Finiał konkursu wiedzy o BHP w rolnictwie

Transkrypt

Finiał konkursu wiedzy o BHP w rolnictwie
Finiał konkursu wiedzy o BHP w rolnictwie
W dniu 29 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Stasica w Opolu
Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie działająca przy Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Opolu, zorganizowała finał XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w
Rolnictwie. W finale wzięło udział 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 21
gimnazjalnych wyłonionych w 12 eliminacjach na szczeblu powiatowym. Zadaniem
uczestników finału było udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania przygotowane
przez członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. Pytania dotyczyły następujących obszarów wiedzy:
bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, świadczenia rentowe i emerytalne oraz zasiłki chorobowe
przysługujące rolnikom, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pożarowe. Uczniowie
walczyli o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu i Oddział Regionalny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu.
W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział
Regionalny w Opolu, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Opolskiego Kuratorium Oświaty, Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy
Wojewódzkiej Policji.
W bieżącym roku finał konkursu został zmodyfikowany. Do ścisłego finału zakwalifikowano po 5 uczestników z
każdej grupy uczniów, którzy odpowiadali na pytania ukazujące się na ekranie. Za każdą prawidłową odpowiedź
otrzymywali punkt, za złą tracili jedną z trzech przyznanych im szans. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosił 20
sek. Przeprowadzono trzy etapy, a wygrał ten gracz, który otrzymał największą liczbę punktów. Pozostali gracze
zajęli kolejne miejsca według sumy otrzymanych punktów. Nagrody główne otrzymali uczniowie, którzy zajęli
miejsca od I do III, a pozostałych 7 graczy zostało nagrodzonych wyróżnieniami. Wszyscy uczestnikom finału
wręczono pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcami XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie zostali:
I miejsce wywalczyła Paulina Żmuda z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie,
II miejce zdobył Mateusz Fijałkowski z Zespołu Szkół Rolniczych CKP z Grodkowa
III miejsce zajęła Anna Krawczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.
Wszystkim uczestnikom XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie oraz towarzyszącym
nauczycielom zapewniono znakomite warunki techniczno – organizacyjne. Catering dla uczestników, ich opiekunów
oraz rodziców przygotowała szkoła przy wsparciu Okręgowego Inspektoratu w Opolu.. Pomoc techniczno –
organizacyjną znakomicie sprawowali uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Stasica.
Podstawowym celem Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie, który od 19 lat jest organizowany na Opolszczyźnie,
jest prowadzenie profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, która niejednokrotnie uczestniczy w pracach prowadzonych
w gospodarstwach rolnych i spotyka się z szeregiem zagrożeń tam występujących. Mamy nadzieję, że dobrze
wykształcona, świadoma młodzież, będzie w przyszłości aktywnie uczestniczyć w tworzeniu systemu ochrony pracy
w rolnictwie indywidualnym, tak, aby stale ograniczać poziom wypadkowości w tym sektorze gospodarki.
Jednocześnie konkursy, dot. przedstawionej problematyki są formą dodatkowej edukacji młodzieży szkolnej z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to potrzebna inicjatywa, szczególnie z uwagi na brak tego rodzaju
tematyki w programach nauczania w szkołach.