postanowienie

Transkrypt

postanowienie
Mogilno, 23 sierpnia 2013 r.
WDS.600.84.2013
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U z 2010 r. Nr 213, poz 1397, z późn. zm.)
postanawiam
odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
norek o docelowej ilości 23.600 sztuk = 59DJP, w tym 10 pawilonów do hodowli norek i hali
magazynowo – gospodarczej
na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze
ewidencyjnym 291/2, w miejscowości Strzelce, gmina Mogilno.
Uzasadnienie
W dniu 8 sierpnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynął wniosek pana Krzysztofa
Szydzik, zam. Strzelce 63, 88 – 321 Kwieciszewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o
docelowej ilości 23.600 sztuk = 59DJP, w tym 10 pawilonów do hodowli norek i hali
magazynowo – gospodarczej, na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze
ewidencyjnym 291/ 2, w miejscowości Strzelce, gmina Mogilno.
Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis z rejestru
gruntów, mapa ewidencyjna oraz zaświadczenie, iż ww. działka znajduje się na terenie na którym
nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest
objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż powierzchnia całej nieruchomości
wynosi 10,38 ha. Planuje się zbudowanie dziesięciu pawilonów przeznaczonych do hodowli
norek o powierzchni 441 m2 każdy oraz budowę hali gospodarczo – magazynowej o powierzchni
150 m2. Łączna powierzchnia zabudowy będzie wynosiła 4560 m2.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m od planowanego
przedsięwzięcia.
Zakłada się prowadzenie hodowli norek w systemie pawilonowym. Klatki będą składały
się z dwóch części: zaciszona klatka lęgowa i obudowany siatką wybieg. Wnioskodawca będzie
prowadził najnowocześniejsze technologie produkcji zwierzęcej, a także gospodarki odpadami,
tak by wszystkie normy związane z ochroną środowiska były spełnione.
Teren na którym planowana jest inwestycja nie wchodzi do systemu obszarów
szczególnie chronionych tj.: NATURA 2000, parków narodowych, parków krajobrazowych czy
rezerwatów przyrody
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z
§3 ust. 1 pkt 52 i pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.
1397 z późn. zm), ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, ponieważ hodowla norek nie przekroczy 60 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP), a powierzchnia zabudowy magazynowej nie będzie większa niż 1 ha.
W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.
Organ zwraca jednak wnioskodawcy uwagę o konieczności przestrzegania przepisów
związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w związku z prowadzoną hodowlą.
Przedmiotową inwestycję należy zaplanować z uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich, zastosować rozwiązania techniczne i technologiczne
eliminujące możliwość występowania zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.
Budynki rolnicze powinny być projektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed
wydzielaniem szkodliwych substancji i zapachów, a w wypadku gdy nie można uniknąć
wydzielania się szkodliwych substancji, należy zadbać by nie przekraczały dopuszczalnych
norm, określonych w odrębnych przepisach.
Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi podczas realizacji przedsięwzięcia należy
racjonalnie zaplanować, w oparciu o stosowne umowy z upoważnionymi odbiorcami.
POUCZENIE
Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie za pośrednictwem organu, który je
wydał w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
z up. BURMISTRZA
Arkadiusz Grobelski
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury Drogowej
i OchronyŚrodowiska
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
D.W.