MD Wyk¦lad 13. Bogdan Chlebus Problemy ekstremalne

Transkrypt

MD Wyk¦lad 13. Bogdan Chlebus Problemy ekstremalne
!#"%$&
')(+*-,/.10325460798;:(032=<>.1?@0BADCFEHIKG JL ENMPORQTSUM%VXWY[ZK\]M^O]Q I`_ YbacEHIKG J V I E _RL[d Zfe I Q
M3gcS d M3g#hjikVXe-I G Qla
\ I emM3g;SoZpn E L[d]L EpZKY d M3g#hY[q _ EpZKVrlM3EpZKY d M3g#h J ZKQ
e I rlG g L OBa Jd M3g#hsO>ZKQTZKEpaUetQRIKG J Y L g;S _BIJ M%g#hvu
w<R8c<>x@<68cyz@{/<>x@7-*%|}<6~€(+ƒ‚+„/.0X:<jAD… d Z†lORQ I rletrlScam†‡O I rle#Zfg L EHIKG JLI`d Z%i‰S;ˆ a}†la-Scˆ a;Y L‹ŠŒŽ
I`_RL acVXe-IfG J Q I ScE L aRrTG g L ENM JŠ rlScq]‘-Zf\>ZKg#hjioe IDJ OBa Jd am†€rlScq]‘-Zf\RS L a _ acn \pDnZ g I’d Z†lE dRL a“†”\ J Z
I`_RL acVXemM`ukCoe I)IK• I G Y d]L a“†lrlScarl– I QTE}q]WY IJ Z d]L aK—R†la-S;ˆ acY LB˜ —K™›š œ6–q d VKg“†TZ%i • \]S L a‹™ L œrTV I d G gcS IKd a
S _]L[I Q
M`ie IDL r
e dRL a“†laetZKV Lož Ÿ œpi¡Scˆ a£¢ ˜@¤>¥;¦žR§ ¢©¨ ªt¢ ™£¢¬«-¢­œ¡¢ ®Xu ¯QTS;M3ORqr3G gcG E°M`iScˆ a£¢ ˜@¤>¥;¦žR§ ¢©±
ªt¢ ™£¢¬«B¢ œ€¢ ®€\RY²Z³VfZ@Scˆ \Ra •`IsžHŸ œpuP´jZKq J ZµScˆ ENMKi}Scˆ a=¢ ™£¢µ¶¸·º¹¼»c½¾¢ ˜@¤>¥;¦1ž]§ ¢¿uÁÀKa-S;ˆ acY L œ\RS L a;Y L ™
e I ¢ ™H¢‹± ¢ œ¾¢]ÂÄà Åƽ à ¶ ¢ ™£¢¿iÆZ J ORQlScacg LbJd M3E ORQTSUM%ORZK\RVqÇ¢ ™£¢ÆÈ ¢­œ¡¢RÂÊÉt¢ ™H¢¬«B¢ œ€¢ Ë̱ ¢ ™H¢@Í
rTO]QTSca;gcS dRI r3G gfG u à Ã
Î@ϲмÑXÒtÓ Ô Õ+Ö-×ÁØ I S J ZµScˆ E°MÚÙÛO]q d VXe-IKG JÜd Z=O%WY²ZKrlScgcSUMÊS G dRL aKiV+ZµScˆ \]M I=J rlOI G WY[QlS a;n \ d M%g#hÝgÞZ+WY[V IJL emM%g#hvu
¯ I fV Z@Scˆ acE°M`ikS;ˆ a L r
e dRL a“†laßetZKV+ZNO>ZKQTZ}à>á#ârTO I rTG QRI G \ dRL g#hjiÊScˆ a I \Rg L[d a;V I V I d G gÞZfg#h€à L âEpZ5rlG Q I \RacV I
J rTO‹I G WY[QlSãacn \ d M3g#h¾gÞZfWYbV IJL emM3g#hjukä L acg#h¡rlScq]‘>ZK\>ZKE Lv_ a;n \”}nZ gcSUeta;QlMS _RL[I QlM I \]O IJL Zf\>Z†KnZ g;aogcSUeta;QTacE
E I Scˆ Y LbJÄI rTG g L[I E¾— J rlOI G WY[QlS a;n \ d Z‰å‡†lacr
eoYbq _€dRL aĆla;rleO>ZKQlS;M3rletZ]i LjJ rTOI G WY[QTS acn \ d Z ž †la;rleßY[q _€dRL aĆlacr
e
O>ZKQlS;M3rletZ]uæmr
e dRL a“†la)g I”d Z†lE d]L a“†µ†lac\ d ZprlScq]‘-Zf\>ZpScZ JL acQTZ†kKnZ gÞZ‡g I‡d Z†lE dRL am†\ J ZpO]q d VXemM³à L âi
J eta;\]M€Q>I G S ˆ dRL gca I`_ q J rTO‹I G WY[QlSãacn \ d M3g#hsà L âork‰nZ O>ZKQlS;M3rleTaKuÝç
è |p0(fx@yX03?/0 è z@(>é< ?@<jAä L a;g#h^êëqRrletZKY IKd M • QtZf–ÄORQ I rlemM`uì©Y²ZV+ZµScˆ \]a“†)Y L gcS _ M d ZfeTqRQtZKY d a“† Š i
Q>IfG Jd a“†g IDd Z†lE dRL a“†pY L gcS _RL a JL a;QTScg#h I WY[VÄIKG J¸J ê=i L rle dRL am†la³e#ZfV L a d Z†lE dRL a“†lrTS;a I`• QTZ dRL gcSca dRL a
íî ¦1Š9§ iïS;ˆ aF†la-Scˆ acY Lʕ QtZf–ÆORQ I rlemMÛ𸶛ñóòá#ô}õFrTOBa;WY dRL Z J ZfQTq d V L i)Scˆ aÁ¢¬ò¡¢v¶ ŠÌI QtZKSÁ¢­ô€¢/ö íî ¦Š9§ i
e I ðÇSÞZ JL acQtZ‡ê÷†TZKV I O I \ • QtZf– L[d \]qRV IJ Z d M`u”ø@ùúüûUýlþÿ+û >úüûø %ý I O L rTq†la†TZfVfZ߆la;rle–q d VKgm†TZ
e 1ý n “û ‰ig;S;M3Y L u
íî • \]Mpê †la;rleÄV3Y L V ]nZ u Ø I S J Z@SUˆ M3ENM d Z†lORQ I rletrlS;MpORQTSUM3O>ZK\Ra;VBi • \]Mpê †la;rl
¯ I VfZ@Scˆ acE°M5ORQlScacS Lbd \RqRVfg“† a}n O I Y L gcS _RL a Š=JL a;QTS;g#h I WY[VÄIKG J • QTZf–qjiS;ˆ a†la-S;ˆ acY LdRL aNEpZpetQRI G †lV‰fnZ e-IKG J e I
EpZ dRL a JL acn g;a“† dRL S ˆ Š « ‰VQtZ J acn \]S L i>g;S;M3Y L iÊS;ˆ a í ¶ Š « Ruä L a;g#h¾ð I‰Š5JL a;QTScg#h I WY[V+ZKg#h _ a;n \RS L a
• QTZf–acE _ acSketQ>I G †lV +nZ e-IKG J u¯ÊQlS;M3ORqÊr3G gcG ENM d Z†lO L acQ J i/Scˆ aÆðÚE”Zg;M3VY dRL acO>ZKQlS;M3rleTa“†/\]WYbq •`I rlG g L 9ŒŽ i
dRL acg#h ¨ }d Z†lE dRL a“†lrTScZ}e#ZKV+Z‰Y L gcS _ Z]"u !ÄM3V3#Y EpZ d ZKr
e acn O]q+†kKnZ gca J WY²Zfr dRI rlG g L —
Ž u j´ ˆ ZK\ d ZPO]QTSca;V‰fnZ e d Z$ dRL aN†la;rle J ð‡i _ãIJL acE J O]QTSca;g L Jd M3E ORQlS;M3O>ZK\RVq£E L ;a Y bL _ MrlG ENM
VQ>I G etrTSUM€g;M3VY dRL a;O>ZKQTSUM3rletam†\]WYbq •`I lr G g L u
ußÀKa-Scˆ acY L % ¥ Ÿ « L % ¥ rÄKnZ r L ac\ dRL S % Ÿ 6e I&% ¥ dRL aßrÄKnZ r L ZK\Rq†laFS©rkKnZ r L ZK\RZKE L% J i _BI JL acE
J ORQTS;acg L Jd M%E O]QTS;M3O>Zf\RVq5E L acY L[_ MrTG ENM‡etQRI G †lV fnZ eÞu
'
eÄKnZ \ L S)ScZfWY I cS ˆ a ]d L Z [L d \RqRVKgUMކ d a •`I ðÇE”Z d]L a JL a;n gcam† Rd L S ˆ
(*
Š )ݦ+ ïŒÝŽ§,- Œ. ïŒÝŽÄŒ ( Š/) +¦ 0)Œ Ž§,  ± Š )ڎ
VQtZ J acn \]S
VQtZ J acn \]S
gcam†‡VQtZ J
¦
Ž§
L uÄÀKa-Scˆ acY L ð dRL aFE”Z}gUM%VYbq dRL acO>ZfQTS;M3r
eta“†‹\]WY[q •`I rTG g L e I †la;rle\ J qR\RS L a;Y d M L EpZ dRL a JL acn g;a“†
LdRL S ˆ I \RO IJL ac\ d]Lƕ QTZf–‹OBa;WY d MÛ\ J qR\R: S L a;Y d M 2143 5 ¤ 1 u ' O I rlG Q>I G \^etZKV L g#h • QTZf–fIKG J d Z† JL aUn Í
acn \]S L E”Z 7698 :<; 3>= 8 :? iÄE L Z dRIJL g L aA@ 5 B"C uED/ZKV d ZfORQtZ J \ a¾
n O I VfZfSÞZKY L rTG E°M JL a;n gcam†;— • QTZf– M
ÿ ƒý n K ùi]e I S d ZKg;S;M`i I‰d Z† JL a;n V3rlScam†E I Scˆ Y LbJ a“†ÄY L gcS _RL aßV3QTZ J acn \RS L
nZ û F 1ýtû 0G vûIHUûTJ
698 : ; 3>= 8 : ? r ³
ORQlS;M¾qRrletZKY IKd a“†‹Y L g;S _RL a ŠPJL acQlScg#h I WYbVÄIKG J u Ø Scacg;S;M JL rlG g L aKi†la-Scˆ a;Y L@• QtZ+–ð _ acSïetQ>I G †lV‰+nZ e-IKG Jd]L aƆlacr
e
\ J qR\]S L a;Y d M`iRe Ipd]L acQRIKG JdRI r3G g G ¦
Ž§ O I V+ZKScq†laKiÆScˆ a)ðEpZ‰E d]L a“†ÆVQtZ J a;n \RS LµdRL S ˆ • QtZf– 698 :; 3>= 8 :? u
LNMPORQ
C • I G Y dRL aÆE I Scˆ a;ENM}Q I S J ZµSވ ZµgG O I †a;n g L a • QTZf–fIKG J acVrleTQTa;E”ZKY d M%g#h‡\RY[Z J WY[ZKr d]I rTG g L>• QtZf–fIfG J iXVe>I G QTa‹rknZ
E `I dRI e I`dRL g;S d a J e#ZfV L E rla d r L afiS;ˆ a\ I \RZ dRL aÆV3QTZ J acn \RS L¦I \]O IJL a;\ dRLbI i`qRrlq dRL a;n g L a‹V3QTZ J acn \RS L §dRL a
ORrlq+†la J WY[ZKr d]I rTG g L i I°L Y[a I`d Z)ScZKg#h I \RS L \RY²Z • QTZf–q J M†`rlG g LbIJ a •KI ukäoZïORQTSUM%VXWY[ZK\jiކlaBScˆ a;Y L>• QTZf– d]L aE”Z
g;M3VY L i]e I qRrlq dRL acn g L aïV3QTZ J acn \RS Lµd]L aFrTO IJÆI \Rq+†laïO I †TZ JL a dRL Z‰r L aFn g;M3VY[qjuÄ´jZfeTacE÷E I S;ˆ acENM”OXM3etZµg G I
• QTZf– MEpZ† KnZ g;a}EpZKVrlM3E”ZfY d ”nZ Y L g;S _ a}n VQTZ J a;n \RS Lߦ ORQTSUM5qRr
e#ZKY I`d M%EÜS _RLbI QTS;a JL a;QTScg#h I WY[VÄIKG JߧßL_ a;S
g;M3VY L —rknZ dRL E L>I g;S;M JL rlG g L a©\RQTS;a J Z]uTSoY eta;Q d ZfemM JdRL a©E I`• Y Lb_ MrlG ENM‰ScZKOXM3etZµg G I}• QtZf– M EpZ†KnZ g;aoE L Í
dRL E”ZKY d }nZ Y L gcS _ a°n VQTZ J a;n \RS L Z‡O I r L ZK\>Z†ÊKnZ gca)g;M3VYü—rknZ dRL E L eTQ>I G †lVNfnZ emM€S°\ I \>Z d M3E LjJL acQTS;g#h I WYbVfZfE L
L S I Y IJ Z d M3E L u¯ I \ IK_RdRL afi†la-Scˆ a;Y L-• QtZ+–3†lacr
eÆrlOI G † d M`i3e I \ I \RZ dRL aVQtZ J a;n \RS LBdRL aSca;ORrTq†laorTO‹I G † dRI rlG g L u
U I S;ˆ acENMpOXMe#Zµg G IN• QtZf– M‡EpZ†KnZ g;aoE L[dRL E”ZKY d ©
nZ Y L gcS _ aon VQtZ J a;n \RS LjL rTOI G † d aK—rknZ dRL E L S d IfG J \]QTSca J Z%u
V9q _I}• QtZf– M‡EpZ†KnZ gcaEpZKVrlM3E”ZfY d )
nZ Y L g;S _ an VQtZ J acn \]S L Z d]L acrlOI G † d af—e#ZfV L a • QTZf– M‰e I V3Y L V L So\ I \>Z+Í
d M3E JL acQlScg#h I WY[V L a;E L S I Y IJ Z d M3E³u
< W03Z? YB0(<jA°ì JL a)\RQ IK•`\L [ #L [ J6• QTZ ]>a)WY-KnZ g;SKnZ g;a JL a;QTS;g#h I WY[V \L ^}ZL _ rknZ ùúüûUýlaÿ `
è |p0(fx@yX03?/X
ÿ vû • \]M L g#h‡†lac\%M d M3E L/JL ¥ a;QTS;g#h I WY[V+ZKE L@J rTOI G Y d M%E L rÄnZ ^}#L _ u©¯ I \ I`_RdRL aN\RQ I`•`L
bdcegfGhi ù ý ÿ fG jn b a
e#ZfV L ar nZ ý ù ûTn þÿcú ù ý ÿ fG jn b aÿ vûUi • \]M d]L aEpZ† nZ J rTOI G Y d M3g#hNVQtZ J acn \]S L ku D JL a;QT\RS;a dRL ZemM3ORl
q U³a d Í
• a;QtZF\ I emM3gcS)nZ EpZKVrlM3EpZKY d a“†/Y L gcS _ M JL a;QTScg#h I WY[V IJÄI”¦1I \RO IJL ac\ dRLbI i`VQtZ J a;n \RS LbIJÄI§ Q I S;WY-fnZ gcS d M3g#h
\RQRI`G •I \ ^ \ mI _jL E LbdRL EpZKY d a“†BY L gcS _ M JL a;QTScg#h I WY[VÄIKG JÚ¦1I \RO IJL ac\ dRL iV3QTZ J acn \RS L § i+VXe-I G Q
M3g#hNqRrlq dRL a;n g L a
O IJÄI \Rq+†la _ QtZKV¡\RQRI`G • WY KnZ gcS KnZ g;M3g#h ^ S _ uCoe I J ZfQ L Z d ee JL a;QT\RS;a dRL n
Z U³a dR• a;QtZ”\RY[Z‡VQTZ J a;n \RS L \RY²Z
• QTZf–fIKG J rTV L acQ IJ Z d M3g#hj—”EpZKVrlM3EpZKY d Z€Y L gcS _ Z³VQtZ J a;n \RS LbIJÄI Q I SUWY-KnZ g;S d M3g#hD\RQ>IKG •5I \ ^ \ N
I _ †lacr
e
Q>IfG Jd Z}E LbdRL EpZKY d a“†Y L gcS _RL aVQtZ J acn \RS L iRVXe>I G QlM3g#h€qRrTq dRL a;n g L aoO IJÄI \Rq†la _ QtZfV ¦ rTV L a;Q IJ Z d a“† § \RQ I`•`L
u pSÞZKrTZK\ dRL a dRL aK—¡ä L acg#h ð ¶ ñóòá r©õ • QtZf–rTV L acQ IJ Z d M`i ^ á _ \ IJÄI Y d a JL acQlScg#h I WY[V L u
I\ ^ \o
I _q
C©VQTa>rlG Y[ENM=O I †lacE dRI r3G g”G VfZ@Scˆ \Ram†‰VQtZ J a;n \RS L †TZKV I Q>IKG Jd nZ Ž $
u D I QtZKS;acE \>Z†la¡r L aBg¡G ORQlSca;O]WYbM JÄIJ %nZ u
' V I QTSUM%r
e#ZKE°MÌS€–1ZKVXetqvi‡Scˆ a J ZKQle I r3G g³
G E”ZKVr
M%EpZKY d a •`I ORQlSca;O]WYbM J qÁ†la;rlepQ>IKG Jd ZÛE L[dRL E”ZKY d a“†ïO I Í
†lacE dRI rlG g s
Í
ó
Í
R
O
T
Q
;
S
c
a
V
Q
l
†
v
q

u
j
´
f
Z
q
@
Z
;
S
ˆ
L ^ _
I
J ENM`isScˆ aPY L gcS d]I rTG g L EpZKVrlM3EpZKY d M3g#h ¦ J rTa d r L a^SÞZ JL a;QtZ d]L Z §
S _]L[I QRIKG J \RQRI`G •€I \ ^ \ /
I _ Q I S;WY KnZ gcS d M%g#h=V3QTZ J acn \RS L[IJÆI³LJ ZKQ
e I rlG g L EpZKVrlM3E”ZfY d M3g#hÛORQlSca;O]WYbM J IKG J
rk‡nZ r I`_]L a)Q>IKG Jd af—´ _RL I G Q‹e#ZKV L g#h³\RQ>IKG •”I gcS;M JL rTG g L a J M3S d ZKgcScZORQTS;acO]WY M J6IpJ ZKQle I rTG g L QRIKG Jd a“†Y L g;SUÍ
_RL a¡\RQ>I`G • t S¡\RQTq •`L am†‰r
etQ IKd M L rle dRL am†la¡E”ZfV3r
M3E”ZKY d M^ORQlScacO%WYbM J iÄVXe>I G QlMDEpZ J ZKQle I rTG g L gcZfWY[V IJL eta
d Z”V+Z@S;ˆ \Ra“†ßVQTZ J a;n \RS L i J eTac\]M³VQtZ J acn \RS L a I ORQTS;acO]WY M JL a Ž°J M%S d ZKg;SÞZ† Zn Q I S;WY KnZ gcS d aNVQtZ J acn \RS L[IKJÄI
\RQ I`•`L u/ä L acg#&
h u ¦™ § w
¶ v ¦ ™ § xzyN¦ ™ §9_ acn \]S L a ^ Í _ ÍmORQlSca;V3Q I †lacE I E L[dRL E”ZfY d am†jO I †la;E dRI rTG g L i • \]S L a
™ { ò‡u³¯ I †la;E dRI r3G *
g G u ¦ ™ §ïJ emM3E ORQTSUM%ORZK\RVqDe I Y L g;S dRI r3G n
g G v ¦ ™ § u¾ä L a;g#q
h | EpZKVrlM3EpZKY d M
S _]L I G Q)Q I SUWY KnZ g;S d M3g#hDVQtZ J acn \RS L[IJÄI \]Q>I`G •³I \ ^ \ N
u
N
V
c
g
S
3
r
G
g
}
G
|
l
†
c
a
r
}
e
>
Q
G
I _ L d]I
IfJd ZY L gcS dRI rTG g L v ¦ ™ § u
~ïZµScˆ \RZ \]Q I`• Z I \ ^ \ 2
S v ¦ ™ § iRg I V I d G gcSUM€\ IJ I G \ju
I _ ScZ JL acQTZ‡VQtZ J a;n \ÆS°G I
è |p0(fx@yX03?/0^~€1.|N*-(:„µ<jAp¯ I QTSfnZ \RacV5g;SBaRn rTG g LbIJ M£ñ™5áÞÈoõk†lacrle G ú >ú Tù € • \]MsV+Z@S;ˆ \Ra \ J Z¾a;Y[aUÍ
E‡a d emM’å áTå Ÿ ™ r ÛnZ O I Q>IfG Jd M J ZKY d aKiÆe I S d ZKgcSUMÌScZKg#h I \RS L å Ȑå Y[q _ å țå uÚ¯ I \%Í
S _]L I G Q¾œ ¥ { ™ e#ZfV L i³Scˆ aۜ SPO I QTSKnZ \RV L a;E È SHñ1™áÞÈ©õN†lacr
e5O ¥ I QTSKnZ \R V L a;E Y L[d]L[IJ M3E ¥ d ZKSUMXÍ
J ZKENM fG b bdc û ù ñ1™5áÞÈoõ;uݯ I \RS _RL I G Qpœ {›™ etZKV L i‡S;ˆ a Scˆ ZK\ d a³\ J ZPacYbacE‡a d emM̜ dRL a¾rknZ
O I Q>IKG Jd M J ZKY d a J ñ1™5áÞÈoõ d ZKS;M J ZKENM e9€ fG b bdc û ùÝñ1™áÞÈoõ;u
ø@ùúüûUýlþÿ+û >úü&
û ‚ïú G ù ƒý c EHIKG JL i)Scˆ a°†la-Scˆ a;Y L ñ1™5áÞÈoõ†lacr
e‰rTV I d G gcS I`d M3E S _]L[I QlacE gcS aRn rTG g L[IJÆI q%Í
O I QTSKnZ \RV IfJ Z d M3E›e I EpZKVrlM3EpZKY d ZY L g;S dRI r3G g G Z d emMWY²ZÄd G g;qRg#h>Z J ñ™5áÞÈoõƆla;rleïQRIKG Jd Z¡E LbdRL EpZKY d a“†
Y L gcS _RL a‹WY²ZÄd G gcqRg#hIfG J i%VXe-I G QlM3E L E I S ˆ d Z°O I VQ
MÊgG ™DukCoe I \ IJ I G \j— „Y[a;Epa d emMpZ d emMWY²ZÄd G gcqRg#h>Z°E}qRrTS nZ
_ MÊg G J QRI G S ˆ d M3g#h WY[ZÆd G gcq]g#h>ZKg#hjiScZfeta;E O I VQlM3g L aE”Z5g Isd Z†lE dRL am†)emM3Y[a”WY[ZÆd G gcqRg#h‹IKG J g I Y L gcS dRI r3G g G
EpZKVrlM3E”ZfY d a •`I Z d emMWY²ZÄd G g;qRg#h>Z]u}¯ I V+Z@S;ˆ acENM dRL a;Q>IKG JdRI r3G g G J \]QTq • nZ r
etQ I`d aKn i9e I S d ZKg;S;M S;ˆ ao†laBScˆ a;Y L
r EpZKVrlM3EpZKY d M J rTa d r L a¡Y L g;S dRI rTG g L Z d emMWY²ZÄd G g;qRg#hjie I5L r
e dRL a“†la dRL a JL acn g;a“† dRL SÛ
ˆ ¢ r‡¢vWY[ZÆd G gcqRg#h‹IKG J
O I VQlM J Z†ÄZKn g;M3g#h ™Du æ d \RqRVKgm†TZ O I Y L gcS d]I rTG g L ™Du ä L acg#…
h { ™ WY²ZÄd G g;qRg#hÚE”ZfV3r
M3E”ZKY d M J
LNM†OgQ
‡
rTa d r L apScZ JL acQTZ dRL Z]i9e I S d ZfgcS;M dRL a‰E I S ˆ d Z •`I Q I S;rTS;acQTSUMÊgG \ I€JL acn VrlSca •KI uä L acg#h‰ˆå ዊ‹ŠaŠcáTå 5jŒ
E ZKVrlM3E”ZfY d M J rla d r L a=Y L g;S dRI rlG g L Z d emMWY²ZÄd G gcqRg#h J ™ ) u ÀKa-Scˆ a;Y LïŠ ± ¢ r‡¢Êe I’J ¥ M%r
e#ZKQlgcSUM
p
rTV I QTSUM3rle#Zµg=
G SPSÞZfWY I Scˆ a dRL Z L[d \RqRVKgUMކ d a •`I u ä L acg#h SÞZfeTacE Š ¶ ¢ rp¢¿u Ø I S J Z@Scˆ ENM d Zfrle a;n ORq+†ÄZKn g;a
O I \RS _RL[I QlM”™^—
DŽ
¶ ˆå Ÿ ™ —`åÈ£å 1 \RY²Z‰OBa Jd a •`I³Ž ȐÊÈ ŠkŒ}t
vŽ
¶ ˆå Ÿ ™ —`卨£å 1 \RY²Z‰OBa Jd a •`I³Ž ȐÊÈ ŠkŒ Š
´jZKq J ZµScˆ ENMKi”Scˆ a¾acYbacE‡a d e”E L[d]L EpZKY d MPN
S dRL aN†lacrle J v ZÛEpZKVrlM3EpZKY d MDS‘ dRL a}†lacr
e J u
´jZfeTacE ’¢ ©¢/± ¢ ™£¢ L ’¢ v¡¢/±›¢ ™£¢ i L SÞZfWY I Scˆ a dRL a L[d \]qRVKgUM† d a\>Z†la L r
e dRL a dRL a Š WY²ZÄd G g;qRg#hIKG J i/VXe-I G Qla
O I VQlM J Z† n
Z n  L/Š WY²ZÄd G g;qRg#hIKG J iBVXe-I G QlaNO I VQlM J Z† nnZ v “
u ~ïZ@S;ˆ \]M¾rTO I rTG QRI G \å 1d ZKY[a-S;ˆ M€\ I \ I VXWY²Zf\ dRL a
†lac\ d a •`I etZKV L a •KI WY²ZÄd G g;qRg#h>Z J  L †lac\ d a •`I WY[ZÆd G gcqRg#hRZ J v ivg I O I S J ZfY²Zï†la}O I WY-KnZ gcSUMÊg G L O I V3Q
MÊg G
gÞZ+WYbM”™^u
”º>é* |p?µ*‹8Þé ‚X
 •¡<>.1.1<R
AÄä L acg#h¡ð¶ñóòÊátô}õ • QtZf–vORQ I r
emM`uÊäßZKS JL †lENM O I \RS _RL I G Q–
™ {ݘ
ò — ƒý € b úüû ùúüûUýlÿ bdcegfGhi Tù € ð • \]MDV+Z@S;ˆ \>ZÁV3QTZ J acn \ÄS³
G E”Zsg IPd Z†lE dRL a“††lac\Ra d S€V I d G g9IKG J÷J ™Du ¯ I \ I`_ Í
a — ƒý € b úüû ý ù ûTn þÿcú ùÆû}e I S _RL I G Q°™
œ { ô etZKV L iFScˆ a‡V+ZµScˆ \]M JL acQTS;g#h I WYbacVPð †lacr
e}V I d G gcacE g I
dRL 2
u šï\]M5E£IKG JL ENM I O I VQlM3g L ZKg#hPVQtZ J acn \RS L[IJ M3g#h I`• QTZ dRL gcSÞZfENM
d Z†lE dRL a“†Ê†lac\ d a“†ïVQTZ J a;n \RS L S‡œp&
r L apn \ I• QTZf–fIKG J i J Ve>I G QlM3g#h d]L a‡E”Z JL a;QTScg#h I WY[VÄIKG J L S I Y IJ Z d M3g#hju³C©VQTa>rlG Y²ZKE°MÁY L g;S _ MÁO JN¦ ð §ïL
ORV ¦ ð § †TZKV I E L[dRL E”ZKY d a©Y L gcS dRI rlG g L O I VQ
MÊgfG i I \RO IJL ac\ dRLbI i JL acQlScg#h I WY[V IJ M3g#h L VQtZ J a;n \RS LbIJ M3g#h
J ð u‰ì©a ] dRL q†lacENM³e#ZKVScˆ a‡Y L gcS _ M dXJ}¦ ð §oL rTV ¦ ð § †TZKV I i I \RO IJL ac\ d]L[I ijEpZKVrlM3EpZKY d a‰E I S;ˆ Y L J a
Y L gcS dRI rTG g L S _]L[I Qlq d]L acScZKY[a-S ˆ d M3g#h JL acQTS;g#h I WYbVÆIfG JºL rTV I †TZKQlSca d]L Z J ð u
ä L a;g#hð¶Çñüò x ò á#ôNõ • QTZf–j\ J qR\RS L acY d MKi • \]S L aßò á¼ò e I O I \RS L ZfWY JL acQlScg#h I WYbVÄIKG J "u U I S;ˆ acENM
¥ ¥ I VQTaRrTG Y L g©G g;S a>n rlG g LbIJ MO I QlS KnZ \]acV d Zpò ¥ x ò d ZKrle acn ORq+† fnZ g I — % ¥ È % J u ecu J u • \]M % ¥ Ÿ ò ¥ i % Ÿ ò i
I QTZKS›ˆ % ¥ á % Œ VQtZ J acn \ÄS}G ð uTD JL acQl\RSca dRL a°ì L Y JÆI QlethRZ J emM3E ORQlS;M3O>ZK\RVq³E£IKG JL iÊS;ˆ a
O]V ¦ ð § ¶ dXJN¦ ð § Š
+¦ `§
UZ E L a“†lrlgca©e#ZfVS;ˆ aï\Rq>ZKY d M”–1ZKVXe
O J}¦ ð § ¶ rTV ¦ ð § á
œ¦ ‡X§
SJ Zd
M 1ùúüûUýlþÿ+û >úüû Ÿžq >ú¡ u Ø IKG Jd]I r3G g G 9¦ ‡X§ÊJ M dRL V+ZNS©Q>IfG JdRI rTG g LÊ+¦ K§kd ZNE I g;M d ZKr
e acn O]q+†ÄZKn g;M3g#h
e I Scˆ rtZfE I rlG g L iRS J Z d M3g#h^ý Tù F b ú ‰£ú ¢ 0GG ú —
dXJN¦ ð §9Œ O J°¦ ð § ¶ Š ¶ rTV ¦ ð §9Œ O]V ¦ ð § á
¦ §
™ {ºò †lacr
eoO I VQlM3g L acE
• \RS L a Š ¶ ¢­ò ¥ x ò ¢ u¯ L acQ J rlSÞZ”S)Q>IfG JdRI rTG g LµJ M dRL V+ZpS I`_ rTa;Q J ZKg“† L iScˆ a°¤
JL a;QTS;g#h I WY[V IJ M%E J u¬eÞu J u • \]M³ò ) ™ †la;rleßS _RLbI QTa;E dRL acSÞZfY[a-S ˆ d M%E¾u‹¯ I V+ZµScˆ a;ENM€\RQTq • pnZ QRIKG JdRI r3G g G
h ¥ rTV I †TZKQTS;a dRL apEpZKVrlM3EpZKY d afu ´ _RL I G Qo™ JL a;QTScg#h I WY[VÄIKG J d]L a‰O I VQlMemM3g#h=ORQlScac}
S ¥
J ¦ § u ä L a;g#X
†lacr
e dRL a;SÞZKYba-S ˆ d M I QTZKS”¢ ™H¢f¶ Š )¦ ’¢ ¥©¢¿uì I WY KnZ gcS;ENM‡\ I ¥^V3QTZ J acn \RS L a I V I d G gcZKg#h J ™Di]O I †lac\ d a“†
\RY[Z5VfZ@Scˆ \Ra •`I a;Y[a;Epa d eTqD™DuDì I r
e#Z†la;ENM^O I VQlM3g L a¡VQtZ J acn \RS L[IJ a I Y L gcS dRI rTG g L7
Š ) ’¢ ¥o¢ iÊSÞZfeTacE
ORV ¦ ð § È /
Š ) §¢ ¥o¢ i]gcS;M3Y L SÞZKg#h I \RS Lµd]L acQRIKG JdRI r3G g G
rlV ¦ ð § È *
Š ) ORV ¦ ð § Š
ä L acg#w
h v E L[dRL E”ZfY d a¾O I V3Q
M3g L aÁVQtZ J a;n \RS LbIJ aK¨
u šFQtZf–)Q I ScO Lbd Z† KnZ gUM I V3QTZ J acn \RS L ZKg#h ©
S v †lacr
e
Y²ZfrTacE¾iXVXe-I G Q
M‰rTVXWY[ZK\>ZFr L an S ª
Š ) ’¢ v¡¢\RQTS;a J u…ÚM _RL a;QTScE°M‰O I †la;\ d a“†VQtZ J acn \RS L SV+Z@S;ˆ \Ra •`I etZKV L a •KI
\RQlSca J Z]—Ê\ I r
e#Z d]L acE°M”rlV I †TZKQlSca dRL afu ' eÆKnZ \€EpZKENM‡rTV ¦ ð § ¨ Š ) ’¢ v¡¢ i3gcSUM%Y L SÞZfg#h I \]S LjdRL acQRIKG JdRI r3G g G
O]V ¦ ð § ¨ *
Š ) rTV ¦ ð § Š
LNMPORQ
I V I d G gcSUM¡\ IJ I G \¾Q>IKG JdRI rTG g L šïZKY[Y[Z LBL SÞZKQTZKSca;E e JL a;QT\RS;a dRL Z«~«I`¬ d]L[• Z]u
Ø I S J Z@S;ˆ ENM€EpZKg L acQTSIr¶ ( à 143 ­ƒ, ORQ I rle I V‰fnZ e d ]nZ iãVXe>I G QTam†acYbacE‡a d e#ZKE L rkpnZ ScacQTZ L †lac\%M d V L uä L a;g#h
O I SUM%gm† L E”ZKg L a;QTS;MNr †lacrle‡ý ÿ®—Bý `
G ú>úR n eTa“†ïEpZKg L acQlS;M _ acn \RS L a JL a;QTrTS Ybq _ V I YbqRE d Z]up´ _RL I G Qߙ
F ÿ e€+i • \]M5Sވ ZK\ d aÊ\ JL aÊO I S;M3g“†la J ™ dRL aY[a-S ˆ nZ d Z‹eta“†9rtZKE‡a“†jY LbdRL[L u@´ _ qR\]q+†lacENM • QtZf–%\ J qR\]S L a;Y d M`i
J VXe-I G QlM3E JL a;QTScg#h I WY[V+ZKE L r ïnZ Y LbdRL af—@S†la;\ d a“†ÊrletQ I`d M JL a;QTrTS;aoZïS\RQTq •KL a“†V I Y[qRE d M`uä L acg#hp\ JL a
Y LbdRL a _ a;n \”}nZ O I WY>KnZ g;S I`d aoVQtZ J acn \]S L %nZ i • \]M d Z L g#hORQlScacg L a;n g L q¡Yba-SUˆ MF†la;\]M d V+Z]uÄ´jZKq J Z@Scˆ ENMKikScˆ a J emM3E
• QTZ ]>aoO I VQlM3g L a JL acQTS;g#h I WYbV IJ a©e I S _]L I G QÄY L[d]L[L O I VQlM J Z†ÄZKn g;M3g#h J rTS;M3r
etV L aƆlac\%M d V L iRZNrlV I †TZfQTSca¼Í
Z ~«I`¬ dRLb• Z‡\ I rletZ†lacENMKiS;ˆ a
dRL a)e I S _RL I G QQ I S;ORQ I rlS I`d M³SÞZ JL a;QtZ† fnZ g;M€emM3Y[V I †lac\]M d V L u©´Pe JL a;QT\RS;a dRL n
E L[dRL E”ZKY d Z‹Y L gcS _ ZoY LbdRL[L O I VQlM J Z†kKnZ g;M3g#h J rlS;M3rleTV L a†lac\]M d V L †la;rleQRIKG Jd ZFE”ZfV3r
M3E”ZKY d a“†/Y L g;S dRI rlG g L
Q I ScORQ I rTS I`d a •KI S _RL[I QlqN†lac\]M d a;VB¯u D/a d –1ZfVeS d Z d M°†lacr
e†TZKV I ƒùúüûUýlþÿ+û >úüûïù©+û n ¡KúüûUý Fd úüûUu
0 °³<>.1.1<vAÊì©Y²Z‹\>Z d a •`I• QtZf–q)ORQ I rleTa •`IßL`JL acQlScg#h I WY[V+Z % i dRL a;g#›
h ¥ 9¦ %%§jI S d ZKgcScZßS _RL I G Q
è |p0(fx@yX03?/s
JL a;QTS;g#h I WY[VÄIKG J rkKnZ r L a;\ dRL g#h S % u ' V I †TZKQlSca d]L aKiVXe-I G QTa†lacr
eÊO I VQ
M%g L a;EÇVQtZ J acn \RS L[IJ M3E d ZKSUM J ZKENM
Fdi
< ýlÿ+û >úüû b±0fGhi ùú 9€‰u
ä L a;g#hHð ¶ ñóò x ò á#ôNõ • QTZf–ß\ J qR\RS L acY d M`u ø@ùúüûUýlþÿ+û >úü}
û ² 0GG EHIKG JL i‰Scˆ a J ð L rle d]L a“†la
¥
rTV I †TZKQlSca d]L a)gÞZfWYbV IJL eTa J u ecu J u • \]M¡rlOãaUWY dRLbI`d M)†la;rle d ZKr
e acn O]q+†ÄZKn g;MÁù ƒý jvû ² 0GG —
\RY[Z‰VfZ@Scˆ \Ra •`I ¤
™ {Ýò ScZKg#h I \RS L9d]L acQRIKG JdRI r3G N
g G ³³´ ¥ 9¦ %%§ ³³ ¨Ç¢ ™£¶¢ Š
¦Ù §
¥
»µ
Å
Coe I \ IJ I G \ji3ORQlScacS Lbd \RqRVfg“† an O I Y L gcS dRI rTG g L S _RLbI QTq JL acQTS;g#h I WYbVÆIfG J Tu ~ I`dRL a;gcS dRI r3G g G J ZKQTq d V3}
q ·oZKYbY²Z
†lacr
e I gcSUM JL rletZ]i@O I VfZ@Scˆ acE°M`iFScˆ a©†lacrle I`dÁJ M3rletZKQTg;SÞZ†ÄZKn gUMP\RY²Z L r
e dRL a dRL ZrTV I †TZKQTS;a dRL Z]uÀKa-Scˆ a;Y L \RY²Z
V+ZµScˆ \]a •`I ™ ¸÷ò dRL a;Q>IKG Jd]I r3G g G JÇJ ZfQTq d Vq ¦ Ù § †lacrle I rleTQtZ]i@e I¾J M _RL a;QTScE°MÛ\ IJÄI Y d ³nZ VQtZ J a;n \ÆS G
\ I rlV I †TZfQTSca dRL Z%iߥ qRrlq©d G ENM5†la“†pV I d G gcaS • QtZ+–qji J ZfQTq d a;V ¦ Ù § d ZK\>ZKYßSÞZKg#h I \RS L i‹rle I rTq†lacENM L[d Í
\RqRVfg“† afn u … ORQlScacg LbJd M3E ORQTSUM%ORZK\RVq L r
e dRL a“†las™ ¸ ò e#ZfV L i€S;ˆ aݺ¢ ¹ µ » ¥ 9¦ %%§ ¢F¶ ¢ ™£¢ u ´
SÞZ+WY I S;ˆ a dRL Z Lbd \RqRVfg;Mކ d a •`I”L rle d]L a“†laïgcZfWY[V IJL etaïrTV I †TZKQlSca d]L a J¥ O I \ • QTZ ]>a L[d \RqRÅ V IJ Z d M3E I JL a;QTSUÍ
g#h I WYbV+ZKg#h³™ x ¹ µ » ¥ 9¦ %%§ ¯u pßrlq©d G ENM JL acQTS;g#h I WYbV L@L VQtZ J a;n \RS L a°eta •`I O I \ • QTZf–q L[d \Rq]V IJ Z d a •`I u
ì I r
e#Z dRL acENM dRIJ M Å • QTZf–“i J VXe>I G QlM3E S _RL I G Q}rkKnZ r L ZK\‹IKG J÷JL acQlScg#h I WYbV+Z %PI S d ZKgcS;ENMDORQlSca;SN¥\» 9¦ %%§ u
´jZKq J ZµScˆ ENMKiScˆ a J emM3E • QtZ ]Ra)eTaBS)ˆ E I S;ˆ acENMSÞZKr
e I r IJ Zµg°G SÞZfWY I Scˆ a dRL a L[d \RqRVKgUMކ d aKi _ãIJL acE J ZKQTq3Í
œ {ò Q I S;WY KnZ gcS d M¾S)™
d a;V ¦ Ù §‹d ZK\>ZKY@ScZKg#h I \RS L — J ORQTS;acg LbJd M3EÜORQlS;M3O>ZK\]V3q L rle dRL ZfWY _ M¡S _RL I G Qߨ
¥
e#ZfV L iÄScˆ aïScZKg#h I \RS L WY²Z _ M dRL acQRIKG JdRI r3G g G
¢ ´ ¥ » 9¦ %%§ ¢± ¢­œ¾¢ t
»Þ½
µ
ZKYba J etac\%M¡e#ZKVScˆ a J J M†`rlG g LbIJ M3E • QTZ ]>aFE L acY L[_ MrTG ENM
³
¥ ¾¦ %%§ ³ ¨
¶ ³³ ´ ¥ 9¦ %%§ ³³ Œ ³³´ ¥ » 9¦ %%§ ³³ ± ¢ ™£¢ Œ ¢­œ€¢-á
³q» ´ ½
³
»
»Þ½
µ ½
µ Å
µ
Å ¼
g I \>Z†la¡rTORQlScacg;S dRI r3G gKG uÌ´jZfeTacE S¡SÞZfWY I Scˆ a dRL Z Lbd \RqRVfg;Mކ d a •KIÛL rle d]L a“†la”rTV I †TZKQTS;a dRL a¾gcZfWY[V IJL eta d Z
S _]L[I QlSca JL a;QTS;g#h I WY[VÄIKG J ò ) ™DiWY-KnZ gcSUM%E°M^\ J ZsrTV I †TZKQTS;a dRL ZÁQTZKSca;E L \ I rletZ†lacENM=rTV I †TZKQTS;a dRL a
¥
d Z‡ò ¥ u
À`ZfV I O]QTS;M3VXWY²Zf\SÞZKr
e I r IJ Z d]L Z°e JL acQT\]Sca d]L ›
Z ·ßZKY[Y[ZïO I V+Z@S;ˆ acENMKikScˆ aßV+ZµScˆ \]M‡Qla • qRY[ZKQ d M • QTZf–j\ J q3Í
\RS L acY d Mïð6¶ñóò x ò átô}õjE”Z‹rlV I †TZKQlSca dRL aÄgÞZfWYbV IJL eTaKu/¯ÊQlS;M3ORqÊr3G gcG ENM _BIJL acE¾i9Scˆ aÊS _RL I G Q@r KnZ r L ZK\‹IKG J
¥ {Ý ò EpZE am†µacYbacE‡a e-G —¢ œ¾¢±¢ ™£¢ u/ä acg#h e r
e O a/G V+Z@S;ˆ \Ra
œ¿{Ýò S _RLbI QTq)™¤
dRL
d IfJ
L [ I I L d
•KIoJL a;QTSUÍ
g#h I WYbV+Z¾ ð u‡¯ I`d]L a J Z@S‡ˆ \¥ I œ J g#h I \RS L g I³d Z†lE dRL a“† [ Âv¢ ™£¢-VQTZ J a;n \RS L i/S ScZKrtZK\%MÁrTScq%‘-ZK\RV IJ a“†
L r
e dRL a“†la©etZKV LjJL acQlScg#h I WY[acV %”Ÿ œ”i]\ I VXe>I G QTa •`I‰J g#h I \RS LµJL acn gcam† dRL S ˆ [ VQtZ J a;n \RS L À rTORQlScacg;S dRI r3G gKG u
D
LNM†OgQ
Ù
Coe IL[d]d apr
– I QTENq]WY IJ Z dRL a e JL a;QT\RS;a dRL Z·oZfY[Y²Z%—}ä L acg#hqÁ ¶ ñœr áaŠ‹Š‹ŠUár 5 õ°g L nZ • O I \RS _]L[I QRIKG J
¥
r ¶Â¹
1 5 r 1 u˜UºIKG JL ENM`i‡S;ˆ a5g L nZ • ñƒà ¥ ዊ‹Š‹Š;á#à 5 õo†lacrle b ú n ¡Kúüûëý#ûėBýtûTÿ+ûe e ù þ G Á • \]M
à 1Ÿ r 1 Ä¥ \Rà Y[Z‡Ã V+Z@S;ˆ \Ra •KIŽ ȅÆÈ Š i I QTZKS)à 1z¶º
Å à ­ \RY²Z J rTSUM3rletV L g#h Ž ȅTáÄÆ¡È Š etZKV L g#hjiÆS;ˆ al ¶A
Å Æ>u
ä L acg#h • QtZf–]\ J qR\RS L acY d M}ðJÇ _ a;n \RS L a I VQla>rTG Y I`d M d ZKrle%acn ORq+†ÊfnZ g I —ò ¶…r°iò ¶ÈˆRr ዊaŠ‹Šcár 5Œ ifO>ZKQTZ
¥
¥
ˆ+à>á r 1œŒ †lacrleïVQTZ J a;n \RS L Z n J u ecu J u • \]Msà Ÿ r 1 u}ÀKa;rle J ScZ†lacE dRL a†lac\ dRI S d ZKg;S d Z I \RO IJL ac\ dRLbI r3G g G
O I E L acn \RSUM gÞZfWYbV IJL emM3E L rTV I †TZKQlSca d]L ZKE LßJܕ QtZg]>asðJÇ I QtZKSg L nZ • ZKE L QlacORQlacS;a d e#Z d e>IKG J \RY[ZXÁÄu
D JL a;QT\RS;a dRL &
a ·oZfY[Y²Z J † acn SUM%Vqsr
M%r
eta;E£IKG J QTa;ORQTa;Sca d etZ d e-IKG J EHIKG JL i‹Scˆ a L rle dRL am†la)etZKV L r
M%r
eta;E›\RY²Z
Á J u ecu J u • \]M¡rlqREpZ‡E dRI`•`I rTG g LbIJ Z‰\ IJÄI Y d M3g#h rTO I rTG QRI G \S _RL[I QRIKG JÝJ Á^SÞZ JL a;QtZ‡g I‡d Z†lE dRL am†
acY[a;Epa d e-IKG J u
0 ”<>2^8;04B<jA Ø ZKEprla;M O I V+ZKSÞZfWYƒipScˆ a³\RY²ZPV+ZµScˆ \Ram†pY L gcS _ M d ZfeTqRQtZfY d am† Š L rle d]L a“†la
è |p0(fx@yX03?/A
e#ZfVfZÛY L g;S _ Z d Zfetq]QtZKY d $
Z É ¦1Šj§ Scˆ a‡†la-Scˆ a;Y Lo• QtZf–FO]Q I r
emMÚð EpZÛg IDd Z†lE dRL am
† É ¦Š9§‰JL acQlScg#h I WY[VÄIKG J
e I ð Y[q _ †la •`I q]ScqROBa;WY dRL a dRL a ð¸SÞZ JL a;QtZVY L V a n «5 uÁ¯ I VfZ@Scˆ acE°M=e I O]QTSca;S L[d \]qRVKgm† aKn uÁ… emM3E
gca;Y[q J S;E I g d]L ENMDeTacS afn i‹O I VfZ@Scˆ acE°MÌE L Z dRIJL g L a L rle dRL a dRL a G ú b ÿ HËÊ F û € u ¦ TÄá Æ § i • \RS L N
a lÄá Æ
gÞZ+WY[V IJL etaï\ I \>Zfe d]L aKi]Ve>I G QTa I VQla>rTG Y I`d aïr onZ †TZKV I E L[dRL E”ZfY d aY L gcS _ M I etZKV L a“† J WY²ZKr dRI rlG g L ikScˆ a†laBScˆ a;Y L
ðEpZ}g I d Z†lE dRL a“£† u ¦ lÄá Æ §ÄJL acQlScg#h I WY[VÄIKG J iRe I ðScZ JL acQTZ «1 Y[q _ ðSÞZ JL a;QtZ l­ ukCoe I \ IJ I G \ji
ORQlScacS Lbd \RqRVfg“† a‰n O I O>ZKQTZKg#h J rTV+ZµS G d]L VÄIKG J uNÀKaBScˆ a;Y L ¶ Ž Ybq _ ƀ¶ Ž e I¡I g;S;M JL rlG g L 2
a u ¦ TÄá Æ § ¶ Ž u
¯ I VfZ@Scˆ acE°M I rTScZKg IJ Z dRL a
u ¦ TÄá Æ § A
È u ¦  )HŽ Äá Æ §9Œ u ¦ TÄá Æ )ڎ§ Š
œ¦ ÌX§
…ÛaBScG E°M • QTZf–ãð I g IFd Z†lE d]L a“½† u ¦  )€Ž Äá Æ §+Œ u ¦ lÄá Æ )€Ž§JL acQlScg#h I WYbV+ZKg#hji dRL acg#h %)JL acQlScg#h I WYbacVNð‡u
SoY _ãI r
e I O L a/*
d G %‡J ð †la;rleQ>IKG Jd M¡g Ipd Z†lE d]L a“£† u ¦  )£Ž Äá Æ § ZKY _ãI r
e I O L a/*
d G %‡J ð †la;rleQ>IKG Jd M¡g I
d Z†lE dRL a“z† u ¦ TÍá Æ )ڎ§ u ' ‡nZ e I O]QTS;M3O>Zf\RV L r
M%E‡a;eTQlM3gcS d aKi dRL a;g#hScZKg#h I \RS L O L acQ J rlS;MKu Ø I S J Z@Scˆ ENM
O I \ • QtZf–Bª
ð » L[d \]qRV IJ Z d M J ð ORQTS;acS JL acQTS;g#h I WYbV L r KnZ r L ac\ dRL aS % uÀKaBScˆ a;Y L ð » ScZ JL acQTZ l­ e I e#ZKVS;ˆ a
ð •`I SÞZ JL acQtZ%u… ORQlScacg LbJd M3E ORQTSUM3O>ZK\RVqsð » SÞZ JL a;QtZ «1 i>Ve>I G QlMQtZKS;acE S % e JÄI QlSoZ n 21 u
¤>¥
0 Î (0-A=ì©Q I`• Z³Q I ScO L[d Z† fnZ gÞZ J • QTZ ]>apORQ I r
emM3E d ZfS;M J Zsr L as
è |p0(fx@yX03?/Ï
n þKý ¡ n ² ‰ú G u
!ÄM3VY%Q I ScO Lbd Z† KnZ gUM • QtZ+–q°ORQ I rleTa •`Id ZKSUM J Zor L a n b € gG û Ȳ ‰ú G u¯QTS;acg#h I \RS L]I`d ORQTS;acSÄVfZ@Scˆ \]M
JL a;QTS;g#h I WY[a;V • QtZf–q=\ I VXWY²ZK\ dRL a QtZfS LÊJ QtZKgcZ\ IJL acQTS;g#h I WYbVfZ¾O I gcSfnZ etV IJ a •`I usÀKa-Scˆ a;Y L e#ZKV L g;M3VY
L r
e dRL a“†la J • QtZ ]>afiÄe Iە QTZf– d ZKS;M J ZKENM c ‰ú G ù Fd ú ‰u^… ORQTS;acg LbJL a/d G rle JL a¾\ IPJ WY[ZKr dRI rTG g L
_ M3g L Z • QtZ+–acE›a;qRY[a;Q IJ rTV L E¾i dRL a©†lacr
eNS d Z d MSވ ZK\Ra d ORQ I rlemM J ZKQTq d acVÁQ>IfG JdRIJ Z@S ˆ d M _ M3g L q=h>Z+Í
E L Ybe I`dRIJ rTV L E ¦J emM%E V I`d etacV/rlG g L arlWY IJÄE
I Ð ORQ I rlemM ÐÆI S d ZKg;SÞZ d Z J a;e J ZfQTq d a;V-iVXe>I G QlM’E I S ˆ d Z
rTO]QtZ J \RS L g
G rlS;M _ V L E ZKY •`I QlMeTEpa;E § uHäßZfe I E L Zfrle S d Z d arkÛnZ ORQ I rleTa J ZKQlq d V LoL EpORY L Vq+†/KnZ g;a _ MXÍ
g L a”h>ZfE L Ybe IKdRIJ rTV L E¾iS J M%VYba I S d ZKgcScZ† Z n I`d aKi°S;ˆ a • QTZf–E”Ï
Z Ñl\RqkS ˆ I V3QTZ J acn \RS 4L Ò uPäoZ³ORQTSUM%VXWY[ZK\
SÞZfg#h I \]S L 1ùúüûUýlþÿ+û >úüX
û ÓýtûU—†la-S;ˆ acY L ð EpZ Š ¨ ‡=JL acQlScg#h I WY[VÄIKG JÜI QtZKSrle I O dRL aVfZ@Scˆ \Ram†ORZKQlM
;
a
T
Q
;
S
#
g
h
W
[
Y
Ä
V
G
;
a
k
r
K
nZ
r
JL
I IKJ dRL L a;\ dRL g#h J ð % ¥ á % rTOBa;WY d]L Z†nZ dRL acQRIKG JdRI rlG g L
\Ra ¯• % Œ \Ra ¯• % ¨ Š á
+¦ Ô`§
¥
e IN• QtZf–µðH†lacr
e‹h>ZKE L Y e I`d]IJ rlV L u´jZ+WYI G S;ˆ ENM`iE L Z dRIJL g L afiScˆ a©\RY[Z°OBa Jd a •`I • QtZ+–q¡ð J ZKQlq d acV +¦ Ô`§
SÞZfg#h I \]S L Z³ð dRL ao†lacr
e)h>ZKE L Ybe I`dRIJ rTV L u ì I \>Z†lENM5\ I ð VQtZ J acn \]S L a e#ZfVBioS;ˆ ap\ I \>Z d]L a‰V+ZµScˆ \]a“†
d ZKr
e a;n O d a“†FrTO IJÆI \Rq+†lafiFS;ˆ apð _ acn \RS L a‰h>ZfE L Ybe IKdRIJ rTV L u°ð d ZK\RZKYrTOBa;WY dRL Z œ¦ Ô`§ uNì I \>Z†lENM5\ I ð
†lacrlScg;Sca †la;\ d ÁnZ VQtZ J acn \ÄS G í —€\ I rletZ dRL acENM=g;M3VÕ
Y ·ßZKE L Ybe I`d Z]u^´jZfeta;E J ð L rle d]L a“†la¡\]Q I`• Z [ ¶
ñ % á % ‹á Š‹Š‹ŠUá %R5 õoScZ JL acQTZ† KnZ gcZ J rTS;M3r
etV L a JL a;QTS;g#h I WY[V L i • \RS L a % \L %R5d]L a}r nZ r KnZ r L ac\ dRL afi _BIJL acE
e I ¥ rÄnZ V I d G gca‰\ I \>Z d am†ßVQtZ J acn \RS L í uï¯ I V+Z@S;ˆ acENMKioScˆ a L rle dRL am†la JL ¥ a;QTS;g#h I WY[a;V %R1 rÊfnZ r L a;\ dRL S % etZKV L i
¥
Scˆ a %R1 †lacrlerkKnZ r L ac\ dRL S %R5 iRg I \RZ gUM3V3#Y ·ßZKE L Ybe I`d Z†TZKV d Z QlM3rTq d V3q Ž u
¤>¥
Ì
LNMPORQ
v1
vn
v2
v3 .
..
vi-1
vi
. .
.
v n-1
Ø M%rlq d a;V Ž —"!ÄM%VYk·oZKE L Y e `I d )
Z e ÄJ I QTSßZ n J rTSUM3rletV L a J L \ I ;g S d aïVQtZ J ca n \]S L a I RO QRI G gcSïORQlSca¼Í
VQTaRrTG Y IKd aҠ;u
Ø I S J Z@S;ˆ ENMÁE L Z dRIJL g L aNS _RL I G Q©™ emM3g#h JL acQlScg#h I WYbVÄIKG J rTO I rlG Q>I G \ % á % B áaŠ‹Š‹Šcá %g5 i/S‡VXe-I G Q
M3E L
rkfnZ r L Zf\Rq+†la % ukÀKa-S;ˆ acY L Sވ ZK\Ra d S JL acQlScg#h I WY[VÄIKG J O I O]QTSca;\RSÞZ†ÄZKn g;M3g#h JL acQlScg#h I WYbacV J ™ ¤>¥ d Z}\RQ I \]Sca [
¥
dRL aFrÄKnZ r L ZK\Rq†la)S %R5 i%e I«%g5 E I S;ˆ a)rkKnZ r L ZK\ IJ Z/g G d Z† J MScˆ am†S
Š*)‰‡ª)ݦ \Ra •¯% ¥ )£Ž§ ¶ Š*)Ö) \Ra •¯% ¥
JL a;QTS;g#h I WY[V+ZKE L rTO I rlG Q>I G \ % á %g ‹á Š‹ŠaŠcá %R5 ¤j uì I r
e#Z†la;ENM€rTO]QTSca;gcS dRI r3G gfG i9O IKdRL a J Z@S ˆ ¦+ÔK§ O I g L nZ • Z ScZ
r IK_ ]nZ iÆScˆ a %R5 E”ZNetZKE g I‡d Z†lE d]L a“†\Ra ¯• % )ڎ ¨ /
Š )£mŽ ) \Ra ¯• % ¥ r KnZ r L ZK\IKG J u
×NF
تÙ
Ž u ¯ I V+Z@Sfˆ i‰S;ˆ a • QtZ+–ORQ I r
emM I g IÁd Z†lE dRL a“†°\ J I G g#h JL acQTS;g#h I WYbVfZfg#h ScZ JL acQTZ5g IÁd Z†lE dRL a“†°\ J Z
JL a;QTScg#h I WY[V L9I Q>IKG Jd M3g#hr
e I O d]L ZKg#hju
nZ e#ZfV L a°\ JL aKi
u¯ I V+Z@Sfˆ iS;ˆ a J rTG QRI G \5\ IJÄI Y d M3g#h ŠŒÏ Y L g;S _ gÞZfWYbV IJL emM3g#hji • \RS L a Š ¨ Ž i L rle d]L a“† ‰
Scˆ a fŠ \RS L acY LjL g#h€rlqRE aïn Ybq _ Q>I G S ˆ dRL g aKn u
‡ u´jZKORQ I O IKd q†‹h L O I etacSBa n I VQTa>rlG Y²Z†fnZ gnZ • QtZ+– M¡acVrleTQTa;E”ZKY d a _ acS B u
Ruä L acg#hå Ú
± å ± ÂÂÂB± å 5Ú _ a;n \RS L aNg L nZ •`L acE Y L g;S _ gÞZfWYbV IJL emM3g#h5e#ZfV L g#hji‹Scˆ a Ž È å 1 ± fŠ i
¥
\RY²Z‰V+Z@S;ˆ \R¥ a •`¾
I Ž ȐÊÈ Š”Œ Ž uʯ I VfZ@SKˆ iÆScˆ a L r
e dRL a“†}nZ QRI G S ˆ d aJláÄÆ`á e#ZKV L afiÄScˆ aFå 1]Œ å ­ ¶Úå¶ÛKu
Ù%u¯ I V+Z@Sfˆ ioScˆ a‰\RY[Z”S _]L[I QRIKG J \RQ>IKG • Q I SUWY>KnZ g;S d M3g#hji I \]O IJL a;\ dRLbI i JL acQTS;g#h I WYbV IJÆI€L V3QTZ J acn \RS L[IJÆI i
WY KnZ g;S KnZ gUM3g#h=\ J Z¾q]rle#ZfY I`d a JL acQlScg#h I WYbV LÊJ • QTZ]>aKi@EpZKVrlM3EpZKY dRI r3G g G J rla d r L a‡SÞZ JL a;QtZ d]L Z LJ
rTa d r L a°Y L gcS dRI rlG g L etZKV L g#h¾S _RLbI Q>IKG J rknZ Q>IfG JdRIJ Z@S ˆ d aKu
Ì
á
ß
Ô
u¯ I V+Z@SFˆ e JL acQT\]Sca d]L ZU³a Rd • acQtZ J J acQlr† L \RY[Z JL acQlScg#h I WYbVÄIKG J \RY[Z • QtZ+–fIKG J rlV L acQ IJ Z d M3g#hji I QtZKS
\RY²Z • QTZf–fIKG J ORQ I rlemM3g#h J J ;a QTr†TZfg#h JL a;QTScg#h I WY[V IJ a“† L V3QTZ J acn \]S L[IfJ am†;u
u Ø I S J ZµScˆ ENMHQ I \RS Lbd a
n O I \RS _RLbI Q>IfG J S _RLbI QTqH™ S5O I QTS fnZ \RV L acE gcS a>n rlG g L[IJ M3E \>Z d M3E QTacY[ZKg“† nZ
SÞZ JL a;QtZ d]L Z]u=¯ I V+Z@Sfˆ i‰S;ˆ a d Z† JL a;n V3rlSÞZÁE I Scˆ Y L J Z³Y L g;S dRI r3G g€
G Z d emMWY²ZÄd G g;qRg#h>Zp†lacr
e Q>IKG Jd ZwÜ 6 55 Ý ;ÍÞ
• \RS L a¡¢ ™£¢¶ Š u
u¯ I V+Z@S°ˆ e JL acQl\RSca dRL aN\Rq>ZKY d aN\ I e JL acQl\RSca dRL Zì L Y JÄI QleTh>Z]i J VXe-I G Q
M%E¸rlWY IJ ZNà WY²ZÄd G g;qRg#h ÐBL à¿Z d Í
emMWY²ZÄd G g;qRg#h Ð rknZ SÞZfE L a dRLbI`d a©E L am†lrTgÞZfE L u
u¯ I V+Z@Sfˆ iÊS;ˆ aßV+Z@S;ˆ \]M S _RL I G QÊgcS a>n rTG g L[IJÄI qRO I QTSKnZ \RV IJ Z d M I %œÂ Æ Œ=Ž acY[a;Epa d e#ZKg#hScZ JL acQTZïWY[ZÆd G gcq]g#h
Y L gcS d]I rTG g L  ŒÝŽ Y[q _ Z d emMWY²ZÄd G gcqRg#h¾Y L gcS d]I rTG g L Æ ŒÝŽ u
LNM†OgQ
Ô
Ž‹â u ¯ I V+Z@Sfˆ i/Scˆ aÆVfZ@Scˆ \]M)g L nZ •oŠ Œ€Ž Y L g;S _ QTS;acgcSUM JL rlemM3g#h‡SÞZ JL a;QtZoO I \Rg L nZ • E I`dRI e I`dRL gcS d M)\]WYbq •`I rlG g L
ŠpŒÝŽ u
h ÁP¶œñ r ‹á Š‹Š‹Š;ár 5 õg L nZ • O I \RS _RL[I Q>IKG J S _RL[I Qlq&rNuU IKG JL ENMKiScˆ a‹S _RL I G Q"ˆ+â ዊ‹Š‹Š;á#âdÛ Œ {…r
ŽKŽ uä L acg#«
†lacr
ª
e ƒý F ùÆû GhFa¥0G n \RY²l
Z Á • \]M L r
e dRL a“†lae#ZKV+ZNOBacQlE}q]etZKg“†TZˆ+â ዊaŠ‹Šcá#âdÛ Œ i]VXe-I G QTZ†l¥ acr
e‹rlM3r
etacE‡acE
QTa;ORQTa;Sca d etZ d e-IKG J \RY²ZNOBa Jd a •`I O I \Rg L nZ • qnÁÄuʯ I V+ZµSKˆ ikScˆ ak†la-Scˆ ¥ acY LvI VQla>rTG Y L ENM‡S _RL[I Q
M dRL a;SÞZKYbaBS ˆ d a
rH†TZKV I etQTZ d r J acYbrtZKYba©e I \ I r
e#Z dRL acENM”E”Z+etQ IKL \ju
S G u 9¦ ‡ á ‡X§ÆL9I rlSÞZKg;q+† I \ • I G Q
*
M u œ¦ ‡ á § u
Ž u´ d Z†l\ÄI
Ž‹‡ u´jZKORQ I O IKd q†ï\Ra ] dRL gm† apn Y L g;S _ u ¦ lÄá Æ`á R§ i/q IK• I G Y d]L Z† KnZ gUM3g#hPY L g;S _ M Ø ZKEprla;M`ZNu ¦ láÄÆ § i@rl– I QTE}q%Í
WY IKJ Z d nZ J eTacQlE Lbd ZKg#hPO I \RS L ZfWY[qsVQTZ J a;n \RS ¯L «5¾d Z¡etQlS;MÁQ I S;WY>KnZ gcS d a gcS aRn rTG g L u¯ I V+ZµSD
ˆ Scˆ a e#ZKV L a
Y L gcS _ M L rle dRL am†]nZ u
Ž Ru¯ I V+Z@Sfˆ iScˆ aïS dRL a;Q>IKG JdRI rTG g Lk9¦ ÌX§ÄJ M dRL V+Z rTScZKg IJ Z dRL a
 Œ Æ )‰
u ¦ TáÍÆ § Èäã
Š
 )£Ž
å
Ž Ù%u¯ I V+Z@Sfˆ i@S;ˆ aÄ\RY[Z‹VfZ@Scˆ \Ram†µY L gcS _ M d ZfetqRQTZKY d a“† Š‡L rle dRL am†laÊetZKV+Z‹Y L g;S _ Z d Z+etqRQTZKY d Z i@Scˆ aÊSk\ IJÆI Y d a •KI
S _RLbI QTq dRL a J rTO‹I G WY[Y L[dRLbIJ M3g#h¡ORq d VXe-IKG J O]WY²ZKrlScg;S;M3S d M€E I S ˆ d Z J M _ QTZµg G Š ORq d VXe-IfG J i>Ve>I G QTaFrknZ
JL a;QTScg#h I WY[V+ZKE LvJL a;Y I V fnZ etZ J M3ORqRVXWY[a •`I u
Ž‹Ì u¯ I \>Z†‹ORQTSUM%VXWY[ZK\ • QtZf–q€ORQ I rleTa •`I rTOI G † d a •`I i>Ve>I G QlM)†lacrlec—
¦ Z § a;qRY[a;Q IJ rTV L@L h>ZKE L Y e I`d]IJ rlV +L t
¦1_-§ a;qRY[a;Q IJ rTV L@LjdRL aFh>ZKE L Ybe I`dRIJ rTV Lœt
¦ g §‹d]L aFacq]Y[acQ IJ rTV L@L h>ZKE L Ybe I`dRIJ rTV œL t
¦ \ §dRL aFacqRYbacQ IJ rlV LµLvdRL aïh>ZKE L Y e I`d]IJ rlV L u
ŽÔ uä L acg#hÛ𠶐ñüòÊá#ôNõ©ORQ I r
emMsrTO‹I G † d M • QtZf–“i¢­ò€¢9¨ ‡ i@\RY²ZVXe-I G QTa •KI³L rle d]L a“†la ± ¢¬ò¡¢>e#ZKV+Z]ioS;ˆ a
\Ra ¯• % Œ \Ra ¯• % ¨ \]Y²Z‰V+ZµScˆ \Ram†O>ZKQ
M dRL a;r KnZ r L a;\ dRL g#h JL a;QTS;g#h I WY[VÄIKG J u¯ I V+Z@Sfˆ iS;ˆ aNð ScZ JL acQTZ
\RQ IK• aßn ¥ \%WY[q •`I rTG g KL uÊÀ`ZKV L a†lacr
e d Z†lY[a;ORrTS;aß\ I Y d a I`• QTZ dRL gcSca dRL a d Z°\]WYbq •`I r3G gG gUM3V3YbqjiVXe-I G Q
M E}qRr L
SÞZ JL a;QtZµg)G s
ð æ

Podobne dokumenty