Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: Podstawy projektowania

Transkrypt

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: Podstawy projektowania
Nauczycielski plan dydaktyczny
Przedmiot: Podstawy projektowania architektury krajobrazu
Klasa IV
Numer programu dla zawodu architekt krajobrazu: TA/PZS1/PG/2012
Numer programu w szkolnym zestawie: 43/T/2012/4
Prowadzący: inż. Ilona Przytarska
Moduł - dział -temat
Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z PSO
oraz standardami i procedurami związanymi
z egzaminem zawodowym.
Znaczenie dokumentacji kosztorysowej
Zasady przedmiarowania i obmiarowania
robót
Nakłady rzeczowe
L.p.
Zakres treści
1
2
3
Dokumentacja kosztorysowa
Przedmiar i obmiar robót
4
-definicje norm
-koszt całkowity inwestycji
-mała architektura
-murki
-pergole
-nawierzchnie
Materiały budowlane,
Charakterystyka oraz zasady projektowania i
technika wykonania elementów małej
architektury krajobrazu
-analiza kompozycyjno przestrzenna
Wykonywanie rzutów i przekrojów
elementów budowlanych
5-9
Projekt koncepcyjny zagospodarowania
terenu
10-12
Zasady dokonywania analiz kompozycyjno
- przestrzennych
13-15

Podobne dokumenty