koniec_powiadomienia 2012

Transkrypt

koniec_powiadomienia 2012
DOM DZIECKA Nr 9
im. Lidii i Adama Ciołkoszów
Ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
Warszawa, 23 lipca 2012 r.
DDZ/23/460/2012
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania terenu Domu
Dziecka nr 9 w Warszawie .
Szanowni Państwo!
Dom Dziecka Nr 9 informuje na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2010 .Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: „MALBRUK”J.SIKORSKI ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH 05-503 Głosków –Letnisko ,
ul.Południowa 31.
Oferta MAL-BRUK”J.SIKORSKI ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH 05-503 Głosków –
Letnisko , ul.Południowa 31.opiewająca na wartość 147 835,40 zł brutto zgodnie z kryteriami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega wyborowi jako oferta
najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
Lp.
Cena
ofertowa
Kryterium ceny
(100%)
Łącznie
punktów
155 959,45 zł
95,00
95,00
FIRMA RUTKOWSKI
TADEUSZ RUTKOWSKI
PRUSZKÓW
UL.KRZYWDY RZEWUSKIEGO 50
MAL-BRUK J.SIKORSKI
GŁOSKÓW –LETNISKO
UL.POŁUDNIOWA 31
BRUK ROBOTY DROGOWE
PARAKIEWICZ ROMAN
LEGIONOWO
UL.JASNOGÓRSKA 26
159 097,57 zł
93,00
93,00
147 835,40 zł
100,00
100,00
175 434,33 zł
84,00
84,00
5
WERBENA ART Sp. Z o.o.
WARSZAWA
UL.FARBIARSKA 35
185 662,27 zł
80,00
80,00
6
SIM INWEST SP Z O.O.
PIOTROWICE 36
08-540 STĘŻYCA
JACEK SKŁODOWSKI F.H.U.
AGBUD
05-252 DĄBRÓWKA
KARPIN 22
138 390,51 zł
00,00
00,00
191 532,57 zł
77,00
77,00
1.
2.
3
4
7
Nazwa Wykonawcy
RYMIX-BIS S.A.WARSZAWA
UL.RÓWNOLEGŁA 1
Informujemy jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego
uczestnika postępowania, ale odrzucono ofertę firmy SIM INWEST SP z o.o. z siedzibą w
Stężycy, Piotrowice 36 na podstawie art.89 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
powodu błędów w obliczeniu ceny polegających na braku wyceny pozycji 20 i 23 przedmiaru.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta po dniu
30.07.2012 roku.
Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu i złożenie oferty.
Dyrektor
Marzena Guzicka