1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Transkrypt

1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Przedmiar robót
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNNR-1-01-11-1
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi . Trasa drogi w terenie równinnym.
Ilo : 0,6 Jedn.: km
2 KNNR-1-01-13-1
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc spycharek. Grubo
Ilo : 180 Jedn.: m3
warstwy do 15 cm.
3 KNNR-1-02-20-7
Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi z transportem urobku samochodami
samowy adowczymi na odleg
do 1 km lub na odk ad . adowarki ko owe o pojemno ci
.Kategoria gruntu III.
Ilo : 180 Jedn.: m3
ki 2,50m3
4 KNNR-1-02-02-2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi z transportem urobku samochodami samowy adowczymi
na odleg
do 1km. Koparki o pojemno ci ki 0.15 m3 - kategoria gruntu III.
Ilo : 59 Jedn.: m3
5 KNNR-1-05-03-1
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony sta ych przekopów, wykopów i nasypów ( obrobienie na czysto ).
Kategoria gruntów I - III.
Ilo : 285 Jedn.: m2
6 KNNR-6-13-02-2
Oczyszczanie rowów i przepustów z namu u. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo
20 cm.
Ilo : 90 Jedn.: m
Opracowa : M. Pluta
namu u
Str. 1
Przedmiar robót
2. Nawierzchnia
2. Nawierzchnia
1 KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zag szczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.
Ilo : 2481 Jedn.: m2
2 KNNR-6-01-13-4
Podbudowy z kruszyw amanych. Warstwa kruszywa amanego - górna, wyrównawcza, grubo
zag szczeniu 4 cm.
Ilo : 2481 Jedn.: m2
warstwy po
3 KNNR-6-10-02-1
Utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow .
Ilo : 2481 Jedn.: m2 Krotno : 2
4 KNNR-6-10-02-7
Utrwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow . Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 4 km.
Ilo : 3,1 Jedn.: mg Krotno : 26
5 KNNR-6-03-08-3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wi
ca). Warstwa wi
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo warstwy po zag szczeniu 3cm.
Ilo : 2481 Jedn.: m2
ca z mieszanek
6 KNNR-6-03-09-4
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa cieralna). Warstwa cieralna z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo warstwy po zag szczeniu 3 cm.
Ilo : 2481 Jedn.: m2
7 KNNR-6-03-09-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu
ponad 5 km.
Ilo : 372,15 Jedn.: mg Krotno : 18
Opracowa : M. Pluta
Str. 2
Przedmiar robót
3. Odwodnienie i oznakowanie
3. Odwodnienie i oznakowanie
1 KNNR-6-06-06-3
cieki z elementów betonowych. ciek na podsypce cementowo-piaskowej, grubo
Ilo : 155 Jedn.: m
prefabrykatów 15 cm.
2 KNNR-6-07-02-1
Pionowe znaki drogowe. S upki z rur stalowych.
Ilo : 2 Jedn.: sztuk
3 KNNR-6-07-02-5
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2.
Ilo : 2 Jedn.: sztuk
Opracowa : M. Pluta
Str. 3