Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i

Transkrypt

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i
Przemyśl, 06.11.2013 r.
Zarząd Dróg Miejskich
w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Wybickiego 1
ZDM.NE-3.333.23.2013
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy
postępowania
o udzielenie
zamówienia publicznego
na:
„Zimowe
utrzymanie
i pozimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2013/2014
– część 1 zamówienia”.
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu (zwany dalej Zamawiającym), prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie
i pozimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2013/2014”.
Oferty na wykonanie 1 części zamówienia złożyli: Pan Tomasz Haręzga – prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Tomalo-Trans” z/s w Malhowicach oraz Zakład
Drogowy Tadeusz Popek i Syn spółka jawna w Rozbórzu Długim.
W
ramach
przedmiotowego
postępowania
dnia
15.10.2013
r.
na
stronie
internetowej
Zamawiającego: www.zdm-przemysl.com oraz tablicy ogłoszeń zostało umieszczone zawiadomienie
o wyborze oferty złożonej przez wykonawcę Tomasza Haręzgę FHU „Tomalo-Trans” na wykonanie
1 części zamówienia. W/w zawiadomienie przesłano również wykonawcom biorącym udział
w niniejszym postępowaniu.
Dnia 24.10.2013 r. wykonawca Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn spółka jawna w Rozbórzu
Długim wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
Zamawiający nie znalazł podstaw do uwzględnienia w całości zarzutów Odwołującego się, lecz
powziął wątpliwości co do słuszności dotychczasowego wyboru oferty najkorzystniejszej. Celem
zweryfikowania
wcześniej
dokonanej
czynności
przeprowadził
postępowanie
wyjaśniające,
by komisyjnie sprawdzić potencjał techniczny wybranego wykonawcy.
W wyniku tego postępowania ustalił, że dokonał błędnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej
oferty, w związku z tym Zamawiający:
1.
Unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15.10.2013 r. (dotyczy części
1 zamówienia)
2.
Przeprowadził ponowną ocenę ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z ponownym badaniem i oceną złożonych ofert
Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:
Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn
Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57A
37-560 Pruchnik
2
Uzasadnienie – Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium – cena – 100 %. Wykonawca spełnia
warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana poszczególnym
ofertom:
Nr oferty
Wykonawca
Ilość punktów
Łączna ilość
kryterium cena
punktów
100,00
100,00
Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn
1
Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57A
37-560 Pruchnik
cena brutto oferty – 2.047.464,00 zł
3
Firma Handlowo-Usługowa „TOMALO-TRANS”
Tomasz Haręzga
oferta odrzucona
Malhowice 60a
37-733 Pikulice
cena brutto oferty – 1.898.802,00 zł
Zastępca Dyrektora
ds. technicznych
mgr inż. Piotr Bartocha

Podobne dokumenty