Generuj PDF - Policja Świętokrzyska

Transkrypt

Generuj PDF - Policja Świętokrzyska
POLICJA ŚWIĘTOKRZYSKA
Źródło:
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/6766,Bezpieczenstwo-pozarowe-w-lasach.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 00:25
Strona znajduje się w archiwum.
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W LASACH
W związku z trwającą falą upałów w kraju oraz województwie świętokrzyskim apelujemy o zachowanie
szczególnej ostrożności na obszarach leśnych. Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, które mogą
pozwolić uniknąć powstania pożaru.
Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego w lasach
Przebywając w lesie ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodpowiedniego zachowania się i zobowiązani
jesteśmy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych. Podstawową zasadą
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru w lesie jest utrzymanie nie zalesionych pasów
przeciwpożarowych oraz usuwanie gałęzi, chrustu, ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych znajdujących się w
odległości 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej z wyjątkiem drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
W lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie
wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
- rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
- palić tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
Ponadto należy:
1) bezwzględnie przestrzegać zakazu wstępu do lasu wprowadzonego przez właściciela w związku z występującym na
obszarach leśnych dużym zagrożeniem pożarowym,
2) stosować się do zakazów wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż
szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji
ludności.
Wybierając się do lasu koniecznym również jest:
- zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne,
- nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków papierosów, które mogą być przyczyną pożaru.
Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest:
1) jedynie drogami publicznymi,
2) na drogi leśne tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych
drogach.
Postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 109 poz. 719).
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity dz. U. Nr 45 z 2005 r. poz. 435 z późn. zm.)
Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach
Aktualna mapa zagrożenia pożarowego
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty