ZARZĄDZENIE Nr 85 /2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 85 /2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z
ZARZĄDZENIE Nr 85 /2005
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 4 sierpnia 2005 r.
w sprawie utworzenia 2-letnich wieczorowych uzupełniających
studiów magisterskich filologii rosyjskiej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 82/2005 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 października 2007 r. tworzy się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzupełniające studia magisterskie filologii rosyjskiej, zwane dalej
„studiami”.
2. Studia trwają dwa lata (4 semestry). Absolwenci otrzymują tytuł magistra.
3. Studia prowadzone są systemem wieczorowym.
4. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów zawodowych filologii rosyjskiej.
§ 2. Na studiach stosuje się Regulamin studiów obowiązujący w Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 3. Rekrutacja na studia odbywać się będzie według zasad określanych corocznie
przez Radę Wydziału i Senat.
§ 4. Wysokość opłat za studia reguluje odrębne zarządzenie Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.
§ 5. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Filologicznego do złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 31 października 2007 r.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw Nauczania.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(Dział Organizacyjny-2005)

Podobne dokumenty