Problem z dziwnymi znakami i logowaniem

Transkrypt

Problem z dziwnymi znakami i logowaniem
Problem z dziwnymi znakami i logowaniem !!!
Autor: darekd - 2007/11/05 12:43
_____________________________________
Witam serdecznie !!!
Chcia³bym prosiæ o pomoc w rozwi±zaniu dwóch problemów :
1. dotyczy wy¶wietlania jaki¶ dziwnych znaków na Stronie startowej
mojej Szko³y pod adresem : www.zsb.zary.pl na stronie frontowej pod napisem WITAM NA STRONIE STARTOWEJ
ZSB W ¯ARACH wy¶wietlane s± dziwne znaki "  " - w ¿aden sposób nie mogê ich usun±æ.
2. problem dotyczy logowania u¿ytkowników. Mimo i¿ nada³em im uprawnienia do edycji to podczas logowania nie widz±
oni rozpoczêtych przez siebie tekstów. Musz± wpisaæ , rozpocz±æ jakikowiek nowy tekst, zapisaæ go i dopiero mog± zobaczyæ
wcze¶niejsze teksty. CZy mo¿na to jako¶ zmieniæ ???
Moja Joomla to : JoomlaPE1_0_12a
Adres WWW : www.zsb.zary.pl
Z góry dziêkujê za pomoc
============================================================================
Forum JOKRIS.INFO - JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambofireboard Forum Component version: 1.0.0
Generated: 7 March, 2017, 20:26