dziennik urzędowy

Transkrypt

dziennik urzędowy
DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
2016.11.07 09:24:29
Adrian Maciej Mąkowski
Poz. 185
OBWIESZCZENIE
Public key:
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Data: 2016-11-07
z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu
decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie
przez Gminę Miasto Marki usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą
18 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Marki usługi
dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci światłowodowej,
w 13 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki, w zakresie
realizacji projektu „Miejska sieć światłowodowa Miasta Marki” oraz określającej zakres
i warunki świadczenia przez Gminę Miasto Marki usługi dostępu do Internetu
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i poz. 1579) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 7 listopada 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące
projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę
na świadczenie przez Gminę Miasto Marki usługi dostępu do Internetu bez pobierania
opłat za pomocą 18 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto
Marki usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci światłowodowej,
w 13 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki, w zakresie realizacji
projektu „Miejska sieć światłowodowa Miasta Marki” oraz określającej zakres i warunki
świadczenia przez Gminę Miasto Marki usługi dostępu do Internetu, zwanego dalej
„projektem decyzji Prezesa UKE”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej
dalej „stroną podmiotową BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, w pokoju nr 41.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa
UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni
od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii
Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:
„Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Miasto Marki usługi dostępu
do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 18 hotspotów i wyrażającej zgodę
na świadczenie przez Gminę Miasto Marki usługi dostępu do Internetu bez pobierania
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
–2–
Poz. 185
opłat, za pomocą sieci światłowodowej, w 13 jednostkach organizacyjnych podległych
Gminie Miasto Marki, w zakresie realizacji projektu „Miejska sieć światłowodowa
Miasta Marki” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Miasto
Marki usługi dostępu do Internetu
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”
oraz elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie
z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z up. Krzysztof Dyl