather goods
• pamięci USB / USB flash drive
• plexi / acrylic plastic
• reklama na samochodach / car wrapping
• grawer / engrave
150
www.piap-org.pl
BTL Forms Effective Advertising
ul. Pabianicka 26A lok. 2, 04-219 Warszawa
tel. +48 22 613 50 87
tel. kom. 667 906 909, 667 019 565, 665 100 398
fax +48 22 613 50 87
e-mail: [email protected]
www.btlforms.com.pl
www.btlforms.pl
www.kreatorgadzetow.com.pl
www.titan-travelite.com.pl
www.btlforms.galanteria.net
Agencje Reklamowe
Marki/Brandy/Brands: Kreator Gadżetów
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
TITAN
Travelite
Orig Audio
Hypon
Senator
Koziol
Lider Przedsiębiorczości 2014
Wyróżnienie Korony Reklamy 2014
Srebrna Korona Reklamy 2015
Laur Eksperta 2015/2016
Solidni w Biznesie
Certyfikat Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
Certyfikat VIP I Platinum – Senator GmbH
Prestige Partner – Macma
Certyfikat Dystrybutor Travelite GmbH
PIAP
2009
Podróż
Journey
Słowa kluczowe: • kreator gadżetów / gadget creator
• kubki / cups
• torby / bags
• długopisy / pens
• elektronika / electronics
• artykuły skórzane / leather goods
• odzież / clothes
152
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
KREATYWNE GADŻETY
PIERWSZE W POLSCE INNOWACYJNE NARZĘDZIE
PROJEKTOWOWANIA GADŻETÓW ON-LINE.
OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE:
• agencjom reklamowym ATL, BTL,
• producentom artykułów reklamowych i komercyjnych,
• dystrybutorom artykułów promocyjnych i komercyjnych,
• działom zakupu i marketingu.
NABYWCA OPROGRAMOWANIA MA DO DYSPOZYCJI:
• pakiet marketingowo-reklamowy - materiały promujące oprogramowanie w wersji no name,
• wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny, usługę instalacyjną: instruktaż lub zdalną instalację
• zgodę na wykorzystanie zastrzeżonego znaku towarowego Kreator Gadżetow.
ZAWARTOŚĆ KREATORA GADŻETÓW:
• ponad 2200 produktów,
• podział strony na 10 kategorii produktowych i 130 podkategorii,
• panel zarządzania,
• dowolna liczba administratorów,
• analiza aktywności klientów,
• pełna modyfikacja zawartości kreatora: dodanie nowych lub eliminacja produktów,
ich parametrów, opisu, zdjęć, szkiców,
• stworzenie dowolnej autorskiej oferty,
• historia zapytań,
• know-how – baza dostawców europejskich i polskich, (ok. 100 dostawców),
• pomoc w produkcjach 3D i wizualizacjach 3D / baza kontaktowa.
Opcje kreatora gadżetów
OPROGRAMOWANIE KREATOR GADŻETÓW ON-LINE
W TWOJEJ FIRMIE TO:
• optymalizacja czasu – kilka tysięcy produktów innowacyjnych w jednym miejscu,
• projektowanie artykułów reklamowych – zmiana koloru produktu PMS, dowolna
konfiguracja kolorystyczna produktu, dodatków, materiału, wykończenia,
• wizualizacje produktu z logotypami, tekstami – generowana wizualizacja przesyłana
na wskazany adres mailowy Twojego klienta to oszczędność czasu i kosztów,
• przewaga konkurencyjna – spektrum produktów wyjątkowych, oryginalnych – nowe
trendy i rozwiązania europejskie i dalekowschodnie,
• know-how – wyselekcjonowana baza dostawców prezentowanych gadżetów,
• panel klienta – nieograniczony dostęp do kreatora po rejestracji i nadaniu hasła dostępu,
• analiza aktywności klientów,
• oprogramowanie z możliwością rozbudowy funkcjonalności,
• uzupełnianie oferty już istniejącej lub stworzenie autorskiej.
Panel zarządzania
www.kreatorgadzetow.com.pl
www.btlforms.pl • www.btlforms.com.pl
www.titan-travelite.com.pl • www.btlforms.galanteria.net
Double System
ul. Figara 6, 03-604 Warszawa
tel. +48 22 654 33 48, fax +48 22 654 36 81
e-mail: [email protected]
www.e-gadzet.pl
Marki/Brandy/Brands:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Agencje Reklamowe
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• programy lojalnościowe / loyalty
programs
• ceramika / ceramics
• odzież reklamowa / promotional
clothing
e-gadzet.pl, giftshop.pl
Solidni w Biznesie
PIAP
1992
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
• artykuły piśmiennicze / stationery
• galanteria skórzana / leather goods
• elektronika / electronics
• artykuły premium / premium gifts
• kalendarze / calendars
Gadget Advertising Ideas
Monika Lewandowska
Al. W. Polskiego 20A, lok. 9C, 05-800 Miejscowość Pruszków
tel. +48 696 74 06 22
e-mail: [email protected]
www.gadzety.sx
Marki/Brandy/Brands: Kreatywne gadżety
pozytywny wizerunek
strategia cen akcje marketingowe
Certyfikaty/Certificates: PIAP, SwB, Rekomendowana Agencja
Członkostwo/Member: PIAP, SwB
Na rynku od/In the market since: 2000
Art. piśmiennicze
Writing
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• głośniki bezprzewodowe / bluetooth • długopisy / pens
speaker
• kubki termiczne / thermal mugs
• pamięć przenośna USB / pendrive USB • power bank
154
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
• notesy / notepads
• ołówki / pencils
• koszulki / t-shirts
Gift Design
ul. Romanowicza 2/422, 30-702 Kraków
tel. +48 12 296 00 06, +48 504 095 104, +48 530 225 357
e-mail: [email protected], [email protected]
www.giftdesign.pl
Marki/Brandy/Brands: Parker, Slazenger, Elevate, Marksman
Porceline, B&C, Russell, Gildan
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Agencje Reklamowe
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• odzież / wear
• długopisy / pens
• koszulki / t-shirts
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All Gifts
• teczki / portfolio
• parasole / umbrellas
• pamięć USB / pen drives
GIFT EXPERT Mirosław Borysewicz
ul. Strąkowa 46 lok. 4, 01-367 Warszawa
tel. +48 22 425 99 14, +48 604 35 95 57
fax +48 22 468 87 26
e-mail: [email protected]
www.giftexpert.eu
Marki/Brandy/Brands: Waterman, Parker, Mont Blanc, Duke, inne
Certyfikaty/Certificates: Rekomendowana Agencja Reklamowa
Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2007
156
Art. biurowe
Office
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• power bank, pendrive, pamięć USB,
akcesoria, słuchawki / power bank,
pendrive, accesories, head phones
• długopisy, teczki, akcesoria / pens,
portfolio, accesories
• wszystkie gadżety, gadżety VIP,
kubki, smycze, inne / all gadgets,
VIP gadgets, lanyards, all others
categories
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
Agencje Reklamowe
EBLIS B&L
ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 241 15 77
tel./fax +48 32 241 28 53
e-mail: [email protected]
www.eblis.pl
www.banery-firmowe.pl
www.długopisy-firmowe.pl
www.grafika-firmowa.pl
www.kalendarze-autorskie.pl
www.koszulki-firmowe.pl
www.kubki-firmowe.pl
www.rollupy-firmowe.pl
www.samochody-firmowe.pl
www.sklep-gadzety.pl
www.smycze-firmowe.pl
www.stoiska-firmowe.pl
www.stronki-firmowe.pl
www.wydruki-firmowe.pl
www.zegary-firmowe.pl
Marki/Brandy/Brands: ECE Gifts
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PIAP
SwB
Na rynku od/In the market since: 2002
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • projektowanie graficzne / graphic design
• stoiska targowe / trade fair stands
• strony www / web design
• identyfikacja wizualna / corporate identity
• biżuteria / jewellery
• wydruki / prints
• gadżety / gifts
• modelki / models
158
www.piap-org.pl
GATEX Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 16 A, 43-250 Pawłowice
tel. +48 32 47 28 441
fax +48 32 47 28 441 w. 9
e-mail: [email protected]
www.gatex.com.pl
Marki/Brandy/Brands: gadzetypromo.pl
kubkipromo.pl
flippublikacje.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Ceramika
Ceramics
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • USB / pendrive
Agencje Reklamowe
• kubki / cups
• kalendarze / calendars
• internet i multimedia / internet and multimedia
• odzież reklamowa / promotional clothing
• galanteria / leather goods
• torby i opakowania / bags and packaging
• druk offsetowy, cyfrowy i wielkoformatowy / offset, digital and
large format printing
160
www.piap-org.pl
GOMA Agencja Reklamy
ul. Ofiar Katynia 3, 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 15 642 53 31
fax +48 15 642 53 31
e-mail: [email protected]
www.goma.com.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
Kalendarze
Calendars
Słowa kluczowe: • druk UV / print UV
Agencje Reklamowe
• druk offsetowy / offset print
• sitodruk / screen print
• druk wielkoformatowy / large format printing
• reklama / advertisement
• pen drive / pen drive
• gadżety / promotional gifts
• zestawy upominkowe / gift sets
162
www.piap-org.pl
Internet Business Partner Sp. z o.o.
ul. Św. M. Kolbe 7, 59-220 Legnica
tel. +48 768 549 350
e-mail: [email protected]
www.ibpartner.pl
www.gadzety-online.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2008
Agencje Reklamowe
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• koszulki z nadrukiem / t-shirts with
print
• kubki z nadrukiem / printed mugs
• kalendarze firmowe / custom-made
calendars
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All Gifts
• pamięci USB i elektronika / USB flash • smycze reklamowe / leash advertising
drive & electronics
• torby papierowe, torby bawełniane
• drukarnia, druk cyfrowy i offsetowy
/ paper bags, cotton bags
/ printing house, digital & offset
• wycinanie i grawerowanie / cut and
printing
engraving
Justprint Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39C, 40-155 Katowice
tel. +48 32 307 58 78
Infolinia: 801 587 877
e-mail: [email protected]
www.justprint.pl
Marki/Brandy/Brands: oklejto, justprint, druk24.katowice.pl
drukarniaxxl.com
naswietlarniab2.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2013
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• bannery/banners
• druk UV/UV print
• oklejanie samochodów/vehicle
wrapping
• wydruki wielkoformatowe/large
format print
164
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• billboardy/billboards
• montaże/installation
• druk ulotek/leaflet printing
• druk katalogów/catalogue printing
Targi branżowe
Trade fair
Lunarcorp
ul. Świętokrzyska 6, 32-650 Kęty
tel. +48 33 482 02 70
fax +48 33 482 02 80
e-mail: [email protected]
www.lunarcorp.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• koszulki z nadrukiem / t-shirts with • druk cyfrowy / digital printing
• druk UV na gadżetach / gadgets with
print
• upominki reklamowe / promotional gifts
print UV
• druk wielkoformatowy / large format • wycinanie i grawerowanie / cut and • kubki z nadrukiem/ cups with prints
printing
engraving
• tłoczenie / embossing
MB Profil Sp. z o.o.
ul. Wieczorka 33, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 775 58 88, fax +48 32 445 007 77
e-mail: [email protected]
www.grupambprofil.pl
Marki/Brandy/Brands: MBPOST
MBPROFIL
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
166
Wszystkie gadżety
All Gifts
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• prywatny operator pocztowy / nonpublic postal operator
• dystrybucja bezadresowa / indirect
mail service
• dystrybucja adresowa / direct mail
service
• wydruk / printing
• kopertowanie / automatic enveloping
of correspondence
• etykietowanie / labelling
• adresowanie / addressing
• korespondencja masowa / lettershop
www.piap-org.pl
MDA Promotion Agencja Reklamowa
Dorota Czechowska
ul. Zięby 6, Kościno, 72-002 Dołuje
tel. +48 91 439 57 45
fax +48 91 439 57 44
e-mail: [email protected]
www.mda.com.pl
www.memo365.pl
Marki/Brandy/Brands: Memo Calendars
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Druk i papier
Printing and paper
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe: • kubki / cups
Agencje Reklamowe
• kalendarze / calendars
• długopisy / pens
• notesy / notebooks
• torby / bags
• USB / USB
• etui / cases
• breloki / keychains
168
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
NOVA FALA Pawel Kedzierski
ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec
tel. +48 536 136 777
e-mail: [email protected]
www.nova-fala.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2014
Usługi
Service
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• odzież / clothes
• uslugi / service
• wszystkie gadzety / all gifts
• elektonika / electronics
• do domu / home articles
Wszystkie gadżety
All Gifts
• akcesoria do komorek / mobile phone
accessories
• torby i opakowania / bags&packaging
• upominki ekskluzywne / executive
gifts
POLIGRAF
pl. Jagielończyka 6, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 642 42 10
fax +48 55 642 42 10
e-mail: [email protected]
www.poligrafix.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• kalandarze / calendars
• grafika / graphics
• katalogi / catalogs
• druk / printing
170
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags & Packaging
• wizytówki / businesscards
• znakowanie / marking
• gadżety reklamowe / advertising
gadgets
Wszystkie gadżety
All Gifts
Poligrafia – Promocja – Reklama
STUDIO K2
ul. Wawelska 118, 64-920 Piła
tel. +48 67 356 89 20
e-mail: [email protected]
www.studiok2.pl
Nagrody/Awards: Lider Sukcesu, HIT, Nagroda im. St. Staszica
Certyfikaty/Certificates: Primus Nominatus (w procesie jakości zarządzania)
Członkostwo/Member: PIAP, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Klaster Turystyczny OTPW
Dolina Noteci, Konfederacja Lewiatan
Na rynku od/In the market since: 2006
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• poligrafia / printing
• reklama zewnętrzna / outdoor
advertising
• reklama / advertising
• gadżety / gifts
Wszystkie gadżety
All Gifts
• kalendarze / calendars
• studio graficzne / graphic desing
studio
• kampanie reklamowe / campaigns
• drukarnia / printing house
Prime Line s.c.
ul. Poleczki 21, wejście A, 02-822 Warszawa
tel. +48 22 335 22 85, fax +48 22 335 22 88
e-mail: [email protected]
www.primeline.pl
Marki/Brandy/Brands:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Galanteria
Leather goods
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• kalendarze / diaries
• notesy / notebooks
• pióra wieczne / fountain pens
172
Usługi
Service
www.piap-org.pl
Moleskine Lamy Caran d’Ache Montegrappa Bugatti Tibaldi
Gazele biznesu, ISPA Award, Dobry Wzór 2013
PIAP
2004
Art. piśmiennicze
Writing
• pióra kulkowe / roller pens
• spinki do mankietów / cufflinks
• zegarki / watches
• seria dla artysów / series for artists
Art. biurowe
Office
Pro - Activ Sp. Jawna
ul. Komandorska 50, 81-232 Gdynia
tel. +48 58 661 28 30, fax +48 58 661 69 88
infolinia: 0 801 000 408
e-mail: [email protected]
www.pro-activ.pl
Marki/Brandy/Brands: Jesteśmy agencją reklamową – produkującą jak również importującą artykuły
reklamowo – promocyjne.
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma. Firma Godna Zaufania
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 1993
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• odzierz polo / clothes polo
• pendriv / pendrive
• kubki / cups
• długopisy / pens
PR gadget
Gadget4all
Elektronika
Electronics
Upominki ekskluzywne
Exclusive Gifts
• torby i opakowania / bags&packaging
• słodycze / sweets
• kalendarze / calendars
• zabawki / toys
Progadget (FL Group)
ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław
tel. +48 71 792 45 69
tel. +48 607 380 062
e-mail: [email protected]
www.progadget.pl
Członkostwo/Member: PIAP
PSPR
Na rynku od/In the market since: 2013
174
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• odzież outdoorowa i sprzęt / outdoor
clothing & equipment
• wyposażenie domu / house
equipment
• elektronika / electronics
• kosze upominkowe / gift baskets
• zdrowie i uroda / health & beauty
• podróż / journey
• sport / sport
• upominki ekskluzywne / executive gifts
www.piap-org.pl
Upominki ekskluzywne
Executive Gifts
RITF ADVNET POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 164, 05-110 Jabłonna
tel. +48 22 434 18 50
fax +48 22 434 18 51
e-mail: [email protected]
www.ritf.eu
Marki/Brandy/Brands: Egift.pl
Nagrody/Awards:
Agencje Reklamowe
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
176
Druk i papier
Printing and paper
kompleksowa.pl
advhunters.pl
ritf-poligrafia.pl
Gazele Biznesu 2011
Gazele Biznesu 2012
Gepardy Biznesu 2014
Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
PIAP
2005
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe: • marketing handlowy / trade marketing
• programy lojalnościowe / loyality programs
• media / media
• loterie / lotteries
• konkursy konsumenckie / consumer contests
• poligrafia / printing
• interactive solutions / web design
• ambient media / ambient marketing
• ambient packaging
www.piap-org.pl
Od
10
lat
dbamy o realizację
Waszych
kampanii
Profesjonaliści Profesjonalistom
Oferujemy profesjonalne usługi marketingowe w zakresie
kompleksowego procesu produkcji i wdrażania akcji BTL i ATL.
Zajmujemy się kompleksową obsługą dużych organizacji gospodarczych,
począwszy od strategii marketingowej projektu, poprzez pełną
realizację akcji, skończywszy na logistyce z nią związanej.
startup 2005
Spark Promotions Sp. z o.o.
Długołęka, ul. Wiejska 59, 55-095 Mirków
tel. +48 71 326 74 10, fax +48 71 326 74 11
e-mail: [email protected]
www.sparkpromotions.pl
Marki/Brandy/Brands: Cerutti, Cacharel, Ungaro, Nina Ricci, PQI, Jean-Louis Scherrer, Victorinox,
Slazenger, Waterman,Harvest, Elevate
Nagrody/Awards: Korona Reklamy
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie, PIAP, PSI
Członkostwo/Member: PSI, PIAP, SWB, DIG
Na rynku od/In the market since: 2003r
Agencje Reklamowe
Wszystkie gadżety
All Gifts
Słowa kluczowe:
• wszystkie gadżety / all gifts
• ceramika / ceramics
• odzież / clothes
• art. piśmiennicze / writing
• słodycze / sweets
• art.biurowe / office
• galanteria / leather goods
• kubki / cups
S-PRINT 2 Sp. z o.o.
ul. Techników 5, 40-326 Katowice
tel. +48 32 256 62 14
fax +48 32 256 62 14
e-mail: [email protected]
www.s-print.com.pl
Marki/Brandy/Brands: S-PRINT = Sales Support Solutions
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1996
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• agencja reklamowa / advertising agency
• pełen zakres / full service
• eventy / events
• druk / printing
178
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• wydawnictwa / publishing
• gadżety / gifts
• usługi / service
• targi branżowe / trade fair
Wszystkie gadżety
All Gifts
Start Prezent
ul. Ilskiego 5 lok. 2, 04-479 Warszawa
tel. +48 22 243 49 11
e-mail: [email protected]
www.startprezent.pl
Certyfikaty/Certificates: RZETELNA Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Agencje Reklamowe
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• pendrive / pendrive
• smycze / lanyards
• notesy / notebooks
Art. piśmiennicze
Writing
Wszystkie gadżety
All Gifts
• koszulki / t-shirts
• kurtki / jackets
• cukierki / candies
• ciastka / cookies
True Colours s.c.
ul. I Armii WP 5/2, 20-078 Lublin
tel. +48 81 441 33 46
e-mail: [email protected]
www.tcolours.com
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
Odzież
Clothes
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• druk cyfrowy i offsetowy / digital and
and paperback binding
offset printing
• produkcja zindywidualizowana
• skład komputerowy / DTP
/ custom-made production
• projekty graficzne i ilustracje / graphic • prezentacje mutimedialne i kreacje
designs and illustrations
reklamowe (flash) / multimedia presen• kalendarze firmowe / custom-made
tations and advertising creations (flash)
calendars
• szycie odzieży reklamowej / custom• oprawa twarda i miękka / hardback
made clothing
180
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags & Packaging
WOOW-studio
ul. 8 Maja 17 lok. 5, 11-700 Mrągowo
tel. +48 89 741 0373
e-mail: [email protected], [email protected]
www.woow-studio.com
Marki/Brandy/Brands: D.A.D Sportswear, Projob, Harvest, Printer, Sagaform, Lord Nelson, Queen
Anne, Drift, SEA Glasbruk
Certyfikaty/Certificates: PIAP, Certyfikat TEXET POLAND
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• odzież robocza / workwear
• odzież termoaktywna / thermal
• odzież żeglarska / sailing clothing
clothing
• odzież korporacyjna / corporate clothing • wyposażenie wnętrz / interior
Wszystkie gadżety
All Gifts
• termotransfer / thermal transfer
• upominki/ gifts
• haft komputerowy / embroidery
Advertising Agencies
Odzież
Clothes
2016
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
181
Parę słów o PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku.
Zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami
i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy prowadzące
działalność jako agencje reklamowe.
Członkami PIAP są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych, agencje reklamowe, media branżowe oraz
organizatorzy targów branżowych.
Misją stowarzyszenia jest partnerskie stymulowanie rozwoju branży artykułów
reklamowych i tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków
dla efektywnego funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku. Wspieranie działań mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze
działań marketingowych.
Jak zostać Członkiem PIAP?
Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest otwarta na przyjęcie nowych firm
Członkowskich.
Warunkiem przystąpienia do PIAP jest:
• prowadzenie działalności gospodarczej,
• wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej: deklaracja dostępna jest na stronie Izby www.piap-org.pl lub otrzymają ją Państwo kontaktując się z Biurem
Zarządu PIAP: [email protected]
• opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 PLN i opłaty marketingowej w wysokości 550 PLN netto za pierwszy rok członkostwa oraz za każdy
kolejny rok członkostwa składki w wysokości 50 PLN i opłaty marketingowej
w wysokości 950 PLN netto.
Wypełnioną deklarację należy wysłać pocztą bądź kurierem na adres:
Biuro PIAP
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
W celu przyśpieszenia procedury rejestracyjnej zalecamy zeskanowanie deklaracji
i przesłanie jej na adres: [email protected].
Serdecznie zapraszamy do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
182
www.piap-org.pl
ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD
Tomasz Chwiłowicz – Prezes/President
Magda Owczarska – V-ce Prezes/V-ce President
Zbigniew Grzeszczuk – V-ce Prezes/V-ce President
CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
Agnieszka Sędzikowska-Wlazło
Anna Roszczak
Edyta Lisowska
Artur Ogiegło
Maciej Dembiński
KOMISJA REWIZYJNA / AUDITING COMMITTEE
Zbigniew Zieliński
Iwona Dulińska
Zdzisław Kałek
Tomasz Barudin
BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE
ul. Święty Marcin 29/8
61-608 Poznań
tel. +48 791 354 426
fax +48 61 666 10 59
e-mail: [email protected]
www.piap-org.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
183
NOTATKI
NOTATKI
NOTATKI
Spis firm według kategorii produktów
List of companies based on product categories
Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections:
Producenci i importerzy / Manufacturers & Importers
Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers
Agencje Reklamowe / Advertising Agencies
Akcesoria do komórek / Mobile phone accessories
100Gifts.pl -AXXEL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
alloca/Figaro Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GIFT STAR & Pro-USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rosnowski Gift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Akcesoria Eco / Ecological Gifts
Allbag Tomasz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AMIZO Agnieszka Szymańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BIC Graphic Norwood Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
NM Monika Ziółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
PAR BAKUŁA Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Rosnowski Gift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Akcesoria samochodowe / Car accessories
GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Test&Drive Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Art.biurowe / Office
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu . . . . . . .
AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIURFOL Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europapier-Impap Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . . . . . . . .
GIFT STAR & Pro-USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
18
28
30
44
44
45
54
73
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Merx Team Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
NOTEDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
PUBLICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Prażmowscy s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
SENATOR GmbH & Co. KGAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . . . . . . . . 116
VIVA PLUS II F.H. JOANNA KOWALCZYK . . . . . . . . . . . 124
Yourclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
GIFT EXPERT Mirosław Borysewicz . . . . . . . . . . . . . . . 156
Prime Line s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Art. piśmiennicze / Writing
Asgard sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu . . . . . . . 12
AXA TRADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BIC Graphic Norwood Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Czerwona Papryczka Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Europapier-Impap Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
GJG Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gratisownia.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
187
VIVA PLUS II F.H. JOANNA KOWALCZYK . . . . . . . . . . .
Agencja Reklamowa GOOD GIFT . . . . . . . . . . . . . . . . .
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . . . . . . . . .
ArtClip Advertising Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOM REKLAMY ART OFFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gadget Advertising Ideas Monika Lewandowska .
Prime Line s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
140
142
143
148
154
172
180
Artykuły medyczne / Medical articles
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Test&Drive Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Breloki / Keychains
MCC BARTŁOMIEJ PAKUłA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Rosnowski Gift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ceramika / Ceramics
AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Czerwona Papryczka Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Mart ceramic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Maxim Zbigniew Kaczor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Merx Team Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) . . . . . . . . . . . . 115
WAZA s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
DOM REKLAMY ART OFFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
GATEX Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Internet Business Partner Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 164
Do domu / Home articles
AMIZO Agnieszka Szymańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Agencja Reklamowa Satis Factory Iwona Michalak . .16
AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
188
www.piap-org.pl
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ceramika Tułowice sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Czerwona Papryczka Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Firma Handlowa Hofman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW . . . . . . . . . . .46
GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
HMD Global Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Kusha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Mart’s Bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Merx Team Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
P.P.H.U LEŻAKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. i Sp. K. . . . . . 106
Sandex Bis Sp.j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
TROBER POLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
WAZA s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Druk i papier / Printing and paper
100Gifts.pl -AXXEL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . . . . . . . . . . 8
3line.pl Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
AWIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
BAG DESIGN Torby reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
BIURFOL Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
CentrumReklamowe24 Przemysław Matuszewski . . .30
Drukarnia Chroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Drukarnia Serikon Grzegorz i Krystian Pałka Sp. J. . . .42
Europapier-Impap Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Fabryka Czasu Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . .45
FORTIS M.BOROWY SP.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
fulloutdoorprintservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Graffiti Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
INTER...TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
KINGPAK FOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Mart ceramic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . .84
NOTEDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
P.P.H.U LEŻAKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
PUBLICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Pack Art Bags Sp. z o.o. Spółka komandytowa . . . . . . .94
Polskie Karty Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SITEX centrum sitodruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Zing Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Agrafka Studio Reklamy Agnieszka Szymańska . . . 141
ArtClip Advertising Agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
GATEX Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
GoMa Agencja Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Internet Business Partner Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 164
Justprint Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
MB Profil Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
MDA Promotion Agencja Reklamowa . . . . . . . . . . . . . 168
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Poligrafia – Promocja – Reklama STUDIO K2 . . . . . . . 172
RITF Advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
S-PRINT 2 Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
True Colours s.c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Elektronika / Electronics
alloca/Figaro Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
CiTRON European USB Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
GIFT STAR & Pro-USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Kusha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
MB MARKETING SOLUTIONS
Mariusz Biegański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
SUPERGIFT PROMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
AdVeno - Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Agencja Reklamowa GOOD GIFT . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gadget Advertising Ideas Monika Lewandowska .
GIFT EXPERT Mirosław Borysewicz . . . . . . . . . . . . . . .
MDA Promotion Agencja Reklamowa . . . . . . . . . . . . .
Pro - Activ Sp. Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
142
154
156
168
174
Galanteria / Leather goods
AXA TRADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Bonus BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . . . . . . . . 116
Prime Line s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kalendarze / Calendars
100Gifts.pl -AXXEL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . . . . . . . . . . 8
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu . . . . . . . .12
Drukarnia Serikon Grzegorz i Krystian Pałka Sp. J.. . . .42
FORTIS M.BOROWY SP.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Fabryka Czasu Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
INTER...TEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
PUBLICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
GoMa Agencja Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Media / Media
Marketer + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediarun.com. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT Informatyka Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pond5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RemaDays Warsaw /GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. . . .
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
132
132
133
133
134
136
138
148
Napoje / Drinks
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Chocolate Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
COOKIE Słodycze Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Prażmowscy s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
189
Odzież / Clothes
Allbag Tomasz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Graffiti Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
GJG Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku . . . .58
Headwear Professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ideashirt.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .84
NM Monika Ziółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
P.P.U.H. ULTREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Sandex Bis Sp.j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS . . . . . . . . . . . . . . . 140
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . . . . . . . . . 142
Base Promotion Services Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
NOVA FALA Pawel Kedzierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Pro - Activ Sp. Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Podróż / Journey
GHIMEL S.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
PAR BAKUŁA Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
PASO POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Słodycze / Sweets
Chocolate Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
COOKIE Słodycze Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
190
www.piap-org.pl
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Mount Blanc Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Artystik Poland Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Sport / Sport
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ideashirt.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
P.P.U.H. ULTREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Targi branżowe / Trade fair
Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . . . . . . . . . 130
Mediarun.com. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
RemaDays Warsaw /GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. . . . 136
Justprint Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Torby i opakowania / Bags&Packaging
Allbag Tomasz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
AMIZO Agnieszka Szymańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
AWIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
BAG DESIGN Torby reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
BIC Graphic Norwood Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Europapier-Impap Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Feniks Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
GHIMEL S.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Gratisownia.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Ideashirt.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
KINGPAK FOLIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Mart’s Bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
P.P.H.U LEŻAKOWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Pack Art Bags Sp. z o.o. Spółka komandytowa . . . . . . .94
PASO POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SITEX centrum sitodruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Upominki ekskluzywne / Exclusive Gifts
AXA TRADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
AXPOL Trading sp. z o.o. Sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
BAG DESIGN Torby reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Bonus BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Chocolate Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Firma Handlowa Hofman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
HMD Global Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Inspirion Polska Sp. z o.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
MCC BARTŁOMIEJ PAKUŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
PASO POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. i Sp. K. . . . . . 106
Sandex Bis Sp.j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Yourclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS . . . . . . . . . . . . . . . 140
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Base Promotion Services Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Pro - Activ Sp. Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Usługi / Service
3line.pl Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Asgard sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
CentrumReklamowe24 Przemysław Matuszewski . . .30
CURSOR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Drukarnia Chroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Fabryka Czasu Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Feniks Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku . . . .58
GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Inspirion Polska Sp. z o.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Mart ceramic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
MB MARKETING SOLUTIONS Mariusz Biegański . . . . .76
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. i Sp. K. . . . . . 106
SITEX centrum sitodruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) . . . . . . . . . . . . 115
TROBER POLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
VIVA PLUS II F.H. JOANNA KOWALCZYK . . . . . . . . . . . 124
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . . . . . . . . . 130
NOT Informatyka Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Pond5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
RemaDays Warsaw /GJC INTER MEDIA SP. Z O.O. . . . 136
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
AdVeno - Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Agrafka Studio Reklamy - Agnieszka Szymańska . . 141
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Justprint Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
MB Profil Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
NOVA FALA Pawel Kedzierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Poligrafia - Promocja - Reklama STUDIO K2 . . . . . . 172
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RITF advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
S-PRINT 2 Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Wszystkie gadżety / All Gifts
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . . . . . . . . . . 8
3line.pl Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Asgard sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
alloca/Figaro Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Agencja Reklamowa Satis Factory Iwona Michalak . .16
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
BIURFOL Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Ceramika Tułowice sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
CURSOR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
191
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
FORTIS M.BOROWY SP.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
GHIMEL S.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
GJG Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Gratisownia.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku . . . .58
Inspirion Polska Sp. z o.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
KINGPAK FOLIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Kusha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
MB MARKETING SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . .84
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
NM Monika Ziółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
PAR BAKUŁA Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SUPERGIFT PROMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . . . . . . . . 116
Test&Drive Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
TROBER POLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
WAZA s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Yourclip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
AdVeno - Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Agencja Reklamowa GOOD GIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
AGENCJA REKLAMOWA NORWOKS . . . . . . . . . . . . . . . 140
192
www.piap-org.pl
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agrafka Studio Reklamy - Agnieszka Szymańska . .
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . . . . . . . . .
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artystik Poland Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base Promotion Services Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOM REKLAMY ART OFFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gadget Advertising Ideas Monika Lewandowska .
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIFT EXPERT Mirosław Borysewicz . . . . . . . . . . . . . . .
EBLIS B&L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GATEX Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GoMa Agencja Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internet Business Partner Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . .
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MDA Promotion Agencja Reklamowa . . . . . . . . . . . . .
NOVA FALA Pawel Kedzierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poligrafia - Promocja - Reklama STUDIO K2. . . . . . . .
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RITF advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spark Promotions Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-PRINT 2 Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
141
142
143
144
146
146
148
150
152
154
154
156
156
158
160
162
164
166
168
170
170
172
174
176
178
178
180
181
Zabawki / Toys
CURSOR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Prażmowscy s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zdrowie i uroda / Health&Beauty
Agencja Reklamowa Satis Factory Iwona Michalak . .16
HMD Global Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce najnowszą, dziewiątą
już edycję Katalogu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
2016. Z roku na rok nasza publikacja cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród jej odbiorców. Katalog PIAP 2016,
w którym znajdą Państwo aktualną bazę firm członkowskich
jest niewątpliwie doskonałym źródłem informacji na temat
rzetelnych, godnych polecenia firm z branży artykułów
promocyjnych. Członkowie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
to profesjonaliści oferujący upominki i usługi reklamowe na
najwyższym poziomie. Nasza publikacja zdecydowanie ułatwia
pracę działom marketingu w poszukiwaniu ciekawych pomysłów na upominki reklamowe.
Katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe
oraz media i organizatorzy targów branżowych. Na końcu katalogu znajdą Państwo
również spis firm wedle głównych kategorii produktów i usług, które nasze firmy oferują.
Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Katalogu
PIAP 2016 i zapraszam do składania zapytań ofertowych do naszych firm członkowskich za
pośrednictwem PIAP.
Katarzyna Wojniak Dyrektor Generalny PIAP
Dear Readers,
I am very pleased to hand over to you the latest, ninth edition of the Polish Chamber of
Marketing Products Catalogue 2016. With each year, our publication is becoming very
popular among its recipients. The PIAP Catalogue 2016, in which you will find an up-todate database of the member companies, is undoubtedly a great source of information on
reliable, recommendable companies of the promotional products industry. The Members
of the Polish Chamber of Marketing Products are professionals offering giftware and
advertising services at the highest level. Our publication definitely facilitates the work of
marketing departments in search of interesting ideas for promotional gifts. The catalogue
has been divided into three parts: producers/importers, advertising agencies and the media
and exhibition organisers. At the end of the catalogue, you will also find the list of companies
arranged according to main categories of products and services offered by our companies.
I kindly encourage you to familiarise yourself with our latest publication of the PIAP Catalogue
2016 and invite you to submit requests for quote to our member companies through PIAP.
Katarzyna Wojniak – General Director of PIAP
BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE
ul. Święty Marcin 29/8, 61-608 Poznań
tel. +48 791 354 426
fax +48 61 666 10 59
e-mail: [email protected]
www.piap-org.pl
www.piap-org.pl
KATALOG 2016
ZA
PRA
SZA
MY
do
ŚWI
ATA
PRE
ZEN
TÓW
KATALOG 2016
FIRMY REKOMENDOWANE
PRZEZ PIAP

Podobne dokumenty

pobierz katalog

pobierz katalog artykułów promocyjnych. Nasza publikacja niewątpliwie ułatwia poszukiwania upominków reklamowych i dotarcie do specjalistów z tej branży. Aby ułatwić Państwu znalezienie konkretnej firmy katalog zo...

Bardziej szczegółowo

pobierz katalog

pobierz katalog Za nami kolejny, już siódmy rok działalności Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Mimo dość młodego wieku Izby można śmiało powiedzieć, że mamy na plecach spory bagaż doświadczeń. Przez minione la...

Bardziej szczegółowo