Wniosek o zmianę hasła administratora Portalu Świadczeniodawcy

Transkrypt

Wniosek o zmianę hasła administratora Portalu Świadczeniodawcy
Wniosek o zmianę hasła administratora
Portalu Świadczeniodawcy
Zał. nr 2
do Procedury
z zarz. nr 185/14
Dyrektora POW NFZ
z dnia 30.12.2014 r.
Kod świadczeniodawcy
Dane administratora, którego dotyczy wniosek:
Nazwa użytkownika
Numer PESEL
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb zmiany hasła
administratora Portalu
Data, podpis
administratora
Dane osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu:
Imię i nazwisko
Data, odcisk pieczęci i podpis osoby
uprawnionej do składania oświadczeń woli
Wypełnia POW NFZ:
Data, podpis osoby potwierdzającej zgodność
danych osoby upoważnionej do
reprezentowania świadczeniodawcy
Data, podpis osoby realizującej wniosek
Uwaga.
Dane administratora (numer telefonu oraz adres email) zostaną zaktualizowane zgodnie z wnioskiem
Na podany powyżej adres poczty elektronicznej zostanie wysłane nowe, jednorazowe hasło dostępu do portalu. Przy
pierwszym logowaniu za jego pomocą, system wymusi zmianę na hasło znane wyłącznie użytkownikowi.