Piątek obwieszczenie PUBLIKACJA

Transkrypt

Piątek obwieszczenie PUBLIKACJA
DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dnia 14 lipca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kołtunowicz
Poz. 114
Data: 2016-07-14 11:57:43
OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu
decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez
Gminę Piątek usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci
bezprzewodowej, 300 gospodarstwom domowym i w 7 jednostkach organizacyjnych
podległych Gminie Piątek, w zakresie realizacji projektu pn. „Podłączeni – Niewykluczeni.
Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” oraz określającej zakres i warunki świadczenia
przez Gminę Piątek usług dostępu do Internetu
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 1069, poz. 1893 i poz. 2281 oraz
z 2016 r. poz. 147, poz. 542, poz. 903 i poz. 904) ogłasza się, co następuje:
1. Z dniem 14 lipca 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę
Piątek usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej,
300 gospodarstwom domowym i w 7 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Piątek,
w zakresie realizacji projektu pn. „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu
cyfrowemu” oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Piątek usług dostępu
do Internetu, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną
podmiotową BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, w pokoju nr 48.
4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE
proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia
rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 – 16.15, w siedzibie Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej
– pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:
„Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminę Piątek usługi dostępu do Internetu bez
pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 300 gospodarstwom domowym
i w 7 jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Piątek, w zakresie realizacji projektu
pn. „Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” oraz
określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminę Piątek usług dostępu do Internetu
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”
oraz elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
–2–
Poz. 114
5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z up. Krzysztof Dyl