Stypendium doktorskie w ramach projektu Sonata BIS

Transkrypt

Stypendium doktorskie w ramach projektu Sonata BIS
Stypendium doktorskie w ramach projektu
Sonata BIS
Sonata BIS: Synaptyczna synteza białek w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne Identyfikacja mRNA ulegających translacji i nowopowstających białek synaptycznych w
odpowiedzi na określony typ pobudzenia.
Projekt jest realizowany w Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej w
Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr Magdaleny
Dziembowskiej.
Tematyka badawcza:
Celem naukowym projektu jest identyfikacja białek syntetyzowanych de novo na synapsie w
odpowiedzi na określony typ pobudzenia. W ostatnich latach regulacja lokalnej syntezy białka w
dendrytach stała się jednym z wiodących nurtów badań w neurobiologii ze względu na znaczenie tego
procesu dla homeostazy komórek nerwowych i plastyczności synaptycznej. Zaburzenia lokalnej
translacji prowadzą do nieprawidłowości obserwowanych w zespołach chorobowych takich jak zespół
łamliwego chromosomu X czy autyzm, i są związane z nieprawidłową morfologią synaps oraz
upośledzonym przewodnictwem synaptycznym. Niedawno, używając metody bezpośredniego
sekwencjonowania, scharakteryzowano wszystkie mRNA obecne w warstwie hipokampu zawierającej
głównie dendryty i aksony. Autorzy scharakteryzowali w badanej części mózgu ponad 2500
specyficznych transkryptów. Nie wiadomo jednak, które z mRNA obecnych w wypustkach
dendrytycznych neuronu podlegają lokalnej translacji w odpowiedzi na konkretne pobudzenie
synaptyczne. W proponowanym projekcie podejmiemy próbę identyfikacji białek syntetyzowanych
lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie neuronalne w warunkach fizjologicznych i zespole
łamliwego chromosomu X. Identyfikacja białek, które ulegają synaptycznej translacji w odpowiedzi na
konkretny typ pobudzenia i poznanie ich funkcji w neuronach jest kluczowe dla zrozumienia fizjologii i
zaburzeń plastyczności synaptycznej.
Kandydat powinien:




ukończyć studia wyższe magisterskie: biologia lub biotechnologia
podjąć studia doktoranckie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych najpóźniej od 1
października 2015 lub być aktualnie uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych
posiadać minimum roczny staż pracy w laboratorium biologicznym
posiadać umiejętność pracy w zespole, komunikacji i redagowania tekstów w języku
angielskim
Dodatkowymi atutami kandydata będą:
 udokumentowana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (PCR, klonowanie,
elektroforeza RNA i białek)
 udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych
 doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i/lub zakładaniu pierwotnych hodowli
neuronalnych
Warunki zatrudnienia:
Stypendium doktorskie w projekcie wynosi 3000 PLN miesięcznie. Maksymalny okres finansowania
stypendium w ramach aktualnego projektu to 48 miesięcy. Doktorant otrzyma samodzielne miejsce do
pracy w CeNT UW.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 CV ze zdjęciem i list motywacyjny
 kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 dane kontaktowe osoby, która mogłaby udzielić referencji (np. promotora pracy magisterskiej)
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Termin składania zgłoszeń drogą e-mailową do dnia 11.09.2015.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami
Kontakt: dr Magdalena Dziembowska ([email protected])