Publiczne prawo konkurencji - Wydział Prawa i Administracji UAM

Komentarze

Transkrypt

Publiczne prawo konkurencji - Wydział Prawa i Administracji UAM
SYLABUS
Wydział Prawa i Administracji
1a.
Kierunek
Poziom kształcenia
Tryb kształcenia
Administracja
Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne
Nazwa przedmiotu
Liczba punktów ECTS
Publiczne prawo konkurencji
6
Typ przedmiotu
Rok studiów/semestr
Liczba godzin
Kierunkowy
I rok
30
Imię i nazwisko:
dr Piotr Lissoń
1b. Tytuł/stopień:
Doktor
1c.
Dyscyplina naukowa:
Publiczne porawo gospodarcze
2.
Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski
3.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad, na jakich realizowana jest
ochrona konkurencji w trybie administracyjnym. Wykład wyjaśnia reguły
konkurencji oraz przedstawia zadania i kompetencje organów administracji
publicznej powołanych do ochrony konkurencji rynkowej, tak na szczeblu
krajowym jak i wspólnotowym. Obok kwestii materialno prawnych przedmiot
obejmuje także zagadnienia proceduralne i ustrojowe. Szczególny nacisk
położony jest na wyjaśnienie specyficznych pojęć, charakterystycznych dla tej
dziedziny prawa (m. in. rynek relewantny, pozycja dominująca na rynku) oraz
na ilustrowanie omawianych zagadnień przykładami orzeczeń
administracyjnych oraz sądowych, jakie zapadły w konkretnych sprawach
rozpatrywanych przed organami krajowymi i wspólnotowymi.
Wiedza przekazywana w ramach przedmiotu ma niebagatelne znaczenie dla
porzyszłych administratywistów, zatrudnianych zarówno w strukturach
przedsiębiorstw, jak również w organach administracji publicznej
odpowiedzialnych za gospodarowanie usług w ogólnym interesie
gospodarczym (usług użyteczności publicznej), które podlegają regułom
konkurencji.
4.
Wymagania wstępne:
brak
5.
Metody dydaktyczne:
6.
Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
egzamin pisemny, pytania otwarte
7.
Treści kształcenia (programowe):
1. Publiczne a prywatne prawo konkurencji. Cele publicznoprawnej
interwencji w stosunki konkurencji rynkowej
2. Istota i zakres publicznego prawa konkurencji. Przepisy kwajowe a
przepisy wspólnotowe. Europejska sieć konkurencji
3. Pozycja ustrojowa, zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
4. Zakazzawierania porozumień ograniczających konkurenbcję
5. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku
6. Postępowania w sprawach praktyk ograniczajhących konkurencję.
Rodzaje decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rodzaje sankcji za stosowanie praktyk
7. Koncentracja przedsiębiorców i zasady jej kontroli
8. Postępowania w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców
9. Instytucja Leniency w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów
10. Zasady nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców
8.
Wykaz literatury podstawowej:
1. I. Nestoruk: Prawo konkurencji (teksty, kazusy, tablice), Warszawa
2008
2. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny: Ochrona konkurencji i
konsumentów, Warszawa 2007
3. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wydanie IV, Warsawa
2008 (rozdział IX i X)
4. K. Kohutek, M. Sieradzka: Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008
5. B. Pęczalska, Ochrona konkurencji, Warszawa 2007
6. E. Modzelewska-Wąchal: Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002
9.
Wykaz literatury uzupełniającej:

Podobne dokumenty