Uroczyste otwarcie Przedszkola Nr 160

Komentarze

Transkrypt

Uroczyste otwarcie Przedszkola Nr 160
ISSN 1234-8570 Nr 7(159) listopad 2010 rok XVII
Uroczyste otwarcie
Przedszkola Nr 160
30 października 2010 roku, po
preludium, które miało miejsce
1 września br. z udziałem p. prezydent Warszawy Hanny GronkiewiczWaltz, został poświęcony i oddany do
użytku nowy budynek Przedszkola
nr 160. Po wielu latach działalności w murach Zespołu Szkół Nr 74,
Przedszkole Nr 160 wreszcie przeniosło się do swojej siedziby. Jest to
budynek na wskroś nowoczesny, czterooddziałowy z pięknym i zarazem
nowoczesnym placem zabaw.
W tym budynku wszystko zachwyca. Poczynając od dużych okien,
które nawet w najbardziej pochmurne
dni dają dużo światła, poprzez wspaniałe wyposażenie sal, na przestronnym i dobrze urządzonym placu zabaw kończąc. Dzieci już się do nowej
siedziby przyzwyczaiły i widać, że
z radością każdego dnia przychodzą
do swojego „nowego” przedszkola.
Z równie wielkim zapałem i sumiennością uczestniczyły w próbach przed
uroczystością otwarcia. A kiedy nadszedł ten ważny dzień, wszystkie
w skupieniu i uwadze zasiadły w sali
do rytmiki, by razem z dorosłymi
wziąć udział w tym wielkim święcie.
Uroczystość otwarcia składała
się z trzech części. W pierwszej miały miejsce wystąpienia przedstawicieli władz dzielnicy na czele z burmistrzem Mieczysławem Golónką.
W tej części wystąpiła też p. Dyrektor
przedszkola z Jasła, Józefa Zarudzka.
W bardzo emocjonalnym przemówieniu podziękowała jeszcze raz za
pomoc, jakiej po powodzi, tej placówce udzielili pracownicy i rodzice z Przedszkola Nr 160 i złożyła
życzenia wielu sukcesów w dalszej
pracy dydaktycznej. Zwieńczeniem
tej części programu było uroczyste
przecięcie wstęgi przez burmistrza
Mieczysława Golónkę i Dyrektor
przedszkola Agnieszkę KarczewskąGzik.
W drugiej części zaprezentowały
się dzieci. Ich wystąpienie było prezentacją codziennej pracy połączoną
z lekcją patriotyzmu. Wszystkie dzieci znały i śpiewały hymn państwowy.
Duże wrażenie na zaproszonych gościach zrobił także taniec z elementami baletu do muzyki Fryderyka
Chopina.
I wreszcie trzecia część, która
tak naprawdę była niespodzianką
dla wszystkich zaproszonych gości.
Był to swoisty prezent od Dyrektora
przedszkola. Wystąpił znany instrumentalista Ryszard Bazarnik z żoną
Izą Kowalewską, która wspierała go
wokalnie. Występ ten na długo pozo-
stanie w pamięci. Bardzo dobrze dobrany repertuar porwał publiczność.
Brawom nie było końca. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykły
instrument, na którym grał Ryszard
Bazarnik. Był to ksylofon wykonany
Dziękuję
radnym
Leszkowi
Kornelukowi i Jakubowi Melakowi za
wspieranie inwestycji aż do całkowitego ukończenia.
No cóż, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeszcze w trakcie uroczystości
z „gn-ów”, czyli niedużych naczyń do
lodów ze stali nierdzewnej.
Cała uroczystość nie przebiegłaby
tak perfekcyjnie, gdyby nie zaangażowanie całego personelu Przedszkola
Nr 160, za co należą się mu jeszcze raz
słowa podziękowania. Byliście wspaniali.
zarówno rodzice jak i przedstawiciele
władz dziękowali i prosili o więcej.
Tak, my pracownicy Przedszkola Nr
160 chcemy dać więcej. I to już niedługo.
WIELKIE OTWARCIE
Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej
im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8,
które odbędzie się 18 listopada br. o godz. 12.00.
W programie koncert pt. „Warszawski salon piosenki literackiej”
oraz zwiedzanie budynku w godzinach 13.00 – 18.00.
Zarząd i Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Dyrektor Przedszkola Nr 160
Agnieszka Karczewska-Gzik
Inna bajka
Znalazłam drogę do innej bajki
Innej niż ta z mojego życia
Otwieram drzwi i jestem w innym świecie
Innym niż mój
Tam chodzę kiedy jest mi źle
Wędruję całymi dniami i nie znajduję końca
Jest mi dobrze
Lecz Ty nie wytrzymasz
Bo gdy się tam wejdziesz, musisz się przyzwyczaić
Że już na zawsze będziesz sam.
Wiktoria Poriazow
12-letnia mieszkanka Rembertowa
Warto przeczytać: Podsumowanie działań rembertowskiego samorządu - str. 4 - 7
www.rembertow.waw.pl
WIEŚCI Z RATUSZA
Z prac Zarządu Dzielnicy
Szanowni Mieszkańcy!
Dobiega końca kolejna kadencja
rembertowskiego samorządu. Cztery
lata minęły niepostrzeżenie, choć wiele
zmieniło się w życiu Dzielnicy.
Efekty naszych wysiłków są namacalne i świadczą o intensywnej pracy.
O podjętych działaniach informowaliśmy Państwa na bieżąco, a próby
podsumowania dokonujemy w trzech
ostatnich wydaniach Gazety Rembertowskiej.
W poprzednim numerze mogli Państwo przeczytać o inwestycjach drogowych, a w numerze wrześniowym o inwestycjach w oświacie.
Pragnę w tym miejscu podziękować
wszystkim, których praca i kooperacja
umożliwiły realizację wspólnych celów:
Zarządowi i Radzie Dzielnicy, Radnym,
pracownikom urzędu dzielnicy i jednostek podległych, a także przedstawicielom wszystkich obecnych na terenie
Rembertowa służb. Przede wszystkim
jednak chciałbym podziękować Państwu – wszystkim Mieszkańcom Rembertowa za udzielony nam kredyt zaufania i cierpliwą akceptację wszystkich
utrudnień, które nieuchronnie towarzyszą nowym inwestycjom. Mam na-
dzieję, że mają Państwo poczucie, że
cierpliwość ta została wynagrodzona.
Że odczuwają Państwo większy komfort
jazdy po wyremontowanych drogach
i spacerów po nowych, równych chodnikach. Że z większym zaufaniem posyłacie dzieci do nowych, nowoczesnych,
wyremontowanych i doinwestowanych
szkół i przedszkoli. Że budzi się w Was
coś na kształt dumy na widok nowoczesnego gmachu biblioteki. Że zwyczajnie
rodzi się w Was zadowolenie z tego, że
jesteście Mieszkańcami Rembertowa.
Ta wiara napełnia mnie siłą i chęcią działania dziś i w przyszłości, bo
zdaję sobie również sprawę, że pomimo
dość spektakularnego dorobku mijających czterech lat – pracy nie zabraknie
i w kolejnej kadencji.
Z poważaniem
Burmistrz Dzielnicy Rembertów
Mieczysław Golónka
Z prac Rady Dzielnicy
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady
z pracy samorządowej
w latach 2006 – 2010
SZANOWNI PAŃSTWO
Nasza 4-letnia działalność samorządowa oraz zgodna współpraca
z Radnymi Koalicji i Zarządem Dzielnicy Rembertów, a także radnymi m.st.
Warszawy i p. Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, przyniosła efekty w postaci sumarycznych wydatków inwestycyjnych poniesionych na Rembertów
w kwocie powyżej 222 mln zł.
W latach 2006-2010 na terenie
Rembertowa odbywały się Imprezy
Kulturalne w nowej eko-formie takie
jak Dni Rembertowa, Pożegnanie Lata.
Uruchomiono wiele projektów społecznych, kulturalnych, oświatowych.
Rada Dzielnicy Rembertów obradowała na 60 Sesjach Rady, podejmując
165 uchwał, 24 Stanowiska. Komisje
Rady odbyły 337 posiedzeń podejmując
338 Uchwał i Stanowisk. Łączny budżet Dzielnicy do zaopiniowania przez
Radę Dzielnicy Rembertów w imieniu
wyborców, podczas kadencji 2006 –
2010 wyniósł ok. 222 mln zł.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wybór, zgodę i wsparcie w działaniach przeobrażenia Rembertowa
w najpiękniejszą część Warszawy zgodnie z obietnicą wyborczą daną w 2006r.
Jednocześnie zapewniam Państwa,
że godnie reprezentowałem Rembertów
podczas uroczystości samorządowych,
państwowych i kościelnych.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Waldemar Wojciech Sobczyk
Z okazji ŚWIĘTA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
serdeczne życzenia zdrowia,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
wszystkim pracownikom pomocy społecznej
Dzielnicy Rembertów
składają
Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
2
7(159) 2010
W dniu 11 października 2010
roku odbyła się LX sesja Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, podczas której radni przyjęli:
− Uchwałę nr 163/LX/2010
w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady m.st.
Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Zygmuntówka w Warszawie,
− Uchwałę nr 164/LX/2010
w sprawie wyrażenia opinii
na temat zmian w załączniku
dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2010 rok,
− Uchwałę nr 165/LX/2010
w sprawie wyrażenia opinii do
załącznika Nr VIII Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy do
wstępnego projektu uchwały
budżetowej m.st. Warszawy na
2011 rok.
Radni dzielnicy pracowali
w komisjach problemowych.
Komisja
Bezpieczeństwa
i Spraw Publicznych na posiedzeniu w dniu 16 września 2010
roku oceniła stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za
miesiąc sierpień oraz I połowę
września 2010 r. Przyjęta została
informacja na temat aktualnych
opracowań organizacji ruchu,
którą przekazał Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Pan Bogdan Hanak.
Komisja Oświaty i Spraw
Społecznych odbyła swoje posiedzenia 30 września 2010 roku
oraz 7 października. Na posiedzeniu w dniu 30 września odbyło się spotkanie z nauczycielami
wychowania fizycznego naszych
szkół poświęcone udziałowi
w WOM – osiągnięcia i zanie-
dbania. Dokonano oceny akcji
„Lato w mieście” oraz przekazano
informacje o realizacji budżetu
w działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza według
stanu na dzień 3 września 2010
roku. Na kolejnym posiedzeniu
w dniu 7 października zaopiniowano załącznik nr VIII Dzielnicy
Rembertów do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st.
Warszawy na 2011 rok.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 września br.
omówiła pismo dotyczące remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół NR 76 przy ul. Dwóch
Mieczy 5.
Doraźna Komisja Statutowa
na posiedzeniu w dniu 29 września br. zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie propozycji
utworzenia jednostek pomocniczych niższego rzędu na terenie
Dzielnicy Rembertów.
Komisja
Infrastruktury
Technicznej i Budżetu na kolejnych posiedzeniach w dniach 4
października br. i 7 października br. została omówiona sprawa
Pana Piotra Wiśniewskiego dotyczącą ul. Szkutników. Następnie
członkowie komisji zaopiniowali
projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w sprawie wyrażenia opinii na
temat zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok oraz zaopiniowała załącznik nr VIII Dzielnicy
Rembertów do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st.
Warszawy na 2011 rok .
Komisja Kultury i Promocji Dzielnicy na posiedzeniach
w dniach 8 września br. i 6 października br. zajmowała się następującymi sprawami:
• przyjęła sprawozdanie z prac
eurokoordynatora w Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy
• przyjęła informację przekazaną przez Dyrektora Biblioteki
Panią Wiolettę Śladowską-Steckiewicz o stopniu zaawansowania prac związanych
z otwarciem biblioteki
• zwiedziła pomieszczenia nowowybudowanej biblioteki
• zaopiniowała załącznik nr
VIII Dzielnicy Rembertów do
wstępnego projektu uchwały
budżetowej m.st. Warszawy na
2011 rok.
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju na posiedzeniach
w dniach 13 i 27 września 2010
roku zaopiniowała miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Rembertów” oraz miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zygmuntówka”. Na
kolejnym posiedzeniu w dniu 25
października 2010 roku dokonano przeglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Rembertowa. Przeanalizowano dalsze potrzeby w tym zakresie oraz dokonano przeglądu
nieruchomości gminnych w obszarze Dzielnicy Rembertów i zasobów lokalowych zarządzanych
przez dzielnicę.
Szczegółowe
informacje,
dotyczące prac Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
są dostępne w Zespole Obsługi
Rady Dzielnicy (pok. 312, tel. 22
51 51 614 lub 512) oraz na stronie
internetowej
www.rembertow.
waw.pl.
www.rembertow.waw.pl
Z ŻYCIA DZIELNICY
68. rocznica stracenia 10. Polaków
za Akcję „Wieniec I”
Akcja „Wieniec I” została przeprowadzona w nocy z 7/8 października 1942 r. Jej celem było wysadzanie torów na wszystkich trasach
prowadzących do Warszawy, które
miało uniemożliwić Niemcom ruch
kolejowy. Była to pierwsza tak duża
operacja Armii Krajowej przeprowadzona na terenie okupowanej Polski,
a skierowana przeciwko niemieckiemu transportowi kolejowemu. 8
października 1942 r. od północy do
godz. 11.30 był zablokowany warszawski węzeł kolejowy. Wykolejono
Nie zapominajmy
o zapomnianych
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki wiążą się w naszej tradycji ze
zwyczajem odwiedzania grobów bliskich nam osób. Są to dni refleksji
i zadumy nad kruchością życia.
Od dzieciństwa uczeni jesteśmy
szacunku do miejsc pochówku zgodnie z zasadą, że dopóki żyje pamięć –
2 parowozy, 2 wagony towarowe i 1
osobowy. Oddziały AK biorące udział
w akcji nie poniosły żadnych strat.
W nocy z 15/16 października
1942 r. Niemcy w ramach odwetu za
akcję „Wieniec I” ustawili w pięciu
miejscach Warszawy szubienice, na
których stracono łącznie 50 więźniów
Pawiaka. Jedno z tych tragicznych
miejsc znajdowało się w Rembertowie - u zbiegu ulic gen. A Chruściela
i Cyrulików. Znajdujący się tam pomnik symbolizuje naszą pamięć o zamordowanych Polakach. Oddając im
hołd przedstawiciele Rady i Zarządu,
kombatantów, córki jednego ze straconych, grupy „Patriotyczny Rembertów” i mieszkańców Rembertowa 16
października br. złożyli kwiaty i zapalili znicze nie tylko pod pomnikiem,
ale również pod tablicą pamiątkową
mieszczącą się na domu przy ul. Cyrulików. Tu w latach 1939 - 1944 r.
mieściła się tajna drukarnia Władysława Zwolińskiego, która wykonywała konspiracyjne prace drukarskie
i pieczęcie dla Komendy Głównej Armii Krajowej.
Opracowała Agnieszka Filipek
człowiek nie odszedł. Zapalając znicz
na zapomnianym grobie, sprawiamy,
że choć przez jeden dzień w roku płonie na nim światełko pamięci.
Na tym większy szacunek zasługuje inicjatywa Pana Czesława Sobolewskiego, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Osiedla Rembertów
Stary, oraz Pana Mieczysława Krassowskiego, Przewodniczącego Rady
Osiedla Rembertów Stary, którzy
są organizatorami akcji sprzątania
opuszczonych grobów m.in. poległych harcerzy i żołnierzy.
26 października br., po raz kolejny, na rembertowskim cmentarzu zebrała się młodzież LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki,
która pod okiem organizatorów i wychowawczyni Pani Doroty Gardzielik
z wielkim poświęceniem wysprzątała
znaczną część zaniedbanych mogił.
W imieniu organizatorów i redakcji „Gazety Rembertowskiej”
składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi LI LO Małgorzacie
Orzeszek, wychowawczyni klasy II e
Dorocie Gardzielik i przede wszystkim uczestniczącej w przedsięwzięciu
młodzieży.
Agnieszka Filipek
Kup bilet dziadkowi i babci
W stolicy jest już ponad 350
tysięcy seniorów. ZTM od kilku lat
ma dla nich specjalną ofertę - Bilet
Seniora. Imienny bilet kodowany
na spersonalizowanej WKM kosztuje tylko 40 złotych i uprawnia do
nieograniczonej liczby przejazdów
przez rok.
Na podstawie tego biletu mogą
podróżować wszyscy pasażerowie,
www.rembertow.waw.pl
którzy ukończyli 65 lat. Bilet Seniora można kupić we wszystkich
punktach sprzedaży biletów i automatach biletowych. Osoby, które nie
mają jeszcze spersonalizowanej karty
miejskiej mogą złożyć wnioski o jej
wydanie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Działają one przy ul.
Senatorskiej 37, na stacjach metra –
Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Plac Wilsona, Marymont oraz
na węźle komunikacyjnym Młociny. Wniosek można również złożyć
przez Internet.
Bilet jest ważny w I i II strefie
biletowej i uprawnia do korzystania
z wszystkich linii ZTM - autobusowych, tramwajowych, metra i szybkiej kolei miejskiej. Posiadacze Biletu
Seniora mogą podróżować również
w strefie obowiązywania Wspólnego
Biletu - pociągami Kolei Mazowiec-
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 1 listopada 2010 r.
odszedł nasz Kochany Kolega, pracownik Wydziału Obsługi Mieszkańców
i Wydziału Architektury i Budownictwa
w Urzędzie Dzielnicy Rembertów
ARKADIUSZ PRZYBYSZ
Miał zaledwie 33 lata. Pracował w Urzędzie od 2008 roku. Był zawsze
uśmiechniętym, życzliwym człowiekiem i takim Go zapamiętamy na zawsze.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i koledzy z Urzędu Dzielnicy Rembertów
Z okazji Dnia Wszystkich Świętych przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy złożyli wieńce w miejscach pamięci. Na zdjęciu
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 217 w towarzystwie burmistrzów i radnego
Stanisława Kowalczuka.
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
„Żyj zdrowo”
Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
zaprasza do Klubu Sportmania
na bezpłatne otwarte zajęcia dla mieszkańców Rembertowa
START: 30 października (sobota)
META: 11 grudnia (sobota)
Nordic Walking - sobota, godz. 9:30 – 11:00 – (max. 15 osób, mamy kije dla 10 osób*)
Joga – poniedziałek 19:10 – 20:10, środa 18:00 – 19:00 (max. 16 osób)
Pilates – wtorek i czwartek, godz. 19:10 – 20:00 (max. 16 osób)
Zdrowy kręgosłup – wtorek i czwartek, godz. 20:10 – 21:00 (max. 18 osób)
*spotkania róg Kadrowej/Kramarskiej – lasek przy Sadach Rembertowskich
UWAGA: liczy się kolejność zgłoszeń na zajęcia!
Zapisy i zajęcia odbywają się w Klubie Sportmania, ul. Kadrowa 17, tel. 22/371 53 66, www.sportmania.waw.pl
Osoby, które nie należą do klubu są zobligowane do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia
oraz akceptacji Regulaminu Klubu i Zajęć . Osoby niepełnoletnie muszą przynieść zgodę opiekunów prawnych oraz akceptację Regulaminu Klubu i Zajęć.
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
kich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz liniami lokalnymi oznaczonymi literą L.
Należy pamiętać o tym, że kupiony bilet powinien być aktywowany
bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce
wejściowej przed wejściem na peron
lub w kasowniku przy windzie. Bilet
zachowuje ważność przez 365 dni
od dnia aktywacji (do godziny 23:59
ostatniego dnia ważności).
W przypadku zakupu biletu za
pośrednictwem Internetu, należy go
wgrać na Warszawską Kartę Miejską
w specjalnych urządzeniach znajdu-
jących się na stacjach metra lub w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM
a następnie aktywować w bramce lub
kasowniku.
Zgodnie z regulaminem ZTM
osoby powyżej 70. roku życia mogą
podróżować bezpłatnie, na podstawie dokumentu potwierdzającego
wiek.
Kampania pod hasłem Bilet dla
Seniorów potrwa od 8 do 22 listopada.
ZTM
7(159) 2010
3
Z ŻYCIA DZIELNICY
Podsumowanie działań
rembertowskiego samorządu
Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprezentować Państwu dokonania mijającej kadencji rembertowskiego samorządu. Podsumowanie czterech lat pracy urzędu jest naszym
obowiązkiem w stosunku do mieszkańców Dzielnicy, aby mogli sami ocenić,
jak przez ten czas zmienił się Rembertów. Realizując poszczególne zadania nie
sposób oczywiście zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców, ale każda
z przeprowadzonych inwestycji przyczyniła się do poprawy wizerunku naszej Dzielnicy i podniesienia standardu życia mieszkańców. Warto zaznaczyć
w tym miejscu, iż zadania, które przedstawiamy, mogły być wykonane, dzięki
dobrej współpracy Rady z Zarządem, a w szczególności z radnymi koalicyj-
nymi: Michałem Kaczyńskim, Marią Knorowską, Leszkiem Kornelukiem,
Stanisławem Kowalczukiem, Krzysztofem Łatą, Jakubem Melakiem, Ireneuszem Miernickim, Bożeną Osińską, Waldemarem Sobczykiem, Małgorzatą Szeląg i Mirosławą Śliwką.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykazem inwestycji.
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Burmistrz Mieczysław Golónka
Z-ca burmistrza Maria Bogdan Hanak
Z-ca burmistrza Czesław Ochenduszka
INWESTYCJE DZIELNICY REMBERTÓW W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Dzielnica Rembertów dużą wagę przywiązuje do rozwoju infrastruktury społecznej. Oprócz zaspokajania potrzeb w zakresie
infrastruktury komunalnej, nie mniej ważną
pozycję w corocznych wydatkach inwestycyjnych znajdują zadania w zakresie rozbudowy i unowocześniania bazy edukacyjnej
i wychowawczej, kultury, opieki społecznej
a od przyszłego roku również budownictwa
komunalnego. Udział wydatków na te cele
w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację
zadań inwestycyjnych w poprzednich latach
wynosił w granicach 20% - 30%. W 2010 roku
osiągnął rekordowy poziom ponad 70 %.
W bieżącym roku przekazujemy do użytkowania 5 inwestycji z tego zakresu:
1.Budowa przedszkola oraz rozbudowa
budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka
26 – dobudowa budynku do istniejącego
budynku szkolnego z modernizacją części
budynku szkolnego:
• nowe przedszkole 4-oddziałowe dla ok.100
dzieci,
• budynek (2 kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony),
• kubatura 8 000 m3
• pow. zabudowy 807m2,
• powierzchnia całkowita 1 606 m2 ,
• powierzchni użytkowa przedszkola 887,24
m2 ,
• całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych - winda, sanitariaty, stanowiska dla osób niepełnosprawnych w sali
widowiskowej,
• sala widowiskowa dla 160 osób z zapleczem (pow. 235m2) i profesjonalnym wyposażeniem technicznym,
• zagospodarowanie terenu szkoły i przedszkola z placem zabaw, boiskami z nawierzchnią poliuretanową, małą architekturą.
• realizacja 2005-2010.
• koszt całkowity 8 162 792 zł.
2.Budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45 –
dobudowa budynku parterowego z przeznaczeniem na świetlicę dla sześciolatków
z przebudową części przyległej budynku
szkolnego:
• powierzchnia 218,75 m2 ,
• kubatura 720 m3,
• realizacja 2009-2010,
• koszt całkowity 539 245 zł.
3.Rozbudowa i modernizacja Dziennego
Domu Pobytu i utworzenie „Centrum
Złotego Wieku”, ul. Plutonowych 10- modernizacja budynku istniejącego oraz dobudowa nowego budynku:
• budynek podpiwniczony, dwie kondygnacje nadziemne,
• przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
• powierzchnia całkowita części dobudowanej 448m2,
• zagospodarowanie terenu,
• główna funkcja – dom dziennego pobytu
dla osób starszych,
• realizacja 2007-2009,
• koszt całkowity 2 717 500 zł.
4.Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury - nowoczesny budynek biblioteki publicznej, która ma pełnić
funkcję lokalnego centrum kultury:
• 3 kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony,
• przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
• powierzchnia całkowita 1 548 m2,
• pow. zabudowy 646 m 2,
• realizacja 2006-2010,
• koszt całkowity 7 905 872 zł.
5.Modernizacja w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła” szkolnego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 217, ul. Paderewskiego 45 –modernizacja istniejącego placu zabaw z budową
bezpiecznej nawierzchni, nowe zabawki,
zagospodarowanie zieleni, połączony funkcjonalnie z nową świetlicą (stanowią jeden
kompleks):
• realizacja 2010,
• planowany koszt 115 725 zł.
Łączne koszty wymienionych inwestycji –
19, 4 milionów zł
Do najważniejszych inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej zakończonych w latach 2007-2010, o łącznej wartości ponad 8,2
milionów złotych, należą:
1.Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158
przy ul. Dwóch Mieczy z zagospodarowaniem terenu oraz budowa lekkoatletycznego boiska sportowego.
2.Modernizacja hali sportowej w Zespole
Szkół Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy.
3.Budowa trzech placów zabaw z bezpieczną
nawierzchnią.
4.Rozbudowa sanitariatów z budową windy
dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr
76 przy ul. Dwóch Mieczy.
5.Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr
143 przy ul. Kordiana.
6.Dobudowa sali gimnastycznej oraz budowa
zespołu boisk sportowych w Gimnazjum
Nr 126 przy ul. Ziemskiego.
Plany inwestycyjne w tym zakresie na przyszłość:
1.Budowa przedszkola przy ul. Czwartaków
– szacunkowy koszt 7,2 mln zł, planowane
zakończenie 2012 rok.
2.Budowa zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa- szacunkowy koszt
1,6 mln zł, planowane zakończenie 2014.
3.Budowa domu kultury na terenie Starego
Rembertowa, ul. Magenta – 9,4 mln zł, planowane zakończenie 2017 r.
4.Budownictwo komunalne – budynek przy
al. Chruściela – szacunkowy koszt 5,2 mln
zł, planowane zakończenie 2012 r.
Inwestycje drogowe
ul. Kadrowa
4
7(159) 2010
ul. Gawędziarzy
www.rembertow.waw.pl
Z ŻYCIA DZIELNICY
ul. Bombardierów
ul. Marsa
ul. Klasztorna
Al. Sztandarów
ul. Madziarów
ul. Komandosów
Plac zabaw przy ul. Dwóch Mieczy
Plac zabaw przy ul. Chruściela
Plac zabaw przy ul. Frontowej
Zespół boisk z placem
zabaw przy ul. Czwartaków
Skwer u zbiegu ul. Cyrulików i Chruściela
Dom Dziennego Pobytu
przy ul. Plutonowych
www.rembertow.waw.pl
Zakończono rozbudowę i modernizację Domu Dziennego Pobytu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych.
Po rozbudowie na parterze znajdują się: jadalnia, którą będzie można
dzielić na dwie mniejsze sale przy pomocy ścianki przesuwanej, wydawalnia
obiadów - docelowo dla 25 osób, pokój pobytu dziennego, pokój pielęgniarki i pokoje do wypoczynku. W piwnicy będą magazyny oraz pomieszczenie
przeznaczone na modelarnię. Na pierwszym piętrze są Dział Pomocy Środowiskowej oraz Dział ds. Uzależnień i Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Rembertów.
Obiekt został kompleksowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponuje odpowiednimi podjazdami na zewnątrz oraz został wyposażony w dźwig osobowy. Również toalety i pomieszczenia spełniają wymogi
niezbędne dla niepełnosprawnych użytkowników, w ten sposób zlikwidowane
zostały wszelkie bariery wewnątrz budynku.
Inwestycja ta wpisana jest w Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, którego celem jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej w Dzielnicy.
7(159) 2010
5
Z ŻYCIA DZIELNICY
Kanalizacja
Rozpoczęła się budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w ulicach
Mirskiej, Szerokiej, Rafii, Izdebnickiej oraz przewodów tłoczonych
w ul. Wał Kościuszkowski oraz
pompowni P1. Zostanie wybudowany także przewód wodociągowy
w ul. Szerokiej na odcinku ul. Wał
Kościuszkowski do istniejącego
przewodu wodociągowego w ul.
Rafii wraz z budową przyłącza do
pompowni P1. Zadanie to zostanie zakończone do końca tego roku
i jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie z ścieków w Warszawie” objętego finansowaniem ze środków
Funduszu Spójności na podstawie
decyzji Komisji Wspólnot Europejskich Nr K (2005) 5439 z dnia
9 grudnia 2005r.
Przedszkole Nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy 30/36
Odnowiony tunel łączący
Stary i Nowy Rembertów
Przedszkole Nr 243 przy ul. Kordiana 7
Przeprowadzono remont
sal i szatni dla przedszkolaków. Wykonano nowe
ogrodzenie, remont tarasu, przyłącze energetyczne linią podziemną oraz
zagospodarowanie terenu
– nowy plac zabaw. Wyremontowano schody zewnętrzne, pomieszczenia
kuchni i sanitariatów dla
najmłodszej grupy dzieci.
Wybudowano
nowy
dach, kotłownię i wykonano całkowite ocieplenie budynku. Wymieniono stolarkę drzwiową
i okienną. Wykonano
kompletne zagospodarowanie terenu – nowy
plac zabaw dla przedszkolaków oraz boisko
dla ZS nr 76 przy ul.
Dwóch Mieczy 5.
Zespół Szkół Nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26
Wybudowano
nowe
przedszkole z nowoczesnym placem zabaw
i rozbudowano budynek
szkoły z salą koncertową.
W szkole wyremontowano: szatnie, zaplecze przy
sali gimnastycznej, dwie
łazienki dla personelu kuchennego i sprzątającego
oraz zmodernizowano
instalację ciepłej wody.
Odmalowano wszystkie
sale lekcyjne i korytarze.
6
7(159) 2010
Szkoła Podstawowa Nr 217 przy ul. Paderewskiego 45
Wyremontowano posadzki na parterze w starej części szkoły, schody
wejściowe i klatki schodowe w starej części budynku szkoły obłożono
płytkami gresowymi, w szatni dla
uczniów zmieniono boksy na nowe
i wykonano posadzki także z płytek
gres. Wymieniono zniszczoną stolarkę drzwiową na nowe przeszklone, aluminiowe drzwi. Wykonano
przyłącze wodociągowe dla budynku szkoły z sieci miejskiej MPWiK
oraz założono monitoring przyległego terenu. W ramach programu
„Bezpieczna świetlica dla sześciolatka” została dobudowana świetlica
dla dzieci o powierzchni ok. 200 m2
z bezpośrednim wyjściem na nowy
plac zabaw.
Przedszkole Nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26
www.rembertow.waw.pl
Z ŻYCIA DZIELNICY
Zespół Szkół Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5
Zmodernizowano halę sportową. Położono nowe pokrycie dachowe, wykonano
izolację akustyczną, odnowiono posadzkę, a całość
odmalowano.
Dodatkowo
zostały wymienione: drzwi
wejściowe do hali na aluminiowe-przeszklone, stolarka
drzwiowa na zapleczu szatniowym oraz w toaletach armatura i przybory sanitarne.
LI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kadrowej 5/15
Zmodernizowano szatnie
uczniowskie – zlikwidowano boksy wymieniając
je na indywidualne szafki, wymieniono posadzki
i odmalowano ściany. Wyremontowano sale lekcyjne i korytarze (malowanie
i wymiana stolarki drzwiowej oraz renowacja parkietów). Wyremontowano
łącznik między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną oraz wejście do
budynku wraz z wymianą
posadzek. Odremontowano także pomieszczenie
biblioteki szkolnej.
Zakończono: budowę hali
sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz drugi
etap budowy boisk z czterotorową, 60 m bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku
w dal oraz piłkochwytami przy
istniejącym boisku piłkarskim.
Wyremontowano
siłownię.
Wykonano z kostki betonowej
dojazdy i dojścia do obiektów
sportowych. Przebudowano
istniejącą wiatę śmietnikową oraz uporządkowano tereny zielone. Wybudowano
ogrodzenie, nowe zasilanie
energetyczne oraz wykonano
remont szatni z pełnym wyposażeniem – boksy zastąpiono indywidualnymi szafkami
ubraniowymi. Przeprowadzono naprawę elewacji budynku
po zniszczeniach spowodowanych letnią wichurą. Odmalowano korytarze i klatki schodowe w budynku szkoły oraz
wyremontowano sekretariat
i gabinet dyrektora.
Niewątpliwie jedną z największych
inwestycji ostatnich czterech lat,
oprócz nowego Przedszkola Nr 160,
była dwupiętrowa Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, która powstała u zbiegu ulic Konwisarskiej
i Gawędziarzy. Łączna powierzchnia
użytkowa to 1548 m2 Znajduje się tu
duża sala komputerowa, foyer, które
pełni także funkcję sali wystawienniczej. Na I piętrze mieści się biblioteka
dla dzieci i młodzieży o powierzchni
140 m2 oraz czterdziestopięciometrowa czytelnia dla dzieci oraz sala
widowiskowa o powierzchni 140 m2,
ze ścianami przesuwnymi, połączona
z mniejszą salką (50 m2). Po połączeniu obu sal zmieści się w nich ok. 250
osób. II piętro zajmuje biblioteka dla
dorosłych (300 m2), która pomieści
60 tys. książek i czytelnia naukowa
z księgozbiorem przeznaczonym dla
szerokiego grona czytelników (50
m2). Dostępny dla wszystkich internet pozwoli na szerokie wyszukiwanie informacji.
Budynek został zaprojektowany
w stylu industrialnym. Imponujące
wrażenie sprawiają przeszklone wnętrza, są funkcjonalne, przestronne,
pełne światła dziennego. Mieszkańcy
otrzymają nowoczesny budynek, który będzie pełnił nie tylko funkcję biblioteki, ale również miejsca spotkań,
organizowania wystaw, stanie się sercem życia kulturalnego Rembertowa.
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
u zbiegu ulic Konwisarskiej i Gawędziarzy
INWESTYCJE PLANOWANE
Przedszkole przy ul. Czwartaków
www.rembertow.waw.pl
Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego 26
W roku 2011 rozpocznie się, od dawna oczekiwana
przez mieszkańców Rembertowa, budowa nowego przedszkola przy ul. Czwartaków o łącznej powierzchni użytkowej 1179 m2. Budynek będzie przeznaczony dla 100 dzieci przebywających w czterech
oddziałach po 25 dzieci w grupie. Zaprojektowano
również wielofunkcyjną salę do zajęć ruchowych
i rytmiki, w której będą odbywać się również uroczystości z udziałem rodziców. Z wszystkich sal dydaktycznych będą bezpośrednio dostępne magazynki
leżaków i sanitariaty dla dzieci. Przy salach dla dzieci najmłodszych zostaną umieszczone dodatkowo
prysznice, przy dwóch pozostałych oddziałach będą
znajdowały się sanitariaty dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych na wózku. Nie zabraknie
oczywiście nowoczesnego placu zabaw. Przedszkole
będzie funkcjonowało 10 godzin dziennie i zapewni
pełne wyżywienie. Oprócz wykwalifikowanych pedagogów przewiduje się zatrudnienie pielęgniarki
oraz nauczycieli zajęć dodatkowych typu jęz. angielski czy rytmika.
Dom Kultury przy ul. Magenta
Boiska przy LI Liceum Ogólnokształcącym
Planuje się również budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy LI Liceum
Ogólnokształcącym wraz z zagospodarowaniem terenu.
7(159) 2010
7
Z ŻYCIA DZIELNICY
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej zgromadził 12 października
br. w nowej sali koncertowo-widowiskowej Zespołu Szkół nr 74 przy ul.
Niepołomickiej 26, dyrektorów, nauczycieli i pracowników rembertowskich przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych. W spotkaniu wzięły również udział delegacje uczniowskie, przewodniczący Rad Rodziców
i zaproszoni goście (przedstawiciele
Kuratorium, radni, Zarząd Dzielnicy,
Związki Zawodowe).
W części oficjalnej uroczystości
Burmistrz Dzielnicy Mieczysław Golónka złożył życzenia całemu środowisku oświatowemu nawiązując do
słów Andrzeja Frycza-Modrzewskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie” i wręczył wyróżnionym pedagogom Nagrody Burmistrza Dzielnicy Rembertów, które
otrzymały Panie:
Bożena CHOIŃSKA - nauczyciel
w Zespole Szkół Nr 76,
Małgorzata GOLIŃSKA - nauczyciel
Przedszkola Nr 158,
Beata GOŁAWSKA - nauczyciel
Przedszkola Nr 376,
Elżbieta HARABURDA - nauczyciel
w Zespole Szkół Nr 74,
Agnieszka IWANICKA - nauczyciel
Szkoły Podst. Nr 217,
Dorota JACHNIK - dyrektor Gimnazjum Nr 126,
Agnieszka KARCZEWSKA-GZIK dyrektor Przedszkola Nr 160,
Anna KOMOROWSKA - nauczyciel
LI Liceum Ogólnokształcącego,
Weronika KOWALSKA - dyrektor
Przedszkola Nr 158,
Anna POSMYK - dyrektor Zespołu
Szkół Nr 76,
Joanna STOKWISZEWSKA - na-
uczyciel Przedszkola Nr 243,
Agnieszka STRZELCZYK - nauczyciel Gimnazjum Nr 126.
uczyciel LI Liceum Ogólnokształcącego,
Pani Anna ŻOŁYŃSKA –LUPA - nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół
Nr 74,
Pan Tomasz Maciej WOJCIESZKO
- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr
189 w Zespole Szkół Nr 76,
Pan Andrzej WUDARCZYK - nauczyciel Gimnazjum Nr 128 w Zespole Szkół Nr 76.
Na zakończenie pokaz swoich
umiejętności artystycznych zademonstrowali w pięknym występie wokalno-tanecznym uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 217 z Oddziałami
Integracyjnymi oraz Zespół Mini
Volta z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Opracowała Agnieszka Filipek
Uczestnicy spotkania poznali także laureatów: Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Panią Lilianę
KLIMOWICZ, nauczyciela Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
nr 126, oraz Nagród Prezydenta m.st.
Warszawy - Panią Urszulę GÓRĘ nauczyciela w Zespole Szkół Nr 76 i Panią Urszulę SKÓRKĘ, wicedyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 217.
Nauczyciele, którzy otrzymali
w roku 2010 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie. A byli to:
Pani Dorota GARDZIELIK - nauczyciel LI Liceum Ogólnokształcącego,
Pani Elżbieta SZEPIETOWSKA - na-
WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI
JESTEŚMY DUMNI Z OSIĄGNIĘĆ
EDUKACYJNYCH NASZEJ MŁODZIEŻY
22 października 2010 r. w Teatrze Studio im.
I. Witkiewicza w Pałacu Kultury i Nauki Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła uczniom ze szkół samorządowych i niepublicznych stypendia edukacyjne
„Sapere Auso” za wybitne osiągnięcia w nauce
w roku szkolnym 2009/2010.
Wśród 216 szczęśliwców stołecznych publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, zaszczytu otrzymania
stypendium dostąpiło czterech uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126:
Kamila Walczak z klasy 2b, Weronika Monserrat - Rogalska z klasy 2b, Monika Paciejewska
z klasy 2b oraz Daniel Jastrzębski z klasy 3b.
Stypendyści otrzymali dyplomy i pamiątkowe plakiety z łacińską sentencją „Sapere Auso”
(Temu, który odważył się być mądrym) z rąk
Pani Prezydent, która zwróciła się do nagrodzonych słowami: „Życzę wam wielu sukcesów.
Mam nadzieję, że będziecie w przyszłości elitą
intelektualną naszego kraju, a także elitą Europy i świata, bo świat stał się teraz jedną wspólną
wioską”.
Stypendium Prezydenta m. st. Warszawy
ma charakter jednorazowy i wynosi 1000 zł dla gimnazjalisty i 2000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Przyznawane jest od 3 lat.
Życzymy wszystkim stypendystom dalszych sukcesów!
Dorota Jachnik
Dyr. Gimnazjum nr 126
Zapraszamy do zabawy!
Na zdjęciu od lewej: Kamila Walczak - kl 2b, Weronika Monserrat - Rogalska - kl 2b,
Monika Paciejewska - kl 2b, Daniel Jastrzębski - kl 3b, Dorota Jachnik - dyrektor Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
8
7(159) 2010
Przedszkole nr 158 organizuje comiesięczne spotkania pt.: „Wesoła Trzynastka”.
Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat, które nie uczęszczają do żadnego
przedszkola, na wspólną zabawę z nauczycielką 13-tego każdego miesiąca w godz. 16-17. Jeżeli 13-ty wypada w sobotę lub w niedzielę - zapraszamy w poniedziałek.
Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.
Nasz adres: Przedszkole nr 158 ul. Dwóch Mieczy 30/36
www.rembertow.waw.pl
Z ŻYCIA DZIELNICY
Kulturalne Co? Gdzie? Kiedy?
w Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
W październiku br. w DK,,Rembertów” zorganizowane zostały
aż dwa wieczorki taneczne. Licznie przybyli goście bawili się
świetnie przy muzyce prezentowanej przez Witolda Wójtowicza.
Dla dzieci
17 listopada (środa) w godz. 10.00
– 11.00 - Filmoteka dla każdego człowieka. Film edukacyjny dla przedszkolaków. Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14.
22 listopada (poniedziałek) godz. 10.00
- Bajka muzyczna dla dzieci pt. „Oberek
figielek, polonez, kujawiak, góralskie
hałubce w polskiej chałupce”. Bajka poświęcona muzyce polskiej. Przepiękne
w wyrazie mazurki, polonezy Chopina
Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8.
9 października br. w DK „Wygoda” odbyło się przedstawienie
teatralne dla dzieci pt.: „Misiowa draka o drogowych znakach”.
Bajka opowiadała o sympatycznym misiu, który pragnie nauczyć
się jeździć na rowerze. Papuga Ara uświadamiała mu potrzebę
poznania znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego.
Wesołe dialogi, piosenki i kolorowa scenografia sprawiły, że
dzieci biorące czynny udział w przedstawieniu łatwo przyswajały
elementy wychowania komunikacyjnego.
16 października br. w DK „Wygoda” odbył się ogólnopolski
casting wokalny „Barbie Talent Show”. Organizatorem kampanii
jest Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. na zlecenie Mattel
Poland Sp. z o.o. - dystrybutora lalek Barbie. Dziewczynki
wykonywały piosenkę „Bądź Kim Chcesz” stworzoną na potrzeby
kampanii. Materiały video zostały przesłane do organizatora,
gdzie komisja wyłoni trzy najlepiej śpiewające młode damy
z całej Polski. W nagrodę nagrają one piosenkę konkursową do
teledysku w profesjonalnym studiu nagraniowym w Warszawie.
Zwyciężczynie odbędą także kilkudniowe szkolenie wokalne
w Warszawskiej Warsztatowej Akademii Musicalowej.
Dziękujemy za udział w castingu i trzymamy mocno kciuki
czekając na wyniki. 20 października br. DK ,,Rembertów” po raz kolejny gościł
Warszawski Duet Akordeonowy Małachowski & Kopietz.
Słuchacze mogli delektować się nieograniczoną przestrzenią
i głębią muzyczną wykreowaną dzięki niezwykłym
możliwościom akordeonów koncertowych no i oczywiście
umiejętnościom samych wykonawców.
23 października br. w DK „Wygoda” odbył się koncert
poetycko-muzyczny pt.: „Przyjmij życia wyzwanie”
w wykonaniu zespołu „A my tacy”. Wykonawcami byli:
Alicja Bendkowska - śpiew, Krzysztof Podstawka - gitara
akustyczna, Włodzimierz Tyl - instrumenty klawiszowe,
Barbara Białowąs - recytacja wierszy. Koncert „Przyjmij
życia wyzwanie” stawiał pytania o kondycję współczesnego
człowieka, budził wrażliwość postrzegania świata i namysłu
nad sensem istnienia. Przedstawione wiersze i piosenki
mówiły o konieczności zaprzestania biegu za sukcesem,
wygodami i korzyściami materialnymi. Autorska muzyka
zespołu „A my tacy” dopełniła refleksję, dając dodatkową
wartość ekspresji.
KULTURA
Rembertowska
Akademia Seniora
Szczegółowy program zajęć
LISTOPAD
15 listopada 2010r. o godz.
15.30 wykład - Ikona - Jerzy
Nowosielski Kinga Pawełska
18 listopada 2010r. wycieczka: Karolin, Otrębusy.
23 listopada 2010r. o godz. 17.00 kółko fotograficzne, sala
wykładowa Urzędu Dzielnicy Rembertów poziom -1 (sala
012)
26 listopada 2010r. o godz. 15.00 wyjście do Muzeum Fryderyka Chopina
29 listopada 2010r. o godz. 15.30 wykład nt. Zmiany zwyrodnieniowe kończyn dolnych - dr Krzysztof Graff
www.rembertow.waw.pl
27 listopada (sobota) w godz. 10.00 –
12.00 - Twoja Sobota dla całej rodziny.
Otwarte warsztaty plastyczne. Dom
Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8.
Koncerty
10 listopada (środa) godz. 17.00
Program poetycko – muzyczny z okazji
Święta Niepodległości. Wiersze i pieśni
patriotyczne w wykonaniu Lecha Wiewióry – recytacja, śpiew oraz Mateusza
Wiewióry – oprawa muzyczna. Dom
Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8.
14 listopada (niedziela) godz. 18.00 „Księżniczka Czardasza” – muzyczna
baśń dla dorosłych w trzech aktach.
Oprawa muzyczna: Tomasz Labuń;
scenariusz i reżyseria: Jan Młodawski.
Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Akademia
Obrony Narodowej. Bezpłatne bilety
wstępu dostępne w kancelarii Ratusza
(al. gen. A. Chruściela 28) od 5 listopada
br.; Hala sportowa nr 2 Akademickiego
Ośrodka Sportu, al. gen. Chruściela 103.
Katyń, Miednoje – na nieludzkiej ziemi” autorstwa Aleksandra Załęskiego.
Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A.
Chruściela 28.
2 – 30 listopada w godz. 14.00 – 19.30
- Wystawa prac plastycznych pt. „Barwy
jesieni”. Wystawa uczestników sekcji
plastycznej z DK „Wygoda”. Dom Kultury
„Wygoda”, ul. Koniecpolska 14.
2 – 30 listopada w godz. 14.00 – 19.30
- Wystawa prac Pana Mirosława Janiszewskiego pt. „Igłą malowane”. Prace
wykonane techniką ręcznego wyszywania. Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14.
3 - 30 listopada w godz. 14.00 – 21.00
- Wystawa pt. „Skarby jesieni”. Wystawa
prac plastycznych autorstwa uczestników sekcji plastycznej DK „Rembertów”.
Dom Kultury „Rembertów”, ul. Komandosów 8.
Ważne rocznice
21 listopada (niedziela) godz. 19.00
- W ramach obchodów 180. rocznicy
wybuchu Powstania Listopadowego
koncert pt. „Echa powstania listopadowego w muzyce Fryderyka Chopina”
w wykonaniu Orkiestry Koncertowej
„VICTORIA” oraz solistów. Godz. 18.00
– Msza Święta. Organizatorzy: Urząd
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
Parafia pw. Św. Wacława, Kościół św.
Wacława przy ul. Korkowej 27.
28 listopada (niedziela) godz. 12.30
- Obchody 180. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
Aleja Chwały (ul. Traczy), Pomnik Bitwy
pod Olszynką Grochowską (ul. Szeroka).
Spotkania i odczyty
21 listopada (niedziela) godz. 19.00
- Koncert pt. „Echa powstania listopadowego w muzyce Fryderyka Chopina”
w wykonaniu Orkiestry Koncertowej
„VICTORIA” oraz solistów. Godz. 18.00 –
Msza Św. Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Parafia
pw. Św. Wacława, Kościół św. Wacław,
ul. Korkowa 27.
20 listopada (sobota) w godz. 18.00 –
19.30 - Wieczór autorski Pani Elżbiety
Czajki z udziałem harcerskiego teatru
Paradox pt. „Za-bieganie o pamięć”.
Cykl spotkań z autorką wierszy „Śladami znikających wartości”. Dom Kultury
„Wygoda” ul. Koniecpolska 14.
24 listopada (środa) godz. 19.00
Koncert muzyczny pt. „Muzyczne
skrzyżowanie kultur”. W wykonaniu
Warszawskiego Duetu Akordeonowego
Jacek Małachowski, Piotr Kopietz, Machowska & Kopietz DUO. Dom Kultury
„Rembertów” ul. Komandosów 8.
18 listopada (czwartek) godz. 12.00 Uroczyste otwarcie nowego budynku
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W programie: 12:00 – uroczyste
otwarcie i poświęcenie budynku Biblioteki, 12:20 – wystąpienia okolicznościowe, 12:30 – koncert „Warszawski
salon piosenki literackiej”, 13:00-18.00
– zwiedzanie Biblioteki; 19:30 – recital
Edyty Geppert (bezpłatne bilety wstępu dostępne w kancelarii Ratusza - al.
gen. A. Chruściela 28 - od 10 listopada
br.). Organizatorzy: Urząd Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, Biblioteka
Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8.
25 listopada (czwartek) godz. 19.00 koncert uczestników sekcji nauki gry na
fortepianie i akordeonie oraz występ
uczestników sekcji tanecznej. Koncert dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Dom Kultury„Rembertów” ul. Komandosów 8.
26 listopada (piątek) w godz. 18.00 –
19.00 - Koncert muzyczny w hołdzie
nieżyjącym artystom. W wykonaniu
młodzieżowego zespołu muzycznego
DK „Wygoda”
pod kierownictwem Daniela Zakościelnego. Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14.
Wystawy
2 – 30 listopada w godz. 8.00 – 16.00
- Wystawa fotograficzna pt. „Charków,
Inne
26 listopada (piątek) w godz. 17.00 –
20.00 - Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych. Zabawa przy muzyce z poczęstunkiem i inne atrakcje. Dom Kultury
„Rembertów” ul. Komandosów 8
Na wszystkie imprezy z wyjątkiem
„Księżniczki Czardasza”
i recitalu Edyty Gepert wstęp wolny
7(159) 2010
9
KULTURA
Konsultacje społeczne
Domy kultury w Rembertowie
– jakie i gdzie?
W dniu 20 października br. w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów odbyły się
konsultacje społeczne nt przyszłości rembertowskich domów kultury.
Celem spotkania było zdefiniowanie oczekiwań mieszkańców dzielnicy Rembertów odnośnie działalności domów kultury. Ważnym
pytaniem dla władz dzielnicy było również, ile
powinno być w Rembertowie domów kultury –
kilka osiedlowych czy jeden centralny.
Przed spotkaniem odbyło się uroczyste wręczenie nagród dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym „Mój wymarzony dom kultury”.
W spotkaniu wzięło udział około 50 mieszkańców naszej Dzielnicy.
Wygłaszane przez mieszkańców wypowiedzi przybierały formę pytań, wniosków lub komentarzy. W toku dyskusji Pan Mieczysław Golónka Burmistrz Dzielnicy Rembertów udzie-
lał odpowiedzi na pytania oraz odnosił się do
przedstawionych wniosków i komentarzy.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji
mieszkańcy dzielnicy opowiedzieli się za tym,
żeby na każdym osiedlu w Rembertowie funkcjonował dom kultury. Aby domy kultury miały
charakter lokalny, a ich oferta była na bieżąco
dopasowywana do potrzeb mieszkańców.
WOD
Nowe umiejętności - nowy
zawód. Wracam do pracy.
Już w lutym 2011 r. rozpocznie się realizacja projektu „Nowe umiejętności - nowy zawód.
Wracam do pracy.”
Projekt skierowany jest do 75 osób, w tym:
40 kobiet i 35 mężczyzn z terenu m.st. Warszawy, zamieszkujących na obszarze dzielnic
Rembertowa, Wilanowa oraz Włoch, które są
nieaktywne. Dodatkowo powinny spełniać co
najmniej 1 z kryteriów przystąpienia do projektu oraz wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie
na podstawie pisemnej deklaracji.
Kryteria przystąpienia do projektu:
- bezrobotni,
- długotrwale bezrobotni,
- kobiety powracające lub wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- ukończenie 45 roku życia, min. 10%
uczestników/ek,
- brak kwalifikacji zawodowych bądź nieaktualne kwalifikacje.
Urząd Dzielnicy Rembertów pozyskał dofinansowanie w wysokości 434 770,00 zł.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe, które zostaną indywidualnie dobrane dla każdego z uczestników
projektu; treningi psychospołeczne. W czasie
kursów zawodowych i treningów uczestnicy
projektu będą mogli skorzystać z refundowanego przejazdu, a także otrzymają stypendium
Sylwia Firląg – Dutkiewicz
WOD
Narodowe Siły Rezerwowe –
wyzwanie dla ludzi z pasją
Wzorem innych państw NATO trwa nabór
do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Żołnierze rezerwy, pełniący służbę
w NSR, przeznaczeni będą głównie do:
• zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji
ich skutków;
• przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
• realizacji zadań poza granicami kraju;
• wzmocnienia jednostek wojskowych w celu
przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej,
10
7(159) 2010
przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.
Podstawowym źródłem tworzenia zasobów
osobowych Narodowych Sił Rezerwowych
będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej
służby wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają
przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani
są tą formą służby, będą kierowani do służby
przygotowawczej.
Rekrutację realizują wojskowe komendy uzupełnień. Informacje na temat NSR oraz dane
teleadresowe instytucji i komórek zaangażowanych w proces tworzenia NSR są dostępne na
stronie internetowej www.mon.gov.pl
Red.
Rembertowski bazar
ZAPRASZA!!!
W każdą środę w godz. 7.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 7.00 – 14.00 bazar przy
ul. Paderewskiego 15 zaprasza wszystkich sprzedających i kupujących. Znajdziemy
tam świeże warzywa i owoce, kolorowe stoiska pełne kwiatów, ubrań, książek i staroci!
Bazarki jednodniowe to nowy, sprawdzony w wielu miastach Europy, pomysł Warszawy
na zorganizowanie ulicznego handlu. Nazywane „pchlimi targami”, dobrze funkcjonujące
targowiska stanowią element promocyjny i turystyczny miasta.
Na rembertowskich „ciuchach” za niewielką opłatą sprzedawać może każdy.
Zbędne ubrania? Niepotrzebne meble czy sprzęt AGD?
Serdecznie ZAPRASZAMY !!!
Red.
www.rembertow.waw.pl
SPORT
SPORT
Indywidualne biegi przełajowe Mistrzostwa Dzielnicy Rembertów
Dnia 06.10.2010 na obiektach Warszawskiej Akademii
Technicznej odbyły się finały
Indywidualnych Biegów przeła-
jowych w ramach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Do finałów warszawskich z Rembertowa zakwalifikowało się po 10
osób z każdego rocznika.
Ogromną niespodziankę
sprawiła uczennica klasy
piątej ze Szkoły Podstawowej nr 217 - Mariola
Ostaszewska, która zajęła 4
miejsce. Tym samym uzyskała kwalifikację do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2011r.
Jest to wspaniały wynik, biorąc pod uwagę ilość
startujących dzieci (180
osób z każdego rocznika)
oraz fakt, że większość
z nich to uczniowie ze szkół
sportowych. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za przyszły start Marioli!
WSiR
MODELARSTWO JEST SPORTEM
Kolejny puchar Rembertowskich modelarzy
W niedzielę 10 października br. mali modelarze spotkali
się, by rywalizować w konkurencji modeli latawców, tj.
klasie FLS i FLP1N tzw. „latawców skrzynkowych i płaskich”.
Z inicjatywy Aeromodelklubu
Bemowskiego Centrum Kultury oraz dzięki pomocy władz
Dzielnicy Bemowo, dyrekcji
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Aeroklubu
Warszawskiego,
kurencji FLP został Konrad Luniewski, miejsce VII wywalczył
Kuba Bareja, miejsce VIII Wojciech Łebkowski, a X Cezary
Dąbrowski.
Oglądanie barwnych modeli latawców na bemowskim
niebie, jest widowiskowe i emocjonujące dla widza. Pięknie latawce, ozdobione kolorowymi
farbami, z falującymi na wietrze, różnobarwnymi ogonami
we Aeroklubu Warszawskiego.
Tradycyjnie, przeprowadzono klasyfikacje z podziałem
na 2 grupy wiekowe (tzn. do 10
lat oraz 11-14). W każdej grupie po 10 najlepszych zawodników otrzymało dyplomy organizatorów i atrakcyjne nagrody,
w postaci sprzętu rekreacyjnego i modelarskiego.
Korzystając z okazji zachęcamy nauczycieli i dyrektorów
rozegrano Mistrzostwo Warszawy Młodzików. Impreza
przebiegała pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Spośród 130 zgłoszonych
uczestników z 10 klubów regionu warszawskiego, zakwalifikowano 100. Imprezę przeprowadzono wg regulaminu Aeroklubu Polskiego.
Niewątpliwym sukcesem,
przy tak dużej liczbie zawodników, jest czwórka dzieci
z Domu Kultury Rembertów.
Drugim
Wicemistrzem
Warszawy Młodzików w kon-
dostarczają niezapomnianych
wrażeń.
Trzeba podkreślić, że zawody małych modelarzy są nie
tylko dyscypliną sportu, nauką
współzawodnictwa, ale i okazją
dla rodzinnej rekreacji i popularyzacji modelarstwa lotniczego wśród młodzieży. Młodym
modelarzom kibicowały całe
rodziny, także maluchy.
Wszyscy medaliści indywidualni i zespołowi otrzymali
z rąk Panów Burmistrzów okazałe puchary i medale ufundowane przez Urząd Dzielnicy
Bemowo oraz dyplomy sporto-
rembertowskich szkół do spopularyzowania najprostszych
form modelarstwa, tj. modeli
balonów, szybowców halowych
i latawców.
Dodajmy, że nie wymagają
one większych nakładów finansowych. Koszt budowy jednego
modelu to symboliczne kilkanaście złotych !!! Zapraszamy
do współpracy w tym zakresie.
Pracownia Modelarska Domu
Kultury mieści się przy ul. Komandosów 8.
www.rembertow.waw.pl
„Od zabawy do sportu”
Władysław Muras
Celem programu „Od
zabawy do sportu” jest upowszechnienie idei sportu, przygotowanie do odbioru widowiska sportowego oraz przede
wszystkim podniesienie sprawności fizycznej najmłodszych
uczniów, poprzez wprowadzenie nadobowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego dla
dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Cały rok przygotowań
podsumowują
Mistrzostwa
Dzielnicy, które w tym roku
odbyły się 25 października
w hali sportowej Zespołu Szkół
Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5.
Wzięły w nich udział wszystkie
rembertowskie szkoły podstawowe.
W mistrzostwach wystartowało 60 młodych zawodników, którym towarzyszyły grupy dopingujące. Przy ogromnym aplauzie publiczności,
rozegrano 9 konkurencji wymagających dużej sprawności
ruchowej i bystrości. Zawody
wygrała reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 217, II-gie
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 189, a III-cie Szkoła
Podstawowa nr 254.
Puchary i medale wręczył
Burmistrz ds. Społecznych –
Czesław Ochenduszka. Każdy
z uczestników imprezy otrzymał nagrodę oraz słodki upominek.
Zwycięska drużyna będzie
reprezentować Dzielnicę w rozgrywkach miejskich. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy
naszych sportowców!
WSiR
V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Dnia 05.11.2010 w piątek odbył się V Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy i Przewodniczącego
Rady Osiedla Wygoda –
Kawęczyn.Turnieje
Tenisa
Stołowego w Domu Kultury
,,Wygoda’’ stały się tradycją od
pięciu lat. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci,
Zawodnicy startowali w czterech kategoriach. W kategorii
Dziewczęta Open równoległe
pierwsze miejsce zajęły Alicja
Zadrożna i Aleksandra Cira,
drugie miejsce zajęła Sandra
Wasilewska, a trzecie miejsce
Monika Krawczyk. W kategorii
Chłopcy Szkoła Podstawowa
pierwsze miejsce zajął Mariusz
Ziółkowski, drugie miejsce
Jarzęcki, a trzecie miejsce
Michał Ziółkowski. Statuetkę
dla najmłodszego zawodnika otrzymał Jakub Pudo.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i medale. Zwycięzców nagradzał
Wiceprzewodniczący
Rady
Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy Pan Leszek Korneluk
i Przewodniczący Rady Osiedla
młodzieży i dorosłych. Jest to
wspaniała zabawa, pozytywne
emocje w rywalizacji między
zawodnikami. Każdy grający
chciałby zająć pierwsze miejsce i dostać upragniony puchar
po raz pierwszy, a także po raz
kolejny. Są bowiem zawodnicy, którzy biorą udział w turnieju przez pięć kolejnych lat.
Krzysztof Bogusławski, a trzecie miejsce Kamil Tański.
W kategorii Chłopcy
Gimnazjum pierwsze miejsce
zajął Maciej Salwin, drugie
Eryk Balukin, a trzecie Konrad
Kacperski. W ostatniej kategorii Mężczyźni Open pierwsze miejsce zajął Krzysztof
Gałązka, drugie miejsce Marek
Wygoda – Kawęczyn Robert
Kuś. Dyrekcja Domu Kultury
,,Wygoda’’ oraz Rada Osiedla
Wygoda-Kawęczyn
składa
gratulacje oraz podziękowania
wszystkim uczestnikom i widzom, którzy tak licznie przybyli na turniej.
DK „Wygoda”
7(159) 2010
11
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Obwieszczenie
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 1 października 2010 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz Postanowienia Nr 31/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy na okręgi wyborcze podaje się do publicznej wiadomości informacje o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Numer
okręgu
wyborczego
Granice okręgu
Liczba radnych
wybieranych
w okręgach
I
-południowa granica okręgu po północnej pierzei ul. Lirycznej, ul. K. Ziemskiego, -zachodnia granica okręgu
po wschodniej pierzei ul. Republikańskiej do ronda gen. E. Fieldorfa, dalej wschodnią pierzeją ul. Kadrowej do
granicy północno zachodniej dzielnicy; dalej północna granica dzielnicy wzdłuż do ul. Mokry Ług, – wschodnia granica dzielnicy wzdłuż ul. Mokry Ług do al. Sztandarów, dalej wzdłuż traktu kolejowego, do północnej
pierzei ul. Lirycznej
6
II
- wschodnia granica okręgu, po trakcie kolejowym, od północnej pierzei ul. Lirycznej do ul. Cyrulików, -południowa granica okręgu: wzdłuż traktu kolejowego, południowej pierzei ul. Cyrulików do zachodniej pierzei
ul. Żołnierskiej, dalej wzdłuż ul. Żołnierskiej (bez numerów) i po południowej pierzei ul. Oraczy (cała), do
zachodniej granicy dzielnicy. Dalej wzdłuż zachodniej granicy dzielnicy z dzielnicą Praga Południe, dzielnicą
Targówek oraz północnej granicy dzielnicy z gminą Ząbki, dalej po wschodniej pierzei od ul. Kadrowej (cała),
rondo Gen. E. Fieldorfa, wschodnia pierzeja ul. Republikańskiej (cała), dalej północna pierzeja ul. K. Ziemskiego oraz ul. Lirycznej (cała) do wschodniej granicy dzielnicy
8
III
- południowa pierzeja ul. Oraczy, dalej wschodnia pierzeja ul. Żołnierskiej
– traktem kolejowym do granicy wschodniej dzielnicy z dzielnicą Wesoła, dalej wzdłuż południowej granicy
dzielnicy z dzielnicą Wawer, ul. Marsa, ul. Torową (cała), ul. Szeroką (cała), wzdłuż zachodniej granicy dzielnicy z dzielnicą Praga Południe do ul. Oraczy.
7
Bezpłatne czipowanie
psów i kotów
Dobiega końca akcja czipowania psów
i po raz pierwszy kotów. Czipowanie to
doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybkie
ustalenie właściciela zwierzęcia. W chwili
znalezienia czworonoga, można odczytać
kod zawarty w czipie, uzyskać informacje
o właścicielu i powiadomić go o odnalezieniu pupila. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest
wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza
zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Elektroniczne
oznakowanie jest również niezbędnym
wymogiem, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Do 15 grudnia 2010 r. właściciele psów
i kotów, którzy zamieszkują na terenie m.
st. Warszawy, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa/
kota w jednej ze 112 wybranych lecznic
weterynaryjnych. Akcję prowadzi Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m. st. War-
szawy. Koszt zabiegu pokrywa Urząd m.st.
Warszawy.
Na terenie Dzielnicy Rembertów czipowanie prowadzi:
Gabinet Weterynaryjny Szarik
ul. Czerwonych Beretów 10
tel. 22 258 24 91
Pon.- pt. 10-20 i sob.-niedz. 10-16.
Warunkiem bezpłatnego oznakowania
psa/kota jest:
- wypełnienie przez właściciela wniosku
o wykonanie zabiegu elektronicznego
oznakowania psa/kota,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki szczepień psa/kota,
rodowowdu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek
o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota, a dane dotyczące zwierzącia
i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal
www.safe-animal.eu.
WOŚ
Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz - Waltz
Szanowni Mieszkańcy,
Wydział Ochrony Środowiska
przypomina, że osoby które
wystąpiły o usunięcie drzew
lub krzewów na swojej posesji
i uzyskały pozytywną decyzję
Prezydenta m.st. Warszawy,
zobowiązane są do wykonania nasadzeń kompensacyjnych określonych w decyzji.
Wykonanie w/w nasadzeń
należy zgłosić pisemnie do
WOŚ, który przy ich odbiorze
wystawi protokół wykonania
nasadzeń.
Przypominamy, że zgodnie
z art. 162 kpa niewykonanie
nasadzeń określonych w decyzji, spowoduje jej wygaśnięcie,
co w konsekwencji spowoduje
naliczenie kary, jak za usunięcie drzew bez zezwolenia.
WOŚ
SĄSIAD SĄSIADOWI PRZYJACIELEM
• Rodzina w potrzebie przyjmie jedną lub dwie sprawne szafki kuchenne. Kontakt z redakcją.
Jeśli macie Państwo do oddania sprawny sprzęt RTV lub AGD, meble czy
inne rzeczy nadające się do użytku, zamieśćcie bezpłatne ogłoszenie w Gazecie Rembertowskiej !
Zapraszamy również do współpracy w ramach rubryki „Zgubiono - znaleziono”.
Zgłoszenia przyjmuje redakcja „Gazety Rembertowskiej” tel. 022 51-51580 lub e-mail: [email protected]
Pomagajmy innym!
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa
Praga Południe – informuje
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca
2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend
uzupełnień znosi z dniem 31 grudnia 2010r. WKU Warszawa Praga Południe ul. Szwedzka 2/4. Zadania WKU Praga Południe wykonywać będzie
utworzona z dniem 1 stycznia 2011r. WKU Warszawa Praga (następca
prawny).
Wojskowa Komenda Uzupełnień – Praga
ul. Brechta 16, 03-473 Warszawa
TELEFONY ALARMOWE
W DZIELNICY REMBERTÓW
• POLICJA - 611 90 07/08, 603 68 42
• STRAŻ – 596 71 30
• POGOTOWIE - OŚWIETLENIE ULIC - 886 48 26
• POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE „Kozak”
tel. 666 17 14, 666 17 15, 604 531 607, 604 537 051,
602 212 429
OGÓLNE
• POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 (112)
• POLICJA – 997 (112)
• STRAŻ – 998 (112)
• POGOTOWIE GAZOWE – 992 (112)
• POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 821 54 11
• POGOTOWIE WOD – KAN – 994
• TELEKOMUNIKACJA – 9330
• STRAŻ MIEJSKA – 986
• MPWiK – BIURO OBSŁUGI KLIENTA – 445 50 00
• INFORMACJA TEL. – 118 913
• DYŻURNY TECHNICZNY MIASTA – 638 84 07,
838 94 21, 827 77 03, 95 56
GAZETA REMBERTOWSKA
Bezpłatny biuletyn informacyjny
ISSN 1234-8570
Wydawca: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. www.rembertow.waw.pl
Redakcja: 04-401 Warszawa, al. Gen. A.Chruściela
„Montera” 28, tel. (0 22) 51 51 580
Przygotowanie i redakcja tekstów: Agnieszka Filipek, e-mail: [email protected]
Kolegium Redakcyjne: Leszek Korneluk, Krzysztof Łata (Przewodniczący Kolegium), Małgorzata
Szeląg, Mirosława Śliwka.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych
materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja
nie zwraca.

Podobne dokumenty

Otrzęsiny w LILO

Otrzęsiny w LILO i Chruściela. Powstał kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych „Syrenka” przy ul. Czwartaków. Nie zabrakło również tego rodzaju inwestycji na Nowym Rembertowie – nowe boisko na tyłach Przedszkola Nr 1...

Bardziej szczegółowo

primi inter pares 2009/10

primi inter pares 2009/10 „Czynu Niepodległościowego Józefa Piłsudskiego” w Warszawie oraz Uchwałę Nr 151/LV/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dziel...

Bardziej szczegółowo

czerwiec

czerwiec i w pasach dróg publicznych. Oceniła również stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Dzielnicy Rembertów za  miesiąc kwiecień i maj 2009 rok. Komisja Infrastruktury Technicznej i Budż...

Bardziej szczegółowo