Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka

Transkrypt

Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka
"
S i *.l',i i tlT- ;'l Z
, j:'
ii\'
i i
{ , - J , - Ji . , , i r .I , ; < . ; 1- r :
1 , , i. 1- , - ,4
il.li-;.jf ily
Zarz4dzenieNr 162111
Burmistrza Gmi ny i MiastaCzelwionka-Leszczyny
z dnia 26 maja 2011 roku.
w sprawie zmianw bud2eciegminyi miastana2}11 r.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samonqdziegminnym
tekstDz. u.22001 r. Nr 142 poz.1sg1z pozniejszymi
zmtanami),
fiednofity
- S 15 pkt 1 uchwalyNr lV/39/10Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia
30 grudnia 2O1Or. UchwalaBud2etowaGminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
na rok 2011 z zliqzku z arl.258 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 27 s;e;rpnia2009 r.
o finansachpublicznych(Dz.u. Nr 157,poz. 1240z p62niejs4mizmianami),
zarz4dzam,co nasQpuje :
s1
Dokonad zmian w budzecie gminy i miasta Czenrionka-Leszczyny
zgodnie
z zalqcznikiemdo niniejszeg
o zarzqdzenia.
s2
\Atlkonaniezarzqdzeniapowierzasiq SkarbnikowiGminyi Miasta.
s3
Zarzqdzenie
wchodziw 2yciez dniempodpisaniai podlegapodaniudo wiadomo6ci
mieszkafic6ww spos6butyczalowo przyjgty.
\r
\
A
'?^--
I . j ': , i - t ' , i i . , t ; ' 1 7 ,
t.:,
, ./
:!i i\J
Ii\
Cz c ;-wic nlq-{i- i-S$/Cfyny
Talqcznik
do ZatzqdzeniaNr 1621
I1
z dnia26 maja2011r.
ZMIANYW BUDzECIEGIIINY I MIASTACZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK2011
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji budZetowej
Zmianyw planiewydatk6w
801
OSwiatai wychowanie
8 0 1 0 1 Szkofupodstawowe
r wydatkibiezqce
w tym:
Dziel
P.ozrlzial
. WydatkijednostekbudZetowych
wtym:
- wydatkizwiqzane
z realizacjqstatutowych
zadah jedn ostek bud2etowych
80103
Oddziatypzedszkolne
rltrszkolachpodstawowch
r wydatkibiez4ce
w wm:
. Wydatkijednostekbud2etowych
w tym:
- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadafijedn ostek budiletowych
80148 Stol6wkiszkolne
ipzedszkolne
r wydatkibiez4ce
w tym:
. Wydatkijednostekbud2etowych
w tym:
- wydatkizwiqzane
z realizacjqstatutovrych
zadaft jedn ostek bud2etowych
854
Edukacyinaopieka
wychowawcza
85401 Swietliceszkolne
r wydatkibiezEce
w tvm:
. Wydatkijednostekbud2etowych
w tym:
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
ZmniejszeniaZwigkszenia
844.00
728,00
728.0C
844.00
728,00
0.00
728,OC
0,00
728,0C
0,0c
728,0(
0.0c
686.00
0,0c
686,00
0,0c
686,0C
686,0(
0.0c
42.04
0,0c
42,00
0,0c
42,0C
42,0(
116,00
116,00
116.0C
116.00
116,0C
116,00
116,0C
116,0C
116,0C
- wydatkizwiqzane
z realizacjqstatutowych
zadah jedn ostek budiletowych
Razem:
116,0C
844.00
\F
\
1
844.00
,A

Podobne dokumenty