instrukcja obsługi ważne informacje na temat

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi ważne informacje na temat
14. Nigdy nie należy uderzać w formę na chleb
od góry, ani w brzegi, by ją wyjąć, gdyż może
to ją uszkodzić.
15. Do wypiekacza do chleba nie wolno wkładać
metalowych folii, ani innych przedmiotów,
gdyż może to spowodować zagrożenie
pożaru lub krótkie spięcie.
16. Nigdy nie należy przykrywać wypiekacza
ręcznikiem, ani żadnym innym materiałem,
gdyż gorąco i para muszą mieć możliwość
swobodnego wydostawania się. Zakrycie
urządzenia, lub jego kontakt z łatwopalnym
materiałem może spowodować pożar.
17. Nie należy używać urządzenia w celach
innych, niż te, do których zostało
przeznaczone.
18. Nie należy używać na zewnątrz.
19. Należy zachować niniejsze instrukcje.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed rozpoczęciem eksploatacji proszę
dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
zachować ją na przyszłość
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA:
Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego,
należy zachować podstawowe zasady
bezpieczeństwa:
1. Należy przeczytać całą instrukcję.
2. Przed korzystaniem proszę sprawdzić, czy
napięcie w gniazdkach ściennych odpowiada
ukazanemu na tabliczce znamionowej.
3. Nie należy korzystać w urządzenia, jeśli
kabel zasilania, albo wtyczka są uszkodzone,
lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,
albo jeśli zostało upuszczone lub w
jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy
zwrócić urządzenie do producenta lub
najbliższego autoryzowanego punktu napraw
do sprawdzenia, naprawy lub dostrojenia
elektrycznego lub mechanicznego.
4. Nie należy dotykać gorących powierzchni.
Korzystaj z rączek i gałek.
5. Aby uniknąć porażenia elektrycznego,
nie należy zanurzać kabla, wtyczek, ani
urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Jeśli urządzenie nie będzie używane,
lub będzie rozkładane na części przed
czyszczeniem, należy wyłączyć je z
gniazdka.
7. Nie należy pozwolić, by kabel zasilania
zwisał ze stołu lub dotykał gorących
powierzchni.
8. Korzystanie z akcesoriów lub dodatków nie
zalecanych przez producenta urządzenia
może spowodować zagrożenie.
9. To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) ze
zmniejszonymi fizycznymi, zmysłowymi lub
umysłowymi możliwościami, albo z brakiem
doświadczenia i wiedzy, chyba że są one
nadzorowane lub poinstruowane, odnośnie
korzystania z urządzenia, przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
10. Dzieci powinny być nadzorowane w celu
zapewnienia, iż nie będą się urządzeniem
bawić.
11. Nie należy umieszczać urządzenia na,
ani w pobliżu gorącego gazu, palnika
elektrycznego, lub w nagrzanym piekarniku.
12. Nie należy dotykać żadnych ruchomych
lub kręcących się części podczas pracy
urządzenia.
13. Nigdy nie należy włączać urządzenia, nie
umieściwszy w nim uprzednio wypełnionej
składnikami formy na chleb.
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
POZNAJ SWÓJ PIEC CHLEBOWY
(patrz il. 1: Produkt może ulec zmianie bez
ostrzeżenia) .
1. Pokrywka
'2. Wziernik
3. Noże do wyrabiania ciasta
4. Brytfanna pojedynczego chleba
5. Panel sterujący
6. Obudowa
7. Hak
8. Miarka łyżeczkowa
9. Miarka
10. Nóż do wyrabiania ciasta
11. Brytfanna podwójnego chleba
PRZEDSTAWIENIE PANELU
STERUJĄCEGO (patrz il. 2: Opis płyty może
ulec zmianie bez ostrzeżenia).
A. Wyświetli wybrany program
B. Wyświetli kolejny czas operacji
PO WŁĄCZENIU
Po wetknięciu wtyczki pieca do gniazdka sieci,
odezwie się brzęczyk a na wyświ€:laczu,
po krótkiej chwili, ukaże się "13:10", jest to
domyślny program i czas pracy. Ukaże się napis
3.01b (3 funty) i MEDIUM (średni). Jest to także
ustawienie domyślne. Podświetlenie zaświeci
się, jeśli nie ma żadnej operacji, to zgaśnie po 20
sekundach.
START/STOP
Przycisk ten jest używany do uruchamiania i
zatrzymywania wybranego sposobu pieczenia.
Pojedyncze naciśnięcie przycisku START/STOP
uruchamia program. Słychać będzie krótkie
piśnięcie oraz dwukropek wyświetlacza LeD
zacznie migotać i program się rozpocznie. Po
rozpoczęciu programu, wszystkie przyciski z
19
9. Ultra fast (ultra szybkie): ugniatanie,
rośnięcie i pieczenie bochenka chleba w
najkrótszym czasie. Chleb pieczony przy tym
ustawieniu jest zwykle mniejszy i bardziej
chropowaty niż z programem Quick.
wyjątkiem START/STOP stają się nieaktywne.
Właściwość ta zapobiega niezamierzonemu
przerwaniu działania programu.
Dla wstrzymania programu należy nacisnąć
przycisk START/STOP, przez dłużej niż ca
2 sekundy, będzie następnie słychać długie
piśnięcie, oznacza to wyłączenie programu.
10. Sandwich (sandwicz): ugniatanie, rośnięcie
i pieczenie sandwicza, dla wypieku chleba lekkiej
konsystencji z cieńszą skórką.
FUNKCJA PAUSE (PAUZA)
11. Gluten Free (Bezglutenowy): Ma
miejsce tylko jedno rosnięcie i z powodu dużej
wilgotności, zwiększony jest czas wypieku.
Dodatki musza być dodane do innych składników
podstawowych, na samym początku cyklu.
Po rozpoczęciu procedury można nacisnąć raz
START/STOP, by ją w dowolnym momencie
przerwać, operacja zostanie wstrzymana z
zapamiętanymi ustawieniami, czas pracy
będzie migocząco wyświetlany na wyświetlaczu
LCD, ale odliczanie nie będzie miało miejsca.
Ponowne naciśnięcie przycisku START/STOP
albo nie naciskanie czegokolwiek przez 10min.
wznowi działanie programu.
12. Bake (pieczenie): tylko pieczenie, bez
ugniatania i rośnięcia Stosowany także dla
wydłużenia czasu pieczenia przy wybranych
ustawieniach
MENU
KOLOR
Używane jest dla ustawiania różnych
programów. Każde naciśnięcie, z towarzyszącym
mu piśnięciem, zmienia program. Dłuższe
naciśnięcie przycisku, spowoduje cykliczne
wyświetlanie 12-stu menu na wyświetlaczu LCD.
Proszę wybrać żądany program. Funkcje 12-stu
menu objaśnione są poniżej.
Tym przyciskiem można wybrać kolor skórki:
LlGHT Oasny), MEDIUM (średni) lub DARK
(ciemny). Naciśnięciem tego przycisku można
wybrać żądany.
Uwaga: Ten przycisk nie jest stosowany w
programach Cake (ciasto), Jam (dżem) i Dough
(ciasto).
1. Basic (podstawowe): ugniatanie, rośnięcie i
pieczenie chleba zwykłego. Można też dodawać
składniki i smaki.
BOCHENEK
Nacisnąć ten przycisk dla wybrania wielkości
bochenka chleba: 2,0 funty, 2,5 funta, 3,0 funty, i
DOUBLE (PODWÓJNY). Po wybraniu żądanego
rozmiaru, LCD wyświetli go. Proszę pamiętać, że
całkowity czas pracy może się zmieniać zależnie
od wielkości bochenka.
Uwaga: Ten przycisk nie jest stosowany w
programach Cake (ciasto), Jam (dżem), Dough
(ciasto) i Bake (pieczenie).
Uwaga: Rozmiar bochenka DOUBLE
(PODWÓJNY) jest odpowiedni dla bry1fanny
bochenka podwójnej wielkości,
2. Whole wheat (pełnoziarnisty):
ugniatanie,
rośnięcie i pieczenie chleba pełnoziarnistego.
Nie zaleca sie korzystania z funkcji opóźniania,
bo może to skutkować miernymi wynikami.
3. French (francuski): ugniatanie, rośnięcie i
pieczenie z dłuższym czasem rośnięcia. Chleb
pieczony wg tego menu ma zwykle bardziej
chrupką skórkę i lżejszą konsystencję.
4. Quick (szybko): ugniatanie, rośnięcie
i pieczenie bochenka w czasie krótszym
niż Podstawowy. Chleb pieczony przy tym
ustawieniu jest zwykle mniejszy i bardziej gęstej
konsystencji.
FUNKCJA DELAY (OPÓŹNIENIE)
Jeśli chce się by urządzenie nie rozpoczynało
pracy natychmiast można użyć tego przycisku
dla ustawienia czasu zwłoki.
Należy zdecydować ile ma trwać przygotowanie
chleba naciskając TIME (czas) + lub TIME (czas)
-. Proszę pamiętać, że czas opóźnienia powinien
zawierać czas programu pieczenia. Tzn. po
upływie czasu opóźnienia, może być podany
gorący chleb. Najpierw musi być wybrany
program i stopień przyrumienienia, następnie
naciśnięciem ''TIME+" lub "TIME-" zwiększa
się lub zmniejsza czas przyrostach 10 minut.
Maksymalne opóźnienie wynosi 13 godzin.
Przykład: Czas aktualny jest 8:30 po południu,
jeśli chce się, by chleb był gotów następnego
ranka o godz., 7:00 tzn. za 10 godzin i 30 minut.
5. Sweet (słodki): ugniatanie, rośnięcie i
pieczenie chleba słodkiego. Można też dodawać
składniki i smaki.
6. Cake (ciasto - gotowy produkt): ugniatanie,
rośnięcie i pieczenie. Rośnięcie z dodatkiem
sody lub proszku do pieczenia.
7. Jam (dżem): Gotowanie dżemu i marmolady.
Owoce i warzywa przed włożeniem ich do
bry1fanny chlebowej muszą być zmielone.
8. Oough (ciasto - półprodukt): ugniatanie i
rośnięcie ale bez pieczenia. Po wyjęciu ciasta
można formować rolady, pizzę, chleb na parze,
itd.
20
otwórz pokrywkę i pozwól urządzeniu całkowicie
ostygnąć przez kolejnym go użyciem (poza
programem PIECZENIE i DŻEM). Jeśli po
uruchomieniu programu na wyświetlaczu jest
pokazane "LLL", to znaczy, że temperatura
wewnątrz formy do chleba jest zby1 niska.
Należy ustawić wyższą temperaturę pracy
piekarnika (poza programami PIECZENIE
i DŻEM). Jeśli po naciśnięciu start/stop na
wyświetlaczu pojawi się "EEO", to znaczy, że
czujnik temperatury jest odłączony; należy
sprawdzić go w autoryzowanym punkcie napraw.
Jeśli na wyświetlaczu pokazane jest "EE1",
oznacza to, że czujnik temperatury miał krótkie
spięcie.
Proszę wybrać menu, kolor, wielkość bochenka
a następnie nacisnąć "TIME+" lub "TIME-", by
dodać czas, aż do ukazania się na wyświetlaczu
LCD 10:30. Nacisnąć następnie przycisk STOP/
START, by uruchomić ten program opóźnienia.
Widoczne będzie migotanie kropki i odliczanie
na LCD pokazującym czas pozostający. Świeży
gotowy chleb będzie o godz. 7:00 rano, jeśli
nie chce się go natychmiast wyjąć, to będzie
podgrzewany przez godzinę.
UWAGA:
1. Ten przycisk nie jest stosowany w
programach Jam (dżem), Ultra fast (ultra
szybkie) i Bake (pieczenie).
2. Dla programu Bake, czas opóźnienia nie
jest stosowany, ale czas operacji może
być skorygowany naciśnięciem przycisku
''TIME+'' lub "TIME-", nacisnąć raz przycisk
''TIME+'' lub ''TIME-'', czas zwiększa się lub
zmniejsza przyrostach 1 minuta. Zakres
korekcji czasu wynosi 10-60 minut.
3. Przy pieczeniu z opóźnieniem, nie stosować
łatwo rozkładających się produk1ów, takich
jak jajka, świeże mleko, owoce, cebula itd.
PRZY PIERWSZYM UŻYCIU
1. Sprawdzić, czy wszystkie części i
wyposażenie są kompletne i nieuszkodzone.
2. Oczyścić wszystkie części zgodnie z
dalszym rozdziałem "Czyszczenie i
konserwacja"
3. Ustawić piec chlebowy w tryb pieczenia i
włączyć pieczenie bez wkładu, na około
10min. Po schłodzeniu ponownie oczyścić.
4. Osuszyć starannie części i zmontować je
przed użyciem urządzenia.
PODGRZEWANIE
Chleb może być automatycznie podgrzewany, po
pieczeniu, przez 60 minut. Jeśli chce się chleb
wyjąć, to należy wyłączyć program przyciskiem
START/STOP.
POZNAJ SWÓJ PIEC CHLEBOWY
1. Postaw piec chlebowy na płaskiej
powierzchni.
2. Stosownie do życzenia, wybierz brytfannę
chleba pojedynczego lub podwójnego.
Umieść brytfannę w prawidłowym położeniu
i lekko dopchnij, by zaskoczyła. Jeśli nie
jest włożona prawidłowo, to nie da się
całkowicie dopchnąć. Następnie umieścić
ostrze ugniatające na osi napędu. Zaleca się
napełnienie otworów margaryną odporną na
gorąco, przed włożeniem ugniataczy, pozwoli
to na uniknięcie przylepienia się ciasta
poniżej ugniataczy i ugniatacze dadzą się
łatwo z chleba wyjąć.
3. Umieścić składniki w brytfannie.
Należy zwykle najpierw nalać wodę lub
substancje ciekłe a następnie dodać cukier,
sól i mąkę, zawsze jako składnik ostatni
dodawać drożdże lub proszek do pieczenia.
PAMI~Ć
Jeśli nastąpiła przerwa w zasilaniu w trakcie
produkcji chleba, proces będzie wznowiony
automatycznie w ciągi 10-ciu minut, nawet bez
naciskania przyc;3ku Start/stop. Jeśli przerwa
w zasilaniu przekracza 10 minut pamięć się nie
zachowuje i pieczenie chleba trzeba uruchomić
ponownie. Ale jeśli ciasto jest zaledwie w fazie
ugniatania, gdy nastąpi przerwa zasilania, to
można nacisnąć po prostu "START/STOP", by
program kontynuować od początku.
ŚRODOWISKO
Maszyna pracuje dobrze w szerokim zakresie
temperatur, może być jednak różnica w wielkości
bochenka w bardzo gorącym i bardzo zimnym
pomieszczeniu. Zalecamy, by temperatura
pomieszczenia zawierała się pomiędzy 15°C a
34°C.
g
Drożdże lub soda
Składniki suche
Woda lub ciecz
OSTRZEŻENIE
Nie próbuj uruchamiać piekarnika do chleba,
zanim ostygnie, lub zanim się nagrzeje.
Jeśli na wyświetlaczu pokazane jest "HHH"
po rozpoczęciu programu, to znaczy, że
temperatura wewnątrz formy na chleb jest
zby1 wysoka. Należy natychmiast zatrzymać
program i odłączyć od zasilania. Następnie
UWAGA: Maksymalna ilość mąki i drożdży
wynosi 810g i 2 łyżeczki na brytfannę
pojedynczego chleba; dla brytfanny
podwójnej, maksymalna ilość mąki i drożdży
wynosi 300g i 2 łyżeczki.
21
Palcem wykonać małe wgniecenia z boku
mąki. Do wgnieceń dodać drożdże, zapewnić
by nie stykały się z składnikami ciekłymi lub
solą.
5. Zamknąć delikatnie wieko i włożyć wtyk
sznura do gniazdka.
6. Naciskać przycisk MENU aż do wyboru
właściwego programu.
7. Nacisnąć przycisk COlOR (KOLOR), by
wybrać żądany kolor skórki Ueśli dotyczy).
8. Nacisnąć przycisk lOAF (BOCHENEK), by
wybrać pożądany rozmiar (2,0 funta, ?,5
funta, 3,0 funta lub DOUBlE (PODWOJNY»
Ueśli dotyczy).
Uwaga: Rozmiar bochenka DOUBlE
(PODWÓJNY) jest odpowiedni dla brytfanny
bochenka podwójnej wielkości,
9. Ustawić czas opóźnienia naciśnięciem
przycisku "TIME+" lub "TIME-".
Można ominąć ten krok jeśli chce się
natychmiastowego rozpoczęcia pracy.
10. Nacisnąć raz przycisk START/STOP, by
rozpocząć pracę. Dwukropek zacznie
migotać.
11. Dla programów Basic (podstawowy), Whole
wheat (pełnoziarnisty), French (francuski),
Quick (szybki), Sweet (słodki), Cake
(ciasto), Sandwich (sandwicz) i Gluten free
(bezglutenowy), w czasie pracy słyszalne
będą dźwięki brzęczyka. Jest to sygnałem
dla dodawania składników. Otworzyć wieczko
i włożyć składniki. Możliwe jest wydostawanie
się pary przez szczeliny wylotów w trakcie
pieczenia. Jest to normalne.
12. Po skończeniu procesu słychać piśnięcia
i zgaśnie lampka pracy. Można nacisnąć
przycisk START/STOP przez ca 2 sekundy,
by proces pieczenia chleba przerwać i wyjąć
chleb. Otworzyć pokrywę i używając grubych
rękawic kuchennych uchwycić rękojeść
brytfanny, delikatnie brytfannę wyciągnąć,
prosto do góry urządzenia.
13. Użyć nie przywierających szpatułek, by
delikatnie uwolnić boki chleba od brytfanny.
OSTRZEŻENIE: Brytfanna i chleb mogą
być bardzo gorące! Postępować ostrożnie i
zawsze stosować rękawice kuchenne.
14. Obrócić brytfannę dołem do góry na
czystą powierzchnię kuchenną i delikatnie
wytrząsnąć chleb na ruszl.
15. Wyjąć ostrożnie chleb z brytfanny i przed
pokrojeniem ostudzić przez ca 20 minul.
16. Jeśli się wyszło z pomieszczenia bez
naciśnięcia przycisku START/STOP pod
koniec pracy, to chleb będzie automatycznie
podgrzewany przez godzinę. Jeśli chce
się go wyjąć, to należy wyłączyć program
przyciskiem START/STOP.
17. Po skończeniu działania i nie używaniu
proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka.
UWAGA: Przed pokrojeniem bochenka, użyć
haka do usunięcia ostrza mieszającego,
ukrytego na spodzie bochenka. Bochenek
jest gorący; nie używać rąk do zdjęcia ostrza
mieszającego.
4.
SPECJALNE WPROWADZENIE
1. Do programu Ouick (szybki)
W programie Quick obsługujący może wykonać
bochenek w krótszym czasie, używając proszku
do pieczenia lub drożdży. Aby uzyskać doskonały
szybki chleb, zaleca się by wszystkie składniki
ciekłe były umieszczone na spodzie brytfanny
a suche na górze, ale w trakcie początkowego
ugniatania, niektóre suche składniki mogą
się zbierać w narożach brytfanny, tak więc w
celu usunięcia grudek mąki, dla wspomożenia
ugniatania ciasta, należy użyć szpatułki.
2. Do programu Ultra łast (ultraszybki)
W programie Ultra fast, obsługujący może
zakończyć tworzenie bochenka w najkrótszym
czasie, tak więc bochenek może mieć bardziej
gęstą konsystencję· Dla chleba z trybu Ultra fast,
krytyczne znaczenie dla działania fermentacji ma
temperatura wody, jeśli jest za niska bochenek
nie będzie rósł do oczekiwanych rozmiarów,
jeśli temperatura jest za wysoka, drożdże utracą
aktywność, co wpłynie na działanie fermentacji.
Proszę pamiętać, że temperatura wody powinna
być utrzymywana z zakresie 48-50°C, tak więc
produkcja chleba w trybie Ultra fast wymaga
użycia termometru do mierzenia temperatury
wody.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od
zasilania i pozwól mu ostygnąć.
WAŻNE:
Elementy i akcesoria do tego urządzenia nie
powinny być myte w zmywarce do naczyń.
1. Forma na chleb: Pocieraj w środku i na
zewnątrz wilgotną szmatką. Nie należy
używać żadnych ostrych, ani ściernych
środków, by nie uszkodzić ochronnej warstwy
nieprzywierającej. Przed ponowną instalacją
forma musi być całkowicie sucha.
2. Ostrze ugniatające: Jeśli trudno jest zdjąć
ramę ugniatającą z osi, należy wypełnić
pojemnik ciepłą wodą i pozostawić na około
30 minul. Potem ugniatacz może być łatwo
wyjęty do czyszczenia. Należy też wytrzeć
ostrze dokładnie bawełnianą wilgotną
szmatką. Proszę pamiętać, że forma do
chleba i ostrze ugniatające nadają się do
mycia w zmywarce do naczyń.
3. Pokrywka i okienko: wyczyść pokrywkę
w środku i na zewnątrz lekko zwilżoną
szmatką.
22
biały. Cukier brązowy lub cukier puder albo
bawełniany, stosowany jest wg wymagań
specjalnych.
4.
Obudowa: delikatnie wytrzyj zewnętrzną
powierzchnię obudowy wilgotną szmatką.
Nie należy korzystać z żadnych środków
ściernych, gdyż mogłoby to uszkodzić
wysoko wypolerowaną powierzchnię. Nigdy
nie należy w celu wyczyszczenia zanurzać
obudowy w wodzie.
5. Przed schowaniem wypiekacza do chleba,
należy się upewnić, że całkowicie ostygł,
jest czysty i suchy, oraz że pokrywka jest
zamknięta.
8. Drożdże
W procesie fermentacji, drożdże produkują
dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla powoduje
rośnięcie chleba i zmiękcza jego wewnętrzną
włóknistość. Jednakże szybki wzrost drożdżowy
wymaga jako pożywki węglowodanów zawartych
w cukrze i mąki.
1 łyżeczka herbaciana aktywnych drożdży
suchych = 3/4 łyżeczki herbacianej drożdży
szybkich.
1,5 łyżeczki herbacianej aktywnych drożdży
suchych = 1 łyżeczka herbaciana drożdży
szybkich
2 łyżeczki herbaciane aktywnych drożdży
suchych = 1,5 łyżeczki herbacianej drożdży
szybkich
WPROWADZENIE DO SKŁADNIKÓW
CHLEBA
1. Mąka chlebowa
Mąka na chleb ma wysoką zawartość glutenu
(zwana jest też mąką wysokoglutenową,
zawierającą dużo protein), jest elastyczna
i zachowuje kształt ugniecionej formy po
wyrośnięciu. Jako, że zawartość glutenu jest
wyższa niż w mące zwykłej, to może być
użyta do wyrobu chleba większych rozmiarów,
z lepszą wewnętrzna strukturą. Mąka jest
najważniejszym składnikiem chleba.
Drożdże muszą być przechowywane w
lodówce, bo w wyższej temperaturze zginą,
przed użyciem, należy sprawdzić ich termin
przydatności. Po każdym użyciu należy je
natychmiast chować do lodówki. Niepowodzenie
w pieczeniu chleba jest zwykle spowodowane
użyciem martwych drożdży.
Poniższe sposoby pozwalają określić czy
drożdże są świeże i aktywne.
(1) Nalać 1/2 filiżanki ciepłej wody (45-50·C) do
miarki
(2) Dodać 1 łyżeczkę herbacianą i rozmieszać,
następnie zasypać wodę 2-ma łyżeczkami
herbacianymi drożdży.
(3) Umieścić miarkę w ciepłym miejscu na ca
10min. Nie mieszać wody.
(4) Powstała piana powinna wypełnić całą
filiżankę. W przeciwnym razie drożdże są
martwe lub nieaktywne.
2. Mąka zwykła
Jest to mąka nie zawierająca proszku do
pieczenia, nadaje się do wyrobu chleba
ekspresowego.
3. Mąka pełnoziarnista
Mąka pełnoziarnista pochodzi z mielenia
ziarna. Zawiera łuski pszenicy i gluten.
Mąka pełnoziarnista jest cięższa i bardziej
odżywcza niż mąka zwykła. Chleb robiony
z mąki pełnoziarnistej jest zwykle mniejszy.
Wiele przepisów, dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów, łączy mąkę pełnoziarnistą z mąką
chlebową.
4. Ciemna mąka pszenna
Ciemna mąka pszenna zwana też razową
jest rodzajem mąki wysoko włóknistej i jest
podobna do mąki pełnoziarnistej. Dla otrzymania
dużego rozmiaru po rośnięciu należy jej używać
w połączeniu ze znaczną proporcją mąki
chlebowej.
9. Sól
Sól jest niezbędna dla poprawy smaku i koloru
skórki. Jednakże sól może hamować wzrost
drożdży. Receptura nie powinna zawierać
nadmiernej ilości soli. Chleb bez soli urośnie
lepiej.
10. Jajko
Jajka mogą poprawić konsystencje chleba,
uczynić go bardziej odżywczym i zwiększyć
rozmiar, jajko musi być obrane i jednolicie
rozmieszane.
5. Mąka samo rosnąca
Typ maki zawierającej proszek do pieczenia,
używany specjalnie do wyrobu ciast.
6. Mąka kukurydziana i owsiankowa
Mąka kukurydziana i owsiankowa są
produkowane z oddzielnego mielenia kukurydzy
i owsa. Są dodatkowymi składnikami produkcji
chleba razowego, stosowanymi dla ulepszenia
smaku i konsystencji.
11. Tłuszcz, masło i olej roślinny
Tłuszcz może zmiękczyć chleb i wydłużyć
czas przechowywania. Maslo przed użyciem
powinno być roztopione lub posiekane na małe
kawałeczki.
7. Cukier
Cukier jest bardzo ważnym składnikiem
dodającym chlebowi słodyczy i koloru. Jest
też traktowany jako pożywka w chlebie
drożdżowym. Używany jest przeważnie cukier
12. Proszek do pieczenia
Proszek do pieczenia jest używany do ultra
szybkiego wyrobu chleba i ciasta. Nie wymaga
czasu na wzrost i tworzy gaz w formie bąbelków,
23
w długim mieszaniu. Przy stosowaniu funkcji
opóźnienia przez długi czas, nie stosować
składników rozkładających się, takich jak jajka i
składniki owocowe.
zmiękczający konsystencję chleba na drodze
chemicznej.
13. Soda
Jest podobna do proszku do pieczenia. Może
być też używana w połączeniu z proszkiem do
pieczenia.
DANE TE~HNICZNE:
220·240V - 50Hz· 850W
14. Woda i inna ciecz
Woda jest podstawowym składnikiem wyrobu
chleba. Ogólnie biorąc najwłaściwsza jest woda
o temperaturze pomiędzy 20°C a 25°C. Woda
może być zastąpiona świeżym mlekiem, lub
wodą zmieszaną z 2% mleka w proszku, mogą
one wzbogacić smak chleba i ulepszyć kolor
skórki. Niektóre receptury mogą wymagać soku
dla wzbogacenia smaku, np. soku jabłkowego,
pomarańczowego, cytrynowego, itd.
ODMIERZANIE SKŁADNIKÓW
Ważnym krokiem w wytworzeniu dobrego
chleba jest użycie właściwej ilości składników.
Zdecydowanie zaleca się stosowanie miarki lub
łyżeczki odmierzającej dla uzyskania dokładnych
ilości, w przeciwnym razio chleb będzie
przypadkowy.
1. Odmierzanie składników ciekłych
Woda, świeże mleko lub mleko w proszku
powinny być odmierzane miarkami. Poziom
kubka pomiarowego należy obserwować
wzrokiem skierowanym poziomo do miarki.
Przy odmierzaniu oleju jadalnego lub innych
składników, należy kubek pomiarowy starannie
oczyścić z innych składników.
2. Odmierzanie składników suchych
Odmierzanie składników suchych musi
być wykonywane delikatnym nabieraniem
na łyżeczkę do miarki a następnie po jej
napełnieniu, wyrównaniu nożem. Nabieranie
miarką lub jej potrząsanie spowoduje jej
zapełnienie większe niż wymagane. Ta
dodatkowa ilość może zaburzyć proporcje
receptury. Do odmierzania małych ilości
składników suchych, należy użyć łyżeczki
miareczkującej. Odmierzenia muszą być
wyrównane bez nadmiaru, jako że ta mała
różnica może zachwiać krytyczną równowagę
receptury.
3. Kolejność dodawania
Należy przestrzegać kolejności umieszczania
składników, generalnie powinna być następująca:
Składniki ciekłe, jajka, sól i mleko w proszku itd.
Przy umieszczaniu składników mąka nie może
być całkowicie zamoczona cieczą. Drożdże
mogą być umieszczane tylko w mące suchej.
Drożdże nie powinny stykać się z solą. Po
ugniataniu mąki przez jakiś czas, brzęczyk
da znak dołożenia składników owocowych do
mieszaniny. Jeśli składniki owocowe zostaną
dodane zbyt wcześnie, to ich posmak zgubi się
24