sąd apelacyjny - Dom Dziecka nr 9

Transkrypt

sąd apelacyjny - Dom Dziecka nr 9
DOM DZIECKA Nr 9
im. Lidii i Adama Ciołkoszów
Ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
Warszawa, 23 lipca 2012 r.
DDZ/23/461/2012
MAL-BRUK J.Sikorski
Zakład Robót Budowlanych
Ul. Południowa 31
05-503 Głosków -Letnisko
dotyczy:
przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania terenu
Domu Dziecka nr 9 im.Lidii i Adama Ciołkoszów
Szanowni Państwo!
Dom Dziecka Nr 9 informuje na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolityDz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy MAL-BRUK J.Sikorski
Zakład Robót Budowlanych z siedzibą w 05-503 Głosków- Letnisko ,ul.Południowa 31.
Oferta Państwa firmy opiewająca na wartość 147 835,40 zł. zgodnie z kryteriami określonymi w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega wyborowi jako oferta najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert:
Lp.
1.
Nazwa Wykonawcy
Firma MAL-BRUK J.Sikorski
Ul.Południowa 31
05-503 Głosków -Letnisko
Cena
ofertowa
Kryterium ceny
(100%)
Łącznie
punktów
147 835,40 zł
100,00
100,00
Informujemy jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego
uczestnika postępowania , ale odrzucono ofertę firmy SIM INWEST SP z o.o. z siedzibą w
Stężycy, Piotrowice 36 na podstawie art.89 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
powodu błędów w obliczeniu ceny polegających na braku wyceny pozycji 20 i 23 przedmiaru..
Zapraszamy upełnomocnionych przedstawicieli Państwa firmy do naszej siedziby w dniu
31.07.2012 roku w celu podpisania umowy.
Dyrektor
Marzena Guzicka

Podobne dokumenty